= aaa.
m-mh Deu-Fil Wörterbuch

Wörterbuch m - mh

(•• ma)


mạchen
= gumawa.
  {0.5} {Zr}. Was machst du? = Ano ang ginagawa mo?
ạnmachen = buksan (kagamitang de-kuryente at gas).
{Zr/l}   ≡anschalten. Mach den Herd an! = Buksan mo ang kalan.
aufmachen = magbukas.
{Zr/l}. Mach bitte das Fenster auf. = Buksan mo nga ang bintana. "Mach deine Augen auf!" = "Buksan mo ang mata mo!" = Gamitin mo nang mabuti ang mata mo parang makita ang lahat.
ausmachen (1) = patigilin (kagamitang de-kuryente at gas).
{Zr/l}   ≡ausschalten. Mach den Fernseher aus! = Patigilin mo ang tibi.
ausmachen (2) {Zr/l}. Das macht mir nichts aus. = Tungkol dito wala akong pakialam.
nachmachen = tumulad.
{Zr/l}. Er versucht meine Stimme nachzumachen. = Sinusubok niyang tularan ang boses mo.
zumachen = saraduhin, ipinid.
{Zr/l}   ≡schließen. Der Laden macht um sieben zu. = Sinasarado ang tindahang iyon alsa 19:00. Mach die Tür zu! = Ipinid mo ang pinto.
der ...macher = "gumagawa." (Pagkatapos ng aralin ng karaniwang tatlong taon sa Beruf.) {Hz}.
der Wẹrkzeugmacher = "gumagawa ng kasangkapan", dalubhasa ng paggawa ng kasangkapan (para sa paggawa ng sasakyan atbp.).
der Uhrmacher = dalubhasa ng paggawa at pagsasaayos ng orason.

die Mạcht
= kapangyarihan; bansang may malaking kapangyarihan.
{H}: die Mạcht - die Mạ̈chte.
Ohnmachtohne.

das Mädchen
= batang babae, anak na babae.
{ H}. Zwei Mädchen und ein Junge. = Dalawang bata (anak) na babae at isang bata (anak) na lalaki.

der Magen
= sikmura.
{!! H}: der Magen - die Mägen.

mager
= payat. {E}.

der Magnet
= balani.
{H/La}: der Magnet - die Magnete.

das Mahl
= magkasamang kumakain, salo.
{H}: das Mahl - die Mahle.
das Abendmahl = Huling Hapunan.
{Hz,} (≠Abendessen).
die Mahlzeit = magkasamang kumakain, salo.
{ Hz}. ☺ Mahlzeit! = pambating panlipunan sa tanghali (12:00 - 14:00).

mahlen
= gumiling.
{Zu}: du mahlst - ich mahlte - !! ich habe gemahlen.
das Mehl = arina.
{H}: das Mehl - die Mehle.
die Mühle = gilingan. {H}.
das Weizenmehl = arinang yari sa giniling butil ng Weizen.
{Hz,}. Ginagamit ang Weizenmehl sa pagluluto ng karaniwang tinapay at saWeißbrot.
das Rọggenmehl = arinang yari sa giniling butil ng Roggen.
{Hz,}. Aus Roggenmehl wird dunkles Brot gebacken. = Yari sa arina na Roggen ang di-puting tinapay.
KaffeemühleKaffee.

der Makel
= dungis. {H}.
makellos = walang-mali. {E}.

das Mal
= ulit, beses.
{H}: das Mal - die Male. Das erste Mal. = Unang beses. Ich bin zum dritten Mal hier. = Tatlong ulit naririto ako.
einmal = isang beses.
{U}. Ich war nur einmal dort. = Isang beses lang nandoon ako.
...mal = ulit, beses.
{U}. Er kam schon fünfmal. = Dumating na siya nang limang beses.
mal = isang beses.
{U} (≡ ↑ einmal). Komm mal her! = Parito ka lang. Das ist noch mal gut gegangen. = "Magaling pang lumakad iyon." = Suwerte lang, magaling na ang kinalabasan.
Denkmaldenken.
Merkmalmerken.

malen (1)
= magpintura. {Zr}.
malen (2) = magpinta.
{Zr} (≈ anstreichen).
der Maler = pintor; tagapagpinta. {H}.
die Malerei = pagpapintura; larawan sa oleo. { H}.
das Gemälde = larawan sa oleo.
{H}: das Gemälde - die Gemälde.

mạn
= sinuman, isa sa lahat ng tao.
{F}. Man muss essen und trinken. = Dapat kumain at inumin.

