Werkstatt / Gawaan
Mga Pabula ni Aesop   (• aesop • äsop)

1 Einleitung / Pambungad
3 Texte / Mga Kasulatan
4 Nichtkanonische Sätze / Pangungusap sa Ayos na Kabalikan
5 Einzeldaten / Bagay-bagay 5.1 5.2 5.3


1 Einleitung / Pambungad

Custodio, R. M.: Pabula: Isang Makabagong Koleksyon
Quelle / Pinagmulan → {16A-2 Aesop}.


3 Texte - Mga Kasulatan

{3.1.1}
Ang Lobo at ang Kambing
Isang lobo ang nahulog sa balon na walang tubig. Sinikap niya ang tumalon upang maka-ahong palabas, ngunit lubhang malalim ang balon na kanyang kinahulugan. Noon dumating ang isang uhaw na uhaw na kambing. Lumapit ito sa balon at narining ang tinig ng lobo. "Marami bang tubig sa loob ng balon?" tanong nito sa lobo. "Oo, napakarami!" ang pagsisinungaling na sagot naman ng lobo.

{3.1.2}
Hindi na nagdalawang-isip pa ang kambing. Agad itong tumalon sa balon. At nalaman ngang siya'y niloko lamang ng lobo. "Ngayo'y pareho na tayong bilanggo ng balon na ito," ang sabi ng lobo. "Mamamatay tayo sa uhaw at gutom dito," ang sabi ng kambing. "Kung gusto mong makaalis dito, magtulungan tayo. Mayroon akong naisip na paraan kung papaano nating gagawin iyon."
"Papaano?"
Noon ipinatong ng lobo ang mga paa sa katawan ng kambing. "Ako muna ang lalabas. At kapag nakalabas na ako, at saka kita hahatakin palabas," pangako nito. "Sige," ang sabi naman ng kambing.

{3.1.3}
Nakalabas nga ng balon ang lobo sa tulong ng kambing. Ngunit noong pagkakataon na ng kambing para tulungan nito'y agad iyong tumawa ng malakas. Pagkuwa'y sinabing, "Walang lobong manloloko kung walang kambing na magpapaloko."

{3.2.1}
Ang Uwak na Nagpanggap
Isang uwak ang nakakita ng mga lagas na balahibo ng pabo sa lupa. Pinagmasdan niya iyon at nasiyahan sa iba't ibang kulay na taglay niyon. At dahil sawa na siya sa pagiging isang itim na ibon, iyon ay kanyang pinulot isa-isa at saka idinikit sa kanyang katawan. Iyon lang at dali-dali siyang lumipad patungo sa grupo ng mga pabo at nagpakilala bilang kauri ng mga ito.

{3.2.2}
Ngunit sadyang kilala ng mga pabo ang kanilang kauri, kaya naman hindi rin nagtagal ay nabisto ng mga ito ang nagkukunwaring uwak. Dahil dito, inalis ng mga pabo ang iba't ibang kulay na balahibong nakadikit sa katawan ng uwak. Pagkuwa'y pinagtutuka nila ito hanggang sa takot na lumisan.

{3.2.3}
Nang magbalik ang uwak sa kanyang mga kauri, hindi na rin siya tinanggap ng mga ito. At sinabing, "Hindi namin kailangan ang isang tulad mong walang pagmamahal sa sariling anyo!"

{3.3.1}
Ang Aso at ang Kanyang Anino
Isang aso ang nakahukay ng buto sa lupa. Tuwang-tuwa siya at dali-daling hinawakan ang buto sa pamamagitan ng kanyang bibig. Dinala niya ang buto upang iuwi sa kanyang tirahan, ngunit nang siya ay malapit na, napadaan siya sa isang ilog. Pinagmasdan niya ang ilog at doo'y nakita niya ang sariling anino. Sa pag-aakalang ibang aso iyon na may hawak-hawak ring buto sa bibig, tinahulan niya iyon nang tinahulan upang maangkin din ang butong pag-aari nito.

{3.3.2}
Dahil dito, humulagpos mula sa kanyang bibig ang butong hawak-hawak at nahulog sa ilog. Tinangay ng agos ang buto at hindi na uli nakuha pa ng sakim na aso.

{3.4.1}
Ang Inahing Manok at ang Kanyang mga Sisiw
Isang inahing manok na may anak na tatlong sisiw ang naninirahan sa gitna ng taniman ng mais. Isang araw, lumabas ng bahay ang magsasakang may-ari ng taniman at sinabing, "Panahon na upang anihin ko ang aking maisan! Kailangan tawagin ko ang aking mga kapit-bahay upang tulungan ako sa aking pag-ani bukas!"

{3.4.2}
Narinig ito ng mga sisiw at agad iminungkahi sa kanilang ina, "Kailangang lumikas na tayo rito at humanap ibang matitirahan inang! Kung hindi, matatagpuan tayo rito ng mga magsisipag-ani bukas at huhulihin upang patayin!" "Huwag kayong mabahala mga anak," ang wika ng inahing manok. "Kung mga kapit-bahay lamang ang aasahan niya, hindi agad magsisipag-kilos ang mga iyon! May panahon pa tayo upang manirahan dito." Tama nga ang sinabi ng inahing manok. Sapagkat kinabukasan nga'y walang mga kapit-bahay na dumating upang tumulong sa pag-ani ng magsasaka.

{3.4.3}
"Kung hindi ko maasahan ang aking mga kapit-bahay, sa aking mga kamag-anak ako lalapit upang humingi ng tulong sa isasagawa kong pag-ani bukas!" Narinig ng mga sisiw ang sinabi ng magsasaka at dali-daling iminungkahi sa kanilang ina. Ngunit muli, hindi nabahala ang inahing manok at sinabing, "Kung sa mga kamag-anak lamang siya aasa hindi magsisipagsunod ang mga iyon! May mga trabaho ring dapat asikasuhin ang mga iyon at tiyak na hindi maasahan. May panahon pa tayo para manirahan dito mga anak!"

{3.4.4}
Kinabukasan nga'y tama uli ang sinabi ni inahing manok. Walang kamag-anak na dumating ang magsasaka upang tulungan siya sa pag-ani sa maisan. Dahil dito, napilitan ang magsasakang tawagin ang kanyang anak at sinabing, "Bukas na bukas din, tayong dalawa na lamang ang aani sa ating pananim. Wala tayong ibang maaasahan kundi ang ating mga sarili!"

{3.4.5}
Nang marinig iyon ng mga sisiw, dali-dali silang nagtungo sa kanilang ina at iminungkahi rito ang sinabi ng magsasaka. Noon nagdesisyon ang inahing manok na lumisan sila sa lugar na iyon, at sinabing, "Kung sinabi ng magsasaka na siya na ang gagawa ng pag-ani, dapat tayong maniwala! Sapagkat totoong walang sinuman siyang maaasahan kundi ang kanyang sarili!"


4 Nichtkanonische Sätze / Pangungusap sa Ayos na Kabalikan


5.1 Einzeldaten / Bagay-bagay

Luma at kasalukuyang daglat
LumaBago
P-PP-PPariralang panaguri
P-SP-TPariralang paniyak
P-AP-KPariralang pandako
P-VP-DPariralang pandiwa
A/NPangnagdaan
E/KKasalukuyan
F/HPanghinaharap
N/WPawatas
P-NP-NPariralang makangalan
P-JP-UPariralang pang-uri
P-EP-ODPariralang pangkaroon
P-A/EP-ODPariralang pangkaroon
CS-Sugnay
/PSPTPagkakasunud-sunod na karaniwan: Panaguri - Paniyak
/PSPPTPPagkakasunud-sunod na karaniwan: Panaguri - Paniyak - Panaguri
/YPSYPTPagkakasunud-sunod na karaniwan: Panaguring may ay - Paniyak
/YPSPYPTPPagkakasunud-sunod na karaniwan: Panaguring may ay - Paniyak - Panaguri
/SYPTYPPagkakasunud-sunod na kabalikan: Paniyak - Panaguring may ay
/ICGGPanggitaga (Panaguri - (Paniyak) - Panaguri)
/P0P0Sugnay na walang paniyak
/YP0YP0Sugnay na walang paniyak (may ay ang panaguri)
VA VaDTPandiwang tahasan
VP VpDBPandiwang balintiyak

  {3.1.1} - {3.2.2}
P-PP-S   D 
P-NP-V/PSVa Isang lobo ang nahulog sa balon na walang tubig.
P-VP-V/PSVP Sinikap niya ang tumalon upang maka-ahong palabas,
P-JP-N/PS- ngunit lubhang malalim ang balon na kanyang kinahulugan.
P-VP-N/PSVa Noon dumating ang isang uhaw na uhaw na kambing.
P-VP-N/PSPVaLumapit ito sa balon
P-VP-N/PSVPat narining ang tinig ng lobo.
P-VP-N/PSVaHindi na nagdalawang-isip pa ang kambing.
P-VP-N/ICVaAgad itong tumalon sa balon.
P-VP-N/SYPVPAt nalaman ngang siya'y niloko lamang ng lobo.
P-VP-N/PSPVaMamamatay tayo sa uhaw at gutom dito
P-V-/P0VaKung gusto mong makaalis dito,
P-VP-N/PSVamagtulungan tayo.
P-EP-N/IC-Mayroon akong naisip na paraan
P-VP-N/PSVPkung papaano nating gagawin iyon.
P-VP-N/PSVPNoon ipinatong ng lobo ang mga paa sa katawan ng kambing.
P-NP-V/PSVa "Ako muna ang lalabas.
P-VP-N/PSVa At kapag nakalabas na ako,
P-VP-N/PSVaNakalabas nga ng balon ang lobo sa tulong ng kambing.
P-VP-N/ICVa... agad iyong tumawa ng malakas.
P-E-/P0- "Walang lobong manloloko
P-E-/P0- kung walang kambing na magpapaloko."
P-VP-N/PSVp Malungkot na naiwanan ang kambing sa malalim na balon.
P-NP-V/PSVAIsang uwak ang nakakita ng mga lagas na balahibo ng pabo sa lupa.
P-VP-N/PSVPPinagmasdan niya iyon
P-V-/P0VPat nasiyahan sa iba't ibang kulay na taglay niyon.
P-JP-N/PS- At dahil sawa na siya sa pagiging isang itim na ibon,
P-VP-N/SYPVP iyon ay kanyang pinulot isa-isa
P-V-/P0VP at saka idinikit sa kanyang katawan.
P-VP-N/ICVa Iyon lang at dali-dali siyang lumipad patungo sa grupo ng mga pabo
P-JP-N/PS-Ngunit sadyang kilala ng mga pabo ang kanilang kauri

 P-PP-SReihenfolgeVA - VP
P-VP-JP-...P-NP-VP-../PS(P)/YPS/SYP/IC/P0VAVaVPVp
121362140 1902451139 1


5.2 Einzeldaten / Bagay-bagay

  {3.1.2} - {3.4.2}
P-PP-SRFVerb 
P-VP-N/YPSVP, kaya naman hindi rin nagtagal ay nabisto ng mga ito ang nagkukunwaring uwak.
P-VP-N/PSVPDahil dito, inalis ng mga pabo ang iba't ibang kulay ...
P-VP-N/YPSVPPagkuwa'y pinagtutuka nila ito hanggang sa takot na lumisan.
P-VP-N/PSVaNang magbalik ang uwak sa kanyang mga kauri,
P-VP-N/ICVPhindi na rin siya tinanggap ng mga ito.
P-JP-N/PS-Hindi namin kailangan ang isang tulad mong ...!
P-NP-V/PSVAIsang aso ang nakahukay ng buto sa lupa.
P-JP-N/PS- Tuwang-tuwa siya
P-VP-V/PSVP at dali-daling hinawakan ang buto sa pamamagitan ng kanyang bibig.
P-VP-N/PSVPDinala niya ang buto
P-V-/P0VPupang iuwi sa kanyang tirahan,
P-JP-N/SYP-ngunit nang siya ay malapit na,
P-VP-N/PSPVanapadaan siya sa isang ilog.
P-VP-N/PSVPPinagmasdan niya ang ilog at
P-VP-N/YPSVPdoo'y nakita niya ang sariling anino.
P-NP-N/PS- Sa pag-aakalang ibang aso iyon na may hawak-hawak ring buto ...
P-VP-N/PSVP tinahulan niya iyon nang tinahulan
P-VP-N/PSVP upang maangkin din ang butong pag-aari nito.
P-VP-N/PSVaDahil dito, humulagpos mula sa kanyang bibig ang butong hawak-hawak
P-VP-N/PSVP Tinangay ng agos ang buto
P-NP-V/PSVPIsang inahing manok ... ang naninirahan sa gitna ng taniman ng mais.
P-VP-N/PSVaIsang araw, lumabas ng bahay ang magsasakang may-ari ng taniman
P-VP-N/PSVPPanahon na upang anihin ko ang aking maisan!
P-VP-N/PSVPKailangan tawagin ko ang aking mga kapit-bahay
P-VP-N/PSVP... upang tulungan ako sa aking pag-ani bukas
P-VP-N/PSPVpNarinig ito ng mga sisiw
P-VP-N/PSVAKailangang lumikas na tayo rito
P-VP-N/PSPVP Kung hindi, matatagpuan tayo rito ng mga magsisipag-ani bukas
P-VP-N/ICVaHuwag kayong mabahala mga anak,"
P-NP-V/PSVP "Kung mga kapit-bahay lamang ang aasahan niya,

 P-PP-S ReihenfolgeVA - VP
P-VP-JP-...P-NP-VP-.. /PS(P)/YPS/SYP/IC/P0 VAVaVPVp
223342540 233121 251815.3 Einzeldaten / Bagay-bagay

  {3.4.2} - {3.4.4}
P-PP-SRFVerb  
P-VP-N/PSVahindi agad magsisipag-kilos ang mga iyon!
P-EP-N/PS- May panahon pa tayo upang manirahan dito."
P-JP-V/PSVP Tama nga ang sinabi ng inahing manok.
P-E-/YP0- Sapagkat kinabukasan nga'y walang mga kapit-bahay na dumating
P-VP-N/PSVPKung hindi ko maasahan ang aking mga kapit-bahay,
P-VP-N/PSPVasa aking mga kamag-anak ako lalapit
P-VP-V/PSVP Narinig ng mga sisiw ang sinabi ng magsasaka
P-VP-N/PSVaNgunit muli, hindi nabahala ang inahing manok
P-VP-N/ICVAKung sa mga kamag-anak lamang siya aasa
P-VP-N/PSVa hindi magsisipagsunod ang mga iyon!
P-EP-N/PS-May mga trabaho ring dapat asikasuhin ang mga iyon
P-EP-N/PS-May panahon pa tayo para manirahan dito mga anak!
P-JP-V/YPSVPKinabukasan nga'y tama uli ang sinabi ni inahing manok.
P-EP-N/PS- Walang kamag-anak na dumating ang magsasaka
P-VP-N/PSVP upang tulungan siya sa pag-ani sa maisan.
P-VP-N/PSVADahil dito, napilitan ang magsasakang
P-VP-N/PSVP tawagin ang kanyang anak
P-NP-V/PSVA..., tayong dalawa na lamang ang aani sa ating pananim.

 P-PP-S ReihenfolgeVA - VP
P-VP-JP-...P-NP-VP-../PS(P)/YPS/SYP/IC/P0VAVaVPVp
310261340 152010 3460

 P-PP-S
P-VP-JP-NP-EP-NP-Vkein
1213332145
2233402541
3102241341
Total
78
5489759127
69 %10 %12 %9 %76 %15 %9 %

 P-PP-S ReihenfolgeVA - VP
P-VP-JP-...P-NP-VP-.. /PS(P)/YPS/SYP/IC/P0 VAVaVPVp
121362140 190245 11391
223342540 233121 25181
310261340 152010 3460
Total5481659120 575376 622332
69 %10 %21 %83 %17 %0 % 73 %6 %4 %9 %8 % 10 %35 %52 %3 %


Armin Möller
http://www.germanlipa.de/text/aesop.html
100412 - 220720

Ende / Wakas   Aesop

↑↑   Werkstatt / Gawaan   Ugnika