Wörterbuch a - am

(•• a)


ạb
{U}. Ab und zu. = Paminsan-minsan.

ab...
≈ maghiwalay.
{VS(Z../l)} = trennen. Vorsilbe von Zeitwörtern mit loser Bindung und von davon abgeleiteten Wörtern. = Unlapi ng pandiwang may matibay na pagkakabit at ng salitang hinango doon).
Die Vorsilbe ist betont. = May diin ang unlaping ito.
ạbhängen {Zu/l}, Ạbhängigkeit {H} → abhängen.

ạbbiegen
= lumiko. {Zu/l}.

das ABC
= talatitikang Aleman.
[a:be:'tse:] {H}: das ABC - --- .

der Abend
= gabi (mga oras mula sa 18:00 hanggang 24:00).
{H}: der Abend - die Abende. Guten Abend, Vater. = Magandang gabi, Tatay. Bati ng o sa dumating sa gabi.
abends = sa gabi. {U}.
der Feierabend = "gabi na pahinga." = wakas ng trabaho. {Hz,}.
das Abendrot = mapulang ulap sa dapithapon. { Hz}.
das Abendland = "bansa (isahan!) sa kanluran" = kabihasnang pang-Europa. { Hz} (∼ Westen).
Abenddämmerungdämmern.
Abendessenessen.
AbendmahlMahl.

das Abenteuer
= pagharap sa panganib, pakikipagsapalaran.
{H}: das Abenteuer - die Abenteuer.
der Abenteurer = taong walang takot na humarap sa panganin. {H}.
abenteuerlich = mahilig sa pakikipagsapalaran. {E}.

aber
= ngunit, pero, subalit. {B}.
Aberglaube glauben.

der Ạbfall
= sukal, tapon. { H} (∼ Müll).

abfertigen
= maghanda (ng pasahero sa paglalakbay atbp.). {Zr/l/4,}.

ạbfinden
= magbayad na tinatanggap ng natanggal sa trabaho. { Zu/l/4}.
die Ạbfindung = karagdagang bayad na tinatanggap ng natanggal sa trabaho. { H}.

abgelegen
gelegen.

der Ạbgrund
= bangin. { H}.

ạbhängen
=mabatay.
{ Zu/l/5}. Das hängt ganz von dir ab. = Mababatay lang ito sa iyo.
die Ạbhängigkeit = pagpapakalinga. { H}.
ạbhängig von = batay sa, nababatay sa. {E}.
ụnabhängig =malaya,may-kasarinlan. {E} .

☺ ạbhauen
= lumayas.
{Zu/l/0}: du haust ab - ich haute ab - ich bin abgehauen (≡ weglaufen).

das Ạbkommen
= kasunduan.
{H?H/H//ZN, }: das Ạbkommen - die Ạbkommen .

ạblehnen
= tumanggi. {Zr/l/4, }.

ạbnehmen
=gumaan sa timbang, pumayat.
{Zu/l/0,4}. Ich habe zwei Kilo (2 kg) ạbgenommen. = Gumaan ako sa 2 kg. Der Mond nimmt ab. = "Pumapayat ang buwan." = Lumiliit ang buwan.

abonnieren
= magparasyon. {Zr/4/Fr}.
das Abonnement = parasyon.
{H}: das Abonnemẹnt - die Abonnemeṇte .

der Abọrt
🐛 = kubeta.
{H/La}: der Abọrt - die Abọrte (≈ die Toilette).

abräumen
= tangkalin ang mga bagay sa kahit anong ibabaw.
{Zr/l/4, }. Ich räume den Tisch ab. = Tatangkalin ko ang pinggan sa mesa (pagkatapos ng salo).

der Ạbsatz (1)
= sakong (ng sapatos). { H} (Schuh).
der Ạbsatz (2) = talataan. {H} (Schriftstück).

ạbschaffen
= alisin; tigilan. { Zr/l/4}.

der Ạbschnitt
=pangkat (sa aklat), bahagi (sulat, panahon atbp.). { H}.

die Ạbsicht
= hangad, layon, tangka. { H}.
beạbsichtigen = magbalak, maghangad.
{Zr/4}. Ich beabsichtige auszuwandern. = Nagbabalak akong lumikas patungo sa ibayong-dagat.
ạbsichtlich = sinasadya. {E}.
unbeạbsichtigt = di-sinisadya. {E//ZG}.

ạbwärts
= pababa. {U, }.

ạbwegig
= baligho. {E, }.

ạbwesend
= liban. {E//ZD, }.
die Ạbwesenheit = pagliban. { H}.

abziehen
= bumawas.
{ Zu/l/4}. Für das Essen ziehe ich zwei Euro (2 €) ab. = 2 € ang babawasan ko sa pagkain.
ạbzüglich = babawasan. {U}.

ạcht
= walo. {E} (8).
ạchte = ikawalo. {E} (8.).
ạchtzehn = labing-walo. {E} (18).
ạchtzig = walumpu. {E} (80).

(ạchten)
{Zr}
die Ạcht {H}:: die Ạcht - ---. Gib Acht! = Ingat ka!.
die Ạchtung = pag-iingat.
{H}: die Achtung - ---. Achtung! = Ingat!
beạchten = tumupad. {Zr/f/4}.
beobachten beobachten.

der Ạcker
= linang.
{H}: der Ạcker - die Ạ̈cker. "sich vom Acker machen" ☺ = weglaufen.
der Ackerbau =paglinang, pagbubukid. { Hz}.

der Adel
= kamaharlikaan. {H}.

die Ader
= ugat (mula sa at patungo sa puso).
{H}: die Ader - die Adern.
PulsaderPuls.

die Adrẹsse
= lungsod, daan at bilang-bahay ng tirahan.
{H/La}: die Adrẹsse - die Adrẹssen.

der Advẹnt
= panahon bago dumating ang Pasko.
{H/La}: der Advẹnt - die Advẹnte = "Ankunft".

der Ạffe
= unggoy.
{H} = der Ạffe - die Ạffen.

ahnen
= humula. {Zr/4}.
die Ahnung = hula.
{ H}. Ich habe keine Ahnung von Malerei. ☺ = Wala akong alam tungkol sa pagpipinta.

ähnlich
= katulad, kawangis.
{E}. Ähnliche Bilder. = Kawangis na larawan. Oder Ähnliches (o.Ä.) = O ipa pang kawangis na bagay.

die Akademie
= samahang makaagham.
{H/Gr}: die Akademie - die Akademien (≠ Universität, Hochschule).
der Akademiker = taong nagtapos ng pag-aaral sa Hochschule. { H}.
akademisch = pampantasan. {E}.

der Ạkku
= bateriyang maaaring ikarga ulit.
{H}: der Ạkku - die Ạkkus (≠ Batterie). Ich lade den Akku auf. = Ikinakarga ko ang bateriya.

dieẠkte
= salansan.
{H}: die Ạkte - die Ạkten.
der Ạktenschrank = sinupan. { Hz}.

aktiv
= masigla. {E}.

akzeptieren
= sumang-ayon. {Zr/4}.
akzeptabel = matatanggap, masasang-ayunan. {E}.

der Alarm
= hudyat, babala.
{H}: der Alarm - die Alarme.

ạlle
= hudyat, babala.
{E} = lahat. Alle meine Enkelkinder sind gekommen. = Dumating ang lahat ng apo ko. Alle sind weg. = Wala na ang lahat (ng tao). Alles ist weg. = Nawala ang lahat.
☺ alle (2) = ubos.
{E}. Das Essen ist alle. = Ubos na ang pagkain.
alle (3) = tuwi.
{U}. Alle drei Wochen. = Tuwing tatlong linggo.
alles = lahat.
{F}. Alles ist so sauber. = Malinis ang lahat.
allein, alleinig = nag-iisa.
{E}. Ich bin gern allein. = Gusto kong mag-isa.
ạllgemein = karaniwan, masaklaw. {U}.
das Ạllerheiligen = Araw ng mga Banal.
{H}. (1. November)
das Ạllerseelen = Araw ng mga Kaluluwa.
{H} (2. November).
AlltagTag.
WeltallWelt.

die Allee
= abenida (kalsadang may dalawang hanay ng punongkahoy sa gilid).
{H/Fr}: die Allee - die Alleen.

das Ạlmosen
= limos.
{ !! H/Gr}: das Ạlmosen - die Ạlmosen.

ạls (1)
= bilang.
{V1}. Als dein Vater möchte ich dir das sagen. = Bilang ama mo gusto ko itong sabihin.
ạls (2) = kaysa.
{V1} = Die Sonne ist größer als der Mond. = Mas malaki ang araw kaysa buwan.

ạlso
= dahil doon, kaya nga.
. Also, ich meine das ernst. = Dahil doon, totohanan ang sabi ko. Du bist also doch noch gekommen. = Kaya ka pa nga dumating.

ạlt
= may gulang, matanda, luma.
{E}: ạlt - !! ạ̈lter - am ạ̈ltesten. Ich bin fünf Jahre alt. = Limang taong gulang na ako. Alte Geschichten. = Mga kuwentong luma. Ein alter Mann. = Mamang matanda. "Das ist ein alter Hut." = "Sombrerong luma ito." = Kuwentong luma at nakakalat na.
das Ạlter = edad. {H}: das Ạlter - ---.
ElternEltern.
MittelalterMitte.
AltenheimHeim.

der Altar
= altar.
{H/La}: der Altar - die Altare.

die Ameise
= langgam.
{H}: die Ameise - die Ameisen.
der Ameisenhaufen = nuno sa punso. { Hz}.

die Ạmpel
= ilawang nakabitin.
{H}: !! die Ạmpel - die Ampeln.
die Verkehrsampel = ilaw sa trapiko.
{Hz}.

das Ạmt
= kawanihan.
{H}: das Ạmt - die Ạ̈mter.
der Beạmte = kawani sa pamahalaan (may habang-buhay na empleo.
{H 👩}: der Beạmte - die Beạmten.
der Stạndesbeamte = kawani sa munisipyo na nagkakasal at nagtatala ng mga panganganak at mga pagkamatay. {Hz}.

das Amulẹtt
= anito, mutya.
{H}: das Amulẹtt - die Amulẹtte.


Armin Möller
http://www.germanlipa.de/de/dea__.html
191118 - 230611

Ende   Wörterbuch a - am

an - az   A - Z   Ugnika