managen
=mangasiwa,mamahala.
['mɛnɛd͜ʒ(ə)n] {Zr/En} (leiten, unternehmen, zustande brigen).
der Mạnager = tapamahala,patnugot. {H}.
das Management = pangangasiwa, pamamatnugot. {H}.

mạnche
= ilan lang.
{E}. Manche Leute haben kein Auto. = May taong walang awto.
mạnchmal = minsan.
{U}. Manchmal sehe ich ihn. = Minsan nakikita ko siya.

der Mạnn
= lalaki.
{H}: der Mạnn - die Mạ̈nner. Zwei Männer und eine Frau. = Dalawang lalaki at isang babae.
der ...mann {!! H}: der ...mann - die ...leute (Beruf). Der Seemann - die Seeleute. = Isang mandararagat - mga mandaragat.
das Mạ̈nnchen = maliit na taong lalaki; hayop na lalaki (hindi ginagamit sa uri ng napakalaking hayop). { H}.
die Mạnnschaft = koponan. { H}.
männlich (1) = panlalaki (hayop). {E}.
männlich (2) = may kilos ng lalaki. {E}.
männlich (3) Gr = kasariang panlalaki.
FachmannFach.
Flachmannflach.
Kaufmannkaufen.
Landmann; LandsmannLand.
SeemannSee.
WịchtelmännchenWicht.

der Mạntel
= amerikana (mahabang pang-itaas na damit, bukas sa harapan, karaniwang may butonis).
{H}: der Mạntel - die Mạ̈ntel.
der Bademantel,der Hausmantel = Mantel na pambahay (sinusuot sa ibabaw ng pantulog). {Hz,,}.
der Wịntermantel = Mabigat na Mantel sa taglamig. {Hz,}.

das Märchen
= alamat. { H}.

der Mạrkt (1)
= "palengke" = malaking tindahang may iisang ngasiwa; pamilihan.
{H}: der Mạrkt - die Mạ̈rkte. Aldi-Markt. = Tindahan ng Aldi.
der Markt (2), der Wọchenmarkt = mga tindahan sa plaza (nagbibili ng tanging gulay, prutas, keso atbp., habang isa o dalawang araw sa linggo). {Hz,}
der Mạrkt (3) = kalahatan ng mga pangangalakal sa isang larangan .
{H} (Wirtschaft).
der Baumarkt = malaking tindahan (ng pangangailangan sa pag-aalaga at pag-unlad ng bahay). {Hz,}.
der Goldmarkt = kalahatan ng pangangalakal sa ginto. {Hz,}.
der Großmarkt = pamilihang pakyaw. {Hz,}.
der Schwạrzmarkt = pamilihang itim. {Hz,}.

die Marmelade
= palamang matamis sa tinapay (yari sa prutas at asukal). {H/PT}.
die Kịrschmarmelade = Marmelade na yari sa serena. {Hz,}.

die Maschine
= makina. {H}.
Bohrmaschinebohren.
KaffeemaschineKaffee.
Schreibmaschineschreiben.
Waschmaschinewaschen.

das Maß
messen.

der Mạst
= haligi, poste.
{H}: der Mạst - die Mạsten.
der Freileitungsmast = mahabang haligi para sa kuryente (sa Alemanya, sa labas lamang ng pook na may bahay. Sa loob nito, nasa ilalim ng lupa ang kawad ng kuryente). {Hz,}.

die Materie
= sustansiya.
[ma'te:ri̪ə] {H/La}.
das Material = sangkap.
[mate'ri̪a:l] {H}: das Material - die Materialien.

die Matrạtze
= kutson. {H/IT}.

mạtt
= mahina; pagod. {U}.
ermạtten = mapagod. {Zr/f}.

die Mạtte
= latag. {H}.
die Fußmatte = sapin sa harap ng pinto ng bahay (para puwedeng linisin ang sapatos bago pumasok). {Hz, }.

die Mauer
= pader.
{H}: die Mauer - die Mauern.

die Maus
= bubuwit.
{H}: die Maus - die Mäuse (≠ Ratte). "Wenn die Katze fort ist, tanzen die Mäuse." = Kung nawawala ang pusa ay nagsasayaw ang bubuwit.
mausen = umuwit.
{Zr} ( stehlen).

das Meer
= dagat, malaking dagat-dagatan.
{H}: das Meer - die Meere.
dasMịttelmeer = dagat sa pagitan ng Europa at Afrika. {Hz, }

das Mehl
mahlen.

mehr
viel.

meiden
= umilag. {Zr}.
vermeiden = umiwas. {Zr/f}.

mein
= akin, ko.
{F} {✿ 2.5}. Meine Schuhe sind kaputt. = Sira ang aking sapatos, sapatos ko.

meinen
= magpalagay.
{Zr}. Ich meine, dass Regen kommt. Sa aking palagay, darating ang ulan.
die Meinung = palagay.
{ H}. Meiner Meinung nach ist dein Rock zu kurz. = Sa aking palagay, masyadong maikli ang palda mo.

meist
viel.

mẹlden
= magpakita {Zr}.
sich mẹlden. Es meldet sich jemand falsches. = Mali ang sumasagot.

die Melodie
= himig.
{H/Gr}: die Melodie - die Melodien.

die Mẹnge
= dami.
{H}. Eine Menge Geld. = Maraming pera.
die Mẹnschenmenge = kakapalan ng tao. {Hz,}.

der Mẹnsch
= tao.
{H/G}: der Mẹnsch - die Mẹnschen. "Alle Menschen werden Brüder." (Friedrich Schiller) = Nagiging kapatid ang lahat ng tao.
der Mịtmensch = kapwa. {H}.
die Mẹnschheit = sangkatauhan. { H}.
Mẹnschenskind! = pala. {Hz}.
MenschenmengeMenge.

...ment
{H/La}: das ...ment   -   die ...mente.
Nachsilbe von Hauptwörtern (Lehnwörter aus dem Lateinischen). = Hulapi ng pangngalang inihiram sa wikang Latino.
Es gibt Ausnahmen (die Regimẹnter).

mẹrken
{Zr}.
sich mẹrken = makaalaala.
{Zr}. Ich kann mir seinen Namen nicht merken. = Hindi ako nakakaalaala ng pangalan niya.
das Mẹrkmal = katangian. { Hz}.
bemerkenbemerken.
aufmerksamaufmerksam.

die Mẹsse (1)
= misa.
{H} (katholischer Gottesdienst).
dieMẹsse (2) = perya (malaking salubong sa pangangalakal).
{H} (Verkauf). Hannovermesse. = Perya sa Hannover.

mẹssen
= sumukat.
{Zu}: !! du mịsst - ich maß - ich habe gemessen.
das Maß = sukat, panukat.
{H}: das Maß - die Maße. Maße und Gewichte. = Mga sukat at mga timbang.
die Mẹssung = pagsukat. {H}.
mäßig = katamtaman. {E}.
die Maßnahme = paraan. { Hz}.
gleichmäßig = pantay. {E}.
angemessenangemessen.
LitermaßLiter.
MetermaßMeter.
einigermaßeneinig.

das Mẹsser
= kutsilyo.
{!! H}: das Mẹsser - die Mẹsser. Iss mit Messer und Gabel. = Gamitin mo ang kutsilyo at tinidor. Sa Alemanya, ginagamit ang kutsilyo sa kanan na kamay at ang tinidor sa kaliwang kamay. Para sa sopas lang ang kutsara.
Wiegemesserwiegen (2).

das Mẹssing
= tanso.
{H}: das Mẹssing - ---.

das Metạll
= metal.
{H/Gr}: das Metạll - die Metạlle.
Edelmetalledel.

der Meter
= metro.
{H/Gr}. (m). Ich bis 1,68 m (ein Meter achtundsechszig) groß. = 1.68 m ang tangkat ko.
metrisch = metriko.
{E}. Das metrische System. = Sistemang Metriko.
der Kilometer = kilometro.
{Hz,} (km). 1000 m sind 1 km (tausend Meter sind ein Kilometer). = 1000 m ay 1 km. Nach Hamburg sind es noch 50 km (fünfzig Kilometer). = 50 km pa hanggang sa Hamburg.
der Zentimeter = sentimetro
{Hz} (cm). 100 cm sind 1 m (hundert Zentimeter sind ein Meter). = 100 cm ay 1 m. Meine Haare sind schon ein paar Zentimeter gewachsen. = Lumaki ng ilang sentimetro ang buhok ko.
der Millimeter = milimetro
{Hz} (mm). 1000 mm sind 1 m (tausend Millimeter sind ein Meter). = 1000 mm ay 1 m.
das Metermaß = panukat ng haba (isa o higit sa isang metro). {Hz}.

die Methode
= paraan. {H/Gr}.


Armin Möller
http://www.germanlipa.de/de/dem__.html
191118 - 230729

Ende   Wörterbuch m - mh

↑↑   mi - mz   A - Z   Ugnika