pal - pam
Pambungad Walang talahuluganang sa pal - pam
pa   pal pald pam   pan pao paw pi pin po pu pur


pala- {.} Unlapi
pala-... {U}.... palabihịs. palabarịk {U}. palatanọng.
pala-: prefix used to express addiction to or having the habit of; as in palainọm ng alak. { VCS pala-}.

palạ. {A/EC} Pang-abay
Ikạw palạ! Mal palạ ang sinabi ko. Pupuntạ ka palạ sa Lipạ. Bumabagsạk din palạ ang hari. {W Pagbabalik 3.10}. Hind ng palạ puwede. {W Madaling Araw 3.12}.

pala. {X/N} Pangngalan
Pala ng Diyọs.

pala. {N/Es} Espanyol
palahin {DB10}. Pinala nilạ ang buhangin. Palahin mo ang halamanạn.

palad (1). {X/N} Pangngalan
palad (1) {N}. May sugat siyạ sa palad ng kanyạng kamạy.

[palad] (2). {X/N} Pangngalan
magkapalad {DT00} {7-8.1}. Nagkapalad akọng makakita ng mabuting trabaho.
kapalaran {N}. Hind siyạ naniniwala sa kapalaran.
mapalad {U}. Mapalad siyạ.
kapụs-palad {U}. Kapụs-palad akọ nitọng nagdaạng dalawạng taọn.
magkapalad, magkakapalad {U} {9K-222}. Sa unang talatạ ipinakilala ang magkapalad na tauhan sa kuwẹntong pag-ibig.
sa kasamaạng-palad {TA N/Cd}.
sawịm-paladsaw.
sapalarạn {N}.
  makipagsapalarạn {DT00} {7-8.9.1}. Ipinasiyạ niyạng makipagsapalarạn at sumipọt sa tipanan. {W Nanyang 22.16}.
pakikipagsapalarạn {ND/makipag-}. Marami na rin akọng natutunan sa pakikipagsapalarạn sa kạlye. {W Girl 3.5}.

palak. {X/N} Pangngalan
Marunong lumangọy ang mga palak.
palakaan.

palakpạk. {X/N} Pangngalan
Narinig mo ba ang palakpạk?
pumalakpạk {DT01/fg|fp}.
palakpakạn {DB10/fp|fg}. ... kayạ madalạs ay siyạ ang pinapalakpakạn at hinihilịng ng marami. {W Regine 3.2}.
magpalakpakan {DT00/fr} !! {7-8.2}.
palakpakan {N}. Katakut-takot na palakpakan ang tinanggạp niyạ.

palanggana. {N/Es} Espanyol
Hugasan mo ang mga pinggạn sa palanggana. .

palasak, palasạk. {X?} Pang-uri laganap
Palasak na kawikaạn.
mamalasak {DT00}.

palas. {X/N} Pangngalan
palas {N}.

palatạk. {X/N} Pangngalan
"Magalịng! Napakagalịng!" palatạk ni Pocoy. {W Samadhi 4.2}.
pumalatạk {DT00}.

palay. {X/N} Pangngalan
Magigịng bigạs ang palay pagkatapos gilingin.
palayan {N/-an}. Maraming maliliịt na kuhọl sa palayan.

Palay.
bibịngka.
bigạs.
bihon .
gadgạd.
kanin.
galapọng.
lugaw.
malagkịt.
palay.
puto.
saing.
sinangạg.
suman.
tutọng.
ipạ.
binlịd.

pạlda. {N/Es} Espanyol |fglda|
Magandạ ang kulay ng pạldang suọt niyạ kagabị. Laylayan ng pạlda.

palẹngke. {N/Es} Espanyol |palenque| = bakod yari sa tulos.
Walạng murang bilihin ngayọn sa palẹngke.
mamalẹngke {DT00/fg/mang-}. Ang kanyạng inạ, tuwịng mamalẹngke itọ ay madalạs siyạng isinasama. {W Unawa 3.3}.

palibhasa, palibhasa'y. {C} Pangatnig dahil sa
Palibhasa'y nanunuy na ang lalamunan, inuna ko ang baso ng malamịg na kapẹ. {W Nanyang 21.15}.

palikpịk. {X/N} Pangngalan

palitada. {N/Es} Espanyol pạsta

palịt. {X} Ugat ng salita
pumalịt {DT01}. Mga batọ at tuọd ang pumalịt sa lugạr ng mga upuan sa aming kura.
magpalịt {DT10/fg|ft}. Inaasahan niyạng daratịng ang lahạt ng mga prutas bago magpalịt ang taọn. {W Prutas 3.4}. Sino ang nagpalịt ng kumot?
palitạn {DB20/fl1|fg|fl2, DB10/ft|fg}. Pinapalitạn ng mga piso ang mga euro. ... ngunit sa pagdatịng ng kanyạng untị-untịng tagumpạy ay pinapalitan ng kanyạng unang manager na si R. H. ang kanyạng pangalan. {W Regine 3.2}.
ipalit {DB10/ft|fg, DB11/fl1|fg|fl2}. Tinungo ang tokadọr para maghanap ng ipapalịt na damịt. {W Unawa 3.3} . Pulạng asukal {fx1} ang aming ipinalịt sa put {fx2} sa mga biskuwịt na itọ.
papalitạn {DB10/fl1|fh}.
pagpalitịn {DB10}.
makipagpalitan, magpalitan {DT10/fl|ft}. Nagpalitan ng sombrero sinạ Tomas at Pedro.
pagpapalịt (ng ... sa) {ND}. Pagpapalịt ng salapịng banyaga sa salap̣ng Pilipino.
pagpapalitan (ng ... at) {ND}.
palitan {N}. Ang palitan ng regalo kung Paskọ.
kapalịt {N}.
bilang kapalịt {L.TK N}. Binigyạn ko siyạ ng isạng aklạt bilang kapalịt ng utang-na-loọb ko sa kanyạ.
kapalịt {U}. Isinuko nito ang karapatạng lumigaya, magkaroọn ng isạng masayạ at buọng pamịlya, kapalịt ang kayamanan. {W Tiya Margie 3.11}.
pamalit {N/pang+palit}. Mahinang pamalit.

palo. {../Es} Espanyol hampạs |palo|
mamalo, pumalo. Huwạg kang mamalo ng mga anạk mo. .

palumpọng. {X/N} Pangngalan
:: Halamang matagạl ang buhay, maliịt kaysạ punongkahoy.

palupo. {X/N} Pangngalan
:: Taluktọk ng bubọng.

pam-pang-.

pamagạt. {N} Pangngalan
Pahinạng pamagạt.
ipamagạt, magpamagạt, pamagatạn. Pitak na pinamagatạng Ang Lagọt na Bagtịng.

pamahiịn. {X?/N} Pangngalan

pamangkịn. {N X/?angkain} Pangngalan
Kapatịd ko ang amạ o inạ ng aking pamangkịn.

pamịlya. {N/Es} Espanyol mag-anak

pạmpanọ (Carangoides auroguttatus). {N} Pangalan
:: ....

pampạng. {X/N} Pangngalan
May kura silạ sa pampạng ng ilog.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan pal - pam März

Simula ng pahina   pan   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag