lup - luz
Pambungad Talahuluganang lup - luz
la lag lam lap las le li lim lo lu   lup lus lut luwlupa. {X/N} Pangngalan
pagguho ng lupa.
lupaịn {N}.
maylupa {N}.
lupalop {N}.

lupịt. {X/N} Pangngalan
lumupịt {DT00}.
malupịt {U}.
 Lumaya ang isipan at damdamin ng mga Pilipino mul sa makipot at malupịt na mga dogma at doktrina ng mga Espanyọl. .
magmalupịt {DT10/mag+malupit} {7-1.3}.
pagmalupitạn {DB10/pag+malupit+an}. Pinagmalupitạn nilạ ang kanilạng mga kabayo.
pagmamalupịt {ND/pag+&+malupit}.

lupon. {X/N} Pangngalan lipon

[lusaw]. {X} Ugat ng salita tunạw
lusawin.
lusạw {U}. Gamọt na lusạw.
bagalusaw {N} = bagay na lusạw.
lusawạn.

luslọs. {X/N} Pangngalan

lusọg. {X} Ugat ng salita
kalusugan.
malusọg.

lusong. {X} Ugat ng salita
palusọng {U}. Palusọng ang daạn mul sa Lipạ hanggạng Calamb.

lusọng. {X/N} Pangngalan
:: Kasangkapang gaw sa kaputol na katawạn ng kahoy na may uka sa gitna at pinagbabayuhan ng palay.
Puwede bang dikdikịn mo na lang akọ sa lusọng? {W Unggoy}.

lusọt. {X} Ugat ng salita
lusutan {DB/ft|fg}.
malusutạn {DB10/ft|fg}. Palagi kitạng nalulusutạn, di ba?
makalusọt {DT01|fg|fn}= sich durchhangeln, sich durchmogeln. Nakalulusọt ang batang iyạn sa anọ mang kagipitan.
palusọt {N}.

[lutang]. {X} Ugat ng salita
nakalutang. Nakalutang ang salbabida.
lumutang.

[lutas]. {X} Ugat ng salita
lutạs {U}. Lutạs na ang suliranin ko tungkọl sa pera.
lumutas, lumutạs {DT10}.
lutasin, lutasịn {DB10}. Lulutasịn ni Jose ang paligsahan.
kalutasạn.

luto. {X/N,U} Pangngalan
:: Paghahand ng pagkain sa pamamagitan ng init.
luto {U}. Pakuluịng ulit hanggạng luto na ang pusịt at ang talọng. Bagong luto.
magluto {DT10/fg|ft}. Siyạ ang nagluluto ng aming pagkain.
lutuin {DB10/ft|fg}. Niluto ko ang gulay.
iluto {DB11/ft|fg|fp} {7-2.4}. Iluto mo ang karnẹ kay Tatay.
iluto {DB20/fp|ft|fg} [+/--] {7K-241 (10)}. Iluto mo si Tatay ng karnẹ.
ipagluto {DB20/fp|ft|fg} {7-5.2}. Ipagluto mo ng pansịt ang bata.
maipagluto {DB20/fp|ft|fg}. Buksạn mo ang kalạn nang maipagluto ko ang Tatay ng pagkain.
ipaluto {DB10+1/ft|fh|fg}. Ipaluto mo sa kusinera ang gulay.
pakiluto {DB10/ft|fg}. Pakiluto mo namạn ang manọk.
paglutuin, papạglutuin {DB20/fg|fh|ft} {7-5.3}. Papạglutuin ko ng kanin si Ate.
ipangluto {DB20/fm|ft|fg} {7-6.1}. Ipinapangluto ko ng turọn ang pang-ipit.
pagluluto {ND}.
lutuạn {N}. ... at ang bawat umuupa'y may kanyạ-kanyạng lutuạn. {W Anak ng Lupa 3.4}.
tagaluto, tagapạgluto {N, U}.
    Pagsukat sa lutong bahay.

Pagluluto.
babad.
bagong luto.
batị.
gayat.
gisạ.
hain.
hati.
hiwa.
ihaw.
Sa Kusina.
kul.
malabnạw.
laga.
malapot.
luto.
Pagkain.
pig.
pitpịt.
prito.
Mga putahe.
sahọg.
saing.
sangkạp.
singạw.
sagitsịt.
tadtạd.

lutọng. {X} Ugat ng salita
malutọng. Malutọng ang sitsarọn.

[luw]. {X} Ugat ng salita
iluw.
kaluluwạ {N/ka-&?}.

luwạg. {X/N} Pangngalan
Pambihira ang luwạg nitọng kuwạrto ko.
lumuwạg {DT00}.
pagluwagịn {DB10}. Pinagsikịp namin ang pulutọng ng ..., at pinagluwạg ang ibạng pulutọng.
kaluwagạn, kaluwagan {N}.
maluwạg {U}.

luwalhati. {X/N} Pangngalan
Luwalhati sa Diọs sa kataạs-taasạn. {Luc. 2:14}.
kaluwalhatian.

luwạs (1). {X} Ugat ng salita
lumawạs {DT01, DT10} {7-1.2}. Lumawạs ka sa Maynila bukas. Hind nga ba't nagpapabilị rin kamị ng lobo sa aming mga nanay kapạg lumuluwạs kamị sa kabayanan? {W Pagbabalik 3.15}. Kayạ't naisipan kong lumuwạs ng Maynila kung saạn siyạ tumitigil. {W Damaso 4.2}.

luwạs (2). {X/N} Pangngalan
magluwạs {DT10}.
iluwạs {DB10}.
pagluluwạs {ND}.

luya (Zingiber). {X/N} Pangngalan

Luzọn, Lusọn. {N/Na/Ch} Tsina |lusung dao|

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan lup - luz   22 Setyembre 2016

Dateibeginn   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag