Talasalitaan pur -puy

° puri.{N/X} Pangngalan
Puri sa Diyọs.
pumuri {DT01}. Naroọn ang pagmamalakị ng kanyạng inạ sa tuwịng may pupuri sa kanyạ. {W Unawa 3.3}.
papuri {N}. Panạy ang papuri sa babae na itọ'y mabaịt at magandạ. {W Nanyang 11.4}.
kapurihan {N}.
kapuri-puri {J/&&}= bewundernswert, stolz. Kapuri-puri ang kanyạng ikinilos kagabị.

° purọk.{N/X} Pangngalan
Sa tahimik na purọk siyạ nakatirạ.

° pursigido.{J/Es} Espanyol

° pusa.{N/X} Pangngalan
Ngumingiyạw ang pusa.

° pusikịt.{J/X} Pang-uri
Pusikịt na dilịm.

° pusịt.{N/X} Pangngalan
Marami silạng nahuling pusịt kagabi.

° puso.{N/X} Pangngalan
Malakạs ang kanyạng puso. Talagạng matigạs and puso niyạ.
mapusuan {VP10/fp|fa} (7-3.5.1). Napupusuan ko ang mga wika at sulat mo para sa akin.

° pusok, pusọk.{N/X} Pangngalan
mapusok {J}.

° pusod.{N/X} Pangngalan

° pusọd, puyọd.{N/X} Pangngalan
:: Pusọd ang tawag sa buhọk na tinipong paikid o patumpọk sa likọd o ibabaw ng ulo.

° pusọn.{N/X} Pangngalan

° [pụspos].{X} Ugat ng salita
puspọs {J}.
puspusan.
puspusan {J}. Isaysạy nang puspusan. {D/J}.

° pustạ.{N/Es} Espanyol
Madalịng binayaran ang pustạng sandaạng piso.
pumustạ. Pumustạ akọ ng limạng piso na tatalunin ko siyạ.
pustahạn. Pustahạn mo ang manọk kong itọ.
pustahan. Natalo akọ sa pustahan.

° puswelo, pusuwelo.{N/X} Pangngalan ≈ tasa

° puta.{N/Es} Espanyol patutot

° putahe.{N/Es} Espanyol potahe = sopas ng gulay.
Maraming uri ng putahe ang inihain nilạ sa kanilạng panauhin.
mga putahe. Mahusay ang mga putahe sa restawrạng ito.

Mga Pilipinong putahe. Mga Kastilang putahe. Mga Intsik na putahe.
bagoọng
binalot
balụt
bulal
daeng
dinuguạn
ginataạn.
gulaman
halayạ.
panghimagas.
kakanịn.
karị-karị
kalamay.
kilawịn
laing
paksịw
pakbẹt.
sinigạng.
matamịs.
tinola.
adobo.
aroskạldo
atsara.
embutido.
estopado.
gisado
kaldereta.
letsọn.
longganisa.
metsado
pandesạl.
tọrta.
goto
họpya.
hototay.
lugaw.
liyẹmpo
lumpiy.
mami.
Mga pansịt.
siyopaw.
tikoy.
Pagkain.
Kakanin.
Sa Kusina.
Mga Gulay.
Pagluluto.
Mga Prutas.

° putaktị.{N/X} Pangngalan
Bubuyog - pukyọt - putaktị.

° put.{J/Ch} Intsik
Put ang kulay ng kamusmusạn.
mamut {DT00/mang+puti}. Mẹdyo namumutị-mutịng buhọk.

° putik.{N/X} Pangngalan
Nabaọn sa putik ang awto.
magputik {DT00}. Huwạg mong ipasok ang tsinelas mo at bak magputik ang sahịg.
putikan {N}. Huwạg kang maglar sa putikan.
maputik {J}. Maputik ang daạn.

° putl.{N} Pangngalan
mamutl {DT00}.
maputlạn {DT/fa|fp/ma+putla+an} {8-3.6} {15A-331} !!. Anupa't si Vilma, ang utusạn, ay tila dating nakapagsasalit na naputlạn lamang ng dila kung kay napigil. {W Daluyong 15.37}.
kaputlaạn {N}.
maputl {J}.

° puto.{N/X} Pangngalan
:: ….

° putọk.{N/X} Pangngalan
Narinịg namin ang putọk ng tapọn. Putọk ng barịl.
pumutọk. Pumutọk ang lobo.
maputukạn {VP10/fp|fa} {8-3.5.1}. Naputukạn ng dinamita ang bahay.
putukan {N}. Nakarinịg akọ ng putukan kagabị.

° putọk (2).{N/X} Pangngalan
Putọk sa padẹr.

° putol |20|.{N/X} Pangngalan
° putol {N} Dumatịng ang aking panganay na may dalạng ilạng putol ng tubo na natalupan na. {W Ulan 20.10}.
° putọl {U}. Putọl na kạlye. ° Putọl ang lịnya ng telepono.
° pumutol {DT10}, putulin {VP10}. Pinutol niyạ ang malakạng puno ng manggạ.
° putol {DT//X ☺}. Putol tayo ang suman.
° maputol {DB10}. Naputol ang kanilạng pag-uusap dahil sa pagdatịng ni Rosa.
° pagputulin {DB}.
° kaputol {N, U}. Nasa akin ang kaputol na kuwịntas.
° putụl-putọl {U/&&}. Tinapon ko ang putụl-putọl na pangkulay.

° putọs.{J/X} Pang-uri
"Pero, Ka Lino," ang pawakạs na saạd ni Bidong sa tinig na putọs ng agam-agam, "bakit … ?" {W Daluyong 15.04}."
putusịn {VP10}.
putusan {J}.

° puwạng.{N/X} Pangngalan
Sulatan mo ang puwạng.

puwede |40|. {AH/Es} Espanyol
puwede {AH/DN} {9-6.1.3}. ° Puwede ka bang makaalịs mamayạng gabị? Bak namạn puwedeng mag-usap muna tayo kahit sandal. {W Suyuan 5.6}.
puwede {U?A} {9-6.3}. Puwede na siguro 'yong lumang evening dress ko. {W Karla 5.206}. Bakit hind puwede? {W Nanyang 22.15}.

° puwẹrsa.{N/Es} Espanyol |fuerza|
pumuwẹrsa {DT}.
puwersahịn {VP10} !!. Puwersahịn mo ang pint.
mapuwẹrsa {DT?VP}. … dahil napupuwẹrsa ang bata at ang guro na tumuọn sa wika sa halịp na sa Aghạm at Matematikạ. { LIW}.

puwẹsto. {N/Es} Espanyol
° Unang puwẹsto.
nakapuwẹsto {U} |1|. Karaniwan na'y nakapuwẹsto kamị sa lugạr na matao. {W Material Girl 3.3}.

° puwịt.{N/X} Pangngalan
puwitạn. May tagp ang puwitạn ng kanyạng pantalọn. Puwitạn ng baka.

° [puyat].{J} Pang-uri
puyạt {J}.
magpuyạt {DT00}. Magdamạg siyạng nagpuyạt sa tabị ng may-sakịt.
pagpuyatạn {VP10} {8-5.1}. … pinagpupuyatạn sa gabị ang kanilạng kawan. {Luc. 2:8}.
pagpupuyạt {N/G}.
pagkapuyat {N}. Nanghina ang kanyạng katawạn dahil sa labis na pagkapuyat.

° puyọ.{N/X} Pangngalan

° puyọdpusọd.

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan pur - puy  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   Pahinang pamagat na Filipino   Ugnika