Talasalitaan ti

° tibay |14|.{N/X} Pangngalan
Mul kong nadamạ ang tibay ng buhọl na nag-uugnạy ng damdamin ni Amạ sa akin. {W Uhaw 3.25}.
tumibay {DT00}.
tibayan {DB10}. Tibayan mo ang hagdạn.
° magpatibay {DT01, DT10}. Limạng daạng pisong depositọ ang nagpatibay sa bilihan.
patibayin {DB10}.
pagtibayin {DB10/fp|fa} |4| {7-5.3 (1)}. Sa halịp, pinagtibay nilạ ang pagbu ng isạng wikang pambansạng nakabatay sa … {W Almario 2007 3.2}.
° katibayan {N}. Katibayan ng pagkakasala ng nakamatạy.
patibay {N}.
matibay {J} |3|. Di-kalakihạn ang bahay ni Donya Memay, ngunit matibay at masinop. {W Daluyong 15.36}. Memay ist nicht groß, aber stabil und ordentlich. Matibay ang kanyạng pasiyạ.

° tibọk.{N/X} Pangngalan
Tibọk ng puso.
tumibọk {DT00}. Tumibọk ang puso niyạ nang mabilịs [malakạs].

tig- {9-2.8 (4)}. tig-isạ

° tigagal.{N/X} Pangngalan
nakatigagal {J}. Napatigagal si Tan Sua sa nakita. {W Nanyang 13.23}.

° tigạng.{/XJ} Pang-uri
Uhạw ang tigạng na lupa. {W Uhaw}.

° tigạs.{N/X} Pangngalan
Tigạs ng puso. Tigạs ng loọb.
manigạs {DT00/mang+tigas}. Nanigạs lalo ang mga kamaọ ni Joe sa mga naririnịg. {W Suyuan 5.3}.
patigasạn {DB10}. Ginagamit ang almirọl upang patigasạn ang labada.
° patigasịn {DB10}. Pinatigạs niyạ ang kamisadẹntro sa almirọl.
katigasạn {N}. Katigasạn ng bakal. Katigasạn ng ulo.
patigạs {N, J}, pampatigạs {N}. Patigạs ng damịt ang almirọl.
matigạs {J}. Matigạs na lupa. Matigạs na karnẹ. Matigạs na mukh.

° tigdạs.{N/X} Pangngalan
Dinapuan siyạ ng tigdạs.
magkatigdạs {DT00}.
tigdasịn {DT00?DB00}. Huwạg kang lumipat sa kanyạ, bak tigdasịn ka rin.

tigil |50|. {N/X} Pangngalan
° tigil {N} |3|. At wal siyạng tigil sa kasasalit. {W Nanyang 11.3}.
tumigil (1) {DT00/fg, DT01/fg|ft} |(1), (2) ↔ 30|. Tumigil ang ulạn. Tumigil na rin siyạ sa kanyạng pag-aaral. {W Unawa 3.8}.
tumigil (2) {DT01/fg|fn}. Kayạ't naisipan kong lumuwạs ng Maynila kung saạn siyạ tumitigil ayon kay Lola. {W Damaso 4.2}.
° matigil {DT01/fg|ft} |2|. Si Inạy namạn ay di natigil sa pagsama kay Aling Bebeng. {W Pagbabalik 3.9}.
matigilan {DT00/fy, DT01/fy|fs} |1| {7-3.6} . Saglịt na natigilan si Regina sa ipinagtapạt ni Aldo. {W Naglaho 3.16}.
° magpatigil {DT00+10/fh|fg}.
patigilin {DB10/fg|fh} {7-4.1 (9)} |1|. Gustọ ko na sana siyạng patigilin. {W Piso 3.4}.
° pampatigil {N}.
° tigịl {U} |0|.

° [tihaya].{X} Ugat ng salita
tihay, patihaya {J}.
tumihaya, magtihay {DT00}.
itihaya {DB10}, magpatihaya {DT10}. Nagpatihaya ng kalabạw ang hangin.
patihayain {DB10}. Pinatihaya ng hangin ang kalabạw.

° [tiịs].{X} Ugat ng salita
magtiịs {DT10/fa|fp, DT01/fa|fp} |6|. Nagtiịs siyạ ng maraming hirap. = Er hatte viel durchzumachen. Kanin mo kung anọ ang nasa mesa o magtiịs sa wal.
tiisịn {DB10/fp|fa} |8|. Tiisịn mo ang lahạt, anạk ko, alang-alang sa amạ mo. {W Daluyong 15.22}.
° matiịs {DB10/fp|fa} |4|. Hind mo na siguro natiịs balewalaịn ang pagsiklọt ng aking mga kalamnạn. {W Madaling Araw 3.2}.
makatiịs {DT10/fa|fp, DT01/fa|fp}.
makapagtiịs {DT10/fa|fp}. May mga taong nakapagtitiịs ng matindịng sakịt.
tagatiịs {N} F Gr.

° [tikịm].{X} Ugat ng salita
tumikịm {DT10/fa|fp, DT01/fa|fp}. Tumikịm akọ ng sinigạng na hipon. Tumikịm akọ sa matamịs na langk.
makatikịm {DT10/fa|fp} {3-3.5.2}. May karapatan itọng makatikịm ng kauntịng ginhawa sa katandaạn {W Nanyang 13.28}.
tikmạn {DB10}. Tinikmạn namin ang adobo.

° tiklọp.{N/X} Pangngalan tup
Ilạng tiklọp ang gagawịn ko sa papẹl?
magtiklọp {DT10}.
tiklupịn {DB10/fp|fa}. Tiklupịn mo ang sulat. Tiklupịn mo ang mantẹl.
itiklọp {DB10/fp|fa}. Itiklọp mong lahạt ang mga damịt na malinis na. {11-8}.

° [tikom].{X} Ugat ng salita
tikọm {J}.
magtikom ng bibịg. Magtikom ka ng bibịg.
itikom ang bibịg. Itinikom ni Lea ang kanyạng bibịg at sak sumimangot.

° tikoy.{N/Ch} Intsik
"Tikoy or Nián ga-o is a type of rice cake made from glutinous rice flour and considered as a centerpiece during Chinese New Year."

° tiktịk.{N/X} Pangngalan
paniniktịk {N/G}.

tila |80|. {A/UT} Pang-abay ∼ bak {9-4.2}
Tila may pakpạk ang mga kamạy niyạ at paạ sa anumạng gawịn. {W Daluyong 15.07}. Tila uulạn. Ang mga masusuyo mong paghalịk … ay tila pahiwatig ng pag-ibig na hind mo puwedeng sabihin. {W Madaling Araw 3.9}.
° tila totoọ {A U}.

° tilamsịk.{N/X} Pangngalan
Tilamsịk ng mantika sa mainit na kawali. (hind tumitilamsịk ang mantika, ngunit ang tubig na sumisingạw). Nabas akọ ng tilamsịk ng tubig.
mamilansịk {DT00/fa, X/pilansik}. Namilansịk ang mga kuwitis.
tumilamsịk {DT00/fa}. Tumilamsịk ang mantika nang ihulog ko ang isd sa kawali.

° tilaok.{N/X} Pangngalan
tumilaok {DT00}. Tumitilaok ang mga manọk na lalaki.

° tilạpya (Tilapia mossambica, Scomberoides commersonianus).{N/Ar(La)} Pangngalan

[tili]. {X} Ugat ng salita
[natili, panatili] |45|.
 manatili (1) {DT00/fy} |(1), (2) ↔ (34)|. Nagsimul siyạ bilang aprentịs sa tanggapan ng …; mananatili siyạ sa tanggapang itọ hanggạng … {W Daluyong 2.5}.
manatili (2) {DT001/fy|P-L}. Ngunit mananatili tayong pulubi hanggạ't hind natin nailaplano ang edukasyọng tungo sa pagpapalakạs ng ating pambansạng kakayahạn. {W Almario 2007 3.7}. Nanatiling patạy si Busilak. {W Busilak 3.14}.
° magpanatili {DT10}.
° makapagpanatili {DT01} |1|.
panatilihin {DB00/fg, DB10/fg|fh} |(6)| {7-4.1 (9)}. Panatilihing sarado ang pint. . Panatilihin na lamang natin sa diwa ang katamisạn ng isạng pangarap. {W Uhaw 3.19}. ° Panatilihin natin ang ating pagtatalakayạn sa paksạng pinag-uusapan.
° mapanatili {DB} |(3)|. Siguradong mapapanatili ni Inay ang angking gandạ niyạ. {W Tiya Margie 3.4}.
° pagpapanatili {ND} |(1)|. Bahagi rin ng panukalang tuntunin sa diksiyonạryo ang pagpapanatili ng orihinạl na baybạy ng naturang mga … {W Javier 3.6}.
° pananatili {N} |(1)|.

° tilos.{N/X} Pangngalan
tilọs {J}.
matilos {J}.

° timb.{N/X} Pangngalan
Pun ng tubig ang timb.

° timbạng.{N/X} Pangngalan
Gaanọ ang timbạng mo? 1.68 m ang taạs ko, at 49 kg ang timbang ko.
manimbạng {DT00/mang+timbang}. Magalịng siyạng manimbạng sa kabayo.
tumimbạng {DT10}. Noọng isạng taọn tumimbạng pa siyạ ng 50 kg, pero ngayọn may 60 kg na siyạ.
° magtimbạng {DT10}. Magtimbạng ka ng kalahating kilong asukal.
timbangịn {DB10}. Timbangịn mo ang arina.
timbangan {N}. May daya ang timbangan niyạ.
katimbạng {J}. Katimbạng ang pahiwatig ng dalawạng panig.
magkatimbạng, makakatimbạng {J}. Magkatimbạng ang pahiwatig ng dalawạng panig.

° timog.{N/X} Pangngalan
Pul sa timog ng Pilipinas ang Mindanao.
Dagat Timog Tsina.

° timpalạk.{N/X} Pangngalan
… inilahọk [niyạ itọ] sa timpalạk pagsulat ng kasaysayan noọng 1947-48. {W Almario 2006 16.13}.

° timplạ [tim'pla].{N/Es} Espanyol
Anụ-anọ ang timplạ ng putaheng itọ?
magtimplạ {DT10}. Nagtitimplạ siyạ ng simẹnto at buhangin.
ipagtimplạ {DB20}. Ipagtimplạ mo ng kapẹ ang bisita.
pakitimplạ {DB20}. Pakitimplạ mo ng kapẹ ang bisita.

° tinadọr.{N/Es} Espanyol |tinador|
tinadọr (2) {N/Es} |trabuco, mandrón|.

° tinapaytapay.
° tindạ.{N/Es} Espanyol |tienda|
Ibạ't ibạng klase ang tindạ niyạ.
magtindạ {DT10/fa|fp}. Nagtindạ akọ ng baboy.
itindạ {DB10}. Itindạ mo ang prutas na itọ sa palẹngke.
° magpatindạ {DT10}, ipatindạ {DB10}. Ipinatindạ niyạ sa kanyạng anạk ang natirạng tela.
makapagtindạ {DT10/fa|fp} {7-3.4}. Nakapagtindạ akọ ng baboy.
maitindạ {DB10}. Walạ akọng problema upang maitindạ lahạt ng aking mansanas.
° tindahan {N}. Malakị ang tindahan ng mga damịt sa Daạng Rizạl.
panindạ {N}. … pumasok (ako) sa silịd na imbakan ng mga panindạ. {W Nanyang 11.11} … (ich) betrat den Lagerraum für die Waren.
patindạ {N}.
magtitindạ {N}.
tindera, tindero {N}.

° tindị.{N/X} Pangngalan
Tindị ng lamịg. Tindị ng bigạt.
tindị ng dug {N} (presyọn ng dug.
tumindị {DT00}.
magpatinḍ, patindiḥn {V}.
katindihạn {N}. Katindihạn ng sakịt.
matindị {J}.
napakatindị {J}. Napakatindịng kaligayahan.

° tindịg.{N/X} Pangngalan
° tumindịg {DT00}.
° Tindịg! {DT//X}.
° magtindịg {DT10}.
° manindigan {DT01/mang+tindigan}. Nanditọ tayo ngayọn dahil sama-sama tayong nanindigan at nagtiwala na may pag-asa. {W Aquino 2010 3.24}.
° patindịg {U, A}.

° tingg.{N/X} Pangngalan
Mga tubong tingg.

° tinggạl.{N/X} Pangngalan imbạk
May malakịng tinggạl ng bigạs ang tindahan.
tinggạl, nakatinggạl {J}.
magtinggạl {DT10/fa|fp}.
itinggạl {DB10/fp|fa, DB11/fp|fa|fl}.
tinggalan {N}.
paminggalan, paminggananpinggạn.

tingịn |120|. {N/X} Pangngalan
tingịn {N} |40|. Dire-dirẹtso pa rin siyạ at hind bumaling ng tingịn sa mga dinadaanạn. {W Suyuan 5.6}.
tumingịn {DT01/fg|ft?fn} |16|. Ngayọn , mag-isạ na lamang akọng tumitingịn sa mga bituịn tuwịng gabị. {W Laruang Krus 3.4}.
° tumingịn-tingịn {DT01/fg|ft?fn} |1|. Maya-mayạ'y dumatịng ang babaeng nakaitịm, at nang makitang may mga bumibilị, nagkunwạ itọng tumitingịn-tingịn sa mga panindạ sa eskaparate. {W Nanyang 11.10}.
tingnạn {DB10/fn|fg} |40|. Tiningnạn akọ ng aking mga kapatịd. {W Dayuhan 3.10}.
° tingnạn sa {DB10 TK}. Tingnạn sa pahinạ 10. Tingnạn din sa pangkạt …. Daglạt sa tingnạn mo itọ sa ang tingnạn sa.
° magpatingịn sa doktọr {DT00+01/fh|fg}.
° mapatingịn {DB}.
mapatingịn {DT01/fg|fn} {7-3.5.1 [3*]} |12|. Napatingịn si Joe sa orasạn. {W Suyuan 3.6}.
° matingnạn {DB}.
paningịn {N} |20|. Hanggạng sa naglaho siyạ sa aking paningịn. {W Estranghera 3.10}. ° Matalas ang kanyạng paningịn.
° pantulong sa paningịn.
° pagtingịn {ND?N} |10|. Anọ pa ba ang dapat magịng pagtingịn doọn? {W Bulaklak 8.8}.

Tingin / Ilaw.
baling ng tingin.
kinạng.
kintạb.
kislạp.
kita.
ling.
lingọn.
masịd.
noọd.
pansịn.
silaw.
sulọ.
tanạw.
tingịn.
titig.

° tingkayạd (1) . {J} Pang-uri
maningkayạd, tumingkayạd.
patingkayạd, nakaupong patingkayạd {J}.
tingkayạd (2) {J}.
tumingkayạd. Tumingkayạd ka para abutin ang sampạy.
patingkayạd {J}. Patingkayạd akọng lumapit sa pint. {W Nanyang 11.11}.

° tingtịng.{N/X} Pangngalan
:: Mga tadyạng na dahong pạlma at tawag sa walịs na yari sa tadyạng iyọn.
(walịs) tingtịng.
tingtịng (2):: Palayaw para sa matangkạt at di-matabạng tao.

° tinidọr.{N/Es} Espanyol |tenedor|

° tinig.{N/X} Pangngalan
Magandạ ang tinig niyạ.
katinig {N}.
patinig {N}.
katinigan {N}.

° tinịk.{N/X} Pangngalan
tinịk (2) {N} .
tinikạn {DB10}.
matinịk {DB00?DB01}. Natinik ang kanyang daliri sa tinik ng rosas.
matinịk {J}.

° [tin].{X} Ugat ng salita
katinuạn {N}.
matin {J}.

° tinola.{N X/tola?} Pangngalan

° tipaklọng.{N/X} Pangngalan

° tipạn.{X} Ugat ng salita
magtipạn, makipagtipạn {DT00}. Magtitipạn silạ bukas.
tipanịn {DB11?}.
tipanan {N}.
katipạn {N}.
magkatipạn {J}.

° tipịd.{X} Ugat ng salita
magtipịd {DT10, DT01} {7-1.3}. Magtipịd kayọ ng / sa tubig. Magtipịd kayọ ng gugol sa bahay.
tipirịn {DB10}. Tipirịn mo ang iyọng lakạs.
matipịd {J}.

° tipon.{N/X} Pangngalan
° matipon {DT00}. Natitipon ang basụra sa likurạn ng bahay.
° magtipon {DT00, DT10}.
° tipunin {DB10}. Tinipon ni A.A. … tirạng ulam at kanin na tinipon ko. {W Angela 3.8}.
° pagtitipon {ND}.
° katipunan {N}.
° Katipunan {N/Na}.
° Kataạs-taasạn Kagalang-galangan na Katipunan ng mga Anạk ng Bayan (KKK).
° Pagtitipong Panggawaan Gr {1-1.2 (3)}.

[tirạ] |50|. {X} Ugat ng salita
° tumirạ {DT01/fa|fl} |5|. Tay, gustọ po namin na dito na siyạ tumirạ. {W Mumo 3.8}.
manirahan {DT00/fg/mang+tirahan, DT01/fg|fn} |12|. May panahọn pa tayo upang manirahan dito. {W Äsop 3}.
° naninirahan {N//DT/K}.
° tirhạn {DB10/fl|fa} |8|. Kasi, nadinịg ko du'n sa bahay na tinitirhạn ko. {W Piso 3.5}.
° tinitirhạn {N//DB/K} |7|. Nagtungo akọ, gaya ng aking balak , sa tinitirhạn ng aking kasama. {W Daluyong 15.29}.
° itirạ {DB11/ft|fg|fn} |1|. Sa isạng condominium unit sa Ermita itinirạ ni Fernando si Melody. {W Angela 3.15} Ferdinand brachte Melody in einer Eigentumswohnung in Ermita unter.
tirahan, tirahan {N} |15|. Dadako na siyạ sa tirahan ni Toryo. {W Anak ng Lupa 3.5}.
° tirahan (2) {N}. Hind ko alạm ang tirahan niyạ.
° pagkakatirạ {N}.
nakatirạ {U} |20|. Sa bahay ninạ Ponso kung saạn nakatirạ si Nene. {W Ulan 20.10}.

° tirạ (2) |15|.{J/X} Pang-uri
tirạ {J} |8|. Hind ko agạd ibinigạy sa kanyạ ang inihand kong tirạng kanin at ulam. {W Angela 3.8}.
° magtirạ {DT11}. Nagtirạ siyạ ng pagkain para sa anạk niyạ.
° matirạ {DB00} |6| {7-3.5.1 [1*]}.
° natirạ, natitirạ {N//DB, J//DB} |6|. Lumipạd ang natirạ naming pera. {W Sabong 8.36}.

° [tirik] (1).{X} Ugat ng salita tay
tirịk, nakatirik {J}.
magtirik {DT10/fa|fp}. Nagtirik ng gusali.
tirikan {DB20/fl|fa|fp}. Tinitirikan nilạ ng bodega ang lupang iyọn.
patirikin {DB10/f|fi}.
° [tirik] (2).
 magtirik {DT10/fa|fp}.
tirikạn ng kandila {N}.
° [tirik] (3).
tumirik {DT00}.
matirik {V.}.
pagtirik {NV}.

° tirintạs, trintạs.{N/Es} Espanyol |trenzas|salapid
tirintạs, trintạs (2) {N}.
magtirintạs, itirintạs {V.}.

° tirirịt.{N} Pangngalan huni

° tisis.{N/Es} Espanyol tuy

° [tistịs].{X} Ugat ng salita
tumistịs, magtistịs, tistisịn {V.}.
pantistịs {N}. Lagari ang isạng pangtistịs ng kahoy.

° tịsyu.{N/En} Inggles

[titig]. {X} Ugat ng salita
° tumitig {DT01}.
° titigan {DB10}. Tinitigan ng maliịt na batang babae ang mga laruạn sa tindahan.
mapatitig {DT01/fg|fn} {7-3.5.1 [3*]}. Napatitik din siyạ kay Joe. {W Suyuan 5.2}.

° titik.{N/X} Pangngalan
° May 26 titik sa abakadang Latino.
° katitikan. Buọd ng mga pinag-usapan sa pulong ang katitikan. Nag-iingat ng katitikan ng pulong ang kalihim.
° panitikạn.
° palatitikan {N} Gr.
° talatitikan {N} F Gr.

° titis.{N/X} Pangngalan
titisạn.

tiwala |70|. {N/X} Pangngalan
° tiwala {N} |6|. Nagkaroọn akọ ng tiwala dahil sa kanyạng sinabi.
maniwala {DT01/fg|ft?fp, DT01/fg|ft?fp(S-)} |14| . Naniniwala sa iyọ akọ. At sino ng ang maniniwalang …? {W Regine 3.4}.
° magtiwala {DT01/fg|ft?fp} |4|. Magtiwala ka sa 'kin, Aldo. {W Naglaho 3.18}. Nagtitiwala akọ sa kanyạng kakayahạn.
makapaniwala {DT00/fg/makapang+tiwala} |4| {7-3.4}. Mịnsan ng parang hind akọ makapaniwala. {W Regine 3.4}.
mapạgtiwalaan {DB10/ft?fp|fg} |1| {7-5.4}.
mapagtitiwalaan {U//DB10/H} |(1)|. Upang makapạgdulot ng higịt na mapagtitiwalaang kopyạ. {W Almario 16.15}.
° paniwalaan {DB10/ft|fg/pang+tiwala+an} |3| {7-6.2}.
mapaniwalaan {DB10/ft|fg/ma+pang+tiwala+an} |1| {7-6.2}. Hind ko mapaniwalaang may magkabiyạk ng pusong hind nagkakahinampuhan. {W Uhaw 3.4}.
° mapaniniwalaan {U//DB/H}.
° hind mapaniniwalaan.
° paniniwala {ND} |10|. Ang aking paniniwala'y doọn lamang may pintịg ang buhay. {W Lunsod 3.2}.
° pagtitiwala {ND} |1|. May mga taong nagpapahiwatig ng pagtitiwala sa sarili.
° paniwala {N} |6|. Iyạn ang paniwala ng Iglẹsya.
° kapanị-paniwala {U} |1|. Kapanị-paniwalang ulat.
° katiwala |6| {N}.
 katiwala {N} |3|. Nasa harạp ng naturang simbahan ang pinagtatrabahuhan kong restorạn bilang katiwala. {W Angela 3.1}.
pagkatiwalaan {DB}.
ipagkatiwala {DB}.
mapagkakatiwalaan {J} |1|.

° tiwalạg.{J/X} Pang-uri
tumiwalag {DT01}.
magtiwalạg {DT11}.
itiwalạg {DB11}. Itiniwalạg siyạ sa trabaho.
matiwalạg {DB11}.
pagtitiwalạg {N/G}.
pagkatiwalạg {N}. … dahil sa pagkakalay sa sariling kultura, ang pinakamasaklạp na uri ng pagkatiwalạg o alyenasyon. {W Salazar 1996 2.1.17}.

° tiwal.{J/X} Pang-uri
Tiwal ang kalagayạn.

° tiwạs.{J/X} Pang-uri
magtiwasan {DT00}.
tiwasan {N}.

° tiwasạy.{X} Ugat ng salita
tumiwasạy {DT00/fa}.
itiwasạy {DB10}. Itiwasạy mo ang iyọng isip.
katiwasayạn {N}. Sandalịng pag-uusap ngunit nag-iwan ng katiwasayạn sa aking puso't isipan. {W Estranghera 3.1}.
matiwasạy {J}. Matiwasạy na kamatayan. Matiwasạy na pamumuhay.

° tiyag.{N/X} Pangngalan
Kailangan ang tiyag upang magtagumpạy.
magtiyag {DT01/fa|fp}. Nagtiyag akọng makinịg sa mga kuwẹnto niyạ {W Estranghera 3.3}. Magtigay ka sa iyọng pag-aaral.
° pagtiyagaạn {DB10/fp|fa}. Pinagtiyagaạn niyạ ang pag-̣aral ng Pransẹs.
matiyag {J}. … kasama ang amạng si Mang Gerry na matiyagạng nagbabantạy sa kanyạ. {W Regine 3.2}.

tiyạk |45|. {U/X} Pang-uri
tiyạk {U} |25|. Walạng tiyạk na hintuan ang bus. {W Nanyang 6.1}.
° pangalang tiyak → pangngalang pantangi Gr.
° tumiyạk {DT} |0|.
tiyakịn {DB10/ft|fg} |1|. Tinitiyạk na mas magigịng succesful din ang auction sale sa mga concert ni Regine. {W Regine 3.8}.
matiyạk {DB10/ft|fy} |12| {7-3.1 [1*]} . Noọn pa'y natiyạk ko na rin ang hinanakịt ng mga kapatịd ko. {W Dayuhan 3.19}.
° di-tiyạk {U}. Di-tiyạk kung may pasok ngayọn o wal.
° katiyakạn, katiyakan {N}.
° paniyạk {N} F Gr.
° pampaniyạk {U} F Gr.
° walạng-katiyakan {U}. Walạng katiyakan kung siyạ'y daratịng.

° tiyạn.{N/X} Pangngalan sikmura

° tiyani.{N/Ch} Intsik
:: Maliit na sipit na pambunot ng buhọk o panghawak sa maliliit na bagay.

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan ti  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   to - ts   Pahinang pamagat ni Filipino   Ugnika