Wörterbuch p - ph

(•• pa)


das Paar
= pares.
{H}: das Paar - die Paare. Ein Paar Schuhe. = Pares ng sapatos.
paar = ilan, kaunti.
{E}. Ein paar Äpfel. = Ilang mansanas.
das Ehepaar = mag-asawa. {H}.
paarweise = tig-dalawa. {E}.

pạcken
= maglagay sa sisidlan.
{Zr}. Hast du deinen Koffer schon gepackt? = Inilagay mo na ba ang bagay sa maleta mo?
der Pạck (1) = balutan.
{H}: der Pạck - die Pạcken (Bündel).
das Pạck (2) = nagkakagulong mga tao.
{H}: das Pạck - --- (Gesindel). "Pack verschlägt sich, Pack verträgt sich." = "Nakikipag-away at saka nagkakasundo ang Pack."
auspacken = tangkalin ang balot. {Zr/l}.
einpacken, verpạcken = balutin. {Zr/l}, {Zr/f}.
das Gepạ̈ck = mga balutan.
{H}: das Gepạ̈ck - ---.
das Pạ̈ckchen = maliit na pakete (hanggang 2 kg). {H}.
die Verpạckung = balot, pambalot. { H}.
das Paket = pakete.
{H}: das Paket - die Pakete.
das Gepạ̈ckstück = balutan, maleta atbp. { H}.

die Pạlme
= palma. {H}: die Pạlme - die Pạlmen.
KokospalmeKokos.

die Pạppe
= kahon (materyales).
{H}: die Pạppe - die Pạppen.
das Papier = (1) papel; (2) sulat.
{H}: das Papier - die Papiere.
SandpapierSand.
ToilettenpapierToilette.
PappkartonKarton.

der Pạprika
= uri ng gulay.
{H/La/Serbisch}: der Pạprika - die Pạprikas (Capsikum annuum).
der Pạprika (2) = karaniwang maanghang na pampalasa (pulbos, kawangis sa sili). {H} (Gewürzpulver).

das Parfüm
= pambango (para sa kutis at para sa damit).
{H/Fr}: das Parfüm - die Parfüme.

der Park
= parke.
{H/Fr}: der Park - die Parke.
parken = pumarada. {Zr}.
der Schlọsspark = parke ng kastilyo. {Hz,}.
das Parkhaus = gusaling-paradahan. { Hz}.
die Parkgebühr = bayad sa pagparada. { Hz}.
der Parkplatz = paradahan. { Hz}.

die Party
= sayawan, salu-salo.Feier.
{H/En}: die Party - die Parties.
'party' = Feier; Partei; (Reise)gruppe; Person.

der Pạss (1)
= daan sa pagitan ng dalawang bundok.
{H}: der Pạss - die Pạ̈sse (im Gebirge).
der Pạss (2), Reisepass = pasaporte.
{H}, {Hz,} (Dokument).

pạssen
= kasiya, magaling.
{Zr}. Die Schuhe passen gut. = Kasiya ang sapatos. Um drei passt mir schlecht. = Alas tres ay hindi magaling sa akin [ang tagpuan].
pạssend = angkop, kasiya.
{E//ZD}. Passende Kleidung. = Angkop na suot (tamang suot).
sich ạnpassen = mabihasa.
{Zr/l}. Ich passe mich an die Leute an. = Mabibihasa ako sa mga tao.
verpạssen = hindi umabot.
{Zr/f}. Wir haben den Zug verpasst. = Hindi kami umabot sa treno.
zusạmmenpassen = magkabagay.
{Zr/f} = Hans und Grete passen gut zusammen. = Nagkakabagay sina Hans at Grete.
aufpassen aufpassen.

passieren
= mangyari (karaniwang kung hindi magaling).
{Zr} (∼ geschehen). Das kann passieren. = Puwede itong mangyari. Das ist mir noch nie passiert (geschehen). = Hindi pa nangyari ganito sa akin.

die Pause
= pahinga. {H}.

das Pẹch
= malas.
{H}: das Pẹch - ---.

das Pedal, die Pedale
= tapakan (ng bisikleta).
{H/La}: das Pedal - die Pedale, die Pedale {H}. Am Fahrrad sind zwei Pedale(n). = May dalawang tapakan ang bisikleta.

die Pẹrle
= perlas.
{H}: die Pẹrle - die Pẹrlen.
das Pẹrlmutt = nakar.
{Hz,}: das Perlmutt - ---.

die Petersilie
= halamang masarap ang amoy, ginagamit ang dahon na pampalasa sa pagkain (Petroselinum crispum).
[...jə] {H/La}: die Petersilie - ---. 'parsley'

der Pfad
= landas.
{H}: der Pfad - die Pfade.

der Pfahl
= haligi.
{H}: der Pfahl - die Pfähle.

(pfạ̈nden)
{Zr}.
das Pfạnd (1) = sangla.
{H}: das Pfạnd - die Pfạ̈nder.
das Pfạnd (2), das Flạschenpfand = kararagdagang bayad sa boteng inumin (ibabalik kung ibalik ang pambalot). {Hz,}.
das Pfạ̈nderspiel = "larong sangla". {Hz}.

die Pfạnne
= kawali.
{H}: die Pfạnne - die Pfạnnen.
Bratpfannebraten.

der Pfạrrer
= pari (maaaring di-katoliko). {H}.

der Pfẹffer
= paminta. {H}.

pfeifen
= magsipol.
{Zu}: du pfeifst - !! ich pfịff - ich habe gepfịffen.
die Pfeife (1) = panipol.
{H}: die Pfeife - die Pfeifen (Trillerpfeife).
die Pfeife (2) = kuwako.
{H} (Tabakpfeife).

der Pfeil
= palaso.
{H}: der Pfeil - die Pfeile. Pfeil und Bogen. = Busog at palaso. Pfeil nach links/rechts. (← / →) = Palaso sa kaliwa/kanan.

der Pfẹnnig
= maliit kuwartang metal (sa Alemanya hanggang 2002).
{H}: der Pfẹnnig - die Pfẹnnige. "Wer den Pfennig nichtehrt, ist desTalers nicht wert." = "Kung walang halaga sa maliit na pera (bagay), dapat rin hindi kunin ang malaking pera (mahal na bagay).

das Pferd
= kabayo.
{H/G}: das Pferd - die Pferde.
der Pferdeapfel = tae ng kabayo. {Hz}.

der Pfịrsich
= milokoton, 'peach'.
{H}: der Pfịrsich - die Pfịrsiche.

pflạnzen
= magtanim. {Zr}.
die Pflạnze = halaman. {H}.
einpflanzen = magtanim. {Zr/l}.
Kletterpflanzeklettern.
Wildpflanzewild.
ZierpflanzeZier.

pflegen
= alagaan. {Zr}.
die Pflege = pag-aalaga. {H}.
der ...pfleger = tagapag-alaga. {H}.
gepflegt = magaling na inaalagagan. {E//ZG}.

die Pflịcht
= tungkulin.
{H}: die Pflịcht - die Pflịchten.
die Verpflịchtung = tungkulin. { H}.
pflịchtbewusst = tapat sa pananagutan. {E,}.

pflụ̈cken
= pumitas. {Zr}.

derPfọsten
= haligi.
{H}: der Pfọsten - die Pfọsten.

pfụschen
= pakialaman. {Zr}.
der Pfụscher = pakialamero. {H}.

die Philippinen
= Pilipinas.
{H/ES/⁙}: --- - die Philippinen. Ich fahre in (auf) die Philippinen. = Pupunta ako sa Pilipinas.
der Filipino = Pilipino (tao).
{H}: der Filipino - die Filipinos.
die Filipina = Pilipina (taong babae).
{H}: die Filipina - die Filipinas. Meine Freundin ist Filipina. = Pilipina ang kaibigan ko.
philippinisch = Pilipino (katangian).
{E} . Die philippinische Sprache. = Wikang Pilipino (Filipino). Der philippinische Peso. = Pisong Pilipino.


Armin Möller   http://www.germanlipa.de/de/dep__.html
191118 - 230713

Ende   Wörterbuch p - ph

↑↑   pi - qu   A - Z   Ugnika