Talasalitaan s - sag

sa |6000|. {TK} Pananda
sa {TK} (lugar). Para sa mga mabubuti ang langit sa kaitaasan. {W Ambrosio 2006 1.22}.
sa {TK} (patungo sa). Halos isạng buwạn na di akọ nagpupuntạ sa kanilạ. {W Tiya Margie 3.6}.
sa {TK} (galing sa). Bakit kamị aalịs sa poọk na itọ ngayọn? {W Lunsod 3.16}.
sa {TK} (para sa). Perang ibibigay sa akin. {W Damaso 3.6}.
sa {TK.2}. Nakapasok akọ bilang isạng guro sa isạng kilạlang pamantasan. {W Pagbabalik 3.9}.
sa {TK.2}. Tao sa paligid ko. {W Material Girl 3.11}.
sa {TK. Para sa mga mabubuti ang langit sa kaitaasan. {W Ambrosio 2006 1.22}.
sa {TK. Sa tantiyạ ko, walọ hanggạng sampụng taọng gulang ang batang iyọn. {W Angela 3.2}.
sa {TK.6}. Sa papẹl lamang ang kasạl namin. {W Arrivederci 3.4}.
sa may {TK A/UT} {10-4 (4)}. Saglịt na humint si Ada sa may pintuan. {W Bulaklak 8.18}.
° sa may bandạ {TK A/UT N}. Sa may bandạng silangan ng simbahan ang aming bahay.
… sa mga {… TK Y/M} {4-2.1 [8]}. Isạ sa mga kapatịd ko. May karampatang parusa ang bawat isạ sa mga prutas na hind dumatịng. {W Prutas 3.5}. Ilạn sa mga bituịng gamit ng mga Sama sa paglalakbạy-dagat ang may pangalan. {W Ambrosio 2006 2.3.5}.
 sa + si ,  sa + silạ kay, kinạ.
sa tuwịng {TK K} → tuw.
saạn? {HN/K} |80| {12-2.1}.
 Saạn po kay akọ makakakuha ng puso ng saging? {W Gubat 3.4}. Saạn ka nakatirạ? Saạn ka galing?
° tagasaạn {UN} |0| {12-2.2}. Tagasaạn ka ba? Tagasaạn kang lugạr?
kung saạn {K HN, HS(K HN)} |(40)| {8-4.3.1}. Maynila kung saạn siyạ tumitigil ayon kay Lola. {W Damaso 3.2}.
saanmạn, saạn man {HS, K//HS} |(4)| . Huwạg daw akọng tatanggị sa kanilạ, saanmạn nilạ akọ yayain. {W Daluyong 15.46}.
kahit saạn {HS(K HN)} |(5)|. Hand siyạng sumama kay A Chuan kahit saạn. {W Nanyang 22.18}.
kahit saạn {K//HS(K HN)}. Kahit saạng sulọk akọ magpuntạ kilalang kilabọt na din akọ. {W Material Girl 3.5}.
nasa {O} |160| {10-3}.
 Akọ ang nasa isip mo. {W Schlager}.
nasaạn? {ON} |16| {12-2.1}.
 Nasaạn na ang bundọk Arayat? {W Ulan 20.1}.
asạn? ☺. Asạn ang bota ko? Asạ pint.
kung nasaạn {HS(K ON)} {8-4.3.1}.
nasaạn man {HS(ON K/HT}. Kung nasaạn man ang kanyạng diwa hind ko alạm. {W Material Girl 3.11}.
kahit nasaạn {HS(K ON)}. Kahit nasaạn ka man, nasa bahay o trabaho … {W Schlager Halukay Ube}.
mapasa- {x} |15| {7-3.5.1 [1*]}.
 mapasaakin {DB10/ft}. gegeben werden. → akin.
mapasa-Tsina {D}.

° saạd |8|.{X} Ugat ng salita
"Pero, Ka Lino," ang pawakạs na saạd ni Bidong sa tinig na putọs ng agam-agam, "bakit … ?" {W Daluyong 15.04}."
magsaạd {DT10/fa?fs|fp}.
isaạd {DB10/fp|fa}. Isinaạd niyạ mahinahon ang tunay na nangyari.
nakasaạd {N, J}. Sisikapin naming isakatuparan ang nakasaạd sa ating Konstitusyon . {W Aquino 2010 3.17}.

° sabagay.{X?} Pang-abay ?

