= aaa.
m-mh Deu-Fil Wörterbuch

Wörterbuch m - mh

(•• ma)


mạchen
= gumawa.
  {0.5} {Zr}. Was machst du? = Ano ang ginagawa mo?
ạnmachen = buksan (kagamitang de-kuryente at gas).
{Zr/l}   ≡anschalten. Mach den Herd an! = Buksan mo ang kalan.
aufmachen = magbukas.
{Zr/l}. Mach bitte das Fenster auf. = Buksan mo nga ang bintana. "Mach deine Augen auf!" = "Buksan mo ang mata mo!" = Gamitin mo nang mabuti ang mata mo parang makita ang lahat.
ausmachen (1) = patigilin (kagamitang de-kuryente at gas).
{Zr/l}   ≡ausschalten. Mach den Fernseher aus! = Patigilin mo ang tibi.
ausmachen (2) {Zr/l}. Das macht mir nichts aus. = Tungkol dito wala akong pakialam.
nachmachen = tumulad.
{Zr/l}. Er versucht meine Stimme nachzumachen. = Sinusubok niyang tularan ang boses mo.
zumachen = saraduhin, ipinid.
{Zr/l}   ≡schließen. Der Laden macht um sieben zu. = Sinasarado ang tindahang iyon alsa 19:00. Mach die Tür zu! = Ipinid mo ang pinto.
...macher = "gumagawa." (Pagkatapos ng aralin ng karaniwang tatlong taon sa Beruf.) {Hz}.
Wẹrkzeugmacher = "gumagawa ng kasangkapan", dalubhasa ng paggawa ng kasangkapan (para sa paggawa ng sasakyan atbp.).
Uhrmacher = dalubhasa ng paggawa at pagsasaayos ng orason.

Mạcht
= kapangyarihan; bansang may malaking kapangyarihan.
{H}: die Mạcht - die Mạ̈chte.
Ohnmachtohne.

Mädchen
= batang babae, anak na babae.
{ H}. Zwei Mädchen und ein Junge. = Dalawang bata (anak) na babae at isang bata (anak) na lalaki.

Magen
= sikmura.
{H}: der Magen - !! die Mägen.

mager
= payat. {E}.

Magnet
= balani.
{H/La}: der Magnet - die Magnete.

Mahl
= magkasamang kumakain, salo.
{H}: das Mahl - die Mahle.
Abendmahl = Huling Hapunan.
{Hz,} (≠Abendessen).
Mahlzeit = magkasamang kumakain, salo.
{ Hz}. ☺ Mahlzeit! = pambating panlipunan sa tanghali (12:00 - 14:00).

mahlen
= gumiling.
{Zu}: du mahlst - ich mahlte - !! ich habe gemahlen.
Mehl = arina.
{H}: das Mehl - die Mehle.
Mühle = gilingan. {H}.
Weizenmehl = arinang yari sa giniling butil ng Weizen.
{Hz,}. Ginagamit ang Weizenmehl sa pagluluto ng karaniwang tinapay at saWeißbrot.
Rọggenmehl = arinang yari sa giniling butil ng Roggen.
{Hz,}. Aus Roggenmehl wird dunkles Brot gebacken. = Yari sa arina na Roggen ang di-puting tinapay.
KaffeemühleKaffee.

Makel
= dungis. {H}.
makellos = walang-mali. {E}.

Mal
= ulit, beses.
{H}: das Mal - die Male. Das erste Mal. = Unang beses. Ich bin zum dritten Mal hier. = Tatlong ulit naririto ako.
einmal = isang beses.
{U}. Ich war nur einmal dort. = Isang beses lang nandoon ako.
...mal = ulit, beses.
{U}. Er kam schon fünfmal. = Dumating na siya nang limang beses.
mal = isang beses.
{U} (≡ ↑ einmal). Komm mal her! = Parito ka lang. Das ist noch mal gut gegangen. = "Magaling pang lumakad iyon." = Suwerte lang, magaling na ang kinalabasan.
Denkmaldenken.
Merkmalmerken.

malen (1)
= magpintura. {Zr}.
malen (2) = magpinta.
{Zr} (≈ anstreichen).
Maler = pintor; tagapagpinta. {H}.
Malerei = pagpapintura; larawan sa oleo. { H}.
Gemälde = larawan sa oleo.
{H}: das Gemälde - die Gemälde.

mạn
= sinuman, isa sa lahat ng tao.
{F}. Man muss essen und trinken. = Dapat kumain at inumin.

managen
=mangasiwa,mamahala.
['mɛnɛd͜ʒ(ə)n] {Zr/En} (leiten, unternehmen, zustande brigen).
Mạnager = tapamahala,patnugot. {H}.
Management = pangangasiwa, pamamatnugot. {H}.

mạnche
= ilan lang.
{E}. Manche Leute haben kein Auto. = May taong walang awto.
mạnchmal = minsan.
{U}. Manchmal sehe ich ihn. = Minsan nakikita ko siya.

der Mạnn
= lalaki.
{H}: der Mạnn - die Mạ̈nner. Zwei Männer und eine Frau. = Dalawang lalaki at isang babae.
der ...mann {Hz}: der ...mann - !! die ...leute (Beruf). Der Seemann - die Seeleute. = Isang mandararagat - mga mandaragat.
das Mạ̈nnchen = maliit na taong lalaki; hayop na lalaki (hindi ginagamit sa uri ng napakalaking hayop). { H}.
die Mạnnschaft = koponan. { H}.
männlich (1) = panlalaki (hayop). {E}.
männlich (2) = may kilos ng lalaki. {E}.
männlich (3) Gr = kasariang panlalaki.
FachmannFach.
Flachmannflach.
Kaufmannkaufen.
Landmann; LandsmannLand.
SeemannSee.
WịchtelmännchenWicht.

der Mạntel
= amerikana (mahabang pang-itaas na damit, bukas sa harapan, karaniwang may butonis).
{H}: der Mạntel - die Mạ̈ntel.
der Bademantel,der Hausmantel = Mantel na pambahay (sinusuot sa ibabaw ng pantulog). {Hz,,}.
der Wịntermantel = Mabigat na Mantel sa taglamig. {Hz,}.

das Märchen
= alamat. { H}.

Mạrkt (1)
= "palengke" = malaking tindahang may iisang ngasiwa; pamilihan.
{H}: der Mạrkt - die Mạ̈rkte. Aldi-Markt. = Tindahan ng Aldi.
Markt (2), Wọchenmarkt = mga tindahan sa plaza (nagbibili ng tanging gulay, prutas, keso atbp., habang isa o dalawang araw sa linggo).
{Hz,}
Mạrkt (3) = kalahatan ng mga pangangalakal sa isang larangan .
{H} (Wirtschaft).
Baumarkt = malaking tindahan (ng pangangailangan sa pag-aalaga at pag-unlad ng bahay). {Hz,}.
Goldmarkt = kalahatan ng pangangalakal sa ginto. {Hz,}.
Großmarkt = pamilihang pakyaw. {Hz,}.
Schwạrzmarkt = pamilihang itim. {Hz,}.

Marmelade
= palamang matamis sa tinapay (yari sa prutas at asukal). {H/PT}.
Kịrschmarmelade = Marmelade na yari sa serena. {Hz,}.

Maschine
= makina. {H}.
Bohrmaschinebohren.
KaffeemaschineKaffee.
Schreibmaschineschreiben.
Waschmaschinewaschen.

Maß
messen.

Mạst
= haligi, poste.
{H}: der Mạst - die Mạsten.
Freileitungsmast = mahabang haligi para sa kuryente (sa Alemanya, sa labas lamang ng pook na may bahay, sa loob nito, nasa ilalim ng lupa ang kawad ng kuryente). {Hz,}.

Materie
= sustansiya.
[ma'te:ri̪ə] {H/La}.
Material = sangkap.
[mate'ri̪a:l] {H}: das Material - die Materialien.

Matrạtze
= kutson. {H/IT}.

mạtt
= mahina; pagod. {U}.
ermạtten = mapagod. {Zr/f}.

Mạtte
= latag. {H}.
Fußmatte = sapin sa harap ng pinto ng bahay (para puwedeng linisin ang sapatos bago pumasok). {Hz, }.

Mauer
= pader.
{H}: die Mauer - die Mauern.

Maus
= bubuwit.
{H}: die Maus - die Mäuse (≠ Ratte). "Wenn die Katze fort ist, tanzen die Mäuse." = Kung nawawala ang pusa ay nagsasayaw ang bubuwit.
mausen = umuwit.
{Zr} ( stehlen).

Meer
= dagat, malaking dagat-dagatan.
{H}: das Meer - die Meere.
Mịttelmeer = dagat sa pagitan ng Europa at Afrika. {Hz, }

Mehl
mahlen.

mehr
viel.

meiden
= umilag. {Zr}.
vermeiden = umiwas. {Zr/f}.

mein
= akin, ko.
{F} {✿ 2.5}. Meine Schuhe sind kaputt. = Sira ang aking sapatos, sapatos ko.

meinen
= magpalagay.
{Zr}. Ich meine, dass Regen kommt. Sa aking palagay, darating ang ulan.
Meinung = palagay.
{ H}. Meiner Meinung nach ist dein Rock zu kurz. = Sa aking palagay, masyadong maikli ang palda mo.

meist
viel.

mẹlden
= magpakita {Zr}.
sich mẹlden. Es meldet sich jemand falsches. = Mali ang sumasagot.

Melodie
= himig.
{H/Gr}: die Melodie - die Melodien.

Mẹnge
= dami.
{H}. Eine Menge Geld. = Maraming pera.
Mẹnschenmenge = kakapalan ng tao. {Hz,}.

der Mẹnsch
= tao.
{H/G}: der Mẹnsch - die Mẹnschen. "Alle Menschen werden Brüder." (Friedrich Schiller) = Nagiging kapatid ang lahat ng tao.
der Mịtmensch = kapwa. {H}.
die Mẹnschheit = sangkatauhan. { H}.
Mẹnschenskind! = pala. {Hz}.
MenschenmengeMenge.

...ment
{H/La}: das ...ment - die ...mente.
Nachsilbe von Hauptwörtern (Lehnwörter aus dem Lateinischen). = Hulapi ng pangngalang inihiram sa wikang Latino.
Es gibt Ausnahmen (die Regimẹnter).

mẹrken
{Zr}.
sich mẹrken = makaalaala.
{Zr}. Ich kann mir seinen Namen nicht merken. = Hindi ako nakakaalaala ng pangalan niya.
Mẹrkmal = katangian. { Hz}.
bemerkenbemerken.
aufmerksamaufmerksam.

Mẹsse (1)
= misa.
{H} (katholischer Gottesdienst).
Mẹsse (2) = perya (malaking salubong sa pangangalakal).
{H} (Verkauf). Hannovermesse. = Perya sa Hannover.

mẹssen
= sumukat.
{Zu}: !! du mịsst - ich maß - ich habe gemessen.
Maß = sukat, panukat.
{H}: das Maß - die Maße. Maße und Gewichte. = Mga sukat at mga timbang.
Mẹssung = pagsukat. {H}.
mäßig = katamtaman. {E}.
Maßnahme = paraan. { Hz}.
gleichmäßig = pantay. {E}.
angemessenangemessen.
LitermaßLiter.
MetermaßMeter.
einigermaßeneinig.

das Mẹsser
= kutsilyo.
{H}: !! das Mẹsser - die Mẹsser. Iss mit Messer und Gabel. = Gamitin mo ang kutsilyo at tinidor. Sa Alemanya, ginagamit ang kutsilyo sa kanan na kamay at ang tinidor sa kaliwang kamay. Para sa sopas lang ang kutsara.
Wiegemesserwiegen (2).

Mẹssing
= tanso.
{H}: das Mẹssing - ---.

Metạll
= metal.
{H/Gr}: das Metạll - die Metạlle.
Edelmetalledel.

Meter
= metro.
{H/Gr}. (m). Ich bis 1,68 m (ein Meter achtundsechszig) groß. = 1.68 m ang tangkat ko.
metrisch = metriko.
{E}. Das metrische System. = Sistemang Metriko.
Kilometer = kilometro.
{Hz,} (km). 1000 m sind 1 km (tausend Meter sind ein Kilometer). = 1000 m ay 1 km. Nach Hamburg sind es noch 50 km (fünfzig Kilometer). = 50 km pa hanggang sa Hamburg.
Zentimeter = sentimetro
{Hz} (cm). 100 cm sind 1 m (hundert Zentimeter sind ein Meter). = 100 cm ay 1 m. Meine Haare sind schon ein paar Zentimeter gewachsen. = Lumaki ng ilang sentimetro ang buhok ko.
Metermaß = panukat ng haba (isa o higit sa isang metro). {Hz}.

Methode
= paraan. {H/Gr}.


Armin Möller   http://www.germanlipa.de/de/dem__.html
191118 - 230320

Ende   Wörterbuch m - mh

↑↑   mi - mz   A - Z   Ugnika