man - mga
Pambungad Talahuluganang man - mga
ma   man mang mani mas mat may me mga   mi

man. {C/EC D/EC} Pangatnig o pang-abay
Malalim man ang mga salitạng ginamit, damạng-damạ niyạ na malalim rin ang damdamin na nakapaloọb dito. {W Suyuan 5.14}. Di man kamị nakapag-uusap alạm kong masayạ din siyạ. {W Girl 3.9}.
Siyạ man. Tayo man namạn.
man lamang {A A}. Hind siyạ umiyạk man lamang.
... man o ... {A C}. Itịm man o put. Mayroọn mang panandạng ay ang pariralang panagur o wal, hind itọ kaugnạy ng lamạn ng pariralang pangngalan.
paano man ... ganoọn din {AN D ... PD A}. Paano man pinalakị ang aso ay ganoọn din ang pusa.
alịn man, alinmạn, anọ man, anumạn, bagamạn, gaanọ man, gaanumạn, ilanmạn, kailạn man, kailanmạn, kanino man, kaninumạn, magkano man, magkanumạn, nasaạn man, nino man, ninumạn, paano man, saạn man, saanmạn, sino man, sinumạn {5-4.4.1}.
namạnnamạn.

mana. {X/N} Pangngalan
Inaksayạ niyạ ang kanyạng mana.
magmana, mamana, {D}.
manahin {DB10/ft|fg}. Sa paliwanag nito, ang masagana nitong buhay ay galing sa kayamanang minana sa isạng namatạy na amaịn. {W Naglaho 3.2}.
magpamana {DT01/fh|fg}. Hind mo naipakilala sa 'kin kung sino ang nagpamana sa 'yọ. {W Naglaho 3.4}.
pamana {N}.
tagapamana {N}.
Kasalanang-Mana. {N/Cd}.

manang → manong.
manatili → tili.
mang- (mam-, man-) {.} Unlapi

mangahạspangahạs
mangalay → kalay.
manggạ (Mangifera indica). {X/N} Pangngalan
manggạ't bagoọng {N.TL N} (Bukambibig).  
manggạ't suman {N.TL N} (Bukambibig).  
paho {N} :: Manggạng maliịt ang bunga at karaniwang inaatsara habang hilạw.

manggạs. {N/Es} Espanyol

mangh. {X/N} Pangngalan
mamangh {DT00/fg, DT01/fg|fs}. Namangh ang duwẹnde sa sinabi niyạ. {W Samadhi 4.5}.
ikamanghạ {DB10/fs|fg}. Labis kong ikinamangh ang kanyạng nagịng any. {W Angela 3.7}.
kamangha-mangh {U/Cd}.

manginịg → kinịg.
mangislạp → kislạp.
mangkọk. {N/Ch} Intsik
Isạng mangkọk na kanin.

manhịd. {X/N} Pangngalan
Ngayon, sa araw na itọ - dito magwawakạs ang pamumunong manhịd sa mga daịng ng taumbayan. {W Aquino 2010 3.7}.
manhịd {U}.
mamanhịd {DT00}. Namamanhịd ng lamịg ang mga daliri ko.

man. {X/N} Pangngalan

manibalạng. {U X?} Pang-uri
hilạw, mura   -   manibalạng   -   hinọg   -   bulọk

manibela. {N/Es} Espanyol |mainibela|. |volante|.

ManilaMaynila.

mano. {N/Es} Espanyol
mano po.../lex/lexman.htm#mano">.

manọk. {X/N} Pangngalan
Tumitilaok ang mga lalaking manọk.
manukan.

manong. {N/Es} Espanyol |hermano|.
Manong (Kuya).
Manang (Ate). Pupuntạ akọ kay Manang Lora.

mạnta. {N/Es} Espanyol kumot

mantẹl. {N/Es} Espanyol

mantika. {N/Es} Espanyol |manteca|.
mantekịlya.

manugang. {X/N} Pangngalan
Manugang na lalaki. Manugang na babae.

manyika, manika. {N/Es} Espanyol

maọng. {X/N} Pangngalan

mare. {N/Es} Espanyol |cumadre|
Mare (1) {N/Na}.
Mare, Mars (2) {N/Na} .
komadre, kumadre, kumare [kɔ'ma:.drɛ], [kʊ'ma:.drɛ], [kʊ'ma:.rɛ] {N}.

markạ. {N/Es} Espanyol |marca|
Ginaw niyạ ang kanyạng buọng kaya upang mapabuti ang kanyạng mga markạ.
magmarkạ {DT10}.
markahạn {DB10, DB20}. Markahạn ng bilọg na guhit.
pagmamarkạ {ND}.
may-markạ {U}.

martịlyo. {N/Es} Espanyol

mas. {A/L0/Es} Espanyol higịt labis lalo |más|
Mas malakị. {10K-2311}.

masa. {N/Es} Espanyol

masịd. {X/N} Pangngalan tingin
Para bagạng nakapakọ sa isạng malayong bagay ang masịd ng lalaki.
magmasịd {DT}. Habang akọ'y tamang nagmamasịd sa mga nangyayari. {W Tiya Margie 3.7}.
masdạn, pagmasdạn. Pinagmasdạn niyạ ang ilog at doọ'y nakita niyạ ang sariling anino. {W Äsop 3.3.1}. Kagalang-galang itọ kung pagmamasdạn niyạ. {W Samadhi 4.2}.

masidh. {X/U} Pang-uri
Interesado din itọng ipahayag ang isạng masidhịng lunggat na hindị nabigḳs ng mga Propagandista. {W Almario 2006 16.29}.

maso. {N/Es} Espanyol

masyado. {U/Es} Espanyol |demasiado| sobra
Masyado siyạng kumain. Masyadong mahaba ang damịt mo.

matạ. {X/N} Pangngalan
malikmatạ {N/Cd}.
kisạp-matạ {N/Cd}.
bubọng ng matạ, talukap, talukapmatạ, talukap ng matạ, takịpmatạ, takịpmatạ.
matạng-dulọng {N/Cd} :: (Zosterops n. nigrorum) Ibon.
Mapupulạng matạ (sore eyes).

Mata.
kilay.
pilịk-matạ.
talukap-matạ.

matadero. {N/Es} Espanyol

materyales. {N/Es} Espanyol

matipuno. {U/matibay+puno ?} Pang-uri

matọn. {N/Es} Espanyol
Dahan-dahan siyạng lumapit sa dalawạng matọn. {W Nanyang 12.15}.

matwịdtuwịd
matyạg. {X/N} Ugat ng salita
magmatyạg {DT}. Tumingịn siyạ sa loọb ng tindahan para ipahiwatig na nagmamatyạg si Papa. {W Nanyang 22.14}.
pagmamatỵg {ND}.

may. {L.TK/E} Pangkaroon {4-3}
May pera ang lolo. Sino ang may pera? May magandạ silạng bahay. [++] {11-6.7 (3)}.
may {L.TK/E}. May gagawịn pa akọ. {4-4.3}. Kahit nakapikịt ay may naramdamạn si Samadhi. {W Samadhi 4.3}.
mayroọn, meroọn, meron {L.TK/may+doon}. Mayroọn akọng pera. Mayroọn silạng bahay na magandạ. [0] Mayroọn silạng magandạng bahay. [+]. May asong maliliịt at mayroọng malalakị. ... meron lamang kamịng kapirasong karitọn ... {W Girl 3.3}.
sa may, nasa maysa.
may mga {L.TK/E A/P} {2-3.3 [3]} . May mga halamang tutubo so lupang itọ.
may isạ {L.TK/E J/N} {2-3.3 [3]}. May isạng taong nagbigạy ng sanglibong piso.
may-... (2) {x/U}. May-sakịt.
may... (3) {x/N}. Maysakịt. May-akd.

[mayạ]   {X} Ugat ng salita
mayamayạ. Maya-mayạ'y dumatịng ang babaeng nakaitịm, at ... {W Nanyang 11.10}.
mamayạ {A}.
mayạ't-mayạ.

maya . {X/N} Pangngalan

maya-maya (Lutjanus). {N/&&} Pangngalan

Maynilanila
mẹdyas. {N/Es} Espanyol

mẹdyo. {U/Es} Espanyol |medio| bahagy
mẹdyo (2) {A, U}. Mẹdyo mahạl. {A L U}.

meryẹnda, minandạl. {N/Es} Espanyol
... at maiurong ang masarạp na minandạl na inihain ng maybahay. {W Daluyong 15.12}.

mesa,lamesa. {N/Es} Espanyol hapạg

mestisa, mestiso . {N/Es} Espanyol

metro, mẹtro ['me:.trɔ, 'mɛt.rɔ]. {NDr/Es} Griechisch - Griyego
metro (1) :: Yunit ng haba sa sistemang metriko. Daglạt m (titik na maliit, walang tuldok, sa maramihan walang -s).
metro (2) {N} :: Pangsukat ng haba. . Madalị ang pagsukat ng haba sa pamamagitan ng metro.
metro kuwadrado {(N J)/Es} :: Yunit ng rabạw. Daglạt m2.
metro kubiko {(N J)/Es} :: Yunit ng lakị. May haba ng iṣng metro ang iṣng metro kubiko. Daglạt m3.
kilometro {NDr/Es}. Daglạt km.
sẹntimetro {NDr/Es}. Daglạt cm, hind sm.
milimetro {NDr/Es}. Daglạt mm.
metrikọ {U}.
Sistemang metriko, Sistema metriko {(N J)/Es} .

mga [mʌ'ŋʌ]. {A/P} Pantukoy {8-6.3 (3)}
Mga bata. Nawal na ang aking mga lapis. Inilagạy niyạ ang mga itọ (mga kabibe) sa isạng sako. {W Alamat: Buwan}.

mga (2) [mʌ'ŋʌ]. {A/PC} Pang-abay
Mga nobẹnte. Mga ikatlọ, mga alas tres {9-6.6}.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan man - mga   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   mi - mut   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag