ni - nun
Pambungad Talahuluganang ni - nun
na ng   ni nin nit no

ni, ninạng.
ni ... ni ... ay hindi. {C/Es} Espanyol
Ni ikạw ni akọ ay hind aalịs.
ni hind {C A}. Ni hind ko naitanọng kung saạn ... {W Estranghera 3.10}.

nigo. {X} Ugat ng salita
manigo {U}. Manigong Bagong Taọn.

[niịg]. {X} Ugat ng salita
pagniniịg {ND}. Hind kahihiyạn ang ganyạng pagniniịg at pagyayakapan? {W Nanyang 22.22}.

nilạ. {TC.PP/3P} NG panghalip {8-5}
kanila {TA.PP/3P} {8-5}.
kani-kanilạ {U/TK.PP/3P} {8-4.8 (2)}. Hinahayaan nilạ ang kani-kanilạng mga anạk na tuklasịn ang sarili. {W Estranghera 3.6}.

nila, nilad (Scyphiphora hydrophyllacea). {X/N} Pangngalan
may-nila, Maynila (?). Kalakhạng poọk ng Maynila, Kalakhạng Maynila.

ninang, ninong. {N/Esm?} Pangngalan

ningas. {X/N} Pangngalan Apoy
ningas-kugon.

nino?. {TC.PI/EC} NG Panghalip na pananong {12-2.1}
Aklạt nino itọ?
kung nino, kahit nino.
nino man, ninumạn {TC.PN/EC} {8-4.4.1}. Sabihin nino mang makikita, akọ ay magandạ. Huwạg mong ilabạs ang aklạt kahit hanapin ninumạn. Magagaw iyạn ninumạn.
kanino? {TA.PI} {12-2.1}.
 Kaninong aklạt itọ? Buch ist das? Kanino itọ? Kaṇno mo ibinigạy ang aklạt?
kung kanino {C TK.PN} {5-4.4.1} . Kung kanino ang pany itọ ay matatalo.
kanino man, kaninumạn {TA.PN C}. Kanino man ang pany, itọ ay matatalo.
kanino man, kaninumạn {TA.PN.A}. Iabọt mo ang bulaklạk kaninumạn.
kahit kanino {C TK.PN}. Kahit kanino ang pany itọ ay matatalo. Huwạg na huwạg mo ipagsasabi kahit kanino! {W Nanyang 11.9} Sag niemanden etwas davon.
kahit kanino {A TK.PN}. Iabọt mo ang bulaklạk kahit kanino.
sa kanino? {TA [TK].PI}. mit wen? Sa kanino ba siyạ sumama?
kung tungkọl sa kanino {C O TK [TK].PA}, kung tungkọl kanina {C O TK.PA}. Kung tungkọl sa kanino ang tsismịs ay totoọ. Kung tungkọl kanino ang tsismịs ay totoọ.
tungkọl sa kaninumạn {L TK [TK].PD.C}, tungkọl kaninumạn {L TK.PD.C}. Tungkọl sa kaninumạn ang tsismịs ay totoọ. Tungkọl kaninumạn ang tsismịs ay totoọ.
tungkọl sa kaninumạn {L TK [TK].PD.A}, tungkọl kaninumạn {L TK.PD.A}. Ipagkalat mo ang balita tungkọl sa kaninumạn. Ipagkalat mo ang balita tungkọl kaninumạn.
kahit tungkọl sa kanino {C O TK [TK].PA}, kahit tungkọl kanino {C O TK.PA}. Kahit tungkol sa kanino ang tsismịs ay totoọ. Ḳhit tungkọl kanino ang tsismịs ay totoọ.
kahit tungkọl sa kanino {A O TK [TK].PA}, kahit tungkọl kanino {A O TK.PA}. Ipagkalat mo ang balita kahit tungkọl sa kanino. Ipagkalat mo ang balita tungkọl kanino.
para kanino? para sa kanino? {L.TK PI, O TK [TK].PI}. Para kanino ba iyạn? Para sa kanino ba iyạn?
kung para kanino {C O TK.PA}. Kung para kanino ang kọtse ay suwẹrte.
para kaninumạn {L TK.PD.C}. Para kaninumạn ang kọtse ay suwẹrte.
kahit para kanino {C O TK.PA}. Kahit para kanino ang kọtse ay suwẹrte.

nipịs. {X/N} Pangngalan
manipịs {U}. Manipịs ang damịt (ang telang damit).

niting. {N/En} Inggles |knit|
magniting, initing, nitingin {D.} . Niniting.

nito, niyạn, niyọn {TC.PA} NG panghalip {8-4.6}
nito {TC.PD/1}. Kinagạt nito si Gina. Dalawạng kilo nito.
niyạn {TC.PD/2}. Makakagaw niyạn sinumạn. Ang totoọ niyạn hind lang bastạ paghanga ang nararamdamạn ko, naiinggịt akọ. {W Material Girl 3.2}. Bak marinịg tayo. Mamayạ niyạn ay multuhịn tayo ni Nimfa. {W Suyuan 5.3}. Warị niyạ'y siyạ ang kausap ng inạ sa tul. {W Suyuan 5.14}.

niyạ. {TC.PP/3S} NG panghalip {8-4.6}
Binilị niyạ ang bahay.
kaniyạ, kanyạ {[TK].PP/3S, TK.PP/3S} {8-4.7}. Kaniyạng bahay. Kaniyạ iyạn.
kani-kaniyạ {U} {8-4.8 (2)}. Sa araw ding iyọn ay nagsimul kamị ninạ Itạy at Inạy sa kani-kaniyạng trabaho. {W Pagbabalik 3.4}.
magkani-kaniyạ {DT00}. Magkani-kaniyạ tayo.

niyọg (Cocus nucifera). {X/N} Pangngalan

Niyog.
bao.
buko.
bunọt.
gatạ.
lambanọg.
langịs.
latịk.
makapun.
niyọg.
sabạw.
sapal.
suka.
tub.
ubod.
uwạng.

nọbya, nọbyo. {N/Es} Espanyol |novia|
(1) :: Kasintahang babae (lalaki).
(2) :: Babaeng (lalaking) ikakasạl.

noọ. {X/N} Pangngalan
Taạs ang noọ!

[noọd]. {X} Ugat ng salita
manoọd {DT00, DT10}.
panoorịn {DB10}. Panoorịn ninyọ ang palabạs na iyọn.
panonoọd, panọod {ND/manood} {6-6.5}.
panoorịn {N}.
manonoọd {N}.
panooran {N}.

noọn. {A} Pang-abay
Mas mababa noọn ang mga halagạ. Naroọn akọ noọn.
noọng {P-D(D.TL P-N), P-N(J.TL N)} {10-3 (2)}. Noọng araw. Naglar silạ noọng hapon. Dumatịng siyạ noọng nakaraạng linggọ. Ngunit, bigl niyạng naalala ang naganạp sa kanilạng lugạr noọng isạng linggọ. {W Samadhi 4.3} Aber, plötzlich erinnerte er sich, was vor einer Woche bei ihnen zu Hause geschehen war.
noọng una {A.TL U}. Hind ko binigyạn ng halagạ ang mga salitạng iyọn noọng una. {W Dayuhan 3.3}.
noọng unang panahọn {A.TL J.TL N}. Sa mga yungịb nakatirạ ang mga tao noọng unang panahọn. Noọng unang panahọn, ang lahạt daw ng mga prutas ay hugis bilog. {W Prutas 3.2}.
noọn {U/D ?}. Sabihin mo kung paano namin matatanggịhan ang kagandahang-loọb no'ng tao? {W Nanyang 13.26}.

nota. {N/Es} Espanyol
Mababa ang kanyạng mga nota.
notas {N}.

notbuk. {N/En} Inggles |notebook|
notbuk (1) {N} (kuwadẹrno).
notbuk (2) {N} (En, Eu: exercise book).

nuno. {X/N} Pangngalan
nuno (2).
nuno sa punsọ.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan ni - nun   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag