Werkstatt-Untersuchung
Statistische Untersuchung der Häufigkeit von Funktions- und Inhaltsphrasen

  
1 Quellen und Methodik
2 Arbeitsbögen
 2.1 Si Samadhi. 2.2 Si Tiya Margie. 2.3 Almario 2007. 2.4 Material Girl.

1 Quellen und Methodik

Die Häufigkeit der verschiedenen Funktions- und Inhaltsphrasen wird wird statistisch untersucht. Wir verwenden dazu Teile von Texten in unserem Werkstatt-Thesaurus. Die zufällig ausgewählten Textteile umfassen jeweils fünfzig Phrasen bzw. Alleinwörter. Für jeden Textteil wird ein Arbeitsbogen estellt {2}. Die Daten aus den Arbeitsbögen werden in Ergebnisbögen zusammengestellt.2 Arbeitsbögen

2.1 Si Samadhi

Text {W Samadhi 4.3}

(1) "Wow!" (2) parang (3) di makapaniwalang (4) bulalas (5) niya. (6) "Totoo (7) ba'ng (8) lahat (9) ng mga ito?" (10) Napalikmo (11) siya (12) sa tabi (13) ng banga. (14) Tinangka (15) niyang (16) bilangin (17) isa-isa, (18) ngunit (19) pinigilan (20) siya (21) ni Pocoy. (22) "Hindi (23) mo (24) na (25) kailangang (26) bilangin (27) ang mga iyan. (28) Dahil (29) kailangan (30) mo (31) pang (32) bumalik (33) rito (34) kinabukasan, (35) pagkatapos (36) mong (37) maipamahagi (38) ang kalahati (39) niyan. (40) At (41) saka (42) pa (43) lamang (44) ako (45) aalis (46) dito (47) sa lupa (48) upang (49) ibalita (50) sa aming kaharian kung kanino at saan napunta ang kayamanan," sabi nito.

P-PP-SP-CP-AP-A/O P-A/EP-LP-0IC/S

Nomen
  Subst
.8 3813 21 12 47 50.... ..
  PP.11 205 15. ....23 30 36 .
  SA-PP ari.. ..... ...
  PD.279 3933 46 ..... .
  J/PD.... ..... .
  N/G.... ..... .
Verb
  Zeit
10 14 19 45.... .....
  Infin 16 26 32 37 49.... .....
  Stamm 4.... .....
  J/V.... ..... .
  D/V.... ..3.. .
  N/V.... ..... .
Adjektiv
  J
6.. ..... ..
  D/J.... ..2.. .
Adverb
  echt
... ...22 3534 24 317 42 43
  DP.... ..25 29.. .
Konjunkt... ..... .18 28 40 48
Interj... ..... .1

2.2 Si Tiya Margie

Text {W Tiya 3.6}

(1) Halos (2) isang (3) buwan (4) na (5) di (6) ako (7) nagpupunta (8) sa kanila. (9) Sabado. (10) Nag-Family Day (11) kami. (12) Lumabas (13) kaming (14) mag-anak. (15) Namasyal (16) kami (17) at (18) kumain (19) sa labas. (20) Tipid (21) na tipid (22) ang mga magulang (23) ko (24) sa paggastos. (25) Napansin (26) ko (27) iyon. (28) Di (29) tulad (30) pag (31) si Tiya Margie (32) ang kasama (33) ko. (34) Sinusunod (35) lagi (36) ang kapritso (37) ko. (38) Binibili (39) bawat (40) maibigan (41) ko. (42) Bagaman (43) masaya (44) ako (45) ngayon (46) dahil (47) ang kasama (48) ko (49) ay sina Itay at Inay. (50) Pauwi na kami nang masalubong namin si Tiya at ang asawa nito.

P-PP-SP-CP-AP-A/O P-A/EP-LP-0IC/S

Nomen
  Subst
9 31 4922 32 36 47 .19.. 143..
  PP.11 13 16 44 23 26 33 37 41 488.. ..6.
  SA-PP ari.. .... ....
  PD.27 .... ....
  J/PD.. .... ....
  N/G.. .24.. ....
Verb
  Zeit
7 10 12 15 18 25 34 38. .... ....
  Infin.. .... ....
  Stamm.. .... ....
  J/V.. .... ....
  D/V.. .... ....
  N/V40. .... ....
Adjektiv
  J
20 29 43 50. .... 2 39...
  D/J.. .... 21 35...
Adverb
  D
.. .... 5 2845.1 4
  DP.. .... ....
Konjunkt.. .... ...17 30 42 46
Interj.. .... ....

2.3 Almario 2007

Text {W Almario 2007 3.4}

(1) Sa (2) kabilang banda, (3) ang pagiging (4) Tagalog (5) ng Tagalog (6) ang bentaha (7) nito (8) laban sa wikang (9) banygayang (10) gaya (11) ng Ingles. (12) Iisa (13) ang pamilya (14) ng lahat (15) ng (16) katutubong wika (17) ng Filipinas. (18) Sa diksyonaryo (19) halimbawa (20) ni Panganiban (21) naglista (22) siya (23) ng (24) mahigit (25) 27000 (26) pangunahing lahok (27) at (28) sa mga ito, (29) mahigit (30) 11000 (31) ang may kogneyt (32) sa (33) pinili (34) niyang (35) 12 wikang (36) katutubo (37) sa Filipinas (38) bukod (39) pa (40) sa (41) mahigit (42) 12000 homonim (43) ngunit (44) di-singkahulugan. (45) Kaya (46) nakapakabilis (47) matututo (48) ng Filipino (49) ang (50) isang Ifugaw o Tausug kumpara sa paghihirap niyang matuto ng Ingles o anumang wikang di-kapamilya ng mga wika natin.

P-PP-SP-CP-AP-A/O P-A/EP-LP-0IC/S

Nomen
  Subst
.6 13 22 49 5 11 14 15 17 20 23 24 481 18 32 37 4031. 4 19...
  PP.. .... ..34.
  SA-PP ari.. .... ....
  PD.. 7288. ....
  J/PD.. .... ....
  N/G3. .... ....
Verb
  Zeit
12 21 47. .... ....
  Infin.. .... ....
  Stamm.. .... ....
  J/V.. .... ....
  D/V.. .... 33...
  N/V.. .... ....
Adjektiv
  J
29 44. .... 2 9 16 26 35 36 42 46 50...
  D/J.. .... ....
Adverb
  D
.. .... 10 25 30 38 41..39
  DP.. .... ....
Konjunkt.. .... ...27 43 45
Interj.. .... ....

2.4 Material Girl

Text {W Girl 4.3}

(1) Kung (2) ihahalintulad (3) sa mga buwayang (4) yun, (5) ang akin (6) ay (7) isang (8) matinik na daga, (9) maliit (10) ngunit (11) tuso. (12) Yan (13) ako. (14) Alam (15) kong (16) hindi (17) nagugustuhan (18) ng (19) aking ina (20) ang mga ginagawa (21) ko (22) ngunit (23) balang (24) araw (25) alam (26) ko (27) maiintindihan (28) din (29) niya (30) ako. (32) Pilit (33) ko (34) mang (35) ipaunawa (36) sa kanya (37) na (38) ang mga bagay (40) na ito (41) ay para (42) rin sa ikabubuti (44) namin. (45) Alam (46) kong (47) nahihirapan (48) ang kalooban (49) niya (50) ngunit (31) mas (39) mabuti (43) na iyon kaysa ang tiyan naman namin ang magdusa.

P-PP-SP-CP-AP-A/O P-A/EP-LP-0IC/S

Nomen
  Subst
638 48 183.. ....
  PP.13 30 15 21 26 29 33 44 4936.. ..46.
  SA-PP ari.. .5 19.. ....
  PD12. .... 4 40...
  J/PD.. .... ....
  N/G.. .... ....
Verb
  Zeit
2 17 27 47. .... ....
  Infin35. .... ....
  Stamm32. .... ....
  J/V.. .... ....
  D/V.. .... ....
  N/V.20 ..41. ....
Adjektiv
  J
9 11 14 25 39. .... 7 8 23...
  D/J.. .... 45...
Adverb
  D
.. .... 16 31..28 34 37 42 43
  DP.. .... ....
Konjunkt.. .... ...1 10 22 50
Interj.. .... ....

3.1 Leertext

Text {W Samadhi 4.3}

(1) ... (50)

P-PP-SP-CP-AP-A/O P-A/EP-LP-0IC/S

Nomen
  Subst
            
  PP            
  SA-PP ari            
  PD            
  J/PD            
  N/G            
Verb
  Zeit
            
  Infin            
  Stamm            
  J/V            
  D/V            
  N/V            
Adjektiv
  J
            
  D/J            
Adverb
  D
            
  DP            
Konjunkt            
Interj            

3 ErgebnisbögenDie filipinische Sprache von Armin Möller   http://www.germanlipa.de/text/unt_yari_laman.html
04.März 2009

Die filipinische Sprache - Ende Untersuchung Funktions- und Inhaltsphrasen

Seitenbeginn   Titelseite Werkstatt   Titelseite Filipino   Ugnika