lo - loo
Pambungad Talahuluganang lo - loo
la lag lam lap las le li lim   lo lom loo   lu luplobo. {N/Es} Espanyol |lobo|
Isạng lobo ang nahulog sa balọn na walạng tubig. {W Äsop 3.1.1}.

lobo. {N/Es} Espanyol |globo|
Pumutọk ang lobo.

loko, loka. {U/Es} Espanyol |loco|
maloko {DT00}. Bakit mo ginaw iyọn? Naloloko ka ba?
lumuko {DT01}. Siyạ ang lumuko sa akin.
lokohin {DB.}.
maloko {DB10}. Naloko siyạ ng tindera.
kalokohan {N}= Unsinn, Unfug.
manloloko {N}.
panloloko {N}.
luku-lukọ, luku-lukạ {N/&&}.
lokong-loko {U/&&}.

lolo, lola. {N/Es} Espanyol Kamag-anak
lolo, lola sa tuhod.

lomi. {N/Ch} Intsik
:: Putaheng miki na may sabạw.

lomo. {N/Es} Espanyol |lomo| pig

longganisa, langgonisa. {N/Es} Espanyol |longaniza|

loọb (1). {X/N} Pangngalan
Mangyaring pumasok kayọ sa loọb.
nasa loọb ng {L.TK N TW} {4-4.2}. Nasa loọb ng kahọn ng mesa ang aklạt. Anọ ang nasa loọb mo?
sa loọb ng {TA N TW} {4-4.2}. Tinapos niyạ ang trabaho sa loọb ng dalawạng araw.
ụtang na loọb {N TL N}.
manloọb {DT00}.
loobạn {DB20/fn|ft|fg}. Niloobạn ang bangk ng libu-libung piso.
isaloọb {DB10/ft|fg}. Hind siyạ hihing ng tulong sa mga itọ, naisaloọb niyạ. {W Unawa 3.8}.
looban {N}. Wawalisịn ng inạ ang kanilạng looban.
tagaloọb {N}.
manloloọb {N}.
lamạnloọb {N}. Alisịn mo sa manọk ang mga lamạnloọb.
kaloobạn, lakạs ng loọb {N}.
saloobịn {N}. Hind niyạ talagạ maarọk ang saloobịn ng dalaga. {W Nanyang 13.16}.
panloọb {U}. Panloọb na bahagi ng katawạn.
kusang-loọb {U}. Kusang-loọb siyạng naghandọg ng tulong.

[loọb] (2). {X} Ugat ng salita
kaloọb {N}.
 magkaloọb {DT11}. spenden.
pagkaloobạn {DB10/fp|fg} {7-5.1}. Pagkaloobạn tayo ng grasya ng Diyọs.

loọk. {X/N} Pangngalan

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan lo - loo   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   lu - lun   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag