sip - sta
Pambungad Talahuluganang si - sta
sa sah sam sar si   sip siy so   su suk


sipa. {X/N} Pangngalan
sumipa {DT}.
sipain {DB10}. Sinipa niyạ akọ.

sipag. {X/N} Pangngalan sikap
kasipagan {N}.
masipag {U}. Masipag na manggagaw.

siphayo. {X/N} Pangngalan
pagkasiphayo {N}. Nauw sa pagkabig at pagkasiphayo ang kasiyahạng nadaramạ habang papuntạ sa tinitirhạn ng dalaga. {W Nanyang 13.23}.

sipi. {X/N} Pangngalan
Bẹnte ang isạng sipi ng Liwaywạy.
sumipi {DT} (bumanggịt).
sipiin {DB} (banggitịn). Pariralang sinipi mul sa aklạt na iyọn. Bahaging sinipi.
pagsipi {ND} (pagbanggịt).
panipi {N}.

sipịlyo. {N/Es} Espanyol panghiso

siping. {X/U} Pang-uri
sumiping {DT00}. Gustọ ng batang sumiping sa lola niyạ.
isiping {DB10}. Isinisiping niyạ sa kanyạng pagtulog ang manika niyạ.
kasiping {N}. Magkapatịd na aming kasiping. {7-3.4}.

sipit. {X/N} Pangngalan
Ulạng may napakalalakịng sipit.
sipit na Intsịk {N TL J/Ch}. Marunong ka bang gumamit ng sipit na Intsịk?
panipit, pansipit {N/pang+sipit} (pang-ipit). Abutịn mo ang panipit.

sipọn. {X/N} Pangngalan

[sipọt]. {X} Ugat ng salita
sumipọt {DT}. Ipinasiyạ niyạng makipagsapalarạn at sumipọt sa tipanan. {W Nanyang 22.16}.
pagsipọt {ND}.

sipsịp. {X} Ugat ng salita
sumipsịp, sipsipịn {DT10/fg|ft, DB10/ft|fg}. Sinipsịp niyạ ang tsa. Sumisipsịp ng tubig sa lupa ang mga halaman. Sumisipsịp ng tịnta ang papẹl na itọ.

sira. {X/N} Pangngalan
Lumalakị na ang sira ng makinạng itọ. May sira ang barong niyạ.ä.).
sir {U}. Mga damịt na sir na. Sir ang gatas. Sirạng ulo.
sumira {DT10}. Sumisira ng gatas ang mainit na panahọn.
Sino ang sumira ng pint? Tür kaputt gemacht?
sirain {DB10}. Sinira niyạ ang bisikleta. Huwạg mong sirain iyạn.
masira {DB10/ft|fg?DT00/fy} {6-3.1}. Nasisira ang prutas kapạg itinatago masyadong matagạl. Ingat, bak masisira mo ang damịt mo. Nasira na ang laruạn ko.
makasira {DT01/fg|ft} {6-3.4}. Nakasisira (nakakasira) sa pagkain ang mga langạw. Ang alạk ang nakasira sa kanyạ.
makasira {DT10/fg|ft} {6-3.5.2}. Nakasira akọ ng upuan.

sirit. {X/N} Pangngalan wisịk
Sirit ng mantika sa mạnit na kawali. { LJE sirit} Tilamsịk ng mantika sa mainit na kawali.
magsirit {DT10/fg|ft}. Sino ang nagsirit ng lason sa kulisap?
siritan {DB10/fn|fg, DB20/fn|fg|ft}. Siritan mo ang halaman (ng tubig).
pasiritan {DB20/fn|fh|ft} {6-4.1}. Pasiritan mo ng lason ang ipis.
pampasirit {N}.

sisi. {X/N} Pangngalan
manisi {DT00}. Laging naninisi ang asawa niyạ.
sumisi {DT00} .
magsisi {DT00}. Nagsisisi ba siyạ? {W Material Girl 3.10}.
sisihin {DB10/ft?fp|fg}. Minsạn ay gustọ ko na siyạng sisihin, ngunit wal rin namạng kahihinatnạn ang pagsisi sa ibạ at sa sarili. {W Damaso 4.4}.
paninisi {ND}.
pagsisi {ND}. ... pagsisi sa ibạ at sa sarili. {W Damaso 4.4}.

sisid. {X} Ugat ng salita

sisiw. {X/N} Pangngalan

sitaw (Vigna sesquipedalis). {X/N} Pangngalan

sitsarọn. {N/Es} Espanyol
:: Tostadong balạt o tab ng baboy.

siwang. {X/N} Pangngalan
Sisilip sana akọ sa siwang. {W Nanyang 10.11}.

siyạ (1) [ʃjʌ], [ʃʌ], [.sɪ'jʌ]. {HT/3S} Panhalip na panao {7-4.1}

siyạ (2). {A?} Pang-abay? {10K-2311}
Ang sombrerong itọ ay siyạng binilị ng lolo ko. Si Pedro ay siyạng tumutuktọk. Si Rosa ang siyạng magandạ. Si Rosa ang siyạ niyạng nakita. . Wari niyạ'y siyạ ang kausap ng inạ sa tul. {W Suyuan 5.14}.

[siyạ] (3). {X} Ugat ng salita
kasiyạ, kasya ['ka:.ʃjʌ], ['ka:.ʃʌ], [,ka:.sɪ'jʌ ] {U}.
 Kasiyạng dami. May kasiyạng halagạ silạ para sa kanilạng paglalakbạy.
magkasiyạ {DT01/fg?fy|fp}. Nagkakasiyạ sa matandạng babae ang sanlibong piso isạng linggọ.
mapạgkasya, mapagkasiyạ {DB10/ft|fg?fy}. Napạgkakasya niyạ ang sanglibong piso.

[siyạ] (4). {X} Ugat ng salita
pasiyạ.
 Anọ ang pasiyạ mo? Entscheidung?
magpasiyạ {DT10/mag+pasiya}. Nagpasiyạ kamịng kumain na lang sa sabungạn pagkatapos ng sine. {W Sabong 8.20}.
pasiyahạn {DB10/ft|fg/pasiya+an}. Pinasiyaḥn niyạng patas ang laban at dapat magkabayarạn. {W Sabong 8.31}.
ipasiyạ {DB101/ft|fg|P-L/i+pasiya}. Bakit ba ipinasiya ng 1935 Kumbensiyong Konstitusyonal na isạng wikang batay sa isạ sa mga katutubong wika ng Filipinas ang ating magịng wikang pambans? {W Almario 2007 3.1}.
makapagpasiyạ {DT10}.
pagpasiyahạn, {DB10/pag+pasiya+an}, pasiyahạn. Pagpasiyahạn mo kung sino ang nanalo.
pagpapasiyạ {ND}.
pampasiyạ {U/pang+pasiya}. Tanọng na pampasiyạ. F Gr.
mapạgsiyạ {DB10}. Napakadilịm upang mapagsiyạ kong mabuti ang anumạn.

[siyạ] (5). {../Ch} Intsik
masiyạ {DT01}.
masiyahạn {DT00/fy, DT01/fy|fs} {6-3.2}. Nasisiyahạn ka na ba ngayọn? Nasiyahạn siya sa trabaho mo. . Nasisiyahang kumanta ng mga kundiman si Leonor.
makasiyạ {DT01/fg|fp}. Nakasiya sa kanyang ina ang kanyang pag-uwi.
kasiyahạn {N}.
kasiyạ-siyạ {U/&&}. Kasiyạ-siyạ sa matạ.

siyạm (9) ['ʃjʌm], ['ʃʌm], [.sɪ'jʌm]. {X/N,UB} Pamilang {9-6}
ikasiyạm.
labịnsiyạm (19).
siyamnap (90). Siyamnapu't siyam (99).

siyasat. {N} Pangngalan
magsiyasat {DT10}.
magsiyasat na mabuti {DT10 TL D/U}.
siyasatin {DB10/ft|fg}. Siniyasat ang kanyạng pasaporte. Siyasatin mo ang sanaysạy na itọ.
pagsisiyasat {ND}. Tumagạl nang isạng oras ang pagsisiyasat.
pagkakasiyasat {N}. Nasiyahạn kamị sa pagkakasiyasat namin sa bahay.

siyẹmpre ['ʃɛm.prɛ], [.sɪ'jɛm.prɛ]. {U/Es} Espanyol talagạ

siyopaw ['ʃo:.paʊ], [.sɪ'jo:.paʊ] {N/Ch} Intsik
....

sobra ['so:.brʌ]. {N,J/Es} Espanyol
sobra {N}. Kanino mo ibinigạy ang sobra?
sobra {U} (tirạ). Nasaạn ang sobrang pera? Sobrang layo.
magpasobra {DT10/fh|fg}.
pasobarahịn {DB10/fg|fh} !!. Huwạg mong pasobrahịn ang mga suliranin.

sobre ['so:.brɛ]. {N/Es} Espanyol
sobre {N} :: Sisidlạn ng sulat.
isobre {DB10/ft|fg}. Isobre mo ang sulat.

La Solidaridad {N/Na/Es} Espanyol

sombrero. {N/Es} Espanyol

sotanghọn. {N/Ch} Intsik

stambayistạmbay (stand-by).

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan sip - sta   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   su - suh   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag