sar - sen
Pambungad Talahuluganang sar - sen
sa sah sal sam   sara sari sas saw say se   si su suk


sarạ. {U/Es} Espanyol |cerrar| pinid
sarạ {N}. Kailạn ang sarạ ng paaralạn?
magsara {DT10}. Sino ang nagsarạ ng pint?
sarhạn, isarạ {DB10} {6K-241 (11)} (ipinid). Isarạ mo ang pint. Sarhạn mo ang pint.
sarado {U} (nakapinid). Sarado na ang pint.

Saranggola
Mario Paral
1979   saranggola .

Inuwiạn ni Tatay si Rayan ng magandạ at malakịng saranggola.
 {X/N} Pangngalan

sarạp. {X/N} Pangngalan
... sarạp ng pagigịng malinis. {W Damaso 4.5}. "Ang sarạp! Salamat po!" {W Piso 3.2}.
masarạp. Hind masarạp ang niluto mo. Masarạp palạ ang pakiramdạm ... {W Madaling Araw 3.9}.

sari. {X} Ugat ng salita
kasariạn {N} {8-3.1}.
sarị-sari {U}. Tindahang sarị-sari.

sarili. {X/N} Pangngalan {7K-242}
Aking sarili.
tiwala sa sarili {N TK N}.
may-tiwala sa sarili {U/O.TK/E.N TK N}.
sarili {U}. May sariling pinagkakakitaan si S. Sariling pag-iisip. Sariling wika. (wikang-inạ).
sa ganạng sarili {P-A(TK N.TL U}. Itọ ang mga morpemang tinatawag ding pangnilalamạn pagkạt may kahulugạn sa ganạng sarili. { Aganan 1999 p.14}. Walạng kahulugạn sa ganạng sarili. { Aganan 1999 p.15}.
magsarilị {DT00/fg} !!.
makapagsarilị {DT00/fg} !!. ... ang tao na mulịng nag-aangkịn ng dangạl sa sarili upang tunay na makapagsarilị. {W Almario 2006 16.42}.
kasarilinan {N} {15-3.4}.
pagkamakasarili {N/pagka+makasarili}.
kasarinlạn {N} !!. Kasarinlạn ng wikang Filipino.
pansarili {U}. Batay sa kanyạng pansariling palagạy.
nakapagsasarilị {U/DT/W}. Binubu ang isạng tambalang pangungusap ng dalawạ o higịt pang nakapasasarilịng sugnạy.
hindị-makasarili {U}. Salamat sa iyọng hindị-makasariling tulong.
yaring-sarili {U}. Yaring-sarili ang puto.

sariwa. {X/U} Pang-uri
Sariwang isd.

sạrsa, sạlsa. {N/Es} Espanyol

sas (Nipa fructians). {X/N} Pangngalan pawid

sauliul.

sawa. {X/N} Pangngalan
Sobra na ang sawa ko sa pagkain iyạn.
sawa, saw {UK} {9-4.2}. Saw na siyạ sa pag-aaral. Saw na akọ sa iyọng mga kalokohan.
magsawa {DT01/fg|fs} . Nagsasawa na siyạ sa kanyạng trabaho. Kung gustọ mo ng hug, sige magsawa ka. {W Halukay Ube}.

sawạ (Boa, Constrictor constrictor). {X/N} Pangngalan

sawali. {X/N} Pangngalan

saw. {X/U} Pang-uri
masaw {DT00}.
ikasaw {DB10/fs|fg}.
sawiịng-palad {DB10}.
kasawian {N}.
kasawiang-palad {N}.
sawịm-palad {U}. ... ngunit iyọ'y sawịmpalad na pag-ibig na nauw sa paghihiwalay. {W Nanyang 12.1}.

