lu - lun
Pambungad Talahuluganang lu - lun
la lag lam lap las le li lim lo   lu lug luh lum lun   lupluạd, luwạd. {X/N} Pangngalan
Yari sa luạd ang bang.

[lubag]. {X} Ugat ng salita
lubạg {U}.
maglubag, lumubag {DT00/fg}. Naglubag ang galit niyạ.
magpalubag, palubagin.
paglubag {ND}.

lubạk. {X/N} Pangngalan
Maraming lubạk sa daạn. Pun ng tubig ang mga lubạk sa daạn.
lubạk-lubạk. Lubạk-lubạk ang daạn.

lubạy. {X} Ugat ng salita
lumubạy {DT00}.
maglubay {DT10}.
lubayạn {DB10/fp|fg}. Pero ang mga lasịng na nagigịng bastọs, agạd niyạng pinandidilatan hanggạng lubayạn siyạ. {W Nanyang 22.4}.
malubạy {U}.

lubh. {A} Pang-abay
Lubhạng nagalit siyạ. Lubhạng magandạ siyạ. Lubhạng malakạs.
kalubhaạn. Kalubhaạn ng kanyang sakịt. Kalubhaạn ng kanyạng paratang.
lumubh {DT00}. Lumulubh ang kanyạng kalagayan.
malubh {U}. Malubhạng sakịt. Nasugatan nang malubh.
di lubhạ {A A} {9-3}. Di lubhạng mahalagạ.

lubid. {X/N} Pangngalan

lublọd. {X} Ugat ng salita
maglublọd {DT00?DT01}. Naglublọd sa putikan ang baboy.
ilublọb. Umalịs ka riyạn at bakạ ilublọb kitạ sa putik. {W Angela 3.5}. Inilublọb niyạ sa tubig ang kanyạng ulo.

lubọg. {X} Ugat ng salita
lumubọg. Lumulụbog sa kanluran ang araw. Lumubọg ang bapọr.
paglubọg ng araw {ND P-C}. Uuw na siyạ sa paglubog ng araw.

lubọs. {X/U} Pang-uri
lubọs {U}. Sa tuwịng nagdarasạl akọ, lubọs ang pasasalamat ko sa Diyọs dahil ... {W Krus 3.1}.
lubọs {A/U}. Lubọs na tama ka. Lubọs akọng nalungkọt. {W Krus 3.4}.
kalubusạn {N}.
lubusan {A}. Lubusang nawasạk ang gusali. Lubusang matapos.

luga (Otitis media). {X/N} Pangngalan

lugạr, lugạl. {N/Es} Espanyol |lugar|
Anọng lugạr itọ? Tagasaạn kang lugạr? Lugạr na tropikọ. Mayroọn pa bang lugạr na mapapaglagyạn sa kọtse?. Kung akọ ang nasa iyọng lugạr (kalagayan), akọ'y magbibitịw.
wal sa lugạr. Wal sa lugạr ang higpịt ng kanyạng mga magulang.

[lugạs]. {X} Ugat ng salita
malugạs.
pagkalugạs ng buhọk.

lugaw. {N/Ch} Tsino
lugaw (2):: Tsino na putahe. Bigạs na pinakukulọ sa sabạw ng manọk hanggạng lumapot. Karaniwang may luya bilang pampalasa.

lugi. {N/Ch} Tsino
pagkalugi.

[lugit]. {X} Ugat ng salita

magpalugit, palugitan {D.}.
palugit {N}. Kapạg lumampạs sa limạng araw na palugit na walạng pakikipag-ugnayan sa aming tanggapan, ....

lugmọk. {X} Ugat ng salita
nakalugmọk.
mapalugmọk. Napalugmọk si Busilak na parang wal ng buhay.

lugọd. {X} Ugat ng salita
malugọd {DT01/fg|ft}. Nalugọd akọ sa pagsama sa kanyạ. Nalugọd po namin kayọng inaanyayahan na dumalọ sa Paskọng Pistahan.
makalugọd {DT01/fg|fp} {7-3.4} . Nakalulugọd sa kanyạ ang pagsasayạw. Sie tanzt gern.
kalugdạn {DB10/fs|fg}. Luwalhati sa Diyọs sa kataạs-taasạn, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdạn niyạ. { Biblia Luk 2:14}.
nakalulugọd {U/DT01/E}. Nakalulugọd na pagkikita.

luha. {X/N} Pangngalan
Kinakalaban si Sandra ang pagbalong ng luha.{ Liwayway 17 Mar 2008 p.18}.
mangilid ang luha {DT01/mang+gilid TT N}.
lumuha {DT00,DT01}.
iluha {DB10/fs|fg} {7-2.4}. Anọ ang iniluluha niyạ?

luhọd. {X} Ugat ng salita tuhod
lumuhọd.

lukbọt. {X/N} Pangngalan
lukbutan {DT00}. ... yaọn daw ay nakuha niyạ sa isạng lukbutan ng amerikana ni Amạ. {W Uhaw 3.11}.

luklạk (Pycnonotus g. goiavier).   {X/N} Pangngalan
lukiluk (Pycnonotus u. urosticus) {N}.

lukot. {X/N} Pangngalan
Maraming lukod ang kanyạng damịt.
lukọt {U}.
malukot {DT00}. Nalukot sa maleta ang damịt niyạ.

luksọ. {X/N} Pangngalan
lumuksọ {DT00}. Lumuluksọ ang palak.
luksuhạn, luksuhịn {DB10/fn?ft|fg}. Niluksọ ni Pepe ang bakod.
magluksụng-lubid {DT00}.
luksụng-lubid {N/Cd} {8-2.2}.

[lula]. {X} Ugat ng salita
malula {DT00}. Dahil sa matataạs na alon ay nalulula siyạ.
pagkalula {N}.

lulan. {X/N} Pangngalan
lumulan {DT01}.
maglulan {DT10, DT11}.
magpalulan {DT10, DT11}. Magpalulan sa batiryạ. F.

lulọn. {X/N} Pangngalan
ilulọn.
panlulọn {N} F.

luma. {X/U} Pang-uri
Mga lumang damịt. Lumang simbahan.
makaluma.

lumahan, matạng-baka (Selar crumenophthamus). {X} Pangngalan

lumbạy. {X} Pangngalan
Malungkọt ang mga matạ, may ulap ng lumbạy patị mga kilay. {W Nanyang 11.2}.
malumbạy {DT00}. Alạm ko kung kailạn siyạ nalulumbạy. {W Laruang Krus 3.1}.
kalumbayạn {N}.
malumbạy {U}.

[lumọ]. {X} Ugat ng salita
manlumọ {DT00/mang-}.
paglulumọ {ND}.

lumpiy. {N,J/Ch} Tsino
lumpiyạng Shanghai {N.TL N/Na}.
lumpiyạng sariwa.
lumpiyạng ubod.

lunạn. {X/N} Pangngalan
lunan Gr.
panlunạn {U} Gr.

lunas. {X/N} Pangngalan
Hinihintay nilạ ang lunas kay Amạ. {W Dayuhan 3.14}. Pangunang lunas, pangunahịng lunas.
lumunas {DT01}.
lunasan {DB10}.
nakalulunas {U/DT?}.
panlunas {U}.

lundạg. {X/N} Pangngalan talọn
lumundạg {DT01}.
maglundạg. Naglundạg siyạ sa tuw.
lundagạn{DB10}. Nilundagạn si Pedro ang padẹr.
lundagịn{DB10}. Nilundạg si Pedro ang padẹr.
mapalundạg {DT00}. Halos mapalundạg siyạ sa labis na tuw. {W Samadhi 4.3}.

lund, lundọy. {X/N} Pangngalan
Hinatak niyạ ang lund ng lubid.
lunduyan {N/X/lundoy?}.

lunggat. {X} Ugat ng salita
maglunggat {DT10}, lunggatiịn {DB10}.

lungkọt. {X/N} Pangngalan
Lungkọt ng puso. Ngunit sa kagandahang itọ, nababasa pa rin niyạ ang lungkọt sa mukhạ ni Nimfa. {W Suyuan 5.2}.
kalungkutan, pagkakalungkọt.
ikalungkọt.
malungkọt.

lungsọd, lunsọd. {X/N} Pangngalan
panlungsọd, panlunsọd. Pagpapaunlạd na panlunsọd.

[lunod]. {X} Ugat ng salita
lunurin {DB10}. Nilunod niyạ ang aso sa ilog.
malunod {DT00/fy?DB00/ft, DB10/ft|fg}. Nalunod siyạ sa ilog. Nalunod ko ang relọ.
kanluran.

lunọk. {X/N} Pangngalan
Kanyạng ininọm ang gamọt sa isạng lunọk.
lunukịn {DB10}. Wal siyạng nagaw kund lunukịn ang mga pangyayari upang mabigyạn nilạ ng magandạng kinabukasan ang kanilạng dalawạng anạk. {W Arrivederci 3.3}.

lunt, luntian. {N,J/Ch} Tsino Mga kulay bẹrde

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan lu - lun   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   lup - luz   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag