Wörterbuch sch - schm

(•• sch)


schaden
=makasakit; puminsla. {Zr}.
der Schaden = kasamaan; pinsala.
{H}: der Schaden - die Schäden.
der Schadenersatz = bayad-pinsala. { Hz}.

das Schaf
= tupa.
{H}: das Schaf - die Schafe .

schạffen
= tumapos.
{Zr}. Wir schaffen das schon. = Tatapusin nga namin ito.
ạbschaffen = alisin; pawiin. {Zr/l}.
ạnschaffen = bumili sa matagal na paggamit. {Zr/l}.
erschạffen = lumikha; lumalang.{Zr/f}.
beschäftigenbeschäftigen.
GeschäftGeschäft.

...schaft
{H}: die ...schaft - die ...schaften.
Nachsilbe von Hauptwörtern. = Hulapi ng pangngalan.

der Schal
= balabal, panyuwelo.
{H}: der Schal - die Schals, Schale.

die Schale (1)
= balat.
{H}: die Schale - die Schalen (Hülle).
die Schale (2) = mangkok na mababaw.
{H} (flache Schüssel).
schälen = magbalat. {Zr}.

schạlten
= magpalit ng lagay ng kagamitang de-kuryente.
der Schạlter (1) = pambutay ng ilaw atbp., 'switch'). { H}.
der Schalter (2) = despatso (sa bangko atbp.). {H}.
{Zr}. Schalte den Ventilator auf Eins. = Magpalit ka ng antas ng pampaypay sa isa.
ạnschalten, einschalten = buksan (kagamitang de-kuryente).
{Zr/l} (≈ạnmachen ☺). Schalte (mach) das Licht an. = Buksan mo ang ilaw.
ausschalten = patigilin (kagamitang de-kuryente).
{Zr} (≈ausmachen ☺) . Schalte (mach) den Fernseher aus. = Patigilin mo ang tibi.

schämen
{Zr}.
sich schämen = mapahiya. {Zr}.
die Scham = hiya.
{H}: die Scham - ---.
die Schạnde = kahihiyan.
{H}: die Schạnde - ---.

schạrf
= matalas; maanghang. {E}.
schạ̈rfen = maghasa, magpatalas. {Zr}.
die Schạ̈rfe = katalasan; anghang. {H}.

der Schạtten (1)
= lilim.
{H}: der Schạtten - die Schạtten (wenig Licht).
der Schạtten (2) = anino. {H} (Schattenbild).

schạ̈tzen
= tumaya. {Zr}.
der Schạtz (1) = yaman.
{H}: der Schạtz - die Schạ̈tze.
der Schạtz (2) = kasintahan, minamahal na tao. {H}.
BodenschätzeBoden.

schauen
= tumingin.
{Zr} → sehen.
der Zuschauer = manonood. {H 👩}.
das Schauspiel = dula. { Hz}.
der Schauspieler = artista. {Hz 👩}.

schäumen
= bumula.
{Zr}. Er schäumt vor Wut. = Bumubula ang bibig niya sa galit.
der Schaum = bula.
{H}: der Schaum - die Schäume.

die Scheibe
=hiwa,gayat; bagay na malaki at manipis, karaniwang bilog.
{H}. Eine Scheibe Brot. = Gayat ng tinapay.
FensterscheibeFenster.

(scheiden)

{Zu}: du scheidest - ich schied - ich habe geschieden.
sich scheiden lassen = magdiborsiyo.
{Zu}. Wir haben uns scheiden lassen. = Nagdiborsiyo kami. Das Gericht hat die Ehe geschieden. = Humatol ang hukumang tapos na ang buhay na may-asawa.
die Scheidung = diborsiyo. { H}.
der Ạbschied = pagpapaalam.
{H}: der Abschied - die Abschiede.
der Schiedsrichter =tagahatol. {Hz}.
entscheidenentscheiden.
unterscheidenunterscheiden.
verschieden verschieden.

scheinen (1)
= sumikat, suminag.
{Zu}: du scheinst - ich schien - ich habe geschienen; halata, kunwari. Gestern schien die Sonne. = Kahapon sumikat ang araw.
der Schein (1) = ilaw; hitsura.
{H}: der Schein - ---.
dụrchscheinend =aninag. {E//ZD}.
der Scheinwerfer = lente (sa sasakyan). {Hz}.
LichtscheinLicht.

scheinen (2)
= magkunwari;magparang .
{Zu}: es scheint - es schien - es habe geschienen. Das scheint zu stimmen. = Halatang tama iyon. Er scheint krank zu sein. = Halatang may-sakit siya. Das scheint nur so. = Pakunwari lang ito.
der Schein (2) = pagkakakunwari.
{H}: der Schein - ---. "Der Schein trügt." = Pakunwari lang ang tingin kung hindi napapansin ang itinagong tampok.
scheinbar = parang tunay - pero hindi tunay; pakunwa. {E}. (≠ anscheinend)
ạnscheinend =halata. {U//ZD}. (≠ scheinbar)
erscheinenerscheinen.

der Schein (3)
= papel na may sulat.
{H}: der Schein - die Scheine.
Führerscheinführen.
der GeldscheinGeld.

🐛 der Scheiß
= pangit na bagay (≡ unangenehme Sache, Unsinn). {H/•}: der Scheiß - ---.
🐛 die Scheiße = tae. (≡ Stuhl).
{H/•}: die Scheiße - ---.
🐛 scheißen = tumae. (≡ den Darm entleeren). {Zu}: du scheißt - ich schiss - ich habe geschissen.
☺ 🐛 bescheißen = mandaya.betrügen.

der Scheitel
=hati ng buhok. {H}.

Schẹngen
= maliit na lungsod sa Luxemburg.
{He}. Kleine Stadt inLuxemburg.
das Schengener Abkommen. = mga kasunduan ng Schengen.
Verträge (seit 1985) von vielen europäischen Ländern über u.a. Reisen von Ausländern, die mit einem Schengen-Visum in andere Schengen-Länder reisen können. = Mga kasunduan (mula sa 1985) ng maraming bansang pang-Europa tungkol sa paglalakbay ng dayuhang may Schengen-Visum sa iba pang mga Schengen-Land. Deutschland ist ein Schengen-Land. = Schengen-Land ang Alemanya.

schẹnken
= magregalo. {Zr}.
die Schạ̈nke = bahay-inuman. {H}.
das Geschẹnk = regalo.
{H}: das Geschẹnk - die Geschẹnke.
ausschenken = magdulot ng inumin (karaniwang may bayad). {Zr}.
der Ausschank = pagdudulot ng inumin.
{H}: der Ausschank - ---.

die Schere
= gunting. {H}.

schẹrzen
= magbiro. {Zr}.
der Schẹrz = biro.
{H}: der Schẹrz - die Schẹrze.

die Schịcht
= patong; trabahong hindi sa karaniwang oras.
{H}: die Schịcht - die Schịchten.
die Nạchtschicht = oras ng trabaho sa gabi (karaniwang 22:00 - 06:00). {Hz,}.

schịcken
= magpadala; magpapunta.
{Zr} (∼ senden). Ich habe ihm das Paket geschickt. Ipinadala ko sa kanya ang pakete. Ich habe ihn zum Bäcker geschickt. = Pinapunta ko siya sa panadero.
Geschick, geschicktGeschick.
MissgeschickMissgeschick.

schieben
= magtulak.
{Zu}: du schiebst - ich schob - ich habe geschoben.
aufschieben aufschieben.
Schubkarre Karre.
Schublade Lade.
verschieben verschieben.

der Schiedsrichter
scheiden

schief
= tabingi.
{E}. Der Tisch steht schief. = Tabingi ang mesa. Das geht schief. ☺ = "Tabingi na lalakad ito". = Marahil hindi magaling ang kinalabasan niyon.

schießen
= pumukol; bumaril.
{Zu}: du schießst - ich schọss - ich habe geschọssen.
der Schụss = pukol (bola), pagbaril (baril).
{H}: der Schụss - die Schụ̈sse.
GeschossGeschoss.
ÜberschussÜberschuss.
vorschießenvorschießen.

das Schịff
= barko, bapor.
{H}: das Schịff - die Schịffe.
die Schịfffahrt = pagbabarko. { Hz}.
die Flụssschifffahrt = pagbabapor sa ilog.
{ Hz}. In Deutschland gibt es große lange Flüsse. Die Flussschifffahrt ist wichtig. = May malaking mahabang ilog sa Alemanya. Mahalaga ang pagbabarko sa ilog

das Schịld
= karatula.
{H}: das Schịld - die Schịlder.
schịldern = magkuwento, magsalaysay.
{Zr} (∼ erzählen).

schịmpfen
= magmura. {Zr}.

der Schịrm
= payong.
{H}: der Schịrm - die Schịrme.
der Bịldschirm = larawan ng kompyuter o telepono. {Hz}.
der Regenschirm = payong sa ulan. {Hz}.
der Sọnnenschirm = payong sa araw. {Hz}.
Fallschirmfallen.

schlạchten
= katayin. {Zr}.
das Schlạchthaus = gawaan na matadero. {Hz}.

schlafen
= matulog.
{Zu}: du schläfst - ich schlief - ich habe geschlafen. "Wer schläft, sündigt nicht." = Walang kasalanan ang natutulog. "Schlafende Hunde wecken." = "Gisingin ang mga asong natutulog" = Ulit magsimula ng lumang pangit na bagay.
der Schlaf (1) = tulog.
{H}: der Schlaf - ---.
der Schlaf (2), Schlaf in den Augen. = muta. {H}.
ausschlafen = matulog nang mabuti at matagal. {Zu/l}.
einschlafen (1) = matulog na.
{Zu/l}: ... - ich bin eingeschlafen. Das Kind ist eingeschlafen. = Natulog na ang bata.
einschlafen (2) = mamanhid.
{Zu/l}. Mein Fuß ist eingeschlafen. Namanhid ang paa ko.
schlạ̈frig = nag-aantog. {E}.
der Schlafanzug = pantulog na may dalawang bahagi (pang-itaas at pang-ibaba). {Hz}.
das Nạchthemd = pantulog na pambabae katulad ng bestidang mahaba o maikli. {Hz}.
einschläferneinschläfern.

schlagen
=mamalo.
{Zu}: du schlägst - ich schlug - ich habe geschlagen.
der Schlag = palo.
{H}: der Schlag - die Schläge.
der Schlager = sikat na kanta. {H}.
der Schläger = pampalo. {H}.
geschlagen = daig. {E//ZG}.
verschlagen =tuso. {E}.
schlagfertig = matalisik. {E}.
das Schlagzeug = 'drum kit'. {Hz}.
HerzschlagHerz.
SchlaglochLoch.
SchlagsahneSahne.
UmschlagUmschlag.
unterschlagenunterschlagen.
vorschlagenvorschlagen.

der Schlạmm
= putik.
{H}: der Schlạmm - ---.

schlạnk
= balingkinitan. {E}.

die Schlạnge (1)
= ahas.
{H}: die Schlạnge - die Schlạngen.
die Schlạnge (2) = pila.
Schlange stehen. = Pumila.

schlau
= matalino.
{E} ☺ (≈klug).
der Schlauberger, der Schlaumeier = taong umiisip na nagkakaalam ng lahat, pero may kulang na alam. {Hz,Hz, 👩}.

der Schlauch
= tubong goma.
{H}: der Schlauch - die Schläuche.
der Wạsserschlauch =gomang pandilig. {Hz,}.

schlẹcht
= masama, di-magaling. {E}.
verschlẹchtern = pasamain.
{Zr/f}.

schlẹppen
=magdala ng mabibigat na bagay. {Zr}. .
ạbschleppen =humila (ng sasakyan). {Zr/l}.

 schließen (1) = tapusin.
{Zu}: du schließt - ich schloss - ich habe geschlossen. Er schließt die Versammling. = Tinapos niya ang pagpupulong.
schließen (2) = mahinuha. {Zu}.
schließen (3) = saraduhin. {Zu}.
das Schloss (1) =susian.
{H}: das Schlọss - die Schlọ̈sser (Tür) .
das Schloss (2) = napakalaking magandang gusali, karaniwang may parke, tahanan ng maharlika ( kuta ).
{H} (Gebäude; ≠Burg). Schloss Bellevue, Berlin (Amtssitz des Bundespräsidenten). = Puwesto ng Pangulo ng Alemanya.
der Schluss (1) = wakas, tapusan.
{H}: der Schlụss - --- (Ende). Schluss jetzt! = Tapos na.
der Schluss (2) = paghihinuha.
{H}: der Schlụss - die Schlụ̈sse (Folgerung).
der Schlụ̈ssel = susi. {H}.
aufschließen = buksan ang susian ng pinto. {Zu/l}.
ausschließen = huwag isama.
{Zu/l}. Das ist ausgeschlossen. = Hindi puwedeng mangyari ito.
verschließen = saraduhin ang susian ng pinto. {Zu/l}.
zuschließen = saraduhin ang susian ng pinto. {Zu/l}.
der Ạbschluss = katapusan. {H}.
der Verschlụss = takip. {H}.
schließlich = sa wakas. {U}.
ausschließlich = para lamang, tangi lamang. {U}.
der Schlụ̈sselbund = palasusian. {Hz}.
das Schlụ̈sselloch = butas sa (makalumang) susian ng pinto (puwedeng sumilip sa loob ng silid). { Hz}.
aufschließenaufschließen.
beschließenbeschließen.
entschließenentschließen.
einschließeneinschließen.
HausschlüsselHaus.
SchlossparkPark.

schlịmm
= masama, di-magaling.
{E}. Eine schlimme Krankheit. = Masamang karamdaman.

der Schlịtz
= bitas.
{H}: der Schlitz - die Schlitze.

schlụcken
=lumunok. {Zr}.
sich verschlucken = mabitalukạn. {Zr/f}.
der Schlụck = lunok, lagok, sipsip.
{H}: der Schlụck - die Schlụcke.
der Schlụckauf = sinok.
{H}: der Schlụckauf - ---.

schmal
= makitid. {E}.

schmẹcken
= "maglasa nang masarap".
{Zr}. Das Essen schmeckt mir. = Masarap ang pagkain [sa akin]. Der Kaffee schmeckt nicht, er ist zu dünn. = Di-masarap ang kape, masyadong mahina ito. Mir schmeckt heute nichts. = Ngayon ayoko kahit anong pagkain.
der Geschmạck (1) = lasa.
{H/•}: der Geschmạck - ---. Kaffee hat einen bitteren Geschmack. = May mapait na lasa ang kape.
der Geschmack (2) = kakayahang pumili ng magkakatugmang suot o magkakatugmang kasangkapan at palamuti sa bahay; atbp.
{H}: der Geschmạck - die Geschmạ̈cke, die Geschmạ̈cker. Er hat einen guten Geschmack. = Magaling ang Geschmack niya. Die Geschmäcker sind verschieden. = Magkakaiba ang Geschmäcker [ng magkakaibang tao].
geschmạckvoll = masining; mga bagay na magkakatugma.
{E}. Geschmackvolle Einrichtung. = Mga kasangkapan at palamuting magkakatugma.
geschmạcklos = mga bagay na di-magkakatugma.
{E}. Geschmacklose Bemerkung. = Di-magkabagay at nagpapasakit na puna.

schmẹlzen
=malusaw. {Zr}.

der Schmẹrz
= kirot.
{H}: der Schmẹrz - die Schmẹrzen (∼ Weh).
KopfschmerzenKopf.
ZahnschmerzenZahn.

der Schmẹtterling
= paruparo. { H}.

(schmịnken)
{Zr}.
sich schminken = pagandahin sa sarili, 'to put on make-up'. {Zr}.
die Schmịnke = pampaganda, 'make-up'. {H}.

schmụ̈cken
= magpalamuti. {Zr}.
der Schmuck = alahas.
{H}: der Schmuck - ---.

der Schmụtz
= dumi.
{H}: der Schmụtz - ---.
schmụtzig = marumi.
{E}. Deine Schuhe sind schmutzig. = Marumi ang sapatos mo. Schmutzige Geschäfte. = Gawaing marumi (masama).


Armin Möller   http://www.germanlipa.de/de/desch.html
191118 - 230716

Ende   Wörterbuch sch - schm

↑↑   schn - schw   A - Z   Ugnika