mi - mut
Pambungad Walang talahuluganang sa mi - mut
ma man   mi mu mun mur mut

miki. {N/Ch} Intsik Pansịt
:: Uri ng pansịt.

milokotọn, melokotọn. {N/Es} Espanyol |melocotón|

minsạn, mịnsan. {A} Pang-abay
Pumaparito siyạ minsạn sa isạng araw.
minsạn pa. Mịnsan pa niyạng ginaw iyọn.
minsạn lang {A A}.
paminsạn, mịnsanan {A}.
paminsạn-minsạn. Pumaparito siyạ pamịnsan-mịnsan.

misa. {N/Es} Espanyol
Misa-de-Gạlyo.

mịsmo. {A/Es/L0} Espanyol
mịsmo {A/Es/L0} {5-2.2 (2)}. Akọ mịsmo. Sa mga ganitọng pagkakataọn, si Ang Taoke mịsmo ang umeestima sa kanilạ. {W Nanyang 6.7}. ... sa ubod ṃsmo ng bawat kultura. {W Salazar 1996 3.3}. May pagtatangkạ mịsmo ang diksiyonạryo na ... {W Javier 3.5}.
mịsmo {A/Es} !!. ... akọ na mịsmo ang tutupad sa kaniyạng kahilingan. {W Pagbabalik 3.20}
mịsmo {U}. Nahuli siyạ sa mịsmong pagsasagaw ng pagnanakaw. Madalạs akọng nakatay sa harapạn ng tindahan, sa mịsmong tabị ng lagayan ng bigạs. {W Nanyang 11.4}.

mịswa. {N/Ch} Intsik Pansit
:: Pinatuyọng masa ng arinang pinanipịs at pinaliịt na gaya ng hiblạ at ginagawạng pansịt na may sabạw.

mith. {X/N} Pangngalan
Magịng doktọr ang mith ng buhay niyạ.
magmith, mithiịn, pagmithiạn {D.}.

mọnghe, mọngha . {N/Es} Espanyol |monje|
pare, misyonero, sis(ter)

[mugt]. {X} Ugat ng salita
mamugt {DT00/fy}.
Namumugt ang kanyạng mga matạ sa kaiiyạk. {6K-6511}.
pamumukt {ND}.

muhọn. {N/Es} Espanyol |mojón|

mukh. {X/N} Pangngalan
Malungkọt ang mukh niyạ.
mukh {A}. Mukhạng matibay iyạn. Mukhạng matagạl niyạ nang kakilala si Tan Sua. {W Nanyang 11.2}. Mukhạng uulạn. Mukhạng halat.
magmukhạ {DT001}. ... lalong nagmukhạng balingkinitan ang katawạn dahil sa putịng sinturọn sa baywạng. {W Nanyang 11.1}.
magkamukh, magkakamukh {U} {9K-222}. Magkakamukh ang mga barọ nilạ.

mukmọk. {N} Pangngalan tampọ
magmukmọk {DT00}.

mul. {X/N} Pangngalan
mul sa {L TK} {4-2.3}. Mul sa bạryo hanggạng lungsọd. Mul sa alas-seis hanggạng alas-dose. Halaman, karaniwang mul sa genus Vitis. Lumaya ang isipan at damdamin ng mga Pilipino mul sa makipot at malupịt na mga dogma at doktrina ng mga Espanyọl. {W Panan 3.1}.
mul ... {L A} {4-2.3 (1)}. Mul kaninang umaga. Mul kahapon.
mul noọn {L A}. Mul noọng panahọn ng ....
mul ngayọn {L A}.
mulạng {L.TL}. Tiyạk na malapit nang magịng siyẹnto porsiyẹnto ngayọn ang nakakaintindị ng Filipino mulạng Basco hanggạng Bonggao. {W Almario 2007 3.5}.
magmul {DT01}. Nagmul siyạ sa mayamang angkạng Kastila. Nagmul sa kabundukạn ang ilog. Usok na nagmumul sa tsimenya.
pagmulạn, pagmulaạn {DB10/fs|fg} {7-5.1}. Bagyọ ang pinagmulạn ng bah.
pinagmulạn {U/DT/D}. Sa pinagmulạng kahulugạn.
pinagmulạn, pinagmumulạn {N/DT/D}. Marami ang pinagmumulạn ng mga balita ng pahayagạn. Anọ ang pinagmulạn ng salitạng iyạn?
mulạ't-mul {A}.

mulạt. {X/U} Pang-uri mulạt
mulạt (2).
mamulạt {DT01}. Mul pagkabata'y namulạt na siyạ sa mga piyudal na paniniwala't kaisipạn. {W Nanyang 22.19}.

mul. {A X/uli} Pang-abay ul
Naparito siyạng mul. May sakịt siyạng mul. "...," malungkọt na ipinagtapạt sa akin ni Fernando isạng araw nang mul niyạ akọng dalawin. {W Angela 3.21} .
mul {U?}. Pagtatayọng mul.
mulị't-mul.

multạ. {N/Es} Espanyol
Multạ sa pagpapatakbọ.
magmultạ {DT10, DT11}. ... ng 100 piso sa paglabạg ng trapikọ.
multahạn {DB10/fp|fg}. Minultahạn siyạ ng hukọm.

multọ, mumo. {N/Es} Espanyol |multo|.
May mumo sa punong balete.

mumog. {X} Ugat ng salita
magmumog {DT10}. Kung masakịt ang lalamunan mo, magmumog ka ng tubig na may-asịn.
pangmumog {N}.

muna. {A/EC X/una} Pang-abay
Teka muna. Maup ka muna. Kumuha ka muna ng tubig. Kumain ka muna bago (ka) umuw. Una muna.

munay, monay. {X/N} Pangngalan
:: Tinapay na malakị at may lundọ sa gitn."

mundọ. {N/Es} Espanyol daigdịg
Tumatagạl nang isạng taọn ang isạng ligid ng mundọ sa araw.
kalạt sa buọng mundọ {U P-A}. Kalạt na halos sa buọng mundọ ang paggamit ng gasolina.

munggọ (Phaseolus aureus). {N/Ch} Intsik
:: Gulay.

mungkahi. {N} Pangngalan
Pinagtibay ang mungkahi.
imungkahi, magmungkahi. Anọ ang iminumungkahi mo?

muni. {X} Ugat ng salita
magmuni-muni {DT10}.
pagmumuni-muni {ND}.

munt. {X/U} Pang-uri maliịt
Muntịnlupa:: Lungsọd sa dakong timog ng Metro Maynila.
muntịng-munt {U/&&} (untị-unt).

muntịk na. {X/D A} Pang-abay
Muntịk na siyạng masamịd. {W Karla 5.209}. Muntịk nang mahulog ang bata.
kamuntịk na {A A}.

mura. {X/U} Pang-uri
mumurahin {U}. Mumurahing pitaka. {W Anak ng Lupa 3.4}.

mura. {X/N} Pangngalan
magmurạ !! {DT}.
murahin {DB10/ft|fg}. Minura ni Ben ang kapatịd niyạ, sapagkạt ....
magmurahạn !! {DT00}.

mura. {X/U} Pang-uri
Huwạg ninyọng pitasịn ang mga manggạ kung mura pa. Mga murang paạ ng maliịt na bata.
hilạw   -   mura   -   manibalạng   -   hinọg   -   bulọk

muslịm. {N,J/Ar} Arabiko

musmọs. {X/U} Pang-uri
Dalạ ng musmọs na kaisipạn, ... {W Laruang Krus 3.2}.
kamusmusạn {N}.

muta. {X/N} Pangngalan

muty. {X/N} Pangngalan
minumuty {U/DB/K}.
muty, mutyạng-muty {U J.TL.U}= innig geliebt, einzigartig. Mutyạng-muty siyạ sa kanyạng inạ. Mutyạng-muty ang relọs na itọ sa Pilipinas.

muwebles [mʊ've:.blɛs]. {N/Es} Espanyol |muebles| kasangkapan

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan mi - mut   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag