Talasalitaan pa - pak

pa |800|. {A/HT} Pang-abay {8-4.1.1}
Bu pa palạ ang ngipin. {W Ulan 20.19}. Ayaw mo nang maparusahan pang mul. {W Rosas 3.22}.
° Kanina ka pa? Kumain ka pa. Kumuha ka pa. Magkuwẹnto ka pa. Sige pa. Anọ pa ang gustọ mo?

pa- {6-6.5} Unlapi ng pangngaldiwa (pandiwang ma-).
pa- (2) {7-4.1} Panlapi ng pandiwang magpa-, pa--an, pa--in at ipa- (pagkakabago ng paghimok).
pa- (3) {7-4.2} Panlapi ng pandiwang magpagpa-, mapa-, mapa--an at maipa- (pagkakabago ng kakayahan ng paghimok).
pa- (4) {7-4.3} Dinaglat na panlapi ng pandiwang magpa-, pa--an, pa--in at ipa-. pagalịng
{ VCS pa- 2. (b)}.
to let or to have someone do something for oneself as in pakuha ka ng larawan 'have someone take your picture'."
pa- (5) {7-9.3} Dinaglat na unlapi ng anyong maladiwang paki-. pabilị padaạn
{ VCS pa- 2. (a)}.
to request or ask someone to do a thing as in pabilị ka ng gatas 'ask someone to buy milk for you'."
pa- (6) Unlapi ng pangngalan. paraạnpakinịg
pa- (7) Unlapi ng pang-uri (paraan, kalagayan o dako). paayon pababpatungo
pa- (8) {9-4.3.2} Unlapi ng pang-abay. paanọpabalịkparatipagalịt paupọ.
pa-&- (9) {6-6.5} Unlapi ng pangngaldiwa (pandiwang ma-). paliligo
pa-&- (10) Unlapi ng pangngalan. pasasalamat
pa--an (11) {7-4.1 (8)} Panlapi ng pandiwang balintiyak (pagkakabago ng paghimok).
pa--an (12) Unlapi ng pangngalan (lugar). paaralạn
pa--in (13) {7-4.1 (9)} Panlapi ng pandiwang balintiyak (pagkakabago ng paghimok).

° paạ.{N/X} Pangngalan
Huwạg mong tapakan ang aking paạ.
paanạn {N}. Sa paanạn ng tulạy.
magkapaạ {J}. Hind rin magkapaạ ang suọt niyạng tsinelas. {W Angela 3.2}.

° padẹr.{N/Es} Espanyol |pared|
padẹr (1) (bakod na batọ). May mataạs na padẹr sa pagilid ng halamanan.
padẹr (2) (≠ dingdịng).
paderạn {DB10}. Papaderạn nilạ ang hardịn.

° padpạd.{J/X} Pang-uri
ipadpạd, mapadpạd {DB10}. Napadpạd akọ sa Kalye P. Damaso. {W Damaso 4.5}.

° [padyạk].{X} Ugat ng salita
pumadyạk {DT00}.

° paẹt, paịt.{N/X} Pangngalan
:: Pang-ukit ng kahoy o metạl.
magpaịt, paitịn {V.}.
Paete {N/Na} :: Pamayanan sa lalawigang Laguna, bantọg sa gawạng inukit sa kahoy.

pag. {K} Pangatnig ≈ kung
pag {K} |35|. Di tulad pag si Tiya Margie ang kasama ko. {W Tiya Margie 3.6}. mitgeht.
kapạg {K} |90|. At kapạg nakalabạs na akọ, at sak kitạ hahatakin palabạs. {W Äsop 3.1.2}.
pagkạt {K} |25|. Pagkạt ibig niyạ ng katahimikan. {W Daluyong 15.38}.
° kapagkuwạn{A, K}. Kapagkuwạn ay itinaạs ni Pocoy ang isạ nitọng kamạy. {W Samadhi 4.2}.

pag- {6-6.5} Unlapi ng pangngaldiwa (pandiwang -um-).
pag-&- (2) {6-6.5} Unlapi ng pangngaldiwa (pandiwang mag-).
pag-&--an (3) {6-6.5} Unlapi ng pangngaldiwa (pandiwang mag--an).
pag--an (4) {7-5.2} Panlapi ng pandiwang balintiyak.
pag--in (5) {7-5.1} Panlapi ng pandiwang balintiyak.
pagka- (6) {6-6.5.1} Unlapi ng pangngaldiwang panganap.
{ VCS pagka- 2.}."
pagka- (7) Unlapi ng pangngalan (pangyayari). pagkataopagkatuto
  pagkama- (7a) Unlapi ng pangngalang hinango sa pang-uring may unlaping ma-. pagkamalapit ◊ |pagka+malapit|
{ VCS pagka- 1. (a)}."
pagkang- (7b) pagkamatạy ◊ |pagkang+patay|
{ VCS pagka- 1. (b)}."
pagkaka- (8) {6-6.5} Unlapi ng pangngaldiwa (pandiwang magka-). pagkakataọn
pagkaka- (9) {6-6.5.1} Unlapi ng pangngaldiwang panganap.
pagkaka- (10) {6-6.5} Unlapi ng pangngaldiwa (pandiwang magka-).
pagkaka- (11) Unlapi ng pangngalan (panlagay, pamaraan). pagkakasiyasat
{ VCS pagka- 1. (c)}.
(c) manner by which something was done, with the ka- syllable reduplicated as in as in pagkakaburạ. 'manner by which something was erased'."
pagpapa- (12) {6-6.5} Unlapi ng pangngaldiwa (pandiwang magpa-).
pagsasa- (13) {6-6.5} Unlapi ng pangngaldiwa (pandiwang magsa-).

° pagmag
° pagitan.{N} Pangngalan
Isạng linggọ ang pagitan ng Paskọ at Bagong Taọn.
° sa pagitan ng {MA N MC} {4-4.2}. Tumay ka sa pagitan ng dalawạng haligi.
mamagitan {DT01/mang-}. Namagitan si Nanay sa pagtatalo.
° pamamagitan {N/pang+&}.
sa pamamagitan ng {MA N MC} {4-4.2}. Naayos ang alitan sa pamamagitan ng kagawad. {W Äsop 3.1}. Sa pamamagitan ng UP Diksiyonaryong Filipino{W Javier 3.7}. Sa pamamagitan nito.
nakapagitan {J}. Ngunit nakapagitan sa atin ngayọn ang isạng malawak na katotohanang pumipigil sa kaligayahan. {W Uhaw 3.19}. Ilạng hakbạng lamang ang nakapagitan sa silịd ng amạ ko at sa akin. {W Dayuhan 3.1}.

° pagkuwạn.{D/X, NV/P?} Pang-abay
Pagkuwạ'y hinubạd ang kamisetang duguan at tinapalan ng puting pany ang sugat. {W Nanyang 12.20}.

° pagod.{N/X} Pangngalan
pagod {N} |2|.
pagọd {J} |8|. Mukhạng pagod ka {W Karla 5.205}.
° mapagod {DT00} |7|. Para hind akọ mapagod, Boss. {W Simo 3.5}.
° pagkapagod {NV/P} |1|. Siyạ'y nakakadamạ ng pagkapagod at pagkauhaw. {W Anak ng Lupa 3.3}.

° pagọng.{N/X} Pangngalan
:: Alinmạng reptịlya (pamịlyang Chelonia) na nabubuhay sa tubig o lupa at may katawạng nakapaloọb sa talukab.
kala {N}.
pagọng (2) {N}.

° pagpạg.{X} Ugat ng salita
magpagpạg {DT11}.
pagpagạn {DB20}. Pagpagạn mo ng alikabọk ang mantẹl.
pagpagịn {DB11}. Pagpagịn mo ang alikabọk sa mantẹl.

° pahid.{X} Ugat ng salita
pahiran {DB20}. Pinahiran niyạ ng pintura ang padẹr.
pamahid {N}. Gamọt na pamahid, gamọt-pamahid (gamọt-panghaplạs). Pamahid (palamạn) sa tinapay ang mantikịlya.

° pahinạ.{N/Es} Espanyol
pahinạng pamagạt.

° paịt.{X} Ugat ng salita
mapaịt {J}. Mapaịt na gamọt.

° pakbẹt, pinakbẹt.{N/X} Pangngalan

° [pakạn].{X} Ugat ng salita
kapakanạn {N}. At isạ siyạng taksịl na pinuno kung isasakripịsyo niyạ ang kapakanạn ng napakarami para mapagbigyạn ang kinabukasan ng iilạn. {W Almario 2007 3.7}. Kagawarạn ng mga Kapakanạng Panlabạs.

° pakay.{N/X} Pangngalan
Anọ ang iyọng pakay sa lugạr na itọ? {W Samadhi 4.2}.

paki- {7-9.2} Unlapi ng anyong makadiwa (pakiusap).
paki- (2) Unlapi ng pangngalan (pakiusap, …). pakiusappakialạmpakiramdạm
{ VCS paki- (a)}. 'request o favor asked'."
paki--an (3) {7-9.2} Kumpol-panlapi ng anyong makadiwa.
{ VCS paki (c)}."
paki--in (4) {7-9.2} Kumpol-panlapi ng anyong makadiwa.
pakiki- (5) {6-6.5} Unlapi ng pangngaldiwa (pandiwang maki-).
pakikipạg- (6) {6-6.5} Unlapi ng pangngaldiwa (pandiwang makipạg-).

° pako.{N/X} Pangngalan
Kailangan namin ang apat na pako para sa kuwadrọng itọ.
ipako {DB11}. Ipako mo sa padẹr ang tablạng itọ.
mapako {DT01/fa|fl} {7-3.5.1 [3*]}. At hind sinasadyạ'y napako ang tingịn ko sa mukh ni Amạ. {W Dayuhan 3.18}. Nangangako habang napapako. (Kasabihan).

° pakpạk.{N/X} Pangngalan

° paks.{N/X} Pangngalan
Anọ ang paks ng inyọng usapan?
paks (2) {N} Grpaniyạk {2A-101}.
pumaks {DT01}. Sugat ng Alaala, isa sa mahuhusay na nobelang sinulat ng Filipino na pumaks sa giyera. {W Daluyong 2.1}.

° paksịw.{N/X} Pangngalan

° pakwạn (Citrullus vulgaris).{N/X} Pangngalan

° pakyạw.{N/X} Pangngalan
mamakyạw {DT10}. Namamakyạw ng gulay ang restawrạn.
magpapakyạw {DT10}. Nagpapapakyạw ng mga prutas ang tindahang iyọn.
mamamakyạw {N}.
pakyawan {N, J}.

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan pa - pak  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   pal - pam   Pahinang pamagat ni   Ugnika