Talasalitaan w

° wakạs.{N/X} Pangngalan
Malungkọt ang wakạs ng kuwẹnto. Naghintạy kamị hanggạng sa wakạs ng lar.
sa wakạs {MA N}. Sa wakạs ay dumatịng siyạ.
° magwakạs {DT00, DT01}. Ngayon, sa araw na itọ - dito magwawakạs ang pamumunong manhịd sa mga daịng ng taumbayan. {W Aquino 2010 3.7}.
wakasạn {DB10}. Winakasạn niyạ ang pulong sa aalas-ọtso nang gabị.
kawakasạn {N}.
pangwakạs {J}. Pangwakạs na pasiyạ.
walạng-wakạs {J}.

° [waksị].{X} Ugat ng salita
magwaksị {DT10}.
iwaksị {DB10}. Iwinaksị ni Ada ang mga alalahanịn. {W Bulaklak 8.11}.

wal |600|. {OD/X} Pangkaroon {10-4}
wal {OD} |{OD}, {U}, {N} ↔ 500|. Dahil walạng anạk ang mga itọ. {W Tiya Margie 3.5}.
wal na, wala na [vʌ'lʌʔ nʌ, vʌ'la:.nʌ] {OD A/HT} |(50)| {9-4.1.1}. Wal na tayong magagaw. {W Bulaklak 8.7}.
wal pa, wala pa [vʌ'lʌʔ pʌ, vʌ'la:.pʌ] {OD A/HT} |(20)| {9-4.1.1}. Kuwarẹnta y sịngko anyọs na pero wal pang asawa. {W Nanyang 12.43}.
wal {U?N}. Ang lunggat ang nagtatanịm ng binh mul sa wal. {W Almario 2006 16.34}.
wal {U}. Wal sinạ lolo at lola ngayọn. {W Pang-unawa 3.2}. Mahạl, na-miss mo ba akọ noọng wal akọ dito? {W Simo 3.1}. Wal rito ang karanasang pambans. {W Salazar 1996 2.1.3}. ° Wal pang dalawạng metro.
mawal {DT00/fy} |30| . Nawal na ang kanyạng antọk. {W Karla 5.201}.
nawal, nawawal {U//DT/N, U//DT/K}. Para maibalịk ang nawalạng paningịn. {W Nanyang 21.11}.
° magwal {DT00} |1|. Gustọ kong magwal sa galit nang makita ko ang inabusong katawạn ng kapatịd ko. {W Laruang Krus 3.5}.
mawalạn {DT10/fy|ft} |15| {7-3.6}. Halos mawalạn ng pag-asa sa kinabukasan. {W Nanyang 12.2}.
magpawal {DT00+10/fh|fg} |4| (7-4.1 (7)). Nagpawal ul ng isạng mahabang buntọng-hiningạ si A Chuan. {W Nanyang 21.19} .
° [kawalạ] |15|.
 kumawal {DT10} |2|. Habang bata silạ'y kumawal sana sa paninikịl ng tradisyọn at ng lipunan at lantarang mamuhay nang magkasama. {W Nanyang 22.18}.
° magpakawal {DB10} |2| {7-4.1 (7)}.
° pakawalạn {DB10/fp|fh} (7-4.1 (8)). Naawa ang mamamaril kay Busilak at pinakawalạn niyạ iyọn.
° pagkawal {ND} |4|.
° pagpapakawal {ND}. … kasabạy ng pagpapakawal ng isạng malalim na hiningạ. {W Laruang Krus 3.3}.
° kawalạn {N} |12|. Tinignạn ni Tong ang kawalạn. {W Gubat 3.34}.
° nakakawal {U}. Binabayaan nating nakakawal ang ating aso kung gabị.

° [walay].{X} Ugat ng salita
magwalay {DT10}.
mawalay {DB10}. Aking amạng nawalay noọng akọ ay tatlọng taọng gulang pa lamang. {W Damaso 3.2}.
hiwalay {N}.

° walịs.{N/X} Pangngalan
walisịn {DB10}.
walisạn {DB10}.

walọ. {UB/X, N} Pamilang {9-2.8}
walọ (8), labịng-walo (18), walumpụ't walọ (88), walọng daạn (800).
ikawalọ (ika-8), pangwalọ {UB, N}.

° [wanị].{X} Ugat ng salita
kawanị {N}.
kawanihạn {N}. Ang Kawanihan ng Rẹntas Intẹrnas ay sangạy ng Kagawarạn ng Pananalap.

° wangis.{X} Ugat ng salita
pagkakawangis {N}.
kawangis, wangis-wangis {J}.
magkawangis, magkakawangis {J}.

wari |20|. {N/X} Pangngalan
wari {N} |4|. Ang totoọ, sa wari ni Oden. {W Anak ng Lupa 3.3}. Wari niyạ'y siyạ ang kausap ng inạ sa tul. {W Suyuan 5.14}.
wari {A} |15| {9-5.2 (5)}. Waring humintọ ang kanyạng paghingạ. {W Naglaho 3.20}.

° wasak.{N/X} Pangngalan
pagwasak, pagwasạk {NV?}. Wal kamịng magaw kund panoorịn ang pagwasak ng aming bahay. {W Pagbabalik 3.3}.
° wasạk {J}.
 Wasạk na puso = pusong wasạk.
magwasạk {DT10}. Ngunit hind ko balak ang magwasạk ng isạng tahanan. {W Uhaw 3.20}.
° wasakịn {DB10}.
pagkawasạk {N}. … napaluha akọ ngunit hind dahil sa matindịng hapd kung hind dahil sa kirọt na dulot ng pagkawasạk ng puso. {W Damaso 4.6}.

° wast |9|.{U/X} Pang-uri
° Nais ng proyektọng maituro ang wastọng bigkạs. {W Javier 3.7}. ° Wastọng sagọt. Sa wastong pagsasalit, ….
° magwast {DT10}.
° iwast {DB10}.
° pagwawast {N/G}.

° [watas].{X} Ugat ng salita
° pawatạs Gr {6-6.2.4}.

° watawat.{N/X} Pangngalan
Pinahalagahạn din ng mga rebolusyonạryo ang mga bituịn sa paglalagạy nito sa watawat ng Repụblikạ bilang sagisag. {W Ambrosio 2.3.7}.

° wika.{N/X} Pangngalan
wika (1) {N} Wikang Ingglẹs. Umiiral na wika. Bakit ba ipinasiyạ ng 1935 Kumbensiyong Konstitusyonal na isạng wikang batay sa isạ sa mga katutubong wika ng Filipinas ang ating magịng wikang pambansạ? {W Almario 2007 3.1}.
wika (2) {N}. Salamat sa mga wika mo.
° wika (3) {N?}. "Aalịs na akọ," wika ni Paola.
ika ☺. Ikako, kako, kaku. Ikamo, kamo. Sa wakạs mararanasan na rin namin ang kaginhawaan at talagạ ngang kaysarạp mamuhay ng ika'y pinagsisilbihạn … {W Material Girl 3.8}.
° kawikaạn {N} (kasabihan).
aghạmwika {N}.
pangwika {J}.
pang-aghạmwika {J}.
pang-kawikaạn {J}.
dalubwika {N/Cd}.
wikang kinagisnạn {N.L J//DB/A} Gr.
tagawikang-kinagisnạn {N.L J//DB/A} Gr.
pakiramdạm-wika {N/Cd} F Gr .

° [wili].{X} Ugat ng salita
mawili {DT01}. Mawili ka sana rito sa aming lalawigan.
makawili {DT01}. ansprechen. Nakakawili sa kanyạ ang magandạng kuwẹnto.
° nakakawili {J/DT01/E}.
nakawiwili {}.
pagkawili {N}. Hanggạng saạn ang pagkawili mo sa musikạ?
kawili-wili {J}. Kawili-wiling pag-uusap. Kawili-wiling aklạt para sa mga bata.

° [wisịk].{X} Ugat ng salita sirit
magwisik {DT10/fa|fp}. Sino ang nagwisịk ng halaman?
wisikạn {DB10/fl?fp|fa}. Wisikạn mo ang halaman.
pangwisịk {N}.

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan w    
16 Marso 2019

Simula ng pahina   Pahinang pamagat na Filipino   Ugnika