° sabạw.{N/X} Pangngalan
Sabạw ng buko.

sabạy |60|. {A/X} Pang-abay
sabạy {A} |20|. Halos sabạy silạng sumikat. {W Rica 5.1}.
sabạy {A?U?DT//X}. Sabạy tayo.
sabạy {U} |1|. Nagkaroọn [siya] ng tatlọng sabạy na alọk na mapagpipilian namin. {W Daluyong 15.32}.
sabayạn {DB10/fp|fg} |5|. Sinabayạn niyạ iyọn ng pasok sa kanyạng kuwạrto. {W Karla 5.202}.
° masabạy {DT00/fy} |0| {7-3.5.1 [3*]}. Nasabạy ang pagdatịng ni Lora at ang pag-alịs ni Nori. Nasabạy sa pagdatịng ni Lora ang pag-alịs ni Nori.
° mapasabay (1) {DT00/fy} {7-3.5.1 [3*]}. Napasabạy ang pagdatịng ni Lora at ang pag-alịs ni Nori. Napasabạysa pagdatịng ni Lora ang pag-alịs ni Nori.
° mapasabạy (2) {DT01/fg|fn} {7-3.5.1 [3*]}. Napasabạy akọ sa mga matatangkạd.
kasabạy ng {A TW |10|. Kasabạy ng paghitịt ay naglakạd-lakạd siyạ sa salas. {W Naglaho 3.1}.
kasabạy sa {A?O TK} |1|. Kasabạy sa mulịng pagkaakit niyạ sa nakabibighaning mga kulay nito. {W Samadhi 4.1}.
sabạy-sabạy {A/&&} . Nagugutom na rin akọ, sabạy-sabạy na tayong lumabạs. {W Karla 5.209}.

sabi |400|. {N/X} Pangngalan
sabi {N} |{N}, [DB/N} ↔ 180|. Sa madalịng sabi, walạng pidgin na nabubu sa mga pag-uusap ng mga polyglot. {W Salazar 1996 1.3.6}.
magsabi {DT10/fg|ft} |8|. May nagsasabi na hind makabuluhạn itọng mga hakbạng. {W Cao 3.23}.
sabihin {DB10/ft|fg, DB11/ft|fg|fp} |200|. Sinabi kong amạ ko ang may-ari sa Li Hua. {W Nanyang 21.8}. {DB/ft(P-L)|fg}. Huwạg na huwạg mong sasabihin kahit kanino ang bagay na 'tọ! {W Nanyang 11.8}.
sabi {DB//X} = sinabi, sinasabi. "…", mahinahong sabi ni Joe Carter. {W Suyuan 5.1}.
° ibig sabihin {AH DB}. Ibig sabihin, minamahạl ng tao ang kasalanan. {W Dasal 3.34} Mit anderen Worten, Menschen lieben die Sünde.
nasabi {J//DB/N/sabihin} {6A-6112}. Narito ang buọng teksto ng "Ama Namin" sa nasabing aklạt. {W Dasal 3.22}.
° sabihan {DB20/fp|ft|fg} |3|. Minsạn, sinabihan akọ kung bakit Filipino ang Investiture speech ko. {W Cao 2013 3.15}.
° masabi {DB10/ft|fg} {7-3.1}. Masasabing higịt na namamayani ang unang daloy ng pagsasalin. {W Dasal 3.20}.
pagsabihin {DB10/fg|fh} |2| {7-5.1 [3*]}. Marahil, naguguluhạn siyạ sa pinagsasabi ko. {W Piso 3.6}.
pagsabihan {DB10/fp|fg} |3| {7-5.2 [3*]}. Minsạn, habang nag-aayos kamị ng mga sako, pinagsabihan niyạ akọ. {W Nanyang 7.9}.
ipagsabị {DB11/ft|fg|fp} |3| {7-5.3 [1*]}. Huwạg na huwạg mo ipagsasabi kahit kanino! {W Nanyang 11.9}.
mapạgsabihan {DB10/ft|fg} |1| {7-5.4}. Lalo na nga't napạgsabihan na ng tanggapan ni Amạ../text/dayuhan.htm#text_3" class="rotk">{W Dayuhan 3.3}.
° kasabihạn {N} |4| (≈ salawikaịn, ≈ kawikaạn). Palasạk na kasabihạn.

Mga Kasabihan.
Kinuha sa lathalang Specimens of Tagal Folklore na sinulat ni J. Rizal para sa Ingles na peryodikong Trubner's Record sa 1889.
Labis sa salit, kapụs sa gaw.
Malakạs ang bulọng sa sigạw..
Ang lakị sa layaw karaniwa'y hubạd..
Ang may isinuksọt sa dingdịng, ay may titingalaịn..
Ang naglalakad ng marahan, matinịk ma'y mababaw.
Nangangako habang napapako.
Sa bibịg nahuhuli ang isd.
Ibạng hari, ibạng ugali.
Hipong tulog ay nadadalạ ng anod..

° sabịk.{X} Ugat ng salita
manabịk. Nananabịk siyạng makitang mul ang kanyạng anạk.
pananabịk {NV}. Kagyạt na nagịng abọ rin ang galạk na dulot ng pananabịk na makita sinạ Papa at Ahia. {W Nanyang 21.9}.

° sabit.{N/X} Pangngalan
° sabit {N}. Kunin mo ang mga sabit sa bodega.
° sabit {U}.
° sumabit {DT00}. Walạng suṃbit. Bawal ang sumabit sa likọd.