to - tsi
Pambungad Talahuluganang to - ts
ta tag tal tan tao tas ti   to tr ts   tu tum


[todas]. {N/Es} Espanyol
todas, todạs {U}. Todas na yung walịs. . Todas na ang lahạt.
todasin {DB10}.

todo. {U/Es} Espanyol
todo (2) {U}. Halukay ube, halukayin ninyọ nang todo. .

toge, togi {N/Ch?} Pangngalan
:: Pinatubong munggọ na inahahalo sa gulay.

tọkwa. {N/Ch} Intsik

tọmboy. {U,N/En} Ingles |tomboy|
Ang iyaking si Roxanna at ang ṭmboy na si Gretchen { LIW}.

tong. {N/Ch} Intsik
tong.B. von Jeepney-Fahrern als Schmiergeld für die Polizei).

tore. {N/Es} Espanyol

tornịlyo. {N/Es} Espanyol
May rọskas at ulo ang tornịlyo.
destornilyadọr:: Pampihit ng tornịlyo.

tọrta. {N/Es} Espanyol
:: Putaheng kawaling yari sa itlọg.
tọrtang talọng:: Piniritong talọng na may itlọg at / o giniling na karne.

totoọ. {X/U} Pang-uri
Totoọng dahilạn. Totoọ iyạn.
katotohanan {N}. Katotohanan ng salit niyạ. Isang Katotohanan na siyạ'y dukhng.
makatotohanan {U}.
totohanan {U}. Totohanan na niyạ ang kanyạng bant, hind na siyạ babalịk sa kanilạ. {W Pang-unawa 3.7}.
totoọng {A.TL}. Totoọng mahạl iyạn.

Totoy. {N/Na} Pangalan

toyo.   {N/Ch} Intsik

trabaho. {N/Es} Espanyol
Mahirap maghanạp ng trabaho lalo na kung wal kang pinag-aralan.
magtrabaho {DT00}. Karamihan sa tao ay kailangan magtrabaho upang mabuhay.
pagtrabahuhan {DB10/fp|fg}. Nasa harap ng naturang simbahan ang pinagtatrabahuhan kong restorạn bilang katiwala. {U/DB} {W Angela 3.1}.

trangkaso. {N/Es} Espanyol

trapikọ, trapik. {N/Es/En} Ingles
Ang mga pulịs ay namamahala ng trapikọ sa malalakịng lungsọd.
trapik.

trato. kasunduan, kontrata
tratuhin {DT10}.

trigo. {N/Es} Espanyol
Arịna ang butil na giṇling ng trigo.

ts. {_/Es} → s..

tsaperọn. {N/Fr} Pranses
Ang aking kapatịd na babae ang tsaperọn ko mamayạng gabị.

tsiko Manilkara zapota, Achras zapota . {N/Es} Espanyol |chico|.
:: Punongkahoy na tumataạs nang hanggạng 8 m, biluhaba ang dahon, put at maliliịt na bulaklạk at hugis bilog ang bunga na kulay kapẹ.

Tsina. {N/.}
Tsino {N, U}.
  Tsinang kalendạryo .

tsinelas. {N/Es} Espanyol

tsismịs. {N/Es} Espanyol
Mayroọn bang tsismịs sa nangyari sa akin?

tsupẹr. {N/Es} Espanyol |chofer|

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan to - ts   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   tu - tul   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag