17K Talatawagan A - E
(Talaan ng mga katawagan)

Gabay sa paggamit
Hindi ginagamit sa Palaugnayan namin ang lahok.
 Hinweise
Wird in unserer Syntax nicht verwendet.
F = Bagong katawagan {1-1.7}.  F = Neuer filipinischer Fachausdruck {1-1.7}.
{U} = Pang-uri.  {U} = Adjektiv.
 Die Kapitelnummer kann in der deutschen Ausgabe abweichen. Bitte benutzen Sie die kleinen deutschen Fahnen als Verweis.

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W YA Palaugnayan   Pahinang pamagat na Filipino
A   Fokus na A, Katungkulang A {6-3.1 (2b)} = A-Fokus, A-Funktion.
ABKD, ABCD   Abakada, Abacida {14-2.7} = Alphabet.
Abay   Pang-abay {10K-101} = Adverb, Umstandswort.
Pariralang pang-abay {10K-101} = Adverbphrase.
Pariralang makaabay {5-3 (4)} = Adverbialphrase.
Pang-abay na panlunạn {10K-103} = Lokales Adverb; Locative adverb.
Pang-abay na pamanahọn {10K-103} = Temporaladverb; Temporal adverb.
Pang-abay na pansanh {10K-103} = Kausalaladverb; Causal adverb.
Pang-abay na pamaraan {10K-103} = Modaladverb; Modal adverb.
Pang-abay na pangmarahil {10-4} = Potenzialadverb; Adverb of potential.
Pang-abay na pangmarahil bilang pangngalan, {10-4.2} = Potenzialadverb als Substantiv.
Pang-abay na pangmarahil bilang pang-uri, {10-4.3} = Potenzialadverb als Adjektiv.
Pang-abay na pangmarahil bilang pang-abay na tumpạk {10-4.3} = Potenzialadverb als echtes Adverb.
Pang-abay na pananọng {12-2.3} = Interrogativadverb; Interrogative adverb.
Pang-abay na pang-agam.
Pang-abay na pamitagan = Höflichkeitsadverb.
Pang-abay na panang-ayon = Adverb der Zustimmung.
Pang-abay na pananggi = Adverb der Verneinung.
Pang-abay na panulad.
Pang-abay na panunuran.
Pang-abay na panggaano.
Aghạm   Pagsaliksịk na makaaghạm {1-1.5 (3)} = Wissenschaftliche Forschung.
Akala   Tagaakala F {10-4.1} = Erwäger.
AlibataBaybayin
-an   (Hulapi, diin ng pangngalang may -an) {8K-211} = Betonung der Substantive mit Nachsilbe -an.
Anạk   Angkạng-salit {15-2.2} = Wortfamilie; Word family.
ang (Panand ng paniyạk) {2-2.2} = Bestimmungswort des Subjektes.
(Pamimintạs sa ang) {1-1.7 (5)} = Kritische Betrachtung von ang.
(Di-karaniwang ang) {2-2.5} = Nichtkanonisches ang.
ang - ng - sa (Paradigmang ang - ng - sa) {1K-633} = ang - ng - sa Paradigma.
Angkọp   Pang-angkọp {11-4} = Ligatur; Ligature.
Sugnạy na makaangkọp {13-5.3} = Ligatursatz.
Pag-aangkọp (ng tunog) {14-2.5} = Lautanpassung.
Antạs   Kaantasạn {9-3} = Komparation, Steigerung; Comparison.
Any   Palaanyuan {15} = Morphologie, Formenlehre; Morphology.
Anyọng dinaglạt {14-2.5} = Kurzform.
Anyọng puspusan {14-2.5} = Vollform.
Anyọng pangalawạ {14-2.5.7} = Nebenform.
Ari   Paari, pagmamay-ari {U} = Possessiv-, besitzanzeigend; Possessive.
Kaugnayạng paari {8-4.7} = Possessivbeziehung.
Panghalip na paari, panghalip sa pagmamay-ari {8-4.7} = Possessivpronomen.
AspẹktoPananạw
ayaw (Pangungusap na halimbawa) {10K-413} = Beispielsätze.
Ayos   Ayos na karaniwan {13-2.1.1} = Kanonische Reihenfolge.
Ayos na di-karaniwan {13-2.1.2} = Nichtkanonische Reihenfolge.

A D E F G H I K L M N O P R S T U W Y B C Palaugnayan   Pahinang pamagat na Filipino
ba (Tanọng na pampasiyạ) {12-3}
Bab   Pang-ibab {6K-756} = Untergeordnet, abhängig; Subordinated.
Pandiwang pang-ibab {6-7.2} = Untergeordnetes Verb.
Sugnạy na pang-ibab, sugnay na pantulong {13-5} = Untergeordneter Teilsatz.
Pagkakaibaba = Unterordnung.
Babae   Pambabae {J} {8-3.1} = Weiblich; feminine.
Bagay   Pagbabagay = Anpassung; Adaptation.
Pagbabagay ng tuṇg {14-2.5} = Lautanpassung.
Pagbabagay na pampalatunugan ng salitạng hirạm {14-2.6} = Phonologische Anpassung von Lehnwörtern.
Pagbabagay na pampalaanyuan ng salitạng hirạm {15-2.4} = Morphologische Anpassung von Lehnwörtern.
Di-pagkakabagay ng pang-angkop, di-pagkakasundo {5-2.2 (2)} = Unverträglichkeit der Ligatur.
Di-magkabagay {J} = unverträglich.
Pakikibagay F {2-1 (2) *} = Kongruenz; Agreement.
Bago   Pagkakabago ng pandiwa F {6-5} = Modalität; Modality.
Pagbabago ng tunọg, mga pagbabagong morpoponemiko {14-2.5} = Lautänderung.
Pagbabago ng any ng salit {15-5.2 (1)} = Flexion i.A.; Inflection
Bahagi   Bahagi (ng pangungusap, ng parirala), komponent = Teil, Bestandteil; component.
Bahagi ng panalitạ (ng pampalaanyuan), bahagi ng pananalita {15-5} = Morphologische Wortart; Part of speech.
Baitang   Kabaitangan F {11-4} = Stufenfunktion; Step function.
Balangkas   Pagsasalita ng balangkas, pagsasabi ng talataSipi: Pagsasalitang sinipi.
Balarila, gramatika = Grammatik; Grammar.
Pambalarila {U} :: Tungkol sa balarila. = Grammatisch.
Kabalarilaan F :: Katanungan kung alinsunod sa panuntunang pambalarila o hindi. {13-4.3} = Grammatikalität; Grammaticality.
Makabalarila {U} F :: Alinsunod sa panuntunang pambalarila. = Grammatikalisch; Grammatical.
Di-makabalarila {U} F :: Hindi alinsunod sa panuntunang pambalarila. = Ungrammatikalisch; Not grammatical.
Baligtad   Konstruksiyong binaligtadDaniw: Di-karaniwan.
Balintiyạk |baling+tiyak|, tinig na balintiyak, di-tahasan {6-3.2} = Passiv; Passiv.
Pandiwang balintiyạk, Pandiwang pambalintiyak = Passivverb.
Banggịt   Pamanggịt {J} :: Binabanggit sa iba pang bagay. = Bezogen, relativ; Relative.
Panghinaharạp na pamanggịt {6-6.2.6} = Relatives Futur.
Panghalip na pamanggit {8-4} = Relativpronomen; Relative pronoun.
Banghạy ng pandiwa {6-6} = Konjugation; Conjugation.
Anyọng pambanghạy = Flexionsform.
Banyaga   Wikang banyaga = Fremdsprache; Foreign language.
Salitang banyaga {14-1 (1)} = Fremdwort; Foreign word.
Basal = Abstrakt (Substantiv); Abstract.
Pangngalang basal {8-2.1} = Abstraktum, abstraktes Substantiv.
Batay   Batayạn {U} = Basis-, Standard-, Grund-; Primary.
Salitạng batayạn {8-2.2} = Grundwort, Gattungswort.
Pangungusap na batayạn {13-2.1} = Regelsatz.
Pangungusap na di-batayạn {13-2.2} = Nicht-Regelsatz.
Pagbabatay, paghango {6K-602} = Ableitung; Derivation.
Bigkạs-batayạn F {14-1} = Standardlautung; ...
bawat {9-2.1 (2)}
Baybạy   Palabaybayan, palatitikan {14} = Orthografie; Orthography.
Pampalabaybayan {U} = Orthografisch (zum System der Orthografie gehörig).
Pambaybạy {U} F = Orthografisch.
Dagdạg na pambaybạy F {14-5.3} = Orthografische Ergänzung.
Baybayin {14K-201}
bigạy (Dalasan) {6K-212} = Häufigkeit.
Bigkạs = Aussprache; Pronounciation.
Palabigkasan, palatinigan, ponetika {14-1 (2)} = Phonetik; Phonetics.
Bigkạs-batayạn F {14-1 (1)} = Standardlautung; ...
Sobrang-bigkạs F {14-1 (1)} = Überlautung; ...
Bigkạs-pang-araw-araw F {14-1 (1)} = Umgangslautung; ...
Any ng bigkạs F, alofon {14-1 (2)} = Allophon, lautliche Variante eines Phonems; ...
Kabigkạs na salit, homomorfem = Homomorph, Homonym.
Bilang   Pamilang, pang-uring pamilang {9-6} = Numerale, Zahlwort; Numeral.
Pamilang na patakarạn {9-6.1} = Kardinalzahl.
Pamilang na panunuran {9-6.2} = Ordinalzahl.
Pamilang na pamahagi {9-6.3} = Bruchzahl.
bilị (Pandiwa ng angkang-salit) {6K-103} = Verben der Wortfamilie
Bilịs   mabilis, mabilis na diin {14-5.3.1} .
Bisa   Kabisaang pang-ubod ng pandiwa F {2K-431} = Globale Wirkung des Verbs.
Buhat   Pamuhatạn {14-1 (2)} = (etymologische) Herkunft.
Bukọd   Salitạng pambukọd F {10-6} = Alleinwort.
Bu   Pagbu ng salit {15-2.2} = Wortbildung.
PalabuuanPalaanyuan = Morphologie.
Clause Reduction {13-5.5.2 }
Clefting {2K-231 (4)}
A B E F G H I K L M N O P R S T U W Y D Palaugnayan   Pahinang pamagat na Filipino
Daạn   Nakaraạn (karaniwan, hindi katawagang pambalarila) = Vergangenheit (vergangenes Geschehen).
Pangnagdaạn {6-6} = Präteritum, Vergangenheit; Past tense.
Pang-abay na pamaraan (pamaraạn) {10K-103} = Modaladverb; Modal adverb.
Dagdạg   Pagdaragdạg (ng tunọg) {14-2.5} = Zufügung von Lauten.
Daglạt (anyọng dinaglạt ng salit) {14-2.5.8} = Verkürzung (phonologisch verkürzte Form von Wörtern).
Pagdaglạt {14-2.5.8} = Abkürzung, Verkürzung (der phonologische Prozess der Abkürzung von Wörtern).
Dinaglạt {J/VP/A} = abgekürzt (Wort).
Pagpapaikl (ng parirala at sugnay) = Verkürzung (von Phrasen und Teilsätzen).
Dagsa   maragsa, maragsang diin {14-5.3.1} .
Dahil   Pang-abay na pangmarahil F {10-4} = Potenzialadverb; Adverb of potential.
Pang-abay na pangmarahil na makangalan (gawịng makangalan) {10-4.1.2} = Nominales Potenzialadverb (nominales Verhalten).
Pang-abay na pangmarahil na di-makangalan (gawịng di-makangalan) {10-4.1.3} = Nichtnominales Potenzialadverb (nichtnominales Verhalten).
Tagagawạng pangmarahil {10-4.1.2 (3)} = Potentieller Täter.
Salitạng pangmarahil F, salitang modal {10K-442 (1)} = Modalwort.
Gitna + Dahil   Panggitahịl F {10-4.1.1} = Interpotenzial.
Dako   Pandako F {1K-202}   {4} = Adjunkt(phrase); Adjunct (phrase)
Dalawạ   Dalawahan {8-3.2} = Zweizahl (Numerus Dual).
Pang-halịp na dalawahan (katạ) {8-4.1 (1)} = Dualpronomen; Dual pronoun.
Damdạm   Padamdạm, pandamdam {10-6} = Interjektion; Interjection.
Tandạng padamdạm = Ausrufezeichen; Exclamation mark.
Dami   Maramihạn, damihan {8-3.2} = Plural, Mehrzahl.
Anyọng pangmaramihạn ng panghalịp na pamatlịg {8-4.2 (3)} = Pluralformen der Demonstrativpronomen.
Pantukoy na pangmaramihạng mga {8-6.3 (3)} = Pluralartikel.
Anyọng pangmaramihạn ng pang-uring ma- {9-2.2.1 (1)} = Pluralformen der ma- Adjektive.
Anyọng pangmaramihạn ng pananọng {12-1 (2)} = Pluralformen der Interrogativa.
Tand ng maramihạn {8-3.2} = Pluralanzeige.
Pandiwang pangmaramihạn {7-8.5} = Pluralverb.
Pamparami, pamilang na panaklaw (hindi bahagi ng panalita!) {9-6.7} = Mengenanzeigendes Wort; Quantifier.
Danas   Makadanas {U} F {1-1.5 (3)} = Empirisch; Empirical.
Daniw   Karaniwan = Kanonisch; Canonical.
Di-karaniwang ang {2-2.5} = Nichtkanonisches ang.
Ayos na karaniwan {13-2.1.1} = Kanonische Reihenfolge.
Ayos na di-karaniwan {13-2.1.2} = Nichtkanonische Reihenfolge.
Diin {14-3} = Betonung; Stress.
Dinidiinan, may diin = Betont; Stressed.
Di-dinidiinan, walang diin = Unbetont; Not stressed.
Diịng pangunahịn {14-3} = Hauptbetonung; Main stress.
Diịng pangalawạ, diing mariin. {14-3} = Nebenbetonung; Secondary stress.
Diing malumay, diing malumi, diing mabilis, diing maragsa.
Dili   Mapạgdili-dili, {U} = kontemplativ.
Pananạw na mapạgdili-dili F {6-6.2.6} = Kontemplativer Aspekt.
Diptonggokumpọl-patinig = Diphthong, Doppellaut.
Diwa   Ibayong kadiwaạn (ng parirala) F {1-6.3} = Duale Identität (der Phrase).
Diwa   Pandiwa {6} = Verb, Zeitwort.
Makadiwa, di-makadiwa {U} = (nicht) verbal.
Anyọng makadiwa {6-6 (3)} = Verbform (Form des Paradigmas der Verbbeugung).
Anyọng maladiwa F {7-9} = Verbähnliche Form.
Pandiwang may buong laman {6-1 (1)} = Vollverb; Full Verb.
Fokus ng pandiwa {6-3} = Fokus der Verben.
Katungkulan ng kawanị ng pandiwa {6-3} = Funktion des Argumentes des Verbs.
Pandiwang payạk {6-4 *} = Einfaches Verb.
Mga pandiwang nakakabịt {6-7.2} = Verbundene Verben.
Pandiwang pang-itaạs {6-7.2} = Übergeordnetes Verb.
Pandiwang pang-ibab {6-7.2} = Untergeordnetes Verb.
Di-tumpạk na pandiwang mag- {7-1.4} = Uneigentliche mag- Verben.
Di-tumpạk na pandiwang i- {7-2.4.1} = Uneigentliche i- Verben.
Pandiwang palipat, katawanin; pandiwang tuwiran, di-tuwiran {3K-101} = Transitives, intransitives Verb.
Pandiwang pantulong {6-1} = Hilfsverb; Auxiliary Verb.
Diwa - uri   Pandiwari {6-6.4} = Partizip; Participle
Pandiwaring makaturing {6-6.4.1} = Attributives Partizip
Pandiwaring makaabay {6-6.4.2} = Adverbiales Partizip.
Pandiwaring makangalan {6-6.4.3} = Substantivisches Partizip.
Doọn   Pangkaroọn {4-3} = Existenzwort; Existential word.
Pariralang pangkaroọn, pariralang eksistensiyal {4-3} = Existenzphrase; Existential phrase.
E
Wikang Filipino ni Armin Möller   http://www.germanlipa.de/wika/ug_tala_ae.htm   10 Marso 2008 / 09 Mayo 2013

Wikang Filipino - Wakas ng 17 Talatawagan A - E

Talatawagan A-E F-N O-S T-Z   Palaugnayan   Syntax
Pahinang pamagat na Filipino   Titelseite Filipino   Fisyntag