[sawsạw]. {X} Ugat ng salita
magsawsạw, isawsạw. Isinawsạw niyạ sa pulọt ang kanyạng daliri. Isawsạw mo ang iyọng masakịt na daliri sa mainit na tubig.
sawsawan.

sayạ. {X/N} Pangngalan
magsayạ {DT00}. Magsayạ ka, huwạg kang malungkọt.
sumayạ {DT00}. Sumayạ siyạ nang marinịg ang mabuting balita.
magpakasayạ {DT00, DT01}. Nagpakasayạ ang mga nanalo sa kanilạng tagumpạy.
magpasayạ {DT01}. Nagpasayạ sa bata ang laruạn. Nagpasayạ sa salu-salo ang kanyạng pagbibiro.
pasayahịn {DB10/fg|fh}. ... pinapasayạ akọ ng kasinungalingan ng gabịng itọ. {W Madaling Araw 3.8}.
kasayahan {N}. Kung may kasayahan, may karaokehạn. {W Rosas 4.6}.
masayạ {U}. Masayạ ang bata.

[sayad]. {X} Ugat ng salita
sayad {U}.
sumayad {DT01}. Sumasayad sa sahịg ang pạlda niyạ. Napakagaạn at tila hind sumasayad sa lupa nang ihakbạng ni Joe ang mga paạ para lumabạs. {W Suyuan 5.6}.
pagsayad {ND}.

sayang. {X/I} Padamdam
Sayang at sak kawawa namạn. {W Piso 3.4}.
sayangin {DB10}. Hind raw dapat sinasayang ang pagkain. {W Ambrosio 2006 1.3.2}. Hindịng hind ko sasayangin ang tiwalang ipinagkaloọb ninyọ sa akin. {W Aquino 2010 3.9}.
masayang {DB00/ft}. Nasasayang ang tubig na nanggagaling sa butas. Hind nasayang ang kanyạng pagsisikap.
hinayang {N} .
 manghinayang {DT}. Nanghinayang siyạng lilisanin niyạ na ang bahay na tinutuluyạn. {W Nanyang 13.8}.
kahinạ-hinayang {U/Cd}.

sayạw. {X/N} Pangngalan
magsayạw, sumayạw {DT.}.
isayạw {DB.}.
sayawan {N} [,sa:'ja:.vʌn], [,sʌ'jaʊvʌn], [,sʌ'jaʊʌn] {14-2.5.6}.
mananayạw {N}. Iyọ'y pagkatapos na nagịng mananayạw si Isha sa bahay-aliwan. {W Nanyang 11.15}.

sayote (Sechium edule). {N/Mx} Mehiko

[saysạy] {X} Ugat ng salitav
magsaysạy {DT10/fg|ft}.
isaysạy {DT10/ft|fg}. Isaysạy nang puspusan.
kasaysayan {N}.
pangkasaysayan {U}. Nobelang pangkasaysayan.
makasaysayan {U}. Makasaysayang kasulatan.
Kasaysayan ng Pilipinas.

Scheerer, Otto {N/Na/De} Pangnalan

seda. {N/Es} Espanyol sutl

segụndo. {N/La/Es} Latin-Espanyol, saglịt

selang, selan. {X} Ugat ng salita
maselang, maselan {U}.

sẹlpon. {N/En} Ingles

semạntikạ. {N/Es} Espanyol palasuriạn
pansemạntikạ, semạntikọ {U}.

semẹnto. {N/Es} Espanyol

sensịlyo, sinsilyo. {N/Es} Espanyol |sencillo|.

sentido. {N/Es} Espanyol kahulugạn |sentido|
sentido komụn {(N J)/Es} |sentido comun|. Sentido komụn ang magsasabi na ....

sẹntimos (0.01 Piso). {N/La/Es} Latin-Espanyol
sentimetro (daglat cm) {N}.
siyẹnto {U/N} (100).

senyạs. {U/Es} Espanyol |señas|
Senyạs ng panganib.
isẹnyas {DB11}. Isẹnyas mo sa kanyạ na tumigil. Isinẹnyas niyạ ang kanyạng sarili sa iyọ. {W Rosas 4.1}.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan sar - sen   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   si - sta   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag