Wörterbuch d - dh     (• • da)

(•bull; da)


da
= doon, noon.
{U} (∼ dort). Der Topf steht da hinten. Doon nasa likod ang kaldero. Da bin ich noch zur Schule gegangen. Noon pumuapasok pa ako sa paaralan.
dabei = habang dito.
{U}. Dabei habe ich mir nichts gedacht. = Habang dito wala akong inisip.
dadụrch = dahil dito. {U}.
damịt (1) = sa bagay na ito.
{U}. Was soll ich damit anfangen? = "Ano ang dapat akong magsimula sa ito?" = Paano puwede kong gamitin ito?
damịt (2) = upang, parang.
{B}. Wir gehen einkaufen, damit wir was zu essen haben. = Mamimili tayo parang puwedeng kumain.
damals = noon. {U}.
danach =pagkuwan. {U}.
daneben = sa tabi nito. {U}.
davọn = isa (ilan) ng mga ito. {U}.
dazu = kasama dito.
{U}. Dazu essen wir Kartoffeln. = Kasama dito kumakain kami ng patatas. Dazu wird es nicht kommen. = Hindi ito mangyayari.

das Dạch
= bubong; atip.
{H}: das Dạch - die Dạ̈cher.
das Vordach =balisbisan. {H}.
die Dạchrinne = alulod. {Hz}.

die Dame
= ginang.
{H}. Die Dame des Hauses. = Maybahay (kung babae).
Damenfriseurfrisieren.

dạ̈mmern
= dumating o mawala ang ilaw ng araw. {Zr}.
die Dạ̈mmerung = oras sa araw habang pagsilang o paglubog ng araw. {H}.
die Abenddämmerung = dapithapon. {Hz,}.
die Mọrgendämmerung = bukang-liwayway. {Hz,}.
das Dạ̈mmerlicht = Ilaw ng araw sa bukang-liwayway o dapithapon. { Hz}.

dampfen
= sumingaw. {Zr}.
der Dạmpf = singaw.
{H}: der Dạmpf - die Dạ̈mpfe.
verdạmpfen = sumingaw. {Zr/f}.

dạnken
= magpasalamat.
{Zr}. Ich danke dir für deine Hilfe. = Ipinagpapasalamat ko sa iyo ang tulong mo.
der Dạnk = salamat.
{H}: der Dạnk - ---. Vielen Dank. = Maraming salamat.
sich bedạnken = magpasalamat.
{Zr}. Ich habe mich für das Geschenk bedankt. = Nagpasalamat ako sa regalo.
Dạnke! = Salamat.
{4.1} Dạnke schön! = Maraming salamat. Nein danke. ↔ Ja bitte. = Ayokong kunin. ↔ Gusto kong kunin.
das Dạnkeschön = maraming salamat.
{Hz,}: das Dankeschön - ---. Er vergaß das Dankeschön. = Nakalimutan niyang sabihin ang Maraming Salamat.

dạnn
= saka, sa wakas,pagkuwan.
{U}. Dann gingen wir nach Hause. = Saka umuwi kami.

(dar...)
.
darlegen = maglahad. {Zr/f,}.
darstellen = magsalarawan, maglahad; ganapin ang papel. {Zr/f,}.

der Darm
= bituka.
{H}: der Darm - die Därme.

dạs (1)
.
{✿ 2.1} {G}. Das Kind hat einen Ball. = May bola ang bata. Das Glas ist leer. = Walang laman ang baso.
dạs (2) = ito.
{F} (≈ dieses). Ich sehe das sehr gut. = Nakikita ko ito nang napakagaling. Das ist schön. = Maganda ito. Das ist ein Baum. = Punongkahoy ito. ☺ "Das hat mir gerade noch gefehlt." = "Ito ang nagkukulang sa akin." = Ayoko ang pagyayaring ito.

dạss
= ∼ na.
{B}. Ich weiß, dass es regnet. = Alam kong umuulan.

das Datum
= petsa.
[H/La}: das Datum - die Daten.
die Daten (2) =kabatiran.
{H} = --- - die Daten .
die Datei = talaksan.
{H}: die Datei - die Dateien.

die Dauer
= tagal.
{H}: die Dauer - ---.
dauern = tumagal, magtagal.
{Zr}. Die Fahrt dauert eine Stunde. = May tagal ng isang oras ang lakbay. Das hat lange gedauert. = Matagal iyon [hanggang sa tapusan].
bedauern = magsisi, magdamdam. {Zr/f}.
Ausdauer = tigaya; sigasig. {H}.
dauerhaft = matibay sa matagal na panahon, batibot. {E}.

der Daumen
Finger.

dẹcken
= takpan.
{Zr}. Wir decken den Tisch. = "Takpan [ng mantel] ang mesa." = Inihahain namin ang mesa (plato atbp. lang, hindi pa ang paglalagay ng pagkain).
die Dẹcke (1) = kumot; manta.
{H}: die Dẹcke - die Dẹcken.
dieDẹcke (2) = kisame.
{H}. Mir fällt die Decke auf den Kopf. = "Nahuhulog ang kisame sa ulo ko." = Masyadong gulo sa utak ko.
= Gusto kong pumunta sa labas, ngunit hindi puwede.
der Dẹckel = takip. {H}.
bẹdecken = takpan. {Zr/f}.
aufdecken = tangkalin ang kumot, mabunyag. {Zr/l}.
zudecken = takpan. {Zr/l}.
BettdeckeBett.
entdeckenentdecken.
TischdeckeTisch.

die Definition
= katuturan. {H}.
definieren = ipaliwanag ang kahulugan. {Zr}.

dehnen
= magpahaba. {Zr}.
ausdehnen = magpalawak. {Zr/l}.
die Ausdehnung = lawak. {H}.

dein
= iyo, mo. {F} {✿ 2.5}.

dẹnken
= aaa.
{Zu}: du dẹnkst - !! ich dạchte - ich habe gedạcht. Daran habe ich nicht gedacht. = Hindi ko ito inisip.
bedẹnken = pag-isipan. {Zu/f}.
nachdenken = isipin, pag-isipan.
{Zu/l}. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. = Tungkol dito hindi ko pa pinag-isipan.
der Dẹnker = tagaisip.
{H}. "Deutschland ist das Land der Dichter und Denker." = Ang Deutschland ang bansa ng mga manunula at mga tagaisip.
das Ạndenken = alaala. { H//H/ZN}.
das Bedẹnken = alinlangan, pasubali. { H//H/ZN}.
der Gedạnke = pag-iisip.
{!! H}: der Gedạnke - die Gedạnken.
das Gedạ̈chtnis = alaala, gunita. {H}.
🌹 bedächtig = dahan-dahang maraming isip. {E}.
das Dẹnkmal = bantayog. {Hz}.

dẹnn
= kasi.
{B}. Ich gehe jetzt nicht, denn es regnet. = Hindi ko na aalis kasi umuulan.

der.

{G} {✿ 2.1}. Der Junge spielt. = Naglalaro ang batang lalaki. Der Teller ist groß. = Malaki ang pinggan.
der (2) = ito.
{F} = dieser. ☺ "Der hat mir gerade noch gefehlt." = "Siya ang nagkukulang sa akin." = Sayang, ayokong pumsok siya.

deshalb
= dahil dito, kung kaya. {U}.

deuten
= magbigay-kahulugan. {Zr}.
deutlich = hayag, malinaw. = hayag, malinaw {E}.
eindeutig = malinaw na walang alnlangan. {E}.
bedeutenbedeuten.

(das) Deutschland
= Alemanya.
{Hz, He}: (das) Deutschland. Bundesrepublik Deutschland.
deutsch = Aleman.
{E}. Die deutsche Sprache. = wikang Aleman. Wir lernen deutsch sprechen. = Inaaral naming magsalita ng Aleman. Das deutsche Bier. =Bier na Aleman. Deutsche Demokratische Republik (DDR) = Dating bansang Alemanyang Silangan (1949-1990).
der Deutsche = taong Aleman.
{H//E}: der Deutsche - die Deutsche - die Deutschen. Die Deutschen essen viele Kartoffeln und trinken viel Bier. = Kumakain ng maraming patatas ang Aleman at umiinom ng maraming Bier.
das Deutsch = Aleman (wika).
{H//E}: das Deutsch - ---. Dein Deutsch ist sehr gut. = Napakahusay ang Aleman mo.


Armin Möller   http://www.germanlipa.de/de/ded__.html
191118 - 230612

Ende   Wörterbuch d - dh

di - dz   A - Z   Ugnika