paw - pet
Pambungad Walang talahuluganang sa paw - pet
pa pal pan pao   paw pay pe per  pi pin po pu pur


pawa. {X/U} Pang-uri {5K-4424}
Pawang matatapạt ang aking mga kaibigan. Iyạn ay pawang kalokohan. Pawang guro, pawang mga guro. ... pawang mga guro at kạpwa mga doktọr ang nakikiramay nang gabịng 'yon. {W Suyuan 5.1}.

[pawi]. {X} Ugat ng salita
mapawi {DT00/fy?fg}. Map̣wi sa isip ang alaala. Napawi ang galit niyạ.
pawiin {DB10}. Papawiin ng gamọt ang kirọt.
pagkapawi {N}. Pagkapawi ng pang-aalipin.
pamawi {N/pang-}.

pawid (Nipa fructians). {X/N} Pangngalan
pawid (2) {N}.

pawis. {X/N} Pangngalan
Walạng pawis, walạng tagumpạy. Gumit sa kanyạng noọ ang pawis.
magpawis {DT00}.
pawisan {DT00} {7-2}. Pinapawisan silạ sa kasasayạw. {6-6.5.2}.

payag. {X/U} Pang-uri
Payag na ba siyạ sa bagong plano?
pumayag {DT01}.
payag {X/DT} = pumayag, papayag. Payag na akọ ....
payagan {DB11/fp|fg|ft}. etwas erlauben. Hind siyạ nagpaalam sa tatay at nanay niyạ dahil sa agam-agam na bak hind siyạ payagan. {W Samadhi 4.1}. ... ang Lola na talagạ namạng ayaw akọng payagang umalịs. {13K-5311 Σ [4]}.

payạk. {X/U} Pang-uri
Payạk na katotohanan. Payạk na pangungusap. Gr.
kapayakạn {N}.

payapa. {X/U} Pang-uri
Bakit hind mo ihilig ang isip mo sa buhay na masiglạ at payapa?" {W Daluyong 15.09}.
payapain {DB}. Pinayapa ng inạ ang takọt na bata.
kapayapaan. Nagsisipagsikap silạ para magkaroọn ng kapayapaan sa daigdịg.
mapayapa {U}.

payạt. {X/U} Pang-uri
Noọn payạt si Lora, ngunit malusọg siyạ ngayọn.

payo. {X/N} Pangngalan
Upang gumalịng, sundịn ang payo ng doktọr.
ipayo {DB11}. Ipinayo niyạ sa akin na huwạg gawịn iyọn. Ipinayo ng manggagamot ang lubọs na pamamahingạ ng maysakịt.
payuhan. einen Rat geben. Pinayuhan niyạ akọng huwạg gawịn itọ.

payong. {X/N} Pangngalan
Buksạn (isarạ) mo ang payong.
magpayong {DT00}.

paypạy. {X/N} Pangngalan
Uri ng maliịt na paypạy ang abaniko.
magpaypạy {DT00}.
paypayạn {DB10}.
pamaypạy {N}.

peklạt. {X/N} Pangngalan pilat
:: Bakạs ng sugat, pas at kauri.
May peklạt siyạ sa noọ.

pelikulạ. {N/Es} Espanyol
Lumabạs na siyạ sa pangunahịng papẹl sa maraming pelikulạ.
isapelikulạ {DB00} {7-7.1}. Isasapelikulạ ang labanạn ninạ Magellan at Lapulapu.

pelụs. {N/Es} Espanyol |pelusa|.
Kahitang pelụs na rosas.

pẹn-gwin. {N/En} Inggles/Gales |per gwyn|.
:: Ibong pantubig (pamilyạng Spheniscidae) na tila palikpịk ng isd ang pakpạk at paạ; hind nakalilipạd.

pera. {N/Es/Mx} Espanyol-Mehiko .
Wal akọng pera. Pukọl ng pera ang nagpasiyạ kung sino ang unang lalar.
perahạn {N} F .
perahan.
 pagkakaperahan {N}. Geldverdienen. Kung gusto ko raw ng pagkakaperahan ... {W Damaso 4.5}.

Pera.
Negosyo.
baryạ.
sukl.
kuwạrta.
kuwạrtang papẹl.
kuwạrtang metạl.
sensịlyo.
pamasahe.
pera.
piso.
salap.
sẹntimos.
(= 0.01 Peso)
tong.
yaman.

pẹrlas. {N/Es} Espanyol
Pẹrlas ng Silanganan. {Pambansang Awit}.

pero. {C/Es} Pangatnig ngunit
Aywạn ko ba, pero sa pagkakataọng iyọn ay palagạy na palagạy ang loọb ko sa kapatịd ng aking ịna. {W Pagbabalik 3.12}. Pero wal siyạng kinalaman sa kwentong itọ. {W Gubat 3.1}.

pẹtsa. {N/Es} Espanyol araw.
Araw, buwạn at taọn na pinangyarihan ang pẹtsa.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan paw - pet   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   pi - pim   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag