t - tae
Pambungad Talahuluganang t - tae
ta tab tad   tag tal tan tao tas ti to tu tum


taạl. {X/U} Pang-uri katutubo
Taạl na Aprikano ang halamang itọ.
Taạl {N/Na} = Bayan, lawa at bulkạn sa lalawigang Batangas.

[taạn, taan]. {X} Ugat ng salita laạn
magtaạn. Magtaạn ka ng kuwạlta para sa kinabukasan.

taạs. {X/N} Pangngalan
Gaanọ ang taạs ng gusaling iyọn?
itaạs (1) {DB10}. Itinataạs nilạ ang bandila. Kapagkuwạn ay itinaạs ni Pocoy ang isạ nitọng kamạy. {W Samadhi 4.2}.
itaạs (2) {N, U}.
 Itaạs = Itaạs na palapạg. .
sa itaạs ng {TA N TW}. May dalawạng silịd sa itaạs ng tindahan. {W Nanyang 6.3}. May ibong nakaup sa ibabaw ng bubọng, lumilipạd ang ibạ sa itaạs ng bahay.
sa itaạs {TA J?N}. "A Song, anọ'ng ginagawạ mo sa itaạs?" {W Nanyang 11.12}. Karamihan sa pagtatalakay sa itaạs ... {W Nolasco 2006 5.0}.
nasa itaạs {L.TK N}. Mga taong nasa itaạs. Sa set na nasa itaạs. { Nolasco 2006 p. 7} .
magpaitaạs {DT00}. Nagpaitaạs ang saranggola.
pang-itaạs {N, U} (// pang-ibabaw).
pang-itaạs (2) {U} F Gr (// pang-ibabạ).
paitaạs {U}. Paitaạs na paglipạd. Lumipạd nang paitaạs ang ibon.
mataạs {U}. Mataạs na bundọk. Higịt na mataạs.
mapạgmataạs {U}. Mapạgmataạs siyạng kumilos.
pataạs {U}. Mul sa apat na taọng gulang na pataạs. Pataạs sa langit.

tab. {X/N} Pangngalan
Tabạng baboy.
magpatab {DT00/fh?fg} {6K-418}. Magpatab ka na. {W Madaling Araw 3.10}.
matab. Matabang batang lalaki.
patab (sa lupa).

tabạng. {X/U} Pang-uri
Tabạng na tubig. Tabạng ang tubig na iyạn, hind alat.
matabạng. Matabạng na inumin ang gatas na kahalo ng tubig.

tabị. {X/N} Pangngalan gilid
Matutulog ka sa tabị ko mamayạng gabị.
sa tabi ng {TA N TW} {4-4.2} . May ilog sa tabị ng daạn. May mga punongkahoy sa gilid ng daạn.
itabị {DB.}.
makatabị {DT00}.Nang makatabị si Tan Sua sa kalesa ... {W Nanyang 13.20}.
tabịng-dagat {N/Cd}. Maraming magagandạng kabibi sa tabịng-dagat.
katabị {N, J/C}. Katabị siyạ ng kanyạng inạ. Katabị kitạ. {W Madaling Araw 3.1}.
magkatabị, magkakatabị {U} {9K-222}. Nakikita kong magkatabị silạ. akikita kong magkakatabị silạ.
katabịng-katabị {U/&&}. Nakatirạ kamị sa bahay na katabịng-katabị sa simbahan.
nakatabị {U}. Sabi ng babaeng nakatabị niyạ sa bus ... {W Anak ng Lupa 3.1}.

tabing. {X/N} Pangngalan
Lagyạn mo ng ng tabing ang bintana.
magtabing, tabingan {D.}.
panabing {N}.Ä.

tabing. {X/U} Pang-uri
Tabing na ang haligi.
tumabing {DT00}. Tumabing ang bangk sa lakạs ng ag.

tablạ [tʌb'lʌ]. {N/Es} Espanyol |tabla|

tabo. {X/N} Pangngalan
:: Pansalok na gawạ ng bao, lata o plạstik.

[tabọy]. {X} Ugat ng salita
magtabọy {DT01}. Isạng malakạs na hangin ang nagtabọy sa bangk sa pul.
itabọy {DB10}.
ipagtabuyạn {DB10}. Ipinagtabuyạn si Gloria ng kanyạng mga magulang.

tadhana. {X/N} Pangngalan
Saạn ba nakasulat na kailangang puro pagtitiịs ang tadhana ng Pilipino? {W Aquino 2010 3.6}.

tadtạd. {X} Ugat ng salita
magtadtạd, tadtarịn. Tadtarịn mo ang karnẹ.

tadyạng. {X/N} Pangngalan

tae. {X/N} Pangngalan
tumae. Tumatae ang aso.
magtae. May sakịt ang bata, nagtatae siyạ.
  Pagtatae (diarrhea).

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan t - tae   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   tag - tak   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag