Talasalitaan mi - mu

° miki. {N/Ch} Intsik
:: Uri ng pansịt.

° milokotọn, melokotọn. {N/Es} Espanyol |melocotón|

minsạn,
mul |220|. {O/X}Pang-ukol
mul sa {O TK} |160|. Lumaya ang isipan at damdamin ng mga Pilipino mul sa makipot at malupịt na mga dogma at doktrina ng mga Espanyọl. {W Panam 3.1}. ° O kayạ'y umakyạt ng burọl at pagmasdạn mul sa ituktọk ang kagandahan ng lawa. {W Arrivederci 3.8}. ° Mul sa bạryo hanggạng lungsọd. Mul sa alas-seis hanggạng alas-dose.
mul {O. Mul kaninang umaga. ° Mul kahapon. Mul pa nọng isạng taọn, umaabọt sa dalawạng piso ang arawạng kita ni Tan Sua. {W Nanyang 12.9}.
mul  sa  {O. Hangin mul hilagang silangan. {W Ambrosio 2006 1.36}.
mulạng {O.L}. Tiyạk na malapit nang magịng siyẹnto porsiyẹnto ngayọn ang nakakaintindị ng Filipino mulạng Basco hanggạng Bonggao. {W Almario 2007 3.5}.
magmul {DT01/fg|fn} |20|. Bukạs sa pagpapasok ng mga bagong katawagạng nagmumul sa bibig ng bayan. {W Liwayway 3.5}.
pagmulạn {DB10/fn|fg, DB10/fs|fg} |16| {7-5.2}. Humakbạng akọ papalapịt sa gusaling pinagmumulạn ng tinig. {W Angela 3.11}. ° Bagyọ ang pinagmulạn ng bah.
°pinagmulạn {U//DT/N}. Sa pinagmulạng kahulugạn.
pinagmulạn, pinagmumulạn {N//DT}. Agạd tinuntọn ni Ahia ang pinagmulạn ng tinig. {W Nanyang 22.7}.
° mulạ't-sapọl {A.K.A//U} |2|. Mula't sapụl na akọ'y magkaisip puro pasakịt na ang aking naranasan. {W Material Girl 3.1}.
° mulạ't-mul {A.K.A}.
magmul {O}. Magmul noọn, may ilạng araw na hind ko siyạ nakita. {W Angela 3.6}.

° mulạt. {J/X} Pang-uri mulạt
mulạt (2).
mamulạt {DT01/fa|fl} |1| {7-3.5.1 [3*]}. Mul pagkabata'y namulạt na siyạ sa mga piyudal na paniniwala't kaisipạn. {W Nanyang 22.19}.

mul |100|. {U X/uli}
mul {U}. Pagtatayọng mul. Upang pasinayaan ang mulịng pagpapalakạs ng wikang Filipino. {W Cao 2013 2.1}.
mul {A?A//U.2 (6)}. ° Umaga na kinabukasan nang mulịng sumulpọt ang batang iyọn. {W Angela 3.8}. "…," malungkọt na ipinagtapạt sa akin ni Fernando isạng araw nang mul niyạ akọng dalawin. {W Angela 3.21}. Para makaipong mul ay kinailangan niyạng magtrabaho nang mas mahabang oras. {W Nanyang 13.10}.
mul {A?A//U. Nabuhay mul si Busilak. {W Busilak 3.9}.
° mulị't-mul.
° pamul {U, A}. Pamulịng tumay si Oden. {W Anak ng Lupa 3.4}.

° multạ. ° {N/Es} Spanisch - Espanyol
Multạ sa pagpapatakbọ.
magmultạ {DT10, DT11}. … ng 100 piso sa paglabạg ng trapikọ.
b>multahạn {DB10/fb|fa}. Minultahạn siyạ ng hukọm.

° multọ, mumo.{N/Es} Espanyol |multo|.
May mumo sa punong balete.

° mumog.{X} Ugat ng salita
magmumog {DT10}. Kung masakịt ang lalamunan mo, magmumog ka ng tubig na may-asịn.
pangmumog {N}.

muna. {A/HT X/una} Pang-abay
Akọ muna ang lalabas. {W Äsop 3.1.2}. Teka muna. ° Una muna.

° mundọ. {N/Es} Espanyol daigdịg
Tumatagạl nang isạng taọn ang isạng ligid ng mundọ sa araw.
kamunduhạn {N}. Kahit mahapd ang iyọng katawạn ay hinayaan mong magpakalunod ul sa iyọng kamunduhạn.{W Rosas 3.17}.

° munggọ (Phaseolus aureus).{N/Ch} Intsik
:: Gulay.

° mungkahi.{N} Pangngalan
Pinagtibay ang mungkahi.
imungkahi, magmungkahi. Sa nobelang itọ, iminungkahi ni Francisco, sa pamamagitan ng kaniyạng tauhan … {W Daluyong 2.14}.

° muni. {X} Ugat ng salita
magmuni-muni {DT10}.
pagmumuni-muni {NV}.

° munt.{J/X} Pang-uri maliịt
Muntịnlupa :: Lungsọd sa dakong timog ng Metro Maynila.

° muntịk na. {D/X D/EC} Pang-abay
Muntịk na siyạng masamịd. {W Karla 5.209}.
kamuntịk na {D D}.

° mura.{J/X} Pang-uri
mumurahin {J}. Mumurahing pitaka. {W Anak ng Lupa 3.4}.

° mura. {N/X} Pangngalan
magmurạ !! {DT}.
murahin {DB10/fp|fa}. Minura ni Ben ang kapatịd niyạ, sapagkạt ….
magmurahạn !! {DT00}.

° mura. {J/X} Pang-uri
Huwạg ninyọng pitasịn ang mga manggạ kung mura pa. Mga murang paạ ng maliịt na bata.
hilạw   -   mura   -   manibalạng   -   hinọg   -   bulọk

° muslịm.{N,J/Ar} Arabiko

° musmọs. {J/X} Pang-uri
Dalạ ng musmọs na kaisipạn, … {W Laruang Krus 3.2}.
kamusmusạn {N}.

° muta.{N/X} Pangngalan

° muty. {N/X} Pangngalan
minumuty {J/DB/E}.
muty, mutyạng-muty {J J.L.J}= innig geliebt, einzigartig. Mutyạng-muty siyạ sa kanyạng inạ. Mutyạng-muty ang relọs na itọ sa Pilipinas.

° muwebles [mʊ've:.blɛs]. {N/Es} Espanyol |muebles| kasangkapan

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan mi - mu  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   Pahinang pamagat ni Filipino   Ugnika