Wörterbuch a - am

ạb
{U}. Ab und zu. = Paminsan-minsan.

ạb...
: trennen = maghiwalay.
Vorsilbe (bei Verben: mit loser Bindung) = Unlapi (kung sa pandiwa: may maluwag na pagkakabit).

ABC
{H}: das ABC - --- = talatitikang Aleman.

Abend
{H}: der Abend - die Abende = gabi (mga oras mula sa 18:00 hanggang 24:00). Guten Abend, Vater. = Magandang gabi, Tatay. Bati ng o sa dumating sa gabi.
Feierabend {Hz,} = "gabi na pahinga." = wakas ng trabaho.
abends {U} = sa gabi.
Abendrot { Hz} = mapulang ulap sa dapithapon.
Abendland { Hz} (∼ Westen) = "mga bansa sa kanluran" = Kabihasnang pang-Europa.
Abenddämmerungdämmern.
Abendessenessen.
AbendmahlMahl.

Abenteuer
{H}: das Abenteuer - die Abenteuer = pagharap sa panganib, pakikipagsapalaran.
Abenteurer {H 👩} = Taong walang takot humarap sa panganin.
abenteuerlich {E} = mahilig sa pakikipagsapalaran.

aber
{B} = ngunit, pero, subalit.
Aberglaube {Hz} → Glaube.

Ạbfall
{ H} (∼ Müll) = sukal, tapon.

abfertigen
{Zr/l,} = maghanda (ng pasahero sa paglalakbay atbp.).

ạbfinden
{ Zu/l} = magbayad na tinatanggap ng natanggal sa trabaho.
Ạbfindung { H} = karagdagang bayad na tinatanggap ng natanggal sa trabaho.

abgelegen
gelegen.

Ạbgrund
{ H} = bangin.

ạbhängen
{ Zu/l} =mabatay. Das hängt ganz von dir ab. = Mababatay ito sa iyo lang.
Ạbhängigkeit { H} = pagpapakalinga.
ạbhängig von {E} = batay sa, nababatay sa.
ụnabhängig {E} =malaya,may-kasarinlan.

ạbhauen
{Zu/l}: du haust ab - ich haute ab - ich bin abgehauen ☺ ( weglaufen) = lumayas.

Ạbkommen
{H, }: das Ạbkommen - die Ạbkommen = kasunduan.

ạblehnen
{Zr/l, } = tumanggi.

ạbnehmen
{Zu/l} =gumaan sa timbang, pumayat. Ich habe zwei Kilo (2 kg) ạbgenommen. = Gumaan ako sa 2 kg. Der Mond nimmt ab. = "Pumapayat ang buwan." = Lumiliit ang buwan.

abonnieren
{Zr/Fr} = magparasyon.
Abonnement {H}: das Abonnemẹnt - die Abonnemeṇte = parasyon.

Abọrt
{H/La}: der Abọrt - die Abọrte (≈ Toilette) = kubeta.

Ạbsatz (1)
{ H} (Schuh) = sakong (ng sapatos).
Ạbsatz (2) {H} (Schriftstück) = talataan.

ạbschaffen
{ Zr} = alisin; tigilan.

Ạbschnitt
{ H} =pangkat (sa aklat), bahagi (sulat, panahon atbp.).

Ạbsicht
{ H} = hangad, layon, tangka.
beạbsichtigen {Zr} = magbalak, maghangad. Ich beabsichtige auszuwandern. = Nagbabalak akong lumikas patungo sa ibayong-dagat.
ạbsichtlich {E} = sinasadya.
unbeạbsichtigt {E/Z} = di-sinisadya.

ạbwärts
{U, } = pababa.

ạbwegig
{E, } = baligho.

ạbwesend
{U, } = liban.
Ạbwesenheit { H} = pagliban.

Ạbzug
{ H} = bawas.
ạbzüglich {U} = babawasan.

ạcht
{E} (8) = walo.
ạchte {E} (8.) = ikawalo
ạchtzehn {E} (18) = labing-walo.
ạchtzig {E} (80) = walumpu.

Ạcht
{H}: die Ạcht - ---. Gib Acht! = Ingat ka!
ạchten {Zr} = mag-ingat.
Ạchtung {H}: die Achtung - --- = pag-iingat. Achtung! = Ingat!
beạchten {Zr/f} = tumupad.
beobachten beobachten.

Ạcker
{H}: der Ạcker - die Ạ̈cker = linang.
Ackerbau { Hz} =paglinang, pagbubukid.

Adel
{H}: der Adel - --- = kamaharlikaan.

Ader
{H}: die Ader - die Adern = ugat (mula sa at patungo sa puso).
PulsaderPuls.

Adrẹsse
{H}: die Adrẹsse - die Adrẹssen = lungsod, daan at bilang-bahay ng tirahan.

Advẹnt
{H/La}: der Advẹnt - die Advẹnte = "Ankunft" = Panahon bago dumating ang Pasko.

Ạffe
{H} = der Ạffe - die Ạffen = unggoy.

ahnen
{Zr} = humula.
Ahnung { H} = hula. Ich habe keine Ahnung von Malerei. ☺ = Wala akong alam tungkol sa pagpipinta.

ähnlich
{E} = katulad, kawangis. Ähnliche Bilder. = Kawangis na larawan. Oder Ähnliches (o.Ä.) = O ipa pang kawangis na bagay.

Akademie
{H/Gr}: die Akademie - die Akademien (≠ Universität, Hochschule) = samahang makaagham.
Akademiker { H 👩.} = taong nagtapos ng pag-aaral sa Hochschule.
akademisch {E} = pampantasan.

Ạkku
{H}: der Ạkku - die Ạkkus (≠ Batterie) = bateriyang maaaring ikarga ulit. Ich lade den Akku auf. = Ikinakarga ko ang bateriya.

Ạkte
{H}: die Ạkte - die Ạkten = salansan.
Ạktenschrank { Hz} = sinupan.

aktiv
{E} = masigla.

akzeptieren
{Zr} = sumang-ayon.
akzeptabel {E} = matatanggap, masasang-ayunan.

Alarm
{H}: der Alarm - die Alarme = hudyat, babala.

ạlle
{E} = lahat. Alle meine Enkelkinder sind gekommen. = Dumating ang lahat ng apo ko. Alle sind weg. = Wala na ang lahat (ng tao). Alles ist weg. = Nawala ang lahat.
alle (2) ☺ = ubos. Das Essen ist alle. = Ubos na ang pagkain.
alle (3) = tuwi. Alle drei Wochen. = Tuwing tatlong linggo.
allein, alleinig {E} = nag-iisa. Ich bin gern allein. = Gusto kong mag-isa.
ạllgemein {U} = karaniwan, masaklaw.
Ạllerheiligen {H} (1. November) = Araw ng mga Banal.
Ạllerseelen {H} (2. November) = Araw ng mga Kaluluwa.
AlltagTag.
WeltallWelt.

Allee
{H}: die Allee - die Alleen = abenida (kalsadang may dalawang hanay ng punongkahoy sa gilid).

Ạlmosen
{H/Gr}: das Ạlmosen - die Ạlmosen = limos.

ạls (1)
{V1} = bilang. Als dein Vater möchte ich dir das sagen. = Bilang ama mo gusto ko itong sabihin.
ạls (2) {V1} = Die Sonne ist größer als der Mond. = Mas malaki ang araw kaysa buwan.

ạlso
= dahil doon, kaya nga. Also, ich meine das ernst. = Dahil doon, totohanan ang sabi ko. Du bist also doch noch gekommen. = Kaya ka pa nga dumating.

ạlt
{E}: ạlt - ạ̈lter - am ạ̈ltesten = May gulang, matanda, luma. Ich bin fünf Jahre alt. = Limang taong gulang na ako. Alte Geschichten. = Mga kuwentong luma. Ein alter Mann. = Mamang matanda. "Das ist ein alter Hut." = "Sombrerong luma ito." = Kuwentong luma at nakakalat na.
Ạlter {H}: das Ạlter - ---. = edad.
MittelalterMitte.
AltersheimHeim.

Altar
{H}: der Altar - die Altare = altar.

Ameise
{H}: die Ameise - die Ameisen = langgam.
Ameisenhaufen { Hz} = nuno sa punso.

Ạmpel
{H}: die Ạmpel - die Ampeln. = ilawang nakabitin.
Verkehrsampel = ilaw sa trapiko.

Ạmt
{H}: das Ạmt - die Ạ̈mter = kawanihan.
Beạmte {H 👩}: der Beạmte - die Beạmten = kawani sa pamahalaang may habang-buhay na empleo.
Stạndesbeamte {Hz} = Kawani sa munisipyo na nagkakasal at nagtatala ng mga panganganak at mga pagkamatay.

Amulẹtt
{H}: das Amulẹtt - die Amulẹtte = anito, mutya.


Armin Möller
http://www.germanlipa.de/de/dea__.html     191118 - 220426

Ende   Wörterbuch a - am

↑↑   an - az   A - Z   Ugnika