las - lay
Pambungad Walang talahuluganang sa las - lay
la lag lam lap   las lat law lay   le li lim lo lu luplasa. {X/N} Pangngalan
Masarạp ang lasa ng adobong itọ.
malasa. Malasa ang kanyạng mga inilulutong pagkain.
pampalasa {N, U}. Hind masarạp ang pagkạin kung walạng pampalasa. .

Lasa at Amoy.
maalat.
maalingasaw.
maanggọ.
maanghạng.
maanghịt.
maasim.
mabaho.
mabantọt.
mahalimuyak.
malansạ.
malasa.
malinamnạm.
mapaklạ.
mapaịt.
masamyọ.
masangsạng.
matabạng.
matamịs.

lasạp. {N} Pangngalan
lumasạp {DT10}, lasapịn {DB10}.

lasịng. {X/U} Pang-uri
Lasịng siyạng umuw kagabị. Lasịng sa tuw.
lasẹnggo {N, U}.
mẹdyo lasịng.

laso. {N/Es} Espanyol
lasuhan {DB10}.

lason. {X/N} Pangngalan
Nakainọm siyạ ng lason.
maglason {DT00}. Naglason siyạ.
makalason {DT01}. Nakakalason sa isip ng tao ang masamạng librọ.
nakakalason {U}. May mga halamang nakakalason.

lata. {N/Es} Espanyol
de-lata.

latag. {X/N} Pangngalan
Manipịs na latag ng buhangin.
maglatag {DT11/fg|ft|fn}. Maglatag ng baldosa sa simẹnto.
ilatag {DB11/ft|fg|fn}. Ilatag ang banịg sa kama.

lathala. {X/N} Pangngalan
May mabuting lathala tungkọl sa paghahalaman ang pahayagạng itọ. Isa-Filipino mo ang lathalang itọ. .
ilathala, maglathala, ipalathala . Inilalathala araw-araw halos lahạt ng mga pahayagạn. .
malathala {DB10/ft|fg}. ... sanaysạy ... na nalathala sa magasịng Sagisag. {W Dasal 3.2}.
lathalaịn {N}.

lati. {N} Pangngalan
latian {N}.

latịk. {X/N} Pangngalan
latịk (1):: Sapal ng pinaglangis na kakanggat.
latịk (2):: Matamịs na niluto sa gat. .

Latịn. {N/La/Es} Latin-Espanyol
:: Wika ng sinaunang Roma at ng impẹryo nito.
Latino {U}. Abakadang Latino.
Latino {N} :: Taong nakatirạ o galing sa Amerikang Timog.

laurẹl [.la.ʔu'rel] (Laurus nobilis). {N/Es} Espanyol

lawa. {X/N} Pangngalan Tubigan
Maraming maliliịt na isd sa lawa.
Lawang Taạl..
Lawa ng Baị.

lawak. {X/N} Pangngalan
Lawak ng gubat.
magpalawak {DT00/fh?fg, DT10} {7-4.1}. Magpapalawak ang panagur sa tulong ng mga sumusunod. { Aganan 1999 p. 81}.
palawakin {DB10}.
pagpapalawak {ND/magpa+lawak}. Pagbu at pagpapalawak ng mga bahagi ng panalit. { Aganan 1999 p.21}.
kalawakan {N}. Kalawakan ng dagat.
malawak, malawakạn {U}. Malawakạng pagkakaunawa sa sariling wika. { Abeleda}.

laway. {X/N} Pangngalan dur
maglaway {DT00}.

lawin (Accipitridae, Falconidae) . {N/Ch} Tsina
Naninila ng sisiw ang lawin. .

lawịt. {X/U} pang-uri
lawitạn, palawitạn {DB10}.
magpalawịt {DT10}, palawitịn, ilawịt {DB10} . Ilawịt mo ang dila. .
palawịt {N}.

laya. {X/N} Pangngalan
Sa labạs lang akọ nakakatawa nang buọng laya. {W Estranghera 3.4}.
lumaya {DT00}. Lumaya ang isipan at damdamin ng mga Pilipino. {W Manunulat 3.1}.
kalayaan {N}. Kalayaan sa pananalit at pamamahayag.
pagpapalaya {N}. Pagpapalaya sa mga alipin. Pagpapalaya sa isipan. .
malaya {U}. Bansạng malaya.

Layas!. {M} Padamdam
layạs {U}.
lumayas {DT00, DT01}. Lumayas si Maria sa kanilạng bahay. Lumayas si Maria sa kanyạng asawa.
layasan {DB10}. verlassen. Nilayasan siyạ ng kanyạng asawa.
magpalayas {DT10}, palayasin {DB10}. Palayasin mo ang mga baboy.

[layaw]. {X} Ugat ng salita
magpalayaw {DT10/fh|fg}. Nagpapalayaw ang lola ng apọ niyạ.
palayawin {DB10/fg|fh}. Palayawin ang maysakịt. .
palayaw. Tingtịng ang palayaw ng matangkạd na batang babae.
layaw {U}.

layo. {X/N} Pangngalan
