Drei- und viersilbige Wortstämme in der filipinischen Sprache
Vorstudie)

Von Armin Möller

   
1. Einleitung und Zusammenfassung  
2. Dreisilbige Wörter
3 Viersilbige Wortstämme

1 Einleitung und Zusammenfassung

Die überwiegende Mehrheit der filipinischen Wortstämme ist zweisilbig. Im folgenden wird untersucht, inwieweit drei- und mehrsilbige Stammwörter auf zweisilbige Wortstämme zurückgeführt werden können.


2. Dreisilbige Wortstämme

1 abala 2 abuloy 3 adarna 4 akala 5 alala 6 alaga 7 alagad 8 alalay 12 anyaya 13 asawa 14 babae 15 babala 16 bagoong: [.ba] [.go] ['?o?] 17 bahagi: [.ba] ['ha] [.gi] 18 bahagya: [.ba] [.hag] ['ya?] 19 bahala: [.ba] ['ha] [.la?] 20 baitang: [.ba] [.?i] ['ta?] 21 balaghan: [.ba] [.lag] ['han] 22 balagtas: [.ba] [.lag] ['tas] 23 balakang: [.ba] [.la] ['ka?] 24 balangay: [.ba] ['la] [.?ay] 25 balangkas: [.ba] [.la?] ['kas] 26 baligtad: [.ba] [.lig] ['tad] 27 balikat: [.ba] ['li] [.kat] 28 : [.ba] ['li] [.ta?] 29 baluktot: [.ba] [.luk] ['tot] 30 banaba: [.ba] [.na] ['ba] 31 banyaga: [.ban] ['ya] [.ga?], 32, 33 batibot: [.ba] ['ti] [.bot] 34 batingaw: [.ba] [.ti] ['?aw] 35 bayabas: [.ba] ['ya] [.bas] 36 bayani: [.ba] ['ya] [.ni] 37 bihasa: [.bi] ['ha] [.sa] 38 bihira: [.bi] ['hi] [.ra?] 39 bilao: [.bi] ['la] [.?o] 40 bilibid: [.bi] ['li] [.bid], 41, 42 bubuyog: [.bu] ['bu] [.yog], 43, 44 bulaklak: [.bu] [.lak] ['lak] 45 bulalas: [.bu] ['la] [.las], 46 : [.bu] [.la] ['lo?] 47 bulate: [.bu] ['la] [.te] 48 busilak: [.bu] ['si] [.lak] 49 butiki: [.bu] [.ti] ['ki?] 50 buwaya: [.bu] ['wa] [.ya] 51 daigdig: [.da] [.?ig] ['dig], 52 - 54 dalawa: [.da] [.la] ['wa] 55 daliri: [.da] ['li] [.ri] 56 dalisay: [.da] ['li] [.say] 57 gagamba: [.ga] [.gam] ['ba] 58 galunggong: [.ga] [.lu?] ['go?] 59 ginoo: [.gi] [.no] ['?o], 60, 61 gusali: [.gu] ['sa] [.li?] 62 hagulhol: [.ha] [.gul] ['hol], 63 - 65 halili: [.ha] [.li] ['li] 66 halina: [.ha] ['li] [.na], 67, 68 hilamos: [.hi] ['la] [.mos], 69, 70 himagsik: [.hi] [.mag] ['sik] 71 himala: [.hi] [.ma] ['la?] 72 himaymay: [.hi] [.may] ['may] 73 hinuha: [.hi] ['nu] [.ha?] 74 hiwalay: [.hi] ['wa] [.lay] 75 hiwatig: [.hi] ['wa] [.tig] 76 ibayo: [.?i] ['ba] [.yo], 77, 78 - 87, 88, 89 - 95, 96 kilala: [.ki] [.la] ['la] 97 kuliglig: [.ku] [.lig] ['lig] 98 kulisap: [.ku] ['li] [.sap] 99 kulubot: [.ku] [.lu] ['bot] 100 kundiman: [.kun] ['di] [.man] 101 kuripot: [.ku] ['ri] [.pot] 102 labuyo: [.la] ['bu] [.yo?] 103 laganap: [.la] ['ga] [.nap] 104 lagari: [.la] ['ga] [.ri?] 105 lambanog: [.lam] [.ba] ['nog] 106 lamukos: [.la] [.mu] ['kos], 107, 108, 109 lathala: [.lat] ['ha] [.la?] 110 ligaya: [.li] ['ga] [.ya] 111 liwanag: [.li] ['wa] [.nag] 112 liwayway: [.li] [.way] ['way] 113 lunggati: [.lu?] [.ga] ['ti?] 114 magkano: [.mag] ['ka] [.no] 115 malunggay: [.ma] ['lu?] [.gay] 116 mungkahi: [.mu?] ['ka] [.hi?] 117 ngasiwa: [.?a] ['si] [.wa?], 118, 119 palaka: [.pa] [.la] ['ka?] 120 palakpak: [.pa] [.lak] ['pak] 121 palumpong: [.pa] [.lum] ['po?] 122 pamagat: [.pa] [.ma] ['gat] 124 panahon: [.pa] [.na] ['hon], 127 pasuwit: [.pa] [.su] ['wit] 128 paumanhin: [.pa?u] [.man] ['hin] 129 payapa: [.pa] ['ya] [.pa], 132 puswelo: [.pus] ['we] [.lo] 133 sagana: [.sa] ['ga] [.na?] 134 sagitsit: [.sa] [.git] ['sit], 137 salabat: [.sa] [.la] ['bat] 138 salamat: [.sa] ['la] [.mat] 139 salamin: [.sa] [.la] ['min] 140 salansan: [.sa] [.lan] ['san] 141 saliksik: [.sa] [.lik] ['sik] 142 salita: [.sa] [.li] ['ta?] 143 salubong: [.sa] ['lu] [.bo?] 144 salungat: [.sa] [.lu] ['?at] 145 sampalok: [.sam] ['pa] [.lok] 146 sandali: [.san] [.da] ['li?] 147 sangguni: [.sa?] ['gu] [.ni?], 148, 149 sapagkat: [.sa] [.pag] ['kat] 150 sarili: [.sa] ['ri] [.li] 151 sariwa: [.sa] ['ri] [.wa?] 152 sawali: [.sa] ['wa] [.li?] 153 simula: [.si] [.mu] ['la?] 154 singkamas: [.si?] [.ka] ['mas] 155 siyasat: [.si] ['ya] [.sat] 156 tagalog: [.ta] ['ga] [.log] 157 tagaytay: [.ta] [.gay] ['tay] 158 tagumpay: [.ta] [.gum] ['pay] 159 taguri: [.ta] [.gu] ['ri?] 160 tainga: [.ta] ['?i] [.?a] 161 talaga: [.ta] [.la] ['ga] 162 talakay: [.ta] ['la] [.kay] 163 talastas: [.ta] [.las] ['tas] 164 talata: [.ta] ['la] [.ta?] 165 talikwas: [.ta] [.lik] ['was], 166 : [.ta] ['li] [.no] 167 taliwas: [.ta] [.li] ['was] 168 tambakal: [.tam] ['ba] [.kol] 169 tanghali: [.ta?] ['ha] [.li?] 170 tangigi: [.ta] ['?i] [.gi] 171 taranta: [.ta] [.ran] ['ta] 172 tihaya: [.ti] ['ha] [.ya?] 173 tilaok: [.ti] ['la] [.?ok] 174 tingala: [.ti] [.?a] ['la?], 175 tipaklong: [.ti] [.pak] ['lo?] 177 tiririt: [.ti] [.ri] ['rit] 178 tiwala: [.ti] ['wa] [.la?] 179 tiwali: [.ti] ['wa] [.li?] 180 totoo: [.to] [.to] ['?o], 181, 182 unawa: [.?u] ['na] [.wa?] Ergebnis der Suche: 182 von 1480 Wörtern (546 von 3188 Silben).


3.1 Bildungen mit Affixen

Suffix -an: alangan, basahan, dalandan, gulaman, kawayan, lansangan, larawan, pagitan, pitagan, salaan, sangkalan, tulingan

Affix in: bituin, buhangin, tinola

Präfix ka-: kabila, kaingin, kalakal, kalamay, kalaykay, kaliskis, kaliwa, kamagong, kamao, kanila, kanina, karayom, katawan, katiting, kawali.

2.2 Mögliche Lehnwörter

Auf o oder a endend, spanisches Lehnwort prüfen: anino, anito, balita, bulalo, dalaga, halaga, halata, , talino

3. Viersilbige Wortstämme

Liste der viersilbigen Wörter (22. Aug. 2005):
1 , 2 , 3 alimango, 4 alinlangan, 5 alinsangan, 6 balahibo, 7 balakubak, 8, 9 balintawak, 10 bulalakaw, 13 halimbawa, 14 halumigmig, 15 himpapawid, 16 hinlalato, 17 kabanata, 18, 19, 20 kalamansi: [.ka] [.la] [.man] ['si?] 21 kalapati: [.ka] [.la] ['pa] [.ti] 22 kayumanggi: [.ka] [.yu] ['ma?] [.gi] 23, 24, 25 : [.ma] [.har] [.li] ['ka] 26 maliputo: [.ma] [.li] [.pu] ['to] 27 pakinabang, 28 panaginip, 29 panukala, samantala, 32 saranggola, 33 sinung, 34 talinghaga, 35 . Ergebnis der Suche: 35 von 1480 Wörtern


3.1. Zusammensetzungen und vermutliche Zusammensetzungen

Zusammensetzung:alikabok, balarila, kaipala maharlika talubata.

Wortdoppelung offensichtlich: alaala, lapulapu,


3.2. Bildungen mit Affixen

kailangan, lalawigan.


3.3. Vermutliche Lehnwörter

dalubhasa.Die filipinische Sprache von Armin Möller   11. Februar 2004

Die filipinische Sprache - Ende Häufigkeit von Aktiv und Passiv

Titelseite Filipino   Grundzüge der filipinischen Syntax
Seitenbeginn   Ugnika