Werkstatt-Korpus / Pagtitipong Paggawaan
Hibik ng Pilipinas

1 Einleitung / Pambungad
3 Texte / Mga Kasulatan


1 Einleitung / Pambungad

Bonifacio, Andres: Katapusang Hibik ng Pilipinas
Quelle / Pinagmulan → {16A-2 Almario 2006} pp. 195-196.


3 Texte - Mga Kasulatan

{3.1}
Sumikat na Ina sa sinisilangan
ang araw ng poot ng katagalugan,
tatlong daang taong aming iningatan
sa dagat ng dusa ng karalitaan.
...

{3.2}
Walang isinuway kaming iyong anak
sa bagyong masasal ng dalita't hirap,
iisa ang puso nitong Filipinas
at ikaw ay di na Ina naming lahat.
...

{3.3}
Sa kapuwa ina'y wala kang kaparis
ang layaw ng anak dalita't pasakit
pag nagpatirapang sa iyo'y humibik
lunas na gamot mo ay kasakit-sakit.
...

{3.4}
Gapusing mahigpit ang mga tagalog
hinain sa sikad, kulata at suntok
makina't ibiting parang isang hayop
ito baga, Ina, ang iyong pag-irog?
...

{3.5}
Ipabilanggo mo't sa dagat itapon
barilin, lasunin nang kami'y malipol,
sa aming tagalog ito baga'y hatol,
Inang mahabagin sa lahat ng kampon?
...

{3.6}
Aming tinitiis hanggang sa mamatay
bangkay nang mistula ayaw pang tigilan
kaya kung ihulog sa mga libingan
linsad na ang buto't lamuray ang laman.
...

{3.7}
Wala nang namana itong Filipinas
na layaw sa Ina kundi nga ang hirap
tiis ay pasulong, patente'y nagkalat
recargo't impuesto'y nagsala-salabat.
...

{3.8}
Sari-saring silo sa ami'y inisip
kasabay ang utos tutuparing pilit
may sa alumbrado bayad kami'y tikis
kahit isang ilaw ay walang masilip.
...

{3.9}
Ang lupa at bahay na tinatahanan
bukid at tubigang kalawak-lawakan
at gayon din naman mga halamanan
sa paring kastila ay binubuisan.
...

{3.10}
Bukod pa sa rito'y (marami pang iba)
huwag nang saysayin oh Inang Espana
sunod kaming lahat hanggang may hininga
tagalog di'y siyang minamasama pa.
...

{3.11}
Ikaw nga oh Inang pabaya't sukaban
kami di na iyo saan man humanggan
ihanda mo, Ina, ang paglilibingan
sa mawawakawak na maraming bangkay.
...

{3.12}
Sa sangmaliwanag ngayon ay sasabog
ang barila't kanyon katulad ay kulog
ang sigwang masasal ng dugong aagos
ng kanilang bala na nagpapamook.
...

{3.13}
Di na kailangan sa España'ng awa
ng mga tagalog oh! Inang kuhila
paraiso namin ang kami mapuksa
(at) langit mo naman kung kami madusta.
...

{3.14}
Paalam na, Ina, itong Filipinas,
paalam na, Ina, itong nasa hirap,
paalam, paalam, Inang walang habag,
paalam na ngayon, katapusang tawag.
...


Armin Möller   http://www.germanlipa.de/text/hibik.html
... - 31. Dezember 2020

Ende / Wakas   Hibik ng Pilipinas

↑↑   Werkstatt / Gawaan   Ugnika


Die filipinische Sprache - Werkstatt - Ende Bonifacio: Hibik

Seitenanfang   Titelseite Werkstatt   Syntax   Titelseite Filipino   Ugnika