Talasalitaan sar - se

° sarạ.{J/Es} Espanyol |cerrar| pinid
sarạ {N}. Kailạn ang sarạ ng paaralạn?
magsara {DT10}. Sino ang nagsarạ ng pint?
sarhạn, isarạ {DB10} {7A-241 (11)} (ipinid). Isarạ mo ang pint. Sarhạn mo ang pint.
sarado {J} (nakapinid). Sarado na ang pint.

°
Saranggola Mario Paral 1979 saranggola.

Inuwiạn ni Tatay si Rayan ng magandạ at malakịng saranggola.
 {N/X} Pangngalan

° sarạp.{N/X} Pangngalan
… sarạp ng pagigịng malinis. {W Damaso 4.5}. "Ang sarạp! Salamat po!" {W Piso 3.2}.
masarạp. Hind masarạp ang niluto mo. Masarạp palạ ang pakiramdạm … {W Madaling Araw 3.9}.

° sari.{X} Ugat ng salita
kasariạn {N} {8-3.1}.
sarị-sari {J}. Tindahang sarị-sari.

sarili |150|. {N/X} Pangngalan
sarili {N} |≈ 50 %|. Aking sarili. Dahil sa awa at pagkapahiy ko sa aking sarili. {W Piso 3.5}.
° tiwala sa sarili.
° may-tiwala sa sarili.
sarili {U. Hind ko kayang pagtaksilạn ang sarili kong damdamin. {W Madaling Araw 3.5}.
° sa ganạng sarili |1|. Walạng kahulugạn sa ganạng sarili. { Aganan 1999 p.15}.
° magsarilị {DT00/fg} !! |1|.
° nagsasarilị {U//DT/K}. … ng mga mamamayạn upang mapanatili at mapaunlạd ang kanilạng nagsasarilịng pag-iral. {W Plano 3.35}.
° makapagsarilị {DT00/fg} !! |1|. … ang tao na mulịng nag-aangkịn ng dangạl sa sarili upang tunay na makapagsarilị. {W Almario 2006 16.42}.
° pagkamakasarili {N/pagka+makasarili}.
° kasarinlạn {N} !! |3|. Kasarinlạn ng wikang Filipino.
° pansarili {U} |2|.
° makasarili {U} |1|. Nagịng makasarili akọ. {W Suyuan 3.11}.
° sarilinạn {U}. Sarilinạng pag-uusap.
° hindị-makasarili {A.U}.
° yaring-sarili {U/Tb}.

° sariwa.{J/X} Pang-uri
Sariwang isd.

° sạrsa, sạlsa.{N/Es} Espanyol

° sas (Nipa fructians).{N/X} Pangngalan pawid

sauliul.

sawa. {N/X} Pangngalan
° sawa {N} |2|. Wal siyạng sawa sa pagtupad ng iyọng mga kamunduhạng pangangailangan. {W Rosas 3.12}.
sawa sa, saw sa {U TK} |3|. ° Hind pa siyạ sawa sa buhay-dalaga-twenty-five. {W Karla 208}. At dahil sawa na siyạ sa pagigịng isạng itịm na ibon. {W Aesop 3.2.1}.
magsawa {DT01/fy|fs} |1|. Kung gustọ mo ng hug, sige magsawa ka. {W Halukay Ube}.

° sawạ (Boa, Constrictor constrictor).{N/X} Pangngalan

° sawali.{N/X} Pangngalan

° saw.{J/X} Pang-uri
masaw {DT00}.
ikasaw {DB10/fc|fa}.
sawiịng-palad {DB10}.
kasawian {N}.
kasawiang-palad {N}.
sawịm-palad {J}. … ngunit iyọ'y sawịmpalad na pag-ibig na nauw sa paghihiwalay. {W Nanyang 12.1}.

° [sawsạw].{X} Ugat ng salita
magsawsạw, isawsạw. Isinawsạw niyạ sa pulọt ang kanyạng daliri. Isawsạw mo ang iyọng masakịt na daliri sa mainit na tubig.
sawsawan.

sayạ. {N/X} Pangngalan
sayạ {N} |3|. Marinịg lang ang matagintịng na tinig ng dalaga'y agạd nakadaramạ ng sayạ. {W Nanyang 13.9}.
sumayạ {DT00/fg} |2|. Biglạng sumayạ ang malakịng bahay. {W Mumo 3.8}.
magsayạ {DT00/fy?fg} |1|. Magsayạ ka, huwạg kang malungkọt.
° magpasayạ {DT00+01/fh|fg} |0|. Nagpasayạ sa bata ang laruạn. Nagpasayạ sa salu-salo ang kanyạng pagbibiro.
pasayahịn {DB10/fg|fh} |2| (7-4.1 (9)). Pinapasayạ akọ ng kasinungalingan ng gabịng itọ. {W Madaling Araw 3.8}.
° magpakasayạ {DT00, DT01} |0| {7-8.4}. Nagpakasayạ ang mga nanalo sa kanilạng tagumpạy.
° kasayahan {N}. Kung may kasayahan, may karaokehạn. {W Rosas 4.6}.
masayạ {U} |40|. "Hind, Didang!" ang masayạng tugọn ni Lino. {W Daluyong 15.47}.

° [sayad].{X} Ugat ng salita
sayad {J}.
sumayad {DT01}. Sumasayad sa sahịg ang pạlda niyạ. Napakagaạn at tila hind sumasayad sa lupa nang ihakbạng ni Joe ang mga paạ para lumabạs. {W Suyuan 5.6}.
pagsayad {N/G}.

° sayang.{I/X} Padamdam
Sayang at sak kawawa namạn. {W Piso 3.4}.
sayangin {DB10}. Hind raw dapat sinasayang ang pagkain. {W Ambrosio 2006 1.3.2}. Hindịng hind ko sasayangin ang tiwalang ipinagkaloọb ninyọ sa akin. {W Aquino 2010 3.9}.
masayang {DB00/fp}. Nasasayang ang tubig na nanggagaling sa butas. Hind nasayang ang kanyạng pagsisikap.
° hinayang {N}.
 manghinayang {DT}. Nanghinayang siyạng lilisanin niyạ na ang bahay na tinutuluyạn. {W Nanyang 13.8}.
kahinạ-hinayang {J/Cd}.

° sayạw.{N/X} Pangngalan
magsayạw, sumayạw {DT.}.
isayạw {DB.}.
sayawan {N} [,sa:'ja:.vʌn], [,sʌ'jaʊvʌn], [,sʌ'jaʊʌn] {14-2.5.6}.
mananayạw {N}. Iyọ'y pagkatapos na nagịng mananayạw si Isha sa bahay-aliwan. {W Nanyang 11.15}.
pasayạw {N}.
pasayạw {J}.

° sayote (Sechium edule).{N/Mx} Mehiko

° [saysạy]{X} Ugat ng salitav
magsaysạy {DT10/fa|fp}.
isaysạy {DT10/fp|fa}. Isaysạy nangpuspusan.
kasaysayan {N}.
pangkasaysayan {J}. Nobelang pangkasaysayan.
makasaysayan {J}. Makasaysayang kasulatan.

° seda.{N/Es} Espanyol sutl

° segụndo.{N/La/Es} Latin-Espanyol saglịt

° selang, selan.{X} Ugat ng salita
maselang, maselan {J}.

° sẹlpon.{N/En} Ingles

° semạntikạ.{N/Es} Espanyol palasuriạn
pansemạntikạ {J}.

° semẹnto.{N/Es} Espanyol

° sensịlyo, sinsilyo.{N/Es} Espanyol |sencillo|.

° sentido.{N/Es} Espanyol kahulugạn |sentido|
sentido komụn {(N J)/Es} |sentido comun|. Sentido komụn ang magsasabi na ….

° sẹntimos (0.01 Piso).{N/La/Es} Latin-Espanyol
sentimetro (daglat cm) {N}.
siyẹnto {J/N} (100).

° senyạs.{J/Es} Espanyol |señas|
Senyạs ng panganib.
isẹnyas {DB11}. Isẹnyas mo sa kanyạ na tumigil. Isinẹnyas niyạ ang kanyạng sarili sa iyọ. {W Rosas 4.1}.

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan sar - sen  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   si - sin   Pahinang pamagat na Filipino   Ugnika