Talasalitaan y

° yabạg.{N/X} Pangngalan
May mga yabạg na lumapit sa may pintuan. {W Bulaklak 8.19}.

° [yabang].{X} Ugat ng salita
magyabạng {DT00/fa} !!.
ipagyabạng {VP10/fc|fa} !! |1|. Ipinagyayabạng ni Juạn ang bago niyạng bahay.
pagyayabang {N/G}.
kayabangan {N}.

° yakap.{N/X} Pangngalan yapọs
Kailangan ng mga anạk ang masusuyong yakap ng inạ.
yumakap, yakapin. Niyakap ng inạ ang kanyạng sanggọl.
yakạp-yakapin {VP}.

° yaman.{N/X} Pangngalan Pera
Pambansạng yaman. Aạnhin mo ang yaman kung wal kang kapitbahay. .
yumaman {DT00/fa}.
magpayaman {DT01/fl?fa}. Ang lumikh sa sariling wika ay nagpapayaman sa sariling kultura. {W Salazar 2.2.4}.
° kayamanan {N}. Gagawịn ko rin ang lahạt upang mapasaakin ang kanyạng mga kayamanan. {W Girl 3.7}. Naritọ akọ dahil dito raw matatagpuạn ang kayamanang nasa dulong ạrko ng bahạghari. {W Samadhi 3.2}.
likạs na kayamanan. Likạs na kayamanan ang mga minerạl.
mayaman {J}. Totoọng mayaman silạ.
payamanin. Pinayayaman ng patab ang lupa.

° yamang, yayamang.{C} Pangatnig
Ang puno ng unggọy ay namatạy, yamang ang sa pagọng ay tumubo hanggạng sa magbunga. {W Unggoy}.

° [yamọt].{X} Ugat ng salita
mayamọt {DT00/fs, DT01}. Nayayamọt akọng maghintạy. Nayamọt akọ sa kanyạng kauutang. {7-6.5.2}.
yamutịn {VP10/fp|fa}. Huwạg mo siyạng yamutịn.
° makayamọt {DT01/fa|fb}. Nakayayamọt sa akin ang kanyạng ugali.
nakayayamọt {J/DT/E}. Nakayayamọt na palabạs.
magpayamọt {DT00+01/fi|fa}. Nagpapayamọt sa kanyạ ang ginagaw mo.
pagkayamọt {N}.

° yantọk.{N/X} Pangngalan

° [yao].{X} Ugat ng salita
yumao {DT00/fa}. Yumao na siyạ noọng nakaraạng linggọ.

yaọn. → itọ
° yapọs. {N/X} Pangngalan yakap
yapọs {J}.
yumapọs, yapusịn, yapusạn.
yapụs-yapusịn {VP}.

° [yari] (1).{X} Ugat ng salita
° [kapangyari].
 makapangyari {DT01}. Nakakapangyari si Pedro sa kanyạng maliịt na kaibigan.
° kapangyarihan {N} |15|. Paggalang at pag-asa sa kapangyarihan ng Espạnya. {W Almario 2006 16.05}.
° makapangyarihan {J}.

° [yari] (2)  {X} Ugat ng salita
mangyari {DT00}. Papaano nangyari iyọn?
mangyari {DT00/N}. Mangyaring pumasok kayọ sa loọb.
° pangyarihan {VP10/fl|fa} <-yaya-> {8-6.2}.
pinangyarihan {J//VP/A, N//VP/A}, pinangyayarihan {J//VP/E, N//VP/E}. Lugạr na pinaggaganapạn o pinangyayarihan ng kilos. {W Aganan 3.4.4}.
pangyayari {NV}. Ang pinakamahalagạng pangyayari sa buọng taọn.

° yari.{N/X} Pangngalan
Gustọ mo ba ang yari ng payong na itọ?
yari {N} F Gr. Mga yari (binu) na may dalawạng pandiwa sa isạng pangungusap.
° yari, yar {J}.
yar na, yari na {J D/EC}. Yari na ang iyọng damịt.
yari sa {J MA}. Yari sa sutl ang magandạng damịt. Dahil yari sa pawid at kawayan ang aming bahay … {W Pagbabalik 3.2}.
° yumari {DT10/fa|fp}. Yumayari silạ ng magagandạng upuan.
yariin {VP10/fp|fa}.
niyari {J//VP/A}.
mayari {VP10/fp|fa}. Mayayari mo ba itọ bago dumatịng ang Linggọ?
pagyari {NV}.
° kayarian, kayariạn {N} (pagkakabu). May apat na uri ng pangngalan batay sa pagkakabu o kayarian. { Aganan 1999 p.23}. Katutubo sa kayarian ng pangungusap na Tagalog … { Santiago 2003-B p. 268}.
yaring-kamạy {N/Cd}.