7K Mga Pangabit sa
Mga isa-isang uring pampalaanyuan ng pandiwa
(Talaksan 7K/14)

{7K-711}   Pandiwang may unlaping isa- at magsa-

 
[1]isaayos ... kung paano nadarama, inuuri, isinasaayos at natatarok upang ... {W Salazar 1996 1.1.14} {DB//DB10/ft|fg}
[2]isagaw Kaya naman isang gabi isinagawa ko ang aking balak ... {W Material Girl 3.8}{DB10/ft|fg}
[3]isaisipIsaisip mo lagi ang pangaral ng iyong ina.{DB10/ft|fg}
[4]isauli Gaya ng bilin ni Achiak bago kami naghiwalay, isinauli ko ang napulot kay Ang Taoke. {W Nanyang 7.6} {DB00/ft|fg}
[11]magsagaw Tuwing sasapit ang ikapitong buwan sa kalendaryong lunar, nagsasagawa ng mga seremonya para sa kaluluwa ng mga yumao. {W Nanyang 21.4} {D10/f0|ft}
[12]magsaulo ... at nagsaulo [siya] ng mga loa at kundiman. {W Almario 2006 16.16} {DT10/fg|ft}

{7K-721}   Mga pangungusap na halimbawang may pandiwang ka--an at ika-

 
[1]kabakasạn Hindi na kababakasan ng paghihirap ang kanyang mukha. {W Girl 3.10} {DB10/ft|fs}
[2]kagalitan Sa kanyang ama rin siya nagsusumbong kapag kinagagalitan ng ina. {W Pang-unawa 3.4} {DB10/ft|fg}
[3]kagisnạn [a] Hindi madali ang tumapak sa lupang hindi mo kinagisnan. {W Damaso 4.3} {DB10/fs|fg}
   [b] Pinanganak ako sa Pampanga at ang wikang kinagisnan ko ay Kapampangan. {W Cao 3.3} {U/DB}
[4]katakutan Wala na ang mumu sa bintana na aking kinatatakutan. {W Mumo 3.9} {DB10/fs|g}
[5]katuwaạn Katuwaan na ni Ina ang gayon. {W Dayuhan 3.11}{DB10/fs|fg}
[11]ikabingị Marami pa siyang sinabing halos aking ikinabingi. {W Damaso 4.7} {DB10/fs|fg}
[12]ikagalit Labis na ikinagalit ni Fely ang mga sabi-sabi. {W Nanyang 22.13} {DB10/fs|fg}
[13]ikatakot Ano ba'ng ikinatatakot mo? {W Nanyang 22.15} {DB10/fs|fg}
[14]ikatuw Labis kong ikinatuwa iyon. {W Angela 3.14} {DB10/fs|fg}

{7K-821}   Pandiwang tahasang may panlaping mag--an at magka-

 
[1]alịsmag--an Nag-alisan ang mga tao nang marinig ang away. {DT00/fg?fr}
[2]awitmag--an Nag-aawitan ang lolo at lola habang kumakin. {DT00/fr}
[3]biro mag--anNagbiruan kami kaya umiyak si Tess. {DT00/fr}
[4]balitamag--an Nagbalitaan ang mga tao sino ang nanalo sa sugal. {DT00/fg?fr}
[5]galịtmagka- Nagkagalịt sina Pedro at Juan. (Kahit dito walang diin ang unlaping magka-, hindi namin ito nabibilang sa pulutong na {7-8.1} dahil sana'y ihango sa pangngalang galit ang pandiwang 'magkaroọn ng galit ' at kung kaya sana'y may diin sa ikalawang pantig mula sa huli ang pandiwa.) {DT00/fr}
[6]hulimag--an Naghulihan ang pamilya kung sino ang kumain ng ice cream. {DT00/fr}
[7]inọmmag--an Nag-iinuman sina John at Jude nang ako ay dumating. {DT00/fr}
[8]mahạlmag--an Nagmamahalan ang magkapatid na sina Ray at Allan.{DT00/fr}
[9]sulatmag--an Nagsulatan ang magkasintahan habang magkalayo. {DT00/fr}

{7K-911}   Pandiwang tahasang may panlaping maki-, makipag- at makipạg--an
 
(1) Pagsali
[1]makialạm Huwag na huwag makikialam sa usapin ng matatanda ang mga bata. {W Nanyang 11.9} {DT01/fg|ft}
[2]makibagay Sa pamamagitan nito, matutukoy kung paano nakibagay ang katutubo sa mananakop o ang mananakop sa katutubo. {W Dasal 3.38}{DT01/fg|fr}
[3]makiramay ... at kapwa mga doktor ang nakikiramay nang gabing 'yon. {W Suyuan 5.1} {DT00/fr}
[4]makihalubilo Samantala, ang ina ni Nena ay nakihalubilo na rin sa amin. {W Lunsod 3.10} {DT01/fg|fr}
[5]makisali At sa halip na sawayin kami, nakisali na rin sa amin si Ang Taoke. {W Nanyang 14.1} {DT01/fg|ft}
[6]makisama Marahil, maganda akong makisama sa kanya bilang katiwala. {W Angela 3.4} {DT01/fg|fr}
[11]makipạg-away Hindi siya nakikipag-away. {W Nanyang 21.7}{DT00/fg}
[12]makipạgkita ... para magpunta sa tindahan at makipagkita kay A Chuan. {W Nanyang 22.11} {DT01/fg|fr}
[13] makipạg-
kuwentuhan
Bihira siyang makipagkuwentuhan sa mga kapwa-empleyado. {W Nanyang 7.2} {DT01/fg|fr}
[14]makipạglaban Humanda siyang makipaglaban. {W Nanyang 12.16} {DT00/fg}
[15]makipạglar Isang araw, balak ko sanang makipaglaro uli sa kanya. {W Tiya Margie 3.6} {DT01/fg|fr}
[16]makipạg-usap ... nakikipag-usap sa kanya ang babaeng nakaitim sa wikang katutubo. {W Nanyang 11.2} {DT01/fg|fr}
[21]makipag-
bangaan
... dumating ang isang trak at muntik nang makipagbanggaan sa bus. {W Nanyang 21.8} {DT01/fg|ft}
[22]makipạgbiruan Nakikipagbiruan sila kay Fely. {W Nanyang 22.3} {DT01/fg|ft}
(2) Pakiusap
[31]makidaạn Nakiraan ako sa gumagawa ng kalsada.{DT01/fg|fp}
[32]makiup Makikiupo ako sa tabi ni Rosa.{DT01/fg|fn/H}Wikang Filipino ni Armin Möller   http://www.germanlipa.de/wika/ug_V_14K.htm
06 Abril 2007 / 01 Oktubre 2016

Wikang Filipino - Wakas ng 7K Pangabit sa Mga Pandiwa (Talaksan 7K/14)

6/01 6/02 6/03 6/04 6/05 6/06 6/07 6/08 7/09 6/10 7/11 7/12 7/13 7/14
6K/01 6K/02 6K/03 6K/04 6K/05 6K/06 6K/07 6K/08 7K/09 7K/10 7K/11 7K/12 7K/13
Simula ng talaksan   Palaugnayan   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag