tas - tet
Pambungad Talahuluganang tas - tet
ta tag tal tan tao   tas tat taw tay te   ti to tu tum


tasa (1). {N/Es} Espanyol |taza| puswelo
Tasa ng kapẹ. Isạng tasang kapẹ.
    Puswelo bilang takalan.

tasa (2). {N/Es} Espanyol |tasacion|
Magkano ba ang tasa sa bahay na itọ?
magtasa {DT}.
tasahan {DB10}. Tatasahan ng dalubhasa ang mga alahas.

tasạ. {N/Es} Espanyol |tazar, tajar|
magtasạ, tasahan {D}.
pantasạ {N}.

tastạs. {X/N,U} Pangnalan
May tastạs ang pạlda niyạ.
tumastạs, magtastạs, tastasịn. Tumastạs ng laylayan ng pạlda mo si Nanay, hahabaan daw niyạ.

[tatag, tatạg]. {X} Ugat ng salita
magtatag, magtatạg {DT10}.
itatag, itatạg {DB10}.
nagtatag {N/DT/D}.
katatagan, katatagạn {N}. Katatagan ang tawag sa alituntuning makaaghạm ng kawalạn ng nagbabago ng mga katuturạn, mga salaysạy at mga paghihinuha sa loọb ng isạng patakarạng makaaghạm.
matatag, matatạg {U}.

tatay, Tatay, Itạy . {X/N} Pangnalan amạ
Hind siyạ nagpaalam sa tatay at nanay niyạ dahil sa ... {W Samadhi 3.1}. Sa araw ding iyọn ay nagsimul kamị ninạ Itạy at Inạy sa kanị-kaniyạng trabaho. {W Pagbabalik 3.4}.

tatạk. {X/N} Pangnalan limbạg

tatạk ng daliri.

tatlọ (3). {X/N,UB} Pamilang
ikatlọ (ika-3).
labịntatlọ (13). Ikalabịntatlọ (ika-13).
tatlump (30). Tatlumpụ't tatlọ (33).
ikatlọ, pangatlọ {UB} {9-6.2}.
pagkatatlọ {U}. Pagkatatlọng taọn.
tunṭnin ng tatlọ {N TW N} (paraạn ng aritmetikạ).
  Tuntunin ng tatlo.

tawa. {X/N} Pangngalan
Malakạs na tawa.
tumawa {DT00}.
magtawạ {DT01/fg|fp} !!. Nagtatawạ silạ sa iyọ.
matawa {DT00}. Akọ namạn ang natawa. {W Madaling Araw 3.4}. Mahusay siyạng magkuwẹnto, madadalạ ka talagạ at matatawa. {W Ulan 20.4}.
makatawa {DT00/fg}. Sa labạs lang akọ nakakatawa nang buọng laya. {W Estranghera 3.4}.
pagtawanạn {DB10/fp|fg} !!. auslachen. Huwạg ninyọ siyạng pagtawanạn.
makipagtawanạn {DT01} !!. Nakikipagtawanạn akọ sa mga kasama ko.
pagpapatawạ {ND} !!. Gustọ ko ang kanyạng pagpapatawạ sa pagsasalit.
katawạ-tawạ {U} !!. Katawạ-tawạ iyạn.
nakatatawạ {U} !!. Kuwẹntong nakatatawạ.

tawad. {X/N} Pangngalan
makipagtawarạn {DT11} !! {6-9.1}. Sampụng minuto siyạng nakipagtawarạn sa mga gulayịn ng mama.

tawad. {X/N} Pangngalan
magpatawad {DT10/fh|ft}. Nagpatawad na akọ ng kaaway ko.
patawarin {DB10/ft|fh}. Pinatawad ko na ang kaaway ko.
patawad. Patawad po sa pagkakamal ko.
kapatawarạn {N}. Huming siyạ ng kapatawarạn.

tawag. {X/N} Pangngalan
Hind ko alạm ang tawag doọn. Tawag sa ganitọng salit.
tumawag {DT00, DT10}. Tumawag akọ sa Lipạ. Tumawag akọ ng mga bata.
tawagin (1) {DB10/ft}. Tawagin mo ang mga bata.
tawagin (2) {DB101/ft|fg|P-L}. Tawagin ko na lang daw siyạng Mang Kaloy. {W Damaso 4.5}. Tinatawag na kongkreto o tahạs ang pangngalan kapạg mga materyal na bagay ang tinutukoy nito. {W Aganan 3.1.2}. May tinatawag si X. na Pantayong Pananạw .
tawagan {DB10}. Tatawagan kitạ mamayạng hapon.
itawag {DB11/ft|fg|fp}. Reyna ng mga Rosas ang dapat daw na itawag sa iyọ. {W Rosas 4.1}.
matawag {DB00/ft, DB10/ft|fg} {6-3.5.1}. Naṭwag na ang pang̣lan mo.
magpatawag {DT10}. Nagpatawag siyạ ng pulịs.
ipatawag {DB10}. Ipinatawag ng guro ang magulang.
katawagạn {N}. Mga katawangạng pangmedisina.
panawag {N} Gr { Aganan 1999 p. 81}.
panawag {U}. Kabilang dito ang mga salitạng panawag sa mga bagay ... { Aganan 1999 p.14}.

tawas. {X/N} Pangngalan

tawịd. {X} Ugat ng salita
tumawịd. Tumawịd siyạ sa kạlye.
tawirịn. Tinawịd niyạ ang malakịng karsada nang patakbọ.
tawiran. Dito ang tamang tawiran.

taya. {X} Ugat ng salita
tumaya {DT10}, tayahin {DB10}. Ang tinatayang agwạt ng temperatura ay mulạ 25 hanggạng 31 antạs ng Celsius. {PAGASA} .
pagtaya {ND}.

tay. {X/N} Pangngalan
Magkano ang tay mo?
tumay {DT01}, tayahạn {DB10}.

Tayabas, Quezon   {X/N/Na} Pamayanan

tayo. {HT/1IP} Panghalip na panao {7-4.1}
Aalịs na tayo. Aalịs na kamị.
Tayo na! {HT/1IP A}.
Tarạ! {U}. Tarạ na sa SM Batạngas.

tay. {X/N} Pangngalan
Nasa magandạng tay sa burọl ang aming bahay.
tumay (// bumangon).
magtay {DT10}. Nagtay siyạ ng kanyạng sariling bahay.
itay {DB10}. Itinay ang gusaling iyạn nang may limampụng taọn na ngayọn.
tumayụ-tay, magpatayụ-tay {DT00}.
pagtatay {ND}. Pagtatay ng bahay. Pagtatayọng mul.
katayuan {N}. Di namạn siyạ magugutom sa katayuan namin ngayọn. {W Girl 3.9}.
katatayuan {N}. Nasaạn ang tamang katatayuan ng ang sa pangungusap na sumusunọd?
kinatatayuạn {N}. Para akọng kandilang itinulos sa kinatatayuạn ko nang marinịg ang pangalang Fernando Khan. {W Angela 3.12}. K. hörte.
nakatay {U}. Nakatay sa tabị ng pint ang aking inạ.
patay, nakatay {U}. Patay ba iyọn o pahig? Haliging nakatay.

tayog. {X/N} Pangngalan
magtayugan {DT00}. Nagtatayugang mga puno. {W Nanyang 21.2}.

tekahintạy. Teka muna.
teleponọ. {X/Gr/Es} Griyego
Maligayang pagbati sa pagkamịt ninyọ ng teleponọng Nokia.

terasa. {N/Es} Espanyol |terraza|
:: Puwẹstong nilatagan ng konkreto o batọ sa labạs ng bahay. Galing sa Latinong salitạng terra.

tẹrno. {N/Es} Espanyol
tẹrno (2) :: ....

tetanọ. {NDr/La/Es} Espanyol |tetano|

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan tas - tet   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   ti   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag