Talasalitaan m - mam

ma- ma- (1) {7-1.1} Unlapi ng pandiwang tahasan (pandiwang payak).
{ VCS ma- 2. (b)}."
ma- (2) {7-3.1} Unlapi ng pandiwang balintiyak (pagbabago ng kakayahan).
{ VCS ma- 2. (a)}."
ma- (3) {7-3.5.1} Unlapi ng pandiwang balintiyak (pagbabago ng pagkakataon).
{ VCS ma- 2. (d)}."
ma- (4) {9-2.2.1} Unlapi ng pang-uri. mabutimagandạmaliịt
{ VCS ma- 1. (a b)}.
(a) abundance as in mayaman 'rich, wealthy'   mabunga 'laden with fruits'   marami 'many, plenty'   mabulaklạk 'with or having many flowers';
(b) quality as in magandạ 'beautyful'   masamạ 'bad'   matalino 'talented'."
ma- (5) {9-4.3.2} Unlapi ng pang-abay. mahigịtmamayạ
ma-&- (6) {9A-2211} Unlapi ng anyong pangmaramihan ng pang-uri.
ma--an (7) {7-3.2} Kumpol-panlapi ng pandiwang balintiyak (pagbabago ng kakayahan).
ma--an (8) {7-3.5.1} Kumpol-panlapi ng pandiwang balintiyak (pagbabago ng pagkakataon).
ma--in (9) Kumpol-panlapi ng pang-uri. mabasagin madurugịn masunurin
ma--in (10) {7-3 (3)} Pakunwaring kumpol-panlapi ng pandiwa. mabutihin |mabuti+in| ◊   mahalagaịn |mahalaga+in| ◊
mai-. → maka-, maka-. → maki-. → mapa-, mapa-. → mapag-, mapag-.
mapạng- (11) Unlapi ng pang-uri. mapạng-akit
{ VCS mapang-}."

maaariari.

° madl |3|.{N/X} Pangngalan
Nahiy siyạng humarạp sa madl.
madlạng-tao {N/Cd/madla-ng+tao}. Nanoọd ng programa ang madlạng-tao.
pangmadl {J}. Pangmadl ang pagkaing inihand. Pangmadlạng palabạs.

° mạdre ['mad.re].{N/Es} Espanyol |madre|

°mạdrekakạwkakạw.

° madyọng.{N/Ch} Intsik
:: Lar na ginagamitan ng 144 pịtsa at nilalahukạn ng apat na tao.

mag- {7-1.4} Panlapi ng pandiwang payak.
mag- (2) Unlapi ng pangngalan (mga taong nakakabit).
{ VCS mag- 1. (a)}."
mag- (3) Unlapi ng pangngalan (panahon). magdamạgmaghapon
mag- (4) {9-4.3.2} Unlapi ng pang-abay. magdamạgmaghapon
mag-&- (5) Unlapi ng pangngalan (hanapbuhay). magkakarnẹ
{ VCS mag- 1. (c)}."
magka- (6) {7-8.1} Panlapi ng pandiwa (pagkamayari).
magka-, magkaka- (7) Unlapi ng pang-uri (kaugnay sa isa't isa). May pag-uulit ng pantig ang anyong pangmaramihan. Die Pluralform besitzt Silbendoppelung. magkaibạmagkasamamagkasunọd
magka- (8) {7-8.1 (2)} Panlapi ng pandiwa.
magkaibạ {U} ↔ magkaibạ {DT} ◊:
Malimit na may pares ng pang-uring (7) at pandiwang (8) sa isang angkang-salita.
{ VCS magka- (c)}."
magkạng- (9) {7-8.1 (4)} Panlapi ng pandiwa.
{ VCS magkang-}."
magpa- (10) {7-4.1} Panlapi ng pandiwa (pagkakabago ng paghimok).
{ VCS magpa-}.
(1) to ask or request someone to do something, as in magpakuha, magpagawạ, etc.
(2) to allow that something be done on oneself , as in magpaoperạ, magpahuli, magpaabot, etc."
magpaka- (11) {7-8.4} Panlapi ng pandiwa (pagsusumikap).
{ VCS mapaka-}."
magsa- (12) {7-7.1} Panlapi ng pandiwa (lugar o dako).
magsi-, magsipag- (13) {7-8.5} Panlapi ng pandiwang pangmaramihan.

magịng |360|. {DT} Pandiwa
magịng - nagịng - nagigịng - magigịng {DT001/fg|P-L(P-N)} {7-1.1 (2)} Nagịng duwạg lang siguro akọ. {W Angela 3.18}.
magịng {DT001/fg|P-L(P-U)} Hind ko alạm kung bakit nagịng malapit ang damdamin ko sa batang iyọn. {W Angela 3.3}.
magigịng {U//DT/H} |40|. Para sa magigịng kapalaran ninạ Ahia at Fely. {W Nanyang 22.27}.
pagigịng {ND}. Kasagsagạn ng pagigịng manunulat ng guro. {W Suyan 5.5}.

magkano |2|. {UN} Pang-uring pananong
:: Tumutukoy sa halaga ng isạng bagay.
magkano {UN. {9-3 (3)}
magkano {UN. Magkano ang entry fee? {W Sabong 8.20}. Magkano ang isạ?

° maha. {N/Es} Espanyol
maha, maha blạngka:: Kakanịn na gaw mul sa giniling na maịs.

mahạl. {N/X} Pangngalan
mahạl {N} |N, U, DB//X ↔ 60|. Bakit hind mo ipinagḷban si Melody kung siyạ talagạ ang mahạl mo? {W Angela 3.18}.
mahạl {U}. Ang sino mang bahagi ng iyọng buhay ay mahạl sa akin. {W Uhaw 3.20}. Mahạl kong kaibigan.
° magmahal {DT10} |8|. lieben. Salamat po sa magulang ko na nagmamahạl. {W Halina 37.1}.
mahalịn {DB10/ft|fg} |22|. Minamahạl kitạ nang higịt pa sa kahit anọng bagay sa mundọ. {W Busilak 3.16}.
mamahalịn {U//DB/H}. Kasị puro mamahalịng gamit ang kanyạng binibilị. {W Simo Mahal 1}.
mahạl {DB//X}. Mahạl mo ba akọ noọn? {W Madaling Araw 3.10}.
magmahalan {DT00/fr} !! |1|. "Tayo'y magmahalan aking kaibigan kahit ibạ ang wika itọ'y hind hadlạng. {W Halina't Magsaya 9.1}.
° pagmamahal {ND}.
° pagmamahalan {ND} |4|. Hind ko matanggạp na mas mahalagạ ang salap kaysạ pagmamahalan natin. {W Arrivederci 3.9}.
° kamahalan {N} |1|.

° maharlik.{J/Cd/Sk+?} Pang-uri

mai- {7-3.3} Unlapi ng pandiwang balintiyak (pagkakabago ng kakayahan).
maipa- (2) {7-4.2} Unlapi ng pandiwang balintiyak (pagkakabago ng paghimok).
maipag- (3) {7-5.4} Unlapi ng pandiwang balintiyak (pagkakabago ng kakayahan).
maipang- (4) {7-6.1} Unlapi ng pandiwang balintiyak.

° maịs (Zea mays).{N/Es} Espanyol

maka- maka- (1) {7-3.4} Unlapi ng pandiwang tahasan (pagkakabago ng kakayahan).
maka- (2a) Unlapi ng pang-uri (mahilig, kampi o tagapagtaguyod). makabagomakabayanmaka-Pilipino makatao
maka- (2b) Unlapi ng pang-uri (kaugnay sa tao o bagay). makaaghạm makadiwa makahari
{ LJE maka- (2)}.   Siyạ ay maka-Crus 'He was pro-Cruz.'   makabago 'modern, modernistic (in favor of what is new)'   makaluma 'old-fashioned'."
{ VCS maka- (2)}."
{ Aganan 1999 p. 37}.
(1a) Kung iniunlapi sa isang pangngalan o isang pang-uring makangalan, nangangahulugan ito ng mahilig, kampi o tagapagtaguyod.
(1b) Kaugnay sa tao o bagay."
maka- (3) Unlapi ng pang-uri.
{ Aganan 1999 p. 37}. Karaniwan sa mga pang-uring ito ay may himig talinghaga at hugis sawikain."
maka- (4) Unlapi ng pang-abay. makaraạn
[maka-] (5).. makaaway |ma+kaaway|
maka- (6) {7-3.5.2} Unlapi ng pandiwang tahasan (pagkakabago ng pagkakataon).
maka- (7) {9-2.8 (4)} Unlapi ng pamilang na may kahulugang beses. makalawạmakailạn
[makakain] (8) Anyong makadiwa ng makain.
makaka- (9) Unlapi sa pang-uring (kakayahan). (Marahil, pandiwaring makauri sa pandiwang maka-.). (Möglicherweise adjektivisch verwendete Partizipien von maka- Verben.) makakainọm: Hind siyạ makakainọm kahit may tubig na puwedeng inumịn. {W Ambrosio 2006 1.3.2}.
makapạg- (10) {7-3.4} Unlapi ng pandiwang tahasan (pagkakabago ng kakayahan).
makapạgpa- (11) {7-4.2} Unlapi ng pandiwang tahasan (pagkakabago ng kakayahan ng paghimok).
makapạng- (12) {7-3.4} Unlapi ng pandiwa (pagkakabago ng kakayahan).

° makata.{N/X/katha} Pangngalan ∼ manunula

maki- {7-9.1} Unlapi ng pandiwang tahasan (pagsali, pakiusap).
makipag- (2) {7-9.1} Unlapi ng pandiwang tahasan (pagsali).
maipag--an (3) {7-9.1} Kumpol-panlapi ng pandiwang tahasan (pagsali).

° Makilingkiling.

mala- malabugtọng
{ VCS mala-}."
mala- (2) Unlapi ng pang-uri (salitang hiram na Espanyol na 'malo'). malasado |mal+asado|   malasebo |mala+sebo|
{ VCS mala-}.o. eggs)'."

malas. {N/Es} Espanyol
malasin {DT00/fy?fg} |3| {7-2 (2)}. Minalas lang tayo , mga pare. {W Sabong 8.30}.

° malas (2).{X} Ugat ng salita
malasin {DB10/fp|fa} |2|. Magandạng malasin ang paglubọg ng araw sa Loọk ng Maynila.
° ipamalas {DB11/fp|fi|fb} |2|. Alạm ko kasịng kahinaan niyạ ang atensyong ipinamamalas ko sa kanyạ. {W Girl 3.8}.

° malay.{N/X} Pangngalan
malay {N} |1|. Hind halos mapapansịn kung hind nakatutok doọn ang malay. {W Anak ng Lupa 3.7}. [Die] man kaum bemerkt, wenn das Bewusstsein darauf zielt. Nawalạn siyạ ng malay.
malay {J} |1|. Malay man o hind {W Plano 3.37}.
° mamalayan {DB10/fp(C-L)|fs} |4| {8-3.5.1 [1*]}. Hind namamalayan ni Tong na malayo na nga ang kanyạng natakbọ at ligtạs na s'ya. {W Gubat 3.11}.
magkamalay {DT00}.
magkamalay-tao {DT00}.
pagkakamalay {NV}.
kamalayạn {N}.
malay-tao {N/Cd}. Nawalạn siyạ ng malay-tao.
walạng-malay {J}.
walạng-malay-tao {J}.

° Malạy.{My/N} Malay
Malạy, Malayan (1) {N, J}:: Tao na naniniraḥn sa Malaysia, Brunei at bahagi ng Indonesia (lahi).
Malạy, Malayan (2) {N, J} :: Tao na nagmul sa lahing itọ.
Malạy, Malayan (3) {N, J} {My.
Malaysia {N} {My.

mal. {U} Pang-uri
mal {U} |6|. Kahit na silạ mal. {W Daluyong 15.20}.
° mal {N} |1|. Mga mal ko ang nakikita nilạ sa akin. {W Estranghera 3.5}.
° kamalian {N}.
[kamal].
 magkamal {DT00/fy?fg} |15| {7-1.4} . Hind nagkamal ang Lola. {W Damaso 3.3}.
° pagkamalạn {DB101/fp|fa/P-L}. Pinagkamalạn kong ahas ang patpạt na iyọn.
° ipagkamal {DB11/fl1/fg/fl2}. Malimit ipagkamal ng mga tao si Maria sa kanyạng kapatịd.
° mapagkamalạn {DB10/ft|fg?fp, DB001/ft|P-L}. Napagkamalạn mo ang sinabi niyạ sa iyọ. Napagkamalạn akọng prinsesa sa kaharian.
° pagkakamal {ND}.

° maliputọ (Caranx ignobilis). {N/X} Pangngalan

° malmạg (Tarsius).{N/X} Pangngalan

° malong.{N/X} Pangngalan tap
malong {N}.

° malunggạy (Moringa oleifera). {N/X} Pangngalan

° malyete.{N/Es} Espanyol
:: Pamukpụk sa puluhạn ng paẹt; ginagamit rin sa paglalapat ng dugtungan.

°mam-.pam-.

° mama, mang. {N/X} Pangngalan
Isang mama sa bus.
mama, mang. Mang Pepe (ale).

° mami.{N/Ch} Tsina

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan m - mam  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   man - mg   Pahinang pamagat ni Filipino   Ugnika