y
Pambungad Walang talahuluganang sa y
yab yar

[yabang]. {X} Ugat ng salita
magyabạng {DT00/fg} !!.
ipagyabạng {DB10/fs|fg} !!. Ipinagyayabạng ni Juạn ang bago niyạng bahay.
pagyayabang {ND}.
kayabangan {N}.

yakap. {X/N} Pangngalan yapọs
Kailangan ng mga anạk ang masusuyong yakap ng inạ.
yumakap, yakapin. Niyakap ng inạ ang kanyạng sanggọl.
yakạp-yakapin {DB}.

yaman. {X/N} Pangngalan Pera
Pambansạng yaman. Aạnhin mo ang yaman kung wal kang kapitbahay. .
yumaman {DT00/fg}.
magpayaman {DT01/fn?fg}. Ang lumikh sa sariling wika ay nagpapayaman sa sariling kultura. {W Salazar 2.2.4}.
kayamanan {N}. Gagawịn ko rin ang lahạt upang mapasaakin ang kanyạng mga kayamanan. {W Girl 3.7}. Naritọ akọ dahil dito raw matatagpuạn ang kayamanang nasa dulong ạrko ng bahạghari. {W Samadhi 3.2}.
likạs na kayamanan. Likạs na kayamanan ang mga minerạl.
mayaman {U}. Totoọng mayaman silạ.
payamanin. Pinayayaman ng patab ang lupa.

yamang, yayamang. {C} Pangatnig
Yayamang ikạ'w ay pagọd, dapat kang magpahingạ. Ang puno ng unggọy ay namatạy, yamang ang sa pagọng ay tumubo hanggạng sa magbunga.

[yamọt]. {X} Ugat ng salita
mayamọt {DT00/fy, DT01}. Nayayamọt akọng maghintạy. . Nayamọt akọ sa kanyạng kauutang. {6-6.5.2}.
yamutịn {DB10/ft|fg}. Huwạg mo siyạng yamutịn.
makayamọt {DT01/fg|fp}. Nakayayamọt sa akin ang kanyạng ugali. .
nakayayamọt {U/DT/K}. Nakayayamọt na palabạs.
magpayamọt {DT00+01/fh|fg}. Nagpapayamọt sa kanyạ ang ginagaw mo.
pagkayamọt {N}.

yantọk. {X/N} Pangngalan

[yao]. {X} Ugat ng salita
yumao {DT00/fg}. Yumao na siyạ noọng nakaraạng linggọ.

yaọn . {HP/3} Panghalip na pamatlig {8-4.2} iyọn

yapọs. {X/N} Pangngalan yakap
yapọs {U}.
yumapọs, yapusịn, yapusạn.
yapụs-yapusịn {DB}.

[yari] (1)   {X} Ugat ng salita
mangyari {DT00}. Papaano nangyari iyọn?
mangyari {DT00/N}. Mangyaring pumasok kayọ sa loọb.
pangyarihan {DB10/fn|fg} {7-6.2}.
pinangyarihan {U/DB/D, N/DB/D}, pinangyayarihan {U/DB/K, N/DB/K}. Lugạr na pinaggaganapạn o pinangyayarihan ng kilos. {W Aganan 3.4.4}.
pangyayari {ND}. Ang pinakamahalagạng pangyayari sa buọng taọn.

[yari] (2). {X} Ugat ng salita
[kapangyari] .
 makapangyari {DT01}. Nakakapangyari si Pedro sa kanyạng maliịt na kaibigan.
kapangyarihan {N}. Kapangyarihan ng Diyọs.
makapangyarihan {U}.

yari. {X/N} Pangngalan
Gustọ mo ba ang yari ng payong na itọ? Mga yari (binu) na may dalawạng pandiwa sa isạng pangungusap.
yari, yar {U}.
yar na, yari na {U D/EC}. Yari na ang iyọng damịt.
yari sa {U TK}. Yari sa sutl ang magandạng damịt. Dahil yari sa pawid at kawayan ang aming bahay ... {W Pagbabalik 3.2}.
yumari {DT10/fg|ft}. Yumayari silạ ng magagandạng upuan.
yariin {DB10/ft|fg}.
niyari {U/DB/D}.
mayari {DB10/ft|fg}. Mayayari mo ba itọ bago dumatịng ang Linggọ?
pagyari {ND}.
kayarian, kayariạn {N} (pagkakabu) . May apat na uri ng pangngalan batay sa pagkakabu o kayarian. { Aganan 1999 p.23}. Katutubo sa kayarian ng pangungusap na Tagalog ... { Santiago 2003-B p. 268}.
yaring-kamạy {N/Cd}.

yata. {A/EC} Pang-abay bak kayạ
Ikạw yata ang kumuha ng pera. Ikạw ba kay ang kumuha ng pera? Pupuntạ ka ba kay sa palẹngke? Tila yata itọ'y naligạw. { LIW}.

yaya. {13K-2331} = yinaya. "Bilisạn mo", yaya ni Ate.
anyaya.

[yayat]. {X} Ugat ng salita
yayạt {U}.
mangayayat {DT00}. Nangayayat na siyạ dahil sa sobrang pagtatrabaho.

yelo. {N/Es} Espanyol
Natutunaw ang yelo.
magyelo {DT00}. Nagyeyelo ang tubig.
may-yelo {U}. Tsaạng may-yelo.

yero. {N/Es} Espanyol
:: Manipịs na metạl, karaniwang ginang̣mit na pambubọng sa bahay.

yeso. {N/Es} Espanyol
Gumagamit ang guro ng yeso sa pagṣlat sa pisara.

[yugyọg]. {X} Ugat ng salita
yugyugịn {DB10}. Bumalịk siyạ at marahang niyugyọg si A Chuan. {W Nanyang 22.14}.

[yuk]. {X} Ugat ng salita
yumug {DT00}. Yumuk siyạ upang pulutin ang kanyạng sombrero.

yumi. {X} Ugat ng salita
kayumian {N}.
mayumi {U}.

yung. {HP/3/}

yungịb. {X/N} Pangngalan

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan y   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag