Talasalitaan pal - pam

pala- palaawạy palakibpalatanọng
{ VCS pala- (1)}."
pala--an (2) Unlapi ng pangngalan (lalagyan, pamamaraan). palabigasan palaisipạn
{ VCS pala- (2)}. 'syntax'."

° palạ.{D/EC} Pang-abay
Ikạw palạ! Mal palạ ang sinabi ko. Pupuntạ ka palạ sa Lipạ. Bumabagsạk din palạ ang hari. {W Pagbabalik 3.10}. Hind ng palạ puwede. {W Madaling Araw 3.12}.

° pala.{N/X} Pangngalan
Pala ng Diyọs.
magpala {DT10/fa|fp}.
pagpalain {DB10/fp|fa} |4| {7-5.1}. Silạ lang ang pinagpapala nito [ng Diyos]. {W Material Girl 3.2}.

° pala.{N/Es} Espanyol
palahin {DB10}. Pinala nilạ ang buhangin. Palahin mo ang halamanạn.

° palad (1).{N/X} Pangngalan
palad (1) {N}. May sugat siyạ sa palad ng kanyạng kamạy.

° [palad] (2).{N/X} Pangngalan
magkapalad {DT00} {8-8.1}. Nagkapalad akọng makakita ng mabuting trabaho.
kapalaran {N}. Hind siyạ naniniwala sa kapalaran.
mapalad {J}. Mapalad siyạ.
kabutihang-palad {N/Cd}. Sa kabutihang-palad, may nasalubong silạng kalesang walạng pasahero. {W Nanyang 13.12}."
kapụs-palad {J}. Kapụs-palad akọ nitọng nagdaạng dalawạng taọn.
magkapalad, magkakapalad {J}. Sa unang talatạ ipinakilala ang magkapalad na tauhan sa kuwẹntong pag-ibig.
sa kasamaạng-palad {MA N/Cd} = unglücklicherweise.
sawịm-paladsaw.
° sapalarạn {N}.
 makipagsapalarạn {DT00} {8-8.9.1}. Ipinasiyạ niyạng makipagsapalarạn at sumipọt sa tipanan. {W Nanyang 22.16}.
pakikipagsapalarạn {NV}. Marami na rin akọng natutunan sa pakikipagsapalarạn sa kạlye. {W Girl 3.5}.

° palak.{N/X} Pangngalan
Marunong lumangọy ang mga palak.
palakaan.

° palakpạk.{N/X} Pangngalan
Narinig mo ba ang palakpạk?
pumalakpạk {DT01/fa|fb}.
palakpakạn {DB10/fb|fa}. … kayạ madalạs ay siyạ ang pinapalakpakạn at hinihilịng ng marami. {W Regine 3.2}.
magpalakpakan {DT00/fr} !! {7-8.2}.
palakpakan {N}. Katakut-takot na palakpakan ang tinanggạp niyạ.

° palanggana.{N/Es} Espanyol
Hugasan mo ang mga pinggạn sa palanggana.

° palasak, palasạk.{X?} Pang-uri laganap
Palasak na kawikaạn.
mamalasak {DT00}.

° palas.{N/X} Pangngalan
palas {N}.

° palatạk.{N/X} Pangngalan
"Magalịng! Napakagalịng!" palatạk ni Pocoy. {W Samadhi 4.2}.
pumalatạk {DT00}.

° palay.{N/X} Pangngalan
Magigịng bigạs ang palay pagkatapos gilingin.
palayan {N/-an}. Maraming maliliịt na kuhọl sa palayan.

Palay.
bibịngka.
bigạs.
bihon .
gadgạd.
kanin.
galapọng.
lugaw.
malagkịt.
palay.
puto.
saing.
sinangạg.
suman.
tutọng.
ipạ.
binlịd.

° pạlda.{N/Es} Espanyol |falda|
Magandạ ang kulay ng pạldang suọt niyạ kagabị. Laylayan ng pạlda.

° palẹngke.{N/Es} Espanyol |palenque| = bakod yari sa tulos.
Walạng murang bilihin ngayọn sa palẹngke.
mamalẹngke {DT00/fa} |1|. Ang kanyạng inạ, tuwịng mamalẹngke itọ ay madalạs siyạng isinasama. {W Unawa 3.3}.

° palibhasa, palibhasa'y.{C} Pangatnig dahil sa
Palibhasa'y nanunuy na ang lalamunan, inuna ko ang baso ng malamịg na kapẹ. {W Nanyang 21.15}.

° palikpịk.{N/X} Pangngalan

° palitada.{N/Es} Espanyol ≠ pạsta

[palịt] |33|. {X} Ugat ng salita
° pumalịt {DT01} |2|.
magpalịt {DT00/fg, DT10/fg|ft} |6|. Inaasahan niyạng daratịng ang lahạt ng mga prutas bago magpalịt ang taọn. {W Prutas 3.4}.
palitạn {DB10/ft|fg, DB20/fl1|fg|fl2} |5|. Ngunit sa pagdatịng ng kanyạng untị-untịng tagumpạy ay pinapalitan ng kanyạng unang manager na si R. H. ang kanyạng pangalan. {W Regine 3.2}.
ipalịt {DB10/ft|fg, DB11/fl1|fg|fl2} |2|. Tinungo ang tokadọr para maghanap ng ipapalịt na damịt. {W Unawa 3.3}.
ipagpalịt {DB11/fl1|fg|fl2} |1|. Dahil bak ikạw ay ipagpapalịt sa mga bagong datịng na kababayang manggagaw. {W Rosas 3.18}.
° pagpapalịt (ng … sa) {ND} |4|.
° palitan {N}.
kapalịt {N, U} |6|. Isinuko nito ang karapatạng lumigaya, magkaroọn ng isạng masayạ at buọng pamịlya, kapalịt ang kayamanan. {W Tiya Margie 3.11}.
° pamalit {N/pang+palit}. Mahinang pamalit.

° palo.{N/Es} Espanyol ∼ hampạs |palo|
mamalo {DT01/fa|fp}. Huwạg kang mamalo sa mga anạk mo.
pumalo [DT00/fa, DT01, DT10}. Hind kaagạd pumalo ang manọk namin pagdapo niya. {W Sabong 8.34}.
paluin {DB10/fp|fa}. Pinapalo akọ lagi. {W Piso 3.4}.

° palumpọng.{N/X} Pangngalan
:: Halamang matagạl ang buhay, maliịt kaysạ punongkahoy.

° palupo.{N/X} Pangngalan
:: Taluktọk ng bubọng.

pam-pang-.
° pamagạt.{N} Pangngalan
Pahinạng pamagạt.
ipamagạt, magpamagạt, pamagatạn. Pitak na pinamagatạng Ang Lagọt na Bagtịng.

° pamahiịn.{X?/N} Pangngalan

° pamamagitanpagitan.
° pamangkịn.{N/X?} Pangngalan
Kapatịd ko ang amạ o inạ ng aking pamangkịn.

° pamịlya.{N/Es} Espanyol mag-anak

° pạmpanọ (Carangoides auroguttatus).{N} Pangalan
:: ….

° pampạng.{N/X} Pangngalan
May kura silạ sa pampạng ng ilog.

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan pal - pam  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   pan   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag