suk - suy
Pambungad Talahuluganang suk - suy
sa sah sam sar si su   suk sul sum sun sup sus suy


suka. {X/N} Pangngalan

suka. {N/Ch} Intsik
sumuka, magsuka, isuka .

sukal. {X/N} Pangngalan basura
sukal na damọ. Gamasin mo ang sukal na damọng tumutubo sa palayan.
kasukalan {N}.

sukat. {X/N} Pangngalan
sumukat {DT10/fg|ft}. Mga tingịng sumusukat, kakambạl ng pag-uusisa. {W Bulaklak 8.5}.
sukatin {DB10/ft|fg}. Sinukat niyạ ang kasalubong. {W Bulaklak 8.27}.
pagsukat {ND}. Madalị ang pagsukat ng haba sa pamamagitan ng metro.
panukat. Panukat ng bigạt ang timbangan.
parisukạt. Kaparis ang apat na gilid ng parisukạt.
  Mga sukat at mga timbang.

sukat (2). {X?/U} Pang-uri
Sukat na ang isạng dalaw. Isạng kaligayahang hind niyạ sukat akalaing mapasakanyạ noọng nakaraạng tatlọng buwạn. {W Arrivederci 3.1}.

[sukdọl]. {X} Ugat ng salita
kasukdulạn. Iyạn ang kasukdulạn ng kuwẹnto.
sukdulan {N}. Dumatịng na nga sa sukdulan ang aking pagtitiịs. {W Daluyong 15.24}.
sukdulan {U} {9-2.2}.

suki. {N/Ch} Tsino
Suki na akọ ng tindahang iyạn.

suklạm. {X/N} Ugat ng salita
pagkasuklạm {N}. Iyạn ang kasukdulạn ng kuwẹnto.
sukdulan {N}. Dumatịng na nga sa sukdulan ang aking pagtitiịs. {W Daluyong 15.24}.
sukdulan {U} {9-2.2}.

suklạy. {N/Ch} Tsino
magsuklạy {DT00, DT10}.
kasusuklạy {ND/U} {8-6.5.2} . Luminis ang buhọk ni Rosa sa kasusuklay.

sukl. {N/Ch} Intsik baryạ.

[suko]. {X} Ugat ng salita
sumuko {DT00, DT01}. Sumuko ang kaaway sa kanyạ. Bakit hind pa ka sumuko? Sumuko akọ sa gustọ niyạ.
isuko {DB10, DB11}. Isinuko niyạ ang laban. Isinuko ng Espạnya ang Pilipinas sa Estados Unidos.
pagsuko {ND}.
masukuịn {U}.

[sukob]. {X} Ugat ng salita
sumukob {DT00/fg, DT01/fg|fn}. gemeinsam benutzen. Sumukob ka na sa payong ko para huwạg kang mabas ng ulạn.
sansinukob {N}.

suksọk. {X} Ugat ng salita
magsuksọk.
sinuksọk.
isuksọk. Ang may inisuksọk sa dingdịng, ay may titingalaịn. (Kasabihan).].

sulat. {X/N} Pangngalan
Masam ang sulat niyạ.
mga sulat.
sumulat {DT00/fg, DT10/fg|ft}. Marunong siyạng sumulat. Sumulat akọ ng nobela. [0].
magsulạt {DT10/fg|ft} !!. Nagsulạt akọ ng isạng nobela.
sulatin {DB10}.
sulatan (1) {DB10/fp, DB20/fp}. Sinulatan ka ba niyạ?
sulatan (2) {DB10/fn, DB20/fn}. May mga nakahawak ng karatulạ na nasulatan ng pangalan ng kanilạng sasalubungin. {W Rosas 4.24}.
isulat {DB10}. Isulat mo ang iyọng ngalan. Isulat mo ang kanyạng sinasabi. Kapạg isinulat sa malakịng titik ang mga naturang katangian ng tao at lipunan ... {W Almario 2006 16.24}.
masulat {DB10/ft|fg}. Nasusulat ko na ang aking pangalan.
makasulat {DT10/fg|ft} {6-3.4} . Nakasulat akọ ng nobela.
makapagsulat {DT10/fg|ft} {6-3.4} . Nakapagsulat akọ ng nobela.
masulat {DB10/ft|fg} {6-3.5.1}. Nasulat ko sa papẹl ang numerọ niyạ.
pagsulat {ND}.
pagsusulat {ND}.
manunulạt {N}.
sulat-kamạy {N/Cd}.
palibot-sulat {N/Cd}.
kasulatạn {N}.
kasulatan {N} .
  kasulatan {N} F Gr.
isakasulatan {DB10/isa+kasulatan} {DB10} {6-7.1}. Isakasulatan mo ang pag-ampọn ko sa bata.
nakasulat {U}.

sulid. {X/N} Pangngalan
suliran.
sinulid.

[sulid] (2). {X} Ugat ng salita
suliranin.

sulit. {X} Ugat ng salita
magsulit {DT10/fg|ft}.
isulit {DB20/fp|ft|fg}.
pagsulitan {DB20/fp|ft|fg}. Pinagsulitan namin ng susi si Mang Isko.
pagsusulit {ND}. Galingạn mo sa pagsusulit.

sulọ. {X/U} Pang-uri silaw
masulọ {DT00/fy?fg}.

sul. {X/N} Pangngalan
May mga dalạ silạng sul.

sulok. {X/N} Pangngalan
Nakasandạl ang walịs sa ṣlok ng kuwạrto.
tatsulok {N}. May tatlọng tabị at tatlọng ṣlok ang tatṣlok.

sulong. {X/N} Pangngalan
Sulong mo ngayọn. Sulong!
sumulong.

[sulpọt]. {X} Ugat ng salita
sumulpọt {DT00}. Isạng tanghali, parang kabuteng sumulpọt sa harapan ko ang batang iyọn. {W Angela 3.7}. Sumulpọt ang halaman pagkaraạn ng dalawạng araw. .

sulyạp. {X/N} Pangngalan

suman.   {X/N} Pangngalan Palay

sumbọng. {X} Ugat ng salita
sumumbọng. verklatschen.

sump. {X/N} Pangngalan
sumump.
isump {DB10}.

sumpọng. {X/N} Pangngalan
Sumpọng lamang iyọn.. Huwạg kang makipạg-usap sa kanyạ kapạg siyạ'y may sumpọng.
sumpungin {U}. Isạng sumpungin matandạng lalaki.

[sumpọng]. {X} Ugat ng salita
makasumpọng.
masumpungạn {DB10/ft|fg}. Nasumpungạn namin ang daạng patungong bayan. Masusumpungạn ninyọ ang isạng sanggọl na nababalot ng lampịn. {Luc. 2:12}.

sund (1). {X/N} Pangngalan
Dumatịng na ang sund ko.
sunduịn {DB10}. Sunduịn mo ang kapatịd ko sa paaralạn.
magpasund {DT11}. Nagpasund akọ sa kapitbahay ng bisita.
ipasund {DB11}. Ipinasund ko sa kapitbahay ang bisita.

[sund] (2). {X} Ugat ng salita
magkasund {DT00} {6-8.1}. Hind magkasund (nagkakasund) ang mag-asawa.
kasunduan {N}. Nilagdaạn nilạ ang kasunduan sa harạp ng notạryo at ng dalawạng saksị.
kasund {N}..
 Siyạ ang aking kasund.
kasund {U}. Siyạ ang aking kasundọng kapatịd.
makasund {DT10/fg|ft}. Nakakasund siyạ ng mga kapitbahay niya.
pagkakasund {N}.
magkasund, magkakasund {U} {9K-222}. Magkakasund ang mga batang pumapasok sa iisạng paaralạn. Nagtutulungan sa paggaw ng takdạng aralịn ang magkasundọng mag-aarạl, pag-uw ng bahay.

sungạw. {X/N} Pangngalan dungaw
sumungaw {DT00, DT01/fg|fn}.
nakasungaw {DT01}. ... pero nakasungaw pa ang liwanag sa kanluran {W Nanyang 12.9}.

sungay. {X/N} Pangngalan
Yari sa sungay ng kalabạw ang suklạy na itọ.

sungk, sụngka. {X/N} Pangngalan
Sungka Spielregeln

sungọt. {X/N} Pangngalan
Mahaba ang sungọt ng ipis.

sunọd. {X/DT} Ugat ng salita
sumunọd {DT01}. Sumunọd siyạ sa utos ng puno. Sumunọd ka sa akin.
sunọd {DT01/} = sumunọd. Sunọd ka sa akin.
sumusunọd {N/DT/K, J/DT/K}.
susunọd {N/DT/H, J/DT/H}.
sumusunọd, susunọd {U/DT/K, J/DT/H} (// naunạ, nauunạ). Maraming larawan sa sumusunọd na mga pahinạ.
sundịn {DB10}. Sundịn mo ang iyọng amạ at inạ.
sundạn {DB10}. Sundạn mo siyạ kung saạn siyạ pupuntạ.
pagsunọd {ND}. Sa pagsunọd dito, ....
kasunọd {N, U}. Kasunọd na araw. Kasunọd kay Gina si Paola.
pagkakasunụd-sunọd {N}.
pagkakasunọd {N}.
sunụd-sunọd, sunọd-sunọd {U/&&}.
masunurin {U}. Masunuring anạk na babae.
magkasunọd {U} {9K-222}. Parehong nakatapos ng pagkaabogado ang magkasunọd na anạk ni Aling Nena.
alinsunod sa {L TK}. Alinsunod sa batạs.

sunog. {X/N} Pangngalan
May sunog sa Maynila kagabị.
sunọg{U}.
masunog {DT00}. Nasusunog ang basura.
sumunog {DT10} , sunugin {DB10}. Sino ang sumunog ng basura? Sinunog niyạ ang damọ.
nasusunog {U/DT}. Nasusunog na bahay.
masunog {DB10/ft|fg} {6-3.5.1}. Nasunog ko ang librọ mo.
panununog {N}.

suntọk. {X/N} Pangngalan
manuntọk. Nanununtọk ang mga batang lalaki.
sumuntọk, suntukịn. Sinuntọk niyạ akọ.

suọt. {X/N} Pangngalan
sumuọt {DT01}. Walạ namạng may gustọng sumuọt sa ilalim ng sahịg para sirain ang mga lungg. {W Nanyang 14.1}.
kasuutạn. Kasuutạng pambata.
isuọt. Isuọt mo ang iyọng sapatos.
magsuọt.

suplada, suplado. {U/Es} Espanyol

supot. {X/N} Pangngalan
magsupot, isupot, isasupot.
manunupot. Kinukuha ng manunupot ang mga batang hind umuuw sa takdạng oras.
  Supot - Praktikal na sisidlan ng halos kahit ano.

supsọp. {X} Ugat ng salita sipsịp suso
sumupsọp {DT01/fg|fn}, supsupịn. Sumupsọs sa hinlalakị.

suray. {X} Ugat ng salita
sumuray-suray {DT01/fg|fs} .
susuray-suray_ {U/DT/H}. Biglạng dumilịm ang paningịn ng matọn at susuray-suray na napaatrạs. {W Nanyang 12.18}.
magpasuray-suray {DT00}.

suri. {X} Ugat ng salita
magsuri {DT10}.
suriin {DB10}.
suriing mabuti {DB10.TL D/U}. Suriin mong mabuti ang gamọt.
pagsusuri {ND}. Ayon sa pagsusuri ng mekanikọ. Pagsusuri sa dug.
suriạn {N}.ä.) Institut.
palasuriạn {N}.

sus {M/Es } Espanyol
Sus! = Hesụs!

susi. {N/Ch} Intsik
Nalalaman kong ang edukasyọn ang magigịng susi upang makamịt ko ang aking pangarap. {W Pagbabalik 3.5}.
magsusi {DT10}, isusi {DB10}, susian {DB10}. Sino ang nagsusi ng pint? Susian mo ang relọs.
susiạn {N}. Napaangạt ang likọd ni Regina pagkarinịg sa lagitịk ng ikinamang susi sa susiạn ng pint. {W Naglaho 3.13}.
palasusian {N}.
nakasusi {U}.

[susi]. {X} Ugat ng salita
kasusian, pagkamasusi {N}.
masusi {U}. Pagsusuring masusi. Sa masusing paraạn. Walạng masusing pagsusuri.

suso. {X/N} Pangngalan
sumuso, susuhin.
magpasuso, pasusuhin. Magpasuso ng sanggọl. Pasusuhin ang sangg̣l.
pasusuhịn {U}. Batang pasusuhịn.

Pansusong hayop (Mammalia).
Chiroptera.

Rodentia.
dag.

Carnivora.
aso.
pusa.
tịgre.
Ungulata.
baboy.
baka.
kabayo.
kalabạw.

Primates.
unggọy.

sus. {X/N} Pangngalan
Kasingkupad ng sus.

susulbọt (Alcedinidae). {X/N} Pangngalan

sutịl. {X/U} Pang-uri matigạs ang ulo
Batang sutịl.
sutịl (2) {U}. Ubọng sutịl.

sutl. {X/N/} Pangngalan seda
malasutl {U}. Malasutlạng kutis.

[suwạy]. {X} Ugat ng salita
sumuwạy {DT01/fg|ft}. Sumuwạy siyạ sa patakarạn nang magdalạ siyạ ng huannapo sa itaạs {W Nanyang 11.15}.
pagsuwaỵ {ND}.
masuwayin {U}.
suwaịl {U} !!. Kung suwaịl ang anạk, amạ ang may sala. {W Nanyang 22.22}.

suwelas. {N/Es} Espanyol

suya. {N/Ch} Intsik
:: Mas mahina sa suya ang sawa.
masuya {DT01}. Nasusuya akọ sa kanyạ. Nasusuya akọ sa kamote.
kasuyaan {DB10} {6-7.2}. Bak kasuyaan na niyạ ang palagi mong paghing ng pera sa kanyạ.
suyạng-suy {UK}. Talagạng suyạng-suy akọ dito.

suyo. {X} Ugat ng salita
manuyo {DT.}.
kasuyo {N}.
suyuan {N}.
masuyo {U}. Masuyong yakap.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan suk - suy März

Simula ng pahina   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag