Talasalitaan lup - luz

° lupa.{N/X} Pangngalan
pagguho ng lupa.
lupaịn {N}.
maylupa {N}.
lupalop {N}.

° lupịt. {N/X} Pangngalan
lumupịt {DT00}.
° malupịt {J}.
 Lumaya ang isipan at damdamin ng mga Pilipino mul sa makipot at malupịt na mga dogma at doktrina ng mga Espanyọl. .
magmalupịt {DT10/mag+malupit} {8-1.3}.
pagmalupitạn {DB10/pag+malupit+an}. Pinagmalupitạn nilạ ang kanilạng mga kabayo.
pagmamalupịt {NV/pag+&+malupit}.

° lupon.{N/X} Pangngalan ∼ lipon

° [lusaw]. {X} Ugat ng salita tunạw
lusawin.
lusạw {J}. Gamọt na lusạw.
bagalusaw {N} = bagay na lusạw.
lusawạn.

° luslọs.{N/X} Pangngalan

° [lusọg]. {X} Ugat ng salita
kalusugan.
malusọg.

° lusong.{X} Ugat ng salita
lumusong {DT01}. Hind mo ba napansịn na sa tuwing lulusong akọ sa tubig …? {W Madaling Araw 3.6}.
palusọng {J}. Palusọng ang daạn mul sa Lipạ hanggạng Calamb.

° lusọng. {N/X} Pangngalan
:: Kasangkapang gaw sa kaputol na katawạn ng kahoy na may uka sa gitna at pinagbabayuhan ng palay.
Puwede bang dikdikịn mo na lang akọ sa lusọng? {W Unggoy}.

° lusọt. {X} Ugat ng salita
lusutan {DB/fp|fa}.
malusutạn {DB10/fp|fa}. Palagi kitạng nalulusutạn, di ba?
makalusọt {DT01|fa|fl}= sich durchhangeln, sich durchmogeln. Nakalulusọt ang batang iyạn sa anọ mang kagipitan.
palusọt {N}.

° [lutang].{X} Ugat ng salita
nakalutang. Nakalutang ang salbabida.
lumutang.

° [lutas].{X} Ugat ng salita
lutạs {J}. Lutạs na ang suliranin ko tungkọl sa pera.
lumutas, lumutạs {DT10}.
lutasin, lutasịn {DB10}. Lulutasịn ni Jose ang paligsahan.
kalutasạn.

luto. {N/X,U} Pangngalan
° :: Paghahand ng pagkain sa pamamagitan ng init.
luto {N} |1|. Lutong bukid ang kanyạng hinapunan sa tabịng kalsada. {W Anak ng Lupa 3.5}. Bagong luto.
magluto {DT00/fa, DT10/fa|fp} | 00 . Kung saạn silạ natutulog at nagluluto ng pagkain. {W Angara 2012 3.16}. Tinutulungan ko siyạng magluto araw-araw. {W Nanyang 7.6}. ° Gumaw siyạ ng sigạ sa kalạn at nagluto ng kapẹ. {W Nanyang 12.27}.
lutuin {DB10/fp|fa} |2|. Kung may niluluto siyạng ibạng masarạp na ulam, ipinapatikịm din sa akin kung tama na ang timplạ. {W Nanyang 7.9}.
° luto {DB//X}. Pakuluịng ulit hanggạng luto na ang pusịt at ang talọng.
iluto {DB11/ft|fg|fp} |0|. Iluto mo ang karnẹ kay Tatay.
° ipaluto {DB10+01/ft|fh|fg} {7-4.1}. Ipaluto mo sa kusinera ang gulay.
° paglutuin {DB20/fg|fh|ft} {7-5.1}.
° papạglutuin {DB20/fa|fi|fp} {7A-511 }. Papạglutuin ko ng kanin si Ate.
ipagluto {DB20/fp|fg|ft} |1| {7-5.3}. Ipinagluto ka niyạ ng pinakamahusay na kapẹ. {W Nanyang 13.25}.
° maipagluto {DB20/fp|fg|ft} {7-5.4}. Buksạn mo ang kalạn nang maipagluto ko ang Tatay ng pagkain.
° ipangluto {DB20/fm|fg|ft} {7-6.1}. Ipinapangluto ko ng turọn ang pang-ipit.
° pakiluto {DB10/ft|fg} {7-9.2}. Pakiluto mo namạn ang manọk.
° pagluluto {ND}.
° lutuạn {N}. … at ang bawat umuupa'y may kanyạ-kanyạng lutuạn. {W Anak ng Lupa 3.4}.
° tagaluto, tagapạgluto {N, U}.

Pagluluto.
babad.
bagong luto.
batị.
gayat.
gisạ.
hain.
hati.
hiwa.
ihaw.
Sa Kusina.
kul.
malabnạw.
laga.
malapot.
luto.
Pagkain.
pig.
pitpịt.
prito.
Mga putahe.
sahọg.
saing.
sangkạp.
singạw.
sagitsịt.
tadtạd.

° lutọng.{X} Ugat ng salita
malutọng. Malutọng ang sitsarọn.

° [luw]. {X} Ugat ng salita
iluw.
kaluluwạ {N/ka-&?}.

° luwạg. {N/X} Pangngalan
Pambihira ang luwạg nitọng kuwạrto ko.
lumuwạg {DT00}.
pagluwagịn {DB10}. Pinagsikịp namin ang pulutọng ng …, at pinagluwạg ang ibạng pulutọng.
kaluwagạn, kaluwagan {N}.
maluwạg {J}.

° luwạng. {N/X} Pangngalan
maluwạng {J}. Naglabạs din ang dalaga ng isạng maluwạng na blusang bulaklakin. {W Nanyang 12.24}.

° luwalhati. {N/X} Pangngalan
Luwalhati sa Diọs sa kataạs-taasạn. {Luc. 2:14}.
kaluwalhatian.

° luwạs (1). {X} Ugat ng salita
lumawạs {DT01, DT10 {8-1.2}. Lumawạs ka sa Maynila bukas. Hind nga ba't nagpapabilị rin kamị ng lobo sa aming mga nanay kapạg lumuluwạs kamị sa kabayanan? {W Pagbabalik 3.15}. Kayạ't naisipan kong lumuwạs ng Maynila kung saạn siyạ tumitigil. {W Damaso 4.2}.

° luwạs (2). {N/X} Pangngalan
magluwạs {DT10}.
iluwạs {DB10}.
pagluluwạs {NV}.

° luya (Zingiber). {N/X} Pangngalan

° Luzọn, Lusọn.{N/Na/Ch} Tsina |lusung dao|

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan lup - luz  
16 Marso 2019

Dateibeginn   Pahinang pamagat ni Filipino   Ugnika