m - mam
Pambungad Talahuluganang m - mam
ma mag mah mal mam   man mi

maaariari.

madl. {X/N} Pangngalan
Nahiy siyạng humarạp sa madl.
madlạng-tao {N/Cd/madla-ng+tao}. Nanoọd ng programa ang madlạng-tao.
pangmadl {U}. Pangmadl ang pagkaing inihand. Pangmadlạng palabạs.

mạdre ['mad.re]. {N/Es} Espanyol |madre|

mạdrekakạwkakạw.

madyọng. {N/Ch} Intsik
:: Lar na ginagamitan ng 144 pịtsa at nilalahukạn ng apat na tao.

mag, pag. {X/N} Pangngalan
mag, pamamag. May mag ang ulo ni Juạn.
mag, pag {U}. Mag sa kaiiyạk ang kanyạng mga matạ.
mamag {DT00/fg}. Namamag ang kanyạng nasugatang daliri.
namamag {U/DT/D}.
mamag at mamulạ.

Magellạn, Fernando {N/Na} Pangalan

magịng. {DT00/mang-? X/?} Pandiwa
magịng: nagịng   nagigịng (nagiging)   magigịng (magiging)   -   pagigịng {ND}
magịng {DT001/fg|P-L} {6-7.4} Gustọ niyạng magịng doktọr. Magịng sino ka man, .... Mayamạng hapon magigịng mainit. Iinit mamayạng hapon. Kasagsagạn ng pagigịng manunulat ng guro. {W Suyan 5.5}.
magịng ... magịng ... ay hind {C}.

magkano. {PI, X?} Panghalip na panao {12-2.1}
:: Tumutukoy sa halaga ng isạng bagay.
Magkano ang bolang iyạn?
magkakano {PI/&} = Magkano ang isạ?
kung magkano {C PN} {5-4.4.1}. Kung magkano ang sapatos na iyọn ay bibilhịn ko.
magkano man, magkanumạn {PN C}. Magkanumạn ang sapatos na iyọn ay bibilhịn ko.
magkano man, magkanumạn {PN A}. Bilhạn mo akọ nito magkanumạn.
kahit magkano {C PN}. Kahit magkano ang sapatos na iyọn ay bibilhịn ko.
kahit magkano {PN A}. Bilhạn mo akọ nito kahit magkano.

maha. {N/Es} Espanyol
maha, maha blạngka:: Kakanịn na gaw mul sa giniling na maịs.

mahạl. {X/N,J,DB} Pangngalan/Pang-uri
Bakit hind mo ipinagḷban si Melody kung siyạ talagạ ang mahạl mo? {W Angela 3.18}.
mahạl {U}. Mahạl ang bigạs na. Mahạl kong kaibigan.
magmahal {DT10}. lieben.
mahalin {DB10}. lieben. Minamahạl kitạ nang higịt pa sa kahit anọng bagay sa mundọ. {W Busilak 3.16}.
mamahalịn {U/DB/H}. Kasị puro mamahalịng gamit ang kanyạng binibilị. {W Simo Mahal 1}.
mahạl {X/DB} {6K-635} = minamahạl. Mahạl kitạ. Mahạl niyạ ang kanyạng anạk.
magmahalan {DT00/fr} !!.
pagmamahal {ND}.
pagmamahalan {ND}.
kamahalan {N}.

maharlik. {U/Cd/Sk+?} Pang-uri

maịs (Zea mays). {N/Es} Espanyol

maka- {.} Unlapi

maka-. {.} Unlapi {9-6.5} {9K-2221}
makalawạ {UB}. Makalawạ na akọng nagdikịt ng laruạn, pero hind pa magkadikịt.

makata. {X/N} Pangngalan manunula

Makilingkiling.

mala- {.} Unlapi
Unlapi ng pang-uri.gif" border=0 width=15 height=10> VCS mala-}
mala-: prefix used to form adjectives meaning:
 1. "half, semi-, or partially", as in malasado.o. eggs).
 2. like, similar to, or somewhat resembling, as in mala-Hitler, similar to Hitler.
 • { UPD malasado, malasebo}
  1. malasado {U/Es} |mal+asado|.
  2. malasebo {U/mala+sebo}

 • malas. {X} Ugat ng salita
  malasin. Magandạng malasin ang paglubọg ng araw sa Loọk ng Maynila.
  ipamalas {DB11}. Alạm ko kasịng kahinaan niyạ ang atensyong ipinamamalas ko sa kanyạ. {W Girl 3.8}.

  malas. {N/Es} Espanyol
  malasin {DT00} {7-2}. Minalas siyạ sa sugạl kagabi.

  malay. {X/N} Pangngalan
  Nawalạn siyạ ng malay. Wal akọng malay sa kanilạng pinag-usapan.
  mamalayan {DT} {7-3.5.1}. Hind siyạ namamalayang gisịng na kamịng lahạt.
  pamalayan {DB}. Pinamalayan.
  magkamalay {DT00}.
  magkamalay-tao {DT00}.
  pagkakamalay {ND}.
  kamalayạn {N}.
  malay-tao {N/Cd}. Nawalạn siyạ ng malay-tao.
  walạng-malay {U}.
  walạng-malay-tao {U}.

  Malạy. {Ty/N} Malay
  Malạy, Malayan (1) {N, U} :: Tao na naniniraḥn sa Malaysia, Brunei at bahagi ng Indonesia (lahi).
  Malạy, Malayan (2) {N, U} :: Tao na nagmul sa lahing itọ.
  Malạy, Malayan (3) {N, U} {Ty: Bahasa Melayu} :: Wika ng mga Malạy.
  Malaysia {N} {Ty: Malaysia}.

  mal. {X/N,U} Pangngalan
  Sampụng lahạt ang mal niyạ.
  mal {U}. Malịng sagọt iyạn.
  kamalian.
  [kamal] .
    magkamal {DT00/fg/mag+kamali}. Nagkamal siyạ sa pagbilang. Ang taong nagkakamal ay dapat tumanggạp ng kanyạng kamalian.
  pagkamalạn {DB101/ft|fg/P-L}. Pinagkamalạn kong ahas ang patpạt na iyọn.
  ipagkamal {DB11/fl1/fg/fl2}. Malimit ipagkamal ng mga tao si Maria sa kanyạng kapatịd.
  mapagkamalạn {DB10/ft|fg?fp, DB001/ft|P-L}. Napagkamalạn mo ang sinabi niyạ sa iyọ. Napagkamalạn akọng prinsesa sa kaharian.
  pagkakamal {ND/mag+kamali}.

  maliputọ (Caranx ignobilis).   {X/N} Pangngalan Isda

  malmạg (Tarsius).   {X/N} Pangngalan

  malong. {X/N} Pangngalan tap
  malong {N}.

  malunggạy (Moringa oleifera) . {X/N} Pangngalan

  malyete. {N/Es} Espanyol
  :: Pamukpụk sa puluhạn ng paẹt; ginagamit rin sa paglalapat ng dugtungan.

  mam-. {x} Unlapi {14-2.5.2}
  pam-.

  mama, mang. {X/N} Pangngalan Ginoo
  Isang mama sa bus.
  mama, mang. Mang Pepe (ale).

  mami. {N/Ch} Tsina

  Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan m - mam   22 Setyembre 2016

  Simula ng pahina   man - met   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag