7K Mga Pangabit sa Mga Pandiwa
(Talaksan 7K/13)

{7K-501}   Pandiwang pag--in, pag--an, ipag- at pandiwang balintiyak na payak na katumbas

pag--inpag--anipag--in -ani-

[1]pagluwagịn ---luwagạniluwạg {7-5.1}
[2]pagbutihin butihin {U}--- ibuti {7-5.1}
[3] pag-isipan isipinisipan {N}--- {7-5.2}
[4] paglingkurạn ---lingkurạn {N}--- {7-5.2}
[5] ipagbawal ---------{7-5.3}
[6] ipagtakạ ---------{7-5.3}

{7K-511 Θ}   Pagpapabago ng paghimok sa pandiwang pag--in

Paghahalintulad ng pandiwang pag--in at pa--in:

 
[1]pag--inPaghugasinmong plato ang bisita.{DB20/fg|fh|ft}
TagahimokTagatiisTagagawa
/fh/ft/fg
[2]pa--inPinalutokosi Ate ng pansit.{DB20/fg|fh|ft}
TagahimokTagagawaTagatiis
/fh/fg/ft

{7K-512}   Pandiwang may paglaping pag--in

 
[1]pagbigayịn Dito na, may pinagbiyay na isda si Julie. {DB10/ft|fg}
[2]pagkiskisịn "Listak!" ang natutuwang wika ni Bidong at pinagkiskis [niya] ang dalawang palad. {W Daluyong 15.05} {DB10/ft|fg}
[3]pagpalain Sila lang ang pinagpapala nito [ng Diyos]. {W Material Girl 3.2}{DB10/ft|fg}
[4]pagsabihin Marahil, naguguluhan siya sa pinagsasabi ko. {W Piso 3.6}{N/DB}
[5]pagsamahin Pinagsama-sama ko ang mga papel sa kanyang mga kahon. {W Uhaw 3.16}{DB10/ft|fg}
[6]pagtibayin Pinagtibay nila ang pagbuo ng isang wikang pambansa ... {W Almario 2007 3.2} {DB10/ft|fg}
[11]paghaininPaghainin mo ng pagkain si Nanay.{DB20/fg|fh|ft}
[12]pagsalininPagsalinin mo ng tubig sa balde si Baldo.{DB21/fg|fh|ft|fn}
[13]pagsalitaịn Pagsalitain natin sa entablado ang Pangulo. {DB10/fg|fh}

{7K-513}   Anyong papag--in

() Maaaring ipalagay na anyong panghinaharap ng pandiwang pag--in ang anyong papag--in kung sinasabi na inuulit ang panlaping pag- sa banghay. Karaniwang walang pag-uulit ng panlaping pag-, inuulit naman ang unang pantig ng ugat (halimbawa pag-aaralan kasalungat ng papag-aralin). Kay { VCS} ay itinatala ito bilang pandiwa (kasalungat ng ibang anyong panghinaharap):

 
[1]sikịp pagsikipịn'to make tight, narrow, or crowded'
[2]papagsikipin'1. to make tight or tight-fitting'
[3]'2. to cause a place to become overcrowded'

Alinsunod kay { Schachter 1972 p. 327}, ang anyong papag--in ay pawatas ng pandiwang may fokus sa tagahimok na katumbas ng pandiwang mag-. Sa panghinaharap ang pangungusap na halimbawang may pag-uulit ng pantig ng ugat [7].

 
[4]alab ... upang muling papag-alabin ang buhay natin kay Kristo. {W Katesismo 3.32} (Isa-isang halimbawang may anyong papạg--in sa Pagtitipong Panggawaan.){DB00/fg}
[5]alaga Papag-alagain ko ng baboy ang Nanay.{DB20/fg|fh|ft}
[6]aral Papag-aralin ko ang bunso kong kapatid.{DB10/fg|fh}
[7]turo Papagtuturuin nila siya ng aritmetika sa mga bata.{ Schachter 1972 p. 327} {DB21/fg|fh|ft|fp}

{7K-521}   Pandiwang may panlaping pag--an

 
[1]pag-aralan ... kung bakit dapat pang pag-aralan ang wikang pambansa. {W Plano 3.5} {DB10/ft|fg}
[2]pagbigyạn Pinagbigyan ang hangaring makabansa ng lipunang Pilipino ... {W Salazar 2010 2.1.10} {DB10/ft|fg}
[3]pag-isipan Matagal ko na ring pinag-iisipan kung ano ba talaga ang kulang sa buhay ko. {W Damaso 4.1} {DB10/ft|fg}
[11]pagbawalan ... nang pinagbawalan mo kaming magkita't magkausap. {W Suyuan 5.1} {DB20/fb|fg|ft}
[12]pagbigyạn (2) Kung gusto mo ng kiss pagbibigyan kita [ng kiss] {DB20/fb|fg|ft}
[13]pagmasdạn Pinagmasdan niya ang ilog at doo'y nakita niya ang sariling anino. {W Aesop 3.3.1} {DB10/fn|fg}
[14]pagmulạn Humakbang ako papalapit sa gusaling pinagmumulan ng tinig. {W Angela 3.11} {DB10/fn|fg}
[15]pagsabihan Kung inaapi ako ng mga bata sa kapitbahay, pinagsasabihan niya lamang ang mga ito. {W Nanyang 21.2} {DB10/fp|fg}
[16]pagsilbihạn ... habang pinagsisilbihan ang babae. {W Nanyang 11.3}{DB10/fp|fg}
[17]pag-usapan Kagabi lamang ay pinag-uusapan ka namin. {W Lunsod 3.7}{DB10/ft|fg}

{7K-531}   Pandiwang may panlaping ipag-

 
[1]ipagbalot ... ipinagbabalot ko siya ng bahaw at tira-tirang ulam. {W Angela 3.2} {DB10/fp|fg|ft}
[2]ipaglaban Bakit hindi mo ipinaglaban si Melody kung siya talaga ang mahal mo? {W Angela 3.18} {DB10/fp|fg}
[3]ipagpalagay Ipinagpalagay niyang kung bakit hindi siya maintindihan ng kanyang ina. {W Pang-unawa 3.4} {DB10/ft|fg}
[4]ipagluto Ipagluto mo si Tatay ng pang-ulam.{DB20/fp|fg|ft}
[5]ipagtah Ipinagtahi niya ito ng isang kulay lotus na bestida. {W Nanyang 13.6} {DB20/fp|fg|ft}
[6]ipagtapạt ... saka lang ipinagtapat ni Tan Sua sa akin ang lahat-lahat. {W Nanyang 11.15} {DB10/ft|fg}
[7]ipagpatay E, di, Ka Lino, pag ipinagpatayo mo ako ng bahay sa kabilang dulo. {DB20/fp|fg|ft}

{7K-541}   Pandiwang balintiyak na pag na may kakayahan

 
[1]mapạghulo Napaghulo kong ako ang pinag-uusapan nila. {W Nanyang 21.19}{DB10/ft|fg}
[2]mapạgsama Hangga't hindi pa napagsasama-sama ang bokabularyo ... {W Cao 2013 3.4} {DB00/ft}
[3]mapạgtant ... napagtanto kong ang pagkalinga ng magulang ang tunay kong hinahanap. {2K-252 Σ} {DB10/ft|fg}
[11]mapạgdaanạn Pero bago sila natutong lumipad, marami rin silang napagdaanang hirap. {W Estranghera 3.4} {U/DB}
[12]mapạghandaạn Hindi ko napaghandaan ang susunod na nangyari. {W Madaling Araw 3.7}{DB10/ft|fg}
[13]mapạgsabihan Lalo na nga't napagsabihan na ng tanggapan ni Ama: "..." {W Dayuhan 3.3} {DB10/ft|fg}
[21]maipagkail Hindi maipagkakaila ang katotohanang ito sa larang ng panitikan sa Filipinas. {W Plano 3.38} {DB10/ft}
[22]maipagtapạt Minsan, naipagtapat sa akin ni Fernando ang matindi niyang suliranin sa buhay. {W Angela 3.15} {DB10/ft}

{7K-551}   Pandiwang balintiyak na pag na may pagkakataon

 
Mga pangungusap na halimbawa
[1]mapagpilian " {DB10/xxx}
[1]abọt Napag-abot ko ang dalawang bisita sa bahay.{DB10/fg|fh}
[2]bago Napagbago ko ng ugali si Lola.{DB20/fg|fh|ft}
[3]timbạng Napagtimbang ko ng baboy ang tamad na bata.{DB20/fg|fh|ft}
[4]buti Napagbuti ni Ate ang pagsagot sa eksamen.{DB10/ft|fg}
[5]kasiyạ Napagkasiya ko ang masikip na sapatos sa paa ko. {DB10/ft|fg}

{7K-611}   Pandiwang may panlaping ipang- at maipang-

 
[1]ipangako Ipangako mo ang lahat ng ibig mong ipangako ... {W Daluyong 15.07}{DB10/ft|fg}
[2]ipangaral ... nang siya'y nabubuhay pa, ay lagi niyang ipinangangaral: ... {W Ambrosio 2006 2.3.7} {DB10/ft|fg}
[3]maipamahagi ... pagkatapos mong maipamahagi ang kalahati niyan. {W Samadhi 4.3} {DB10/ft|fg}
[4]ipamigạy Katuwiran ko, kung mabubulok lang ang pagkain at hindi mapapakinabangan, mabuti pang ipamigay. {W Angela 3.4} {DB00/ft}
[5]ipanlumọ Hindi rin dapat ipanlumo ang pangyayaring ... {W Javier 3.7}{DB00/ft}
[11]ipang-abay Ipinang-abay ni Ate ang damit na hiniram sa kapitbahay. {DB10/fm|fg}
[12]ipambalot Nasa tabi pa ang mga papel na ipinambalot, ... {W Nanyang 13.24} {DB00/fm}
[13]ipanggapos Ipinanggapos sa magnanakaw ang mahabang kadena. {DB10/fm|ft}

{7K-621}   Pandiwang may panlaping pang--an

 
Mga pangungusap na halimbawa
[1]pangalagaan ... tungo sa isang pamahalaang kabutihan ng mamamayan ang pinangangalagaan. {DB10/fp|fg}
[2]panggalingan [a] Sa pasimula ay nangamba ako na baka baligtarin ako ng aking pinanggalingan. {W Daluyong 15.28} {N/DB}
  [b] Papanggalingan ng sakit ang maruming tubig. {DB10/fs|fg}
[3]panghinaan Pinanghinaan ng loob si Kuya nang makakita ng dugo. {DB10/ft|fg}
[4]pangahasạn "... pinangahasan ko nang sabihin kay Huli na papayag kang dito na sa 'tin malipat ang bahay nila. {W Daluyong 15.06} {DB10/ft|fg}
[5]pangulilahan Sa tuwing pinangungulilahan ko si Papa, gaya ng eksena sa pelikulang nagbabalik sa alaala ang napakalungkot na tagpong iyon. {W Nanyang 21.6} {DB10/fp|fg}

Wikang Filipino ni Armin Möller   http://www.germanlipa.de/wika/ug_V_13K.htm
02 Enero 2012 / 26 Setyembre 2016

Wikang Filipino - Wakas ng 7K Pangabit sa Mga Pandiwa (Talaksan 7K/13)

6/01 6/02 6/03 6/04 6/05 6/06 6/07 6/08 7/09 7/10 7/11 7/12 7/13 7/14
6K/01 6K/02 6K/03 6K/04 6K/05 6K/06 6K/07 6K/08 7K/09 7K/10 7K/11 7K/12 7K/14
Simula ng talaksan   Palaugnayan   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag