o - oya
Pambungad Walang talahuluganang sa o - oya

o. {C} Pangatnig
Matamịs ba o maasịm?
o kayạ'y {C D.TP}. Silạ'y aalịs ngayọng gabị o kayạ'y bukas nang umaga.

okra ['o:.krʌ] (Abelmoschus esculentus). {N/Xx} Afrika

oo. {A/S} Pang-abay
opo {A/S/oo+po} {10-2.1.1}.
oho {A/S/oo+ho} {10-2.1.1}.

ọnggo. {N/Es} Espanyol
ọnggo (1)halamang-singạw.
ọnggo (2)kabute.

operạ. {N/Es} Espanyol
mag-operạ {DT10}. Nagoperạ sa pagamutan ng matạ ko.
operahịn {DB10}. Inoperạ ang matạ ko sa pagamutan.
operasyọn {N}. Karaniwang operasyọn ang pag-aalịs ng tọnsil.
operado {U}. Operado na ang matạ ko.

opisina. {N/Es} Espanyol tanggapan |oficio|
opịsyo {N} (hanapbuhay).

oras. {N/Es} Espanyol {9-6.6}
Anọng oras? Anọng oras na? Ilạng oras kang naghintạy? . Takdạng oras na upang matulog.
sa oras {TA N}. Pangkaraniwa'y dumaratịng siyạ sa oras. Dumatịng ang pahatịd sa oras.
orasạn {N/Es/-an} (relọ).
talạorasạn {N}.

ospitạl. {N/Es} Espanyol pagamutan

oyayi. {X/N} Pangngalan
:: Pampatulog na awit ng bata at sanggọl.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan Wörterbuch o - oya   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag