Wir lernen Deutsch Pag-aralan natin ang Deutsch

2.1 Selbstlaute   [IPA] Mga patinig  

Kurze Selbstlaute
Patinig na maikli
Lange Selbstlaute
Patinig na mahaba
Ähnlich wie
Katulad ng

wạs? ano?
Bạll bola
Name ngalan
wahr tunay
Paar pares
kasama
wẹg nawala
Mẹsser kutsilyo
Weg daan
sehr napaka...
leer walang laman
neneng
mịt kasama sa
bịllig mura
wir tayo, kami
ihr kayo
liegen humiga
bihira
Wọrt salita
wọllen gusto
wo? nasaan?
Kohl repolyo
oo
Wụrst sausage
Mụtter ina
nur lamang
Huhn manok
bulutung-tubig

Name Sọnne Mẹsser ẹssen leben (sa huling pantig)
walang katulad

Kurz vor Doppelmitlaut.Maigsi sa harap ng katinig na duble.
Lang: Vor Dehnungs-h; Doppelselbstlaut. ie ist das lange i. Mahaba: Sa harap ng h na pag-uunat; kumpol-patinig. Mahabang i ang ie.
Im Wörterbuch: Unterstrich unter langem Selbstlaut, Unterpunkt unter kurzem Selbstlaut. Sa talasalitaan: May salunggugit ang patinig na mahaba at may tuldok sa ibaba ang patinig na maigsi.
Schwaches e in unbetonter Endsilbe. Kann oft weggelassen werden. Mahinang e na nasa huling pantig na walang diin. Malimit, puwedeng lakdawan.
Sa wikang Aleman, magkaibang-magkaiba ang tunog na e at i, walang e/i na malambot at matigas!

↑ ↑


2.2 Umlaute   [IPA] Mga Umlaut  

Mädchen
Batang babae
Mạ̈nner
mga lalaki
krähen
tumilaok
Bạ̈cker
panadero
Brötchen Kọ̈ln
schön
maganda
Mọ̈ller
Hühner
mga manok
kühl
malamig-lamig
für
para sa
Schlụ̈ssel
susi

Die Umlaute ä, ö, ü sind von den Selbstlauten a, o, u abgeleitet. Sie werden kurz oder lang ausgesprochen. Nagmula sa mga patinig na a, o, u ang mga Umlaut ä, ö, ü. Binibigkas ang mga ito nang maigsi o mahaba.
Wenn man Schwierigkeiten hat, ü auszusprechen, kann man i sagen. Kung mahirap na bigkasin ang ü, puwedeng bigkasin katulad ng i: Hühner [Hiener].
Notfalls kann man ae - oe - ue statt ä - ö - ü schreiben. ae - oe - ue ang puwedeng sulatin sa halip ng ä - ö - ü.

↑ ↑


2.3 Doppellaute   [IPA] Kumpol-patinig  

zwei
dalawa
nein
hindi
mein
akin
klein
maliit
baybay
Haus
bahay
auch
din
Maus
daga
Baum
puno
sawsaw
Häuser
mga bahay
  Mäuse
mga daga
Bäume
mga puno
amoy
Leute
mga tao
heute
ngayon
neu
bago
Freund
kaibigan
amoy

Die Doppellaute ei, au, äu, eu werden immer lang gesprochen. Palaging binibigkas nang mahaba ang kumpol-patinig na ei, au, äu, eu.

↑ ↑


2.4 Mitlaute   [IPA] Katinig  

Zụcker asukal Bạ̈cker panadero dịck makapal kkck
jụng bata ja oo Jọt (titik J)yero
viel marami vọn galing sa Vau (titik V) Filipino
Weg daan weit malayo We (titik W)welga
Ạngst katakutan ẹng masikip jụng bata banga
Quạlm usok Quạrk kesong puti bequem maginhawa kwqu
Straße kalsada heißen (pangalan) aber: Wạsser tubig ssß eszet
Zug tren zu para sa Zẹt (titik Z) tsokolate
jẹtzt ngayon Schmụtz dumi Kạtze pusa tsokolate
schön maganda schon na Fleisch karne Englisch: shoe
spielen maglaro Spọrt sport spät huli schpsp
Stau siksikan Stẹrn tala Stụ̈ck piraso schtst

ịch ako ẹcht tunay Mịlch gatas
Nạcht gabi kọchen magluto nọch pa

ckStatt kk wird immer ck geschrieben. Sa halip ng kk, laging dapat sulatin ang ck.
sp, stIm Anlaut wird sp, st wie schp, scht ausgesprochen. Schp, scht wird nicht geschrieben. Sa umpisa ng salita, ang sp, st ay binibigkas katulad ng schp, scht. Huwag sulatin ang schp, scht.
ßDer Buchstabe ß heißt sz (Eszet). Es bedeutet ss nach einem langen Selbstlaut. Tinatawag na sz (Eszet) ang titik na ß. Nangangahulugan ang ß ng ss na kasunod ng mahabang patinig.
Notfalls kann man ss statt ß schreiben. Sa halip ng ß, ss ang puwedeng sulatin.

Be Ce  De Ef Ge  Ha Jot Ka  El Em En
Pe Qu  Er Es Te  Vau We Ix  Ypsilon Zet

↑ ↑


2.5 Betonung Diin

Schule - Bruder - Schwẹster.   Paaralan, kapatid na lalaki, kapatid na babae.
gẹstern - leise - schlafen.   Kahapon, tahimik, matulog.
 
Ạrbeit - ạrbeiten - geạrbeitet.   Trabaho, magtrabaho.
stehen - aufstehen - aufgestanden   Bumangon.
gehen - wẹggehen - wẹggegangen   Umalis.
 
Abend + Ẹssen = Abendessen.   Hapunan.
krank + Schwẹster = Krạnkenschwester   Nars.
 
Balkọn - Kartọffel - Marmelade - Mobiltelefon   Balkonahe, patatas, Marmelade, selpon.

Als Grundregel gilt: Die erste Silbe des Wortstammes wird betont. Tuntuning saligan: May diin ang unang pantig ng ugat.
Angefügte Nachsilben ändern die Betonung nicht. Walang pagbago ng diin dahil sa hulapi.
Vorsilben sind häufig unbetont. Einige Vorsilben werden betont und ziehen somit die Betonung von der ersten Stammsilbe. May unlaping walang diin. Mayroon ding unlaping may diin, "hinihila" nito ang diin mula sa pantig ng ugat.
Bei Zusammensetzungen geht die Betonung auf den ersten Teil. May diin ang unang bahagi ng salitang tambalan.
Lehn- und Fremdwörter können abweichend betont werden. Maaring pagkaiba ang diin ng salitang hiram at banyaga.
In vielen Abschnitteen und im Wörterbuch wird die Betonung gekennzeichnet: Unterstrich unter dem Selbstlaut zeigt lange betonte Silbe an, Unterpunkt kurze betonte Silbe. Sa maraming pangkat at sa talasalitaan, inihuhudyat ang diin: May salunggugit ang patinig na mahabang may diin, at may tuldok sa ibaba ang patinig na maigsing may diin.

↑ ↑


2.6 Internationales Phonetisches Alphabet IPA

Selbstlaute   Mga patinig

wạs? [vas]
Bạll [bal]
Name ['na:mə]
wahr [va:ɐ̯]   Paar [pa:ɐ̯]
kasama [kʌ'sa:mʌ]
wẹg [vɛk]
Mẹsser [mɛsɐ]
Weg [ve:k]
sehr [ze:ɐ̯]
leer [le:ɐ̯]
neneng ['ne:nɛŋ]
mịt [mɪt]
bịllig ['bɪlɪç]
wir [vi:ɐ̯]
ihr [i:ɐ̯]
liegen ['li:gn̩]
bihira [bɪ'hi:rʌ]
Wọrt [vɔrt]
wọllen ['vɔlən]
wo? [vo:]
Kohl [ko:l]
oo ['ʔo:ʔɔ]
Wụrst [vʊrst]
Mụtter ['mʊtɐ]
nur [nu:ɐ̯]
Huhn [hu:n]
bulutong [bʊlu:tɔŋ]

Name ['na:mə]   Sọnne ['zɔnə]   Mẹsser ['mɛsɐ]   ẹssen ['ɛsn̩]   leben ['le:bn̩]

Umlaute   Mga Umlaut

Mädchen
['mɛ:tçən]
Mạ̈nner
['mɛnɐ]
krähen
['krɛ:ən]
Bạ̈cker
['bɛkɐ]
Brötchen
['brø:tçən]
Kọ̈ln
[kœln]
schön
[ʃø:n]
Mọ̈ller
['mœlɐ]
Hühner
['hy:nɐ]
kühl
[ky:l]
für
[fy:ɐ̯]
Schlụ̈ssel
['ʃlʏsl̩]

Doppellaute   Mga kumpol-katinig

zwei
[t͜sva͜i]
nein
[na͜in]
mein
[ma͜in]
klein
[kla͜in]
baybay [ba͜i'ba͜i]
Haus
[ha͜us]
auch
[a͜ux]
Maus
[ma͜us]
Baum
[ba͜um]
sawsaw [sa͜u'sa͜u]
Häuser
['hɔ͜yzɐ]
  Mäuse
['mɔ͜yzə]
Bäume
['bɔ͜ymə]
amoy [ʌ'mɔ͜y]
Leute
['lɔ͜ytə]
heute
['hɔ͜ytə]
neu
[nɔ͜y]
Freund
['frɔ͜ynt]
amoy
[ʌ'mɔ͜y]

Mitlaute   Mga katinig

jụng [jʊŋ] ja [ja:] Jọt [jɔt] yero [je:rɔ]
viel [fi:l] vọn [fɔn] Vau [fa͜u] Filipino [fɪlɪ'pi:nɔ]
Weg [ve:k] weit [va͜it] We [ve:] welga ['vɛlgʌ]
Zug [t͜su:k] zu [t͜su:] Zẹt [t͜sɛt] En:: hats [[hæts]
Quạlm [kvalm] Quạrk [kvark] bequem [bə'kve:m] kwqu
Ạngst [aŋst] ẹng [aŋst] jụng [jʊŋ] banga [bʌ'ŋʌʔ]
jẹtzt [jɛt͜st] Schmụtz [ʃmʊt͜s] Kạtze ['kat͜sə] En:: hats [hæts]
Zụcker ['t͜sʊkɐ] Bạ̈cker ['bɛkɐ] dịck [dɪk] kkck
Nạcht [naxt] kọchen ['kɔxn̩] nọch [nɔx]
ịch [ɪç] ẹcht [ɛçt] Mịlch [mɪlç]
schön [ʃø:n] schon [ʃo:n] Fleisch [fla͜iʃ] En:: shoe [ʃu:]
spielen ['ʃpi:lən] Spọrt [ʃpɔrt] spät [ʃpɛ:t] schpsp
Stau [ʃta͜u] Stẹrn [ʃtɛrn] Stụ̈ck [ʃtʏk] schtst
Straße ['ʃtra:sə] heißen ['ha͜isn̩] aber: Wạsser ['vasɐ] ssß eszet

↑ ↑