tan
Pambungad Talahuluganang tan
ta tag tal   tana tang tani tano   tao tas ti to tu tum


tanan. {X/N} Pangngalan
makatanan {DT00}.
magtanan {DT00}. Niyaya niyạ si A Chuan na magpakasạl na, o kayạ'y magtanan. {W Nanyang 22.13}.

tanạn. {X?/U} Pang-uri {8K-4422 (2)}
Sa tanạng buhay.

tanạw. {X/U} Pang-uri
matanạw, matanawạn, tanawịn {DB10}. Natanạw ni Juạn ang isạng magandạng dilạg na roọn nanggaling ang napakabangọng amọy. { LIW Juan Tamad 26 Nob 2007}.
natatanạw {U/DB10/E}.
tanawan. Tanawan.
tanawin {N}. Tanawin sa tagiliran.
pananạw {N}.
pananạw (2) {N} F Gr, (aspekto) {6-6.2.6}.
pampananạw {U} F {U Gr}.

tand (1). {X/N} Pangngalan
Tand ng tisis. Masamạng tand ang pusang itịm.
tand (2) {N}.
 Iyọn ang kanyạng tand.
magtand {DT10}.
tandaạn {DB10}.
maglagạy, lagyạn ng tand {DT, DB TW N}. Lagyạn mo ng tand ang pahinạ ng aklạt.
palatandaan {N}. Kilalạng palatandaan ng Maynila ang Unibersidạd ng Sto. Tomạs.
panand {N} Gr.
tand (3) {N?X/DB}.
 Tand niyạng sumasakạy lamang siyạ ng jeep noọn. {N?X/DB} {W Regine 3.2}.
magtand {DT10}.
tandaạn {DB10}. Tandaạn mo kung saạn siyạ babab.
matandaạn {DB10/ft|fg} {7-3.2}. Natandaạn ko ang pangalan ng babae.
[tand] (4).
katandaạn (edạd, gulang). Dalawạng taọng katandaạn. {N}.
matand {U}. Dapat igalang ng mga bata ang matatand.
nakatatand {U}. Siyạ ang nakatand kong kapatịd.
magkasintand, magkakasintand {U/magka+sing+tanda} {9K-222}. Magkasintand ang dalawạng bata.

tandạng. {X/N} Pangngalan
:: Tigulang na lalaking manọk.

tangạ. {X/N} Pangngalan
tangạ. Bakit napakatangạ mo?
katangahạn.

tangan. {U} Pang-uri
tumangan.
tangnạn !!. Tinangnạn ng bata ang kamạy ni Lola.
tanganạn {N}.

tangạy. {U} Pang-uri
matangạy. Natangạy ng agos ang kahọn.
tumangạy, tangayịn. Tinangạy ng bah ang tulạy.

tanggạl. {X/U} Pang-uri
Tanggạl ang isạng butones sa damịt mo.
tanggalịn. Tanggalịn ang mga tubo.

[tanggạp]. {X} Ugat ng salita
tumanggạp {DT10/fg|ft}.
tanggapịn {DB10}. Tanggapịn mo ang aking pasasalamat. Tinanggạp ko na itọ. Natanggạp ko na itọ. {6-6.1.1}. Kanina lang, natanggạp ko na ang iyọng paanyaya. {W Madaling Araw 3.12}.
tanggapan {N}. Nasa tanggapan ang telepono.
matatanggạp {U?J/DB}.

tanggị. {X} Ugat ng salita
tumanggị {DT00, DT10}.
tanggihạn {DB10}. Tinanggihạn niyạ ang aking anyaya (ang alọk).
itanggị {DB10}.
matanggihạn {DB10/ft|fg}. Sabihin mo kung paano namin matatanggịhan ang kagandahang-loọb no'ng tao? {W Nanyang 13.26}.
pagtanggị {N}.
pananggị {U}.

tanggọl. {X} Ugat ng salita
magtanggọl {DT}.
ipagtanggọl {DB10, DB11}. Ipingtatanggọl tayo sa lamịg ng wastong pananamịt. Richtige Kleidung schützt uns vor der Kälte. Ipinagtanggọl lang niya ang sarili niyạ. {W Tiya Margie 3.10}.
pagtatanggọl {ND}.

[tanghạl]. {X} Ugat ng salita
magtanghạl {DT10}.
tanghalịn {DB10}. hervorheben.
tanghalan {N}. Tanghalan ng mga bulaklạk.

tanghali. {Ty/N} Malay |tengha hari|
Daratịng siyạ bukas ng tanghali.
magtanghalian, mananghalian, mananghali {DT00/fg}. Dito ka na mananghalian. Nananghali na kami.
makapananghali {DT00/fg/makapang+tanghali} {7-3.4}. Makapapanghali ka sa amin.
tanghalian {N}.
katanghalian {N}.

tangi. {X/U} Pang-uri
Labạk-labạk ang tanging lansangan sa bayan. May tanging susiạn ang kahọng itọ.
magtangi {DT10}. Hind nagtatangi ng lahi o kulay ang batạs.
itangi {DB}.
itinangi {U/DB/K}. Regalo sa itinatanging kaibigan.
pagtatangi {ND}. Walạng pagtatangi. .
katangian {N}. Kapạg isinulat sa malakịng titik ang mga naturang katangian ng tao at lipunan ... {W Almario 2006 16.24}. Sariling katangian ng isạng wika. Katangiang mapapansịn. Katangiang di-pangkaraniwan.
talatangian {N} F :: Talaan ng mga katangian ng isạng produkto.
katangi-tangi {U/&&}. May katangi-tanging kahalagahan sa akin ang lumang aklạt na ito.
pantangi {U}. Pantanging paaralan. Pangngalang pantangi. Gr.
bukọd-tangi {A/J.U}.
tanging-tangi {A/&&}.
natatangi {U/V?}. Ang lahạt ng mga karanasạng itọ ay nagbigạy linaw at katiyakạn sa ating natatanging pagkakakilanlạn bilang mga tao, bilang mga Kristiyano, bilang mga Pilipino, bilang isạng bans. {W Katesismo 3.31}.
matangi sa {L TK}.

tang. {X/U} Pang-uri tangạ

tangigi, tangginggi (Cybium commerson).   {X/N} Pangngalan Mga Isda

tangk. {X/N} Pangngalan
Ang tangk niyạ ay pumatạy. Tangk sa buhay niyạ.
magtangk {DT10}.
tangkaịn, pagtangkaạn {DB10} {7-5.1}.
pagtatangk {ND}. Itọ'y kaunạ-unahang pagtatangkạng malikom ang karaniwan at di-karaniwang salit. {W Tiongson 4.1}.

[tangkạd]. {X} Ugat ng salita taạs
matangkạd. Matangkạd at malusọg na binata.

tangkạy. {X/N} Pangngalan
May tangkạy ang mga bulaklạk at ang mga dahon (may sangạ ang mga punongkahoy). May tangkạy ang tuwạlya at ang payong.

tangkilikkilik
tanglạd (Cymbopogon citratus, Andropogon citratus). {X/N} Pangngalan
:: Damọng pampalasa.

tanglạw. {N/Ch} Intsik ilaw
tanglawạn {DB10/fn|fg}. Tinatanglawạn ng mga bituịn ang langit.
Tanglạw-dag:: Tawag sa tala sa gabị na nakikita pagkalubọg ng araw.

tang. {X/N} Pangngalan
tumang.

tanikal. {X/N} Pangngalan
itanikal {DB.}.

tanịm. {X} Ugat ng salita
magtanịm {DT10, DT11}. Nagtatanịm ng maịs ang mga magsasakạ doọn.
itanịm {DB10/ft|fg}. Kailạn mo itatanịm ang mga talọng?
tamnạn {DB20/fn|fg|ft}. Tamnạn mo ng gulay ang bakạnteng lote sa likọd-bahay.
taniman.
  Magtanim ay di Biro.

tanod. {X/N} Pangngalan
barangạy tanod tanod baranggạy {N N}.
makatanod {DT}.
tanuran {DB10/ft?fn|fg}. Tinatanuran ng kapatịd ko ang gawaạn kung gabị.
matanuran {DB00/ft?fn, DB10fp?fn|fg}. Mahigpịt na natatanuran ang palạsyo.
nakatanod {U}.

tanọng. {X/N} Pangngalan
Nasagọt niyạ ang lahạt ng tanọng.
magtanọng {DT01/fg|fp}. Nagtanọng na rin siyạ sa mga kaibigan nilạ ni Russell ... {W Unawa 3.1} . Mayroọn bang nagtatanọng sa akin? (mich gesucht).
tanungịn {DB10/fp|fg}. Tanungịn mo siyạ tungkọl sa kanyạng pagliban. Tanungịn Mo Ang Mga Rosas {W Rosas}.
itanọng {DB10/ft|fg, DB11/ft|fg|fp}. At hind ko na rin itatanọng sa iyọ kung saạn mo gagamitin ang kalahati ng kayamanang mapapasaiyọ. {W Samadhi 4.4}. "Me itatanọng akọ sa 'yo," patianọd ni Cris. {W Bulaklak 8.5}.
maitanọng {DB10/ft|fg}. Ni hind ko naitanọng kung saạn siyạ nag-aaral, kung saạn siyạ nakatirạ. {W Estranghera 3.10}.
pagtatanọng {ND}.
katanungan {N}.
palatanungan {N}.
pananọng {N}.
pananọng {U}. Tandạng pananọng.
palatanọng {U}. Palatanọng kasị si Joe at si Nimfa namạ'y naghahanap nang makakausap ukol sa kanyạng mga sinusulat. {13K-522 Σ}.

tans. {N/Ch} Intsik
Yari sa tans ang batingạw.

tant. {X/J?X} Pang-uri
tumant, tantuịn, matant. Natatanto mo ba ang nangyayari?
mapạgtant {DB10/ft|fg} {7-5.4}. Napạgtant kong ang pagkaling ng magulang ang tunạy kong hinahanap. {2K-431 Σ}.

tagunggọng. {X/N} Pangngalan

tanyạg. {X/U} Pang-uri
Tanyạg na manunulạt. Wikang tanyạg. { Constantino 1996 p.124}.
magpatanyạg {DT10}.
katanyagạn {N}.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan tan   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   tao - tar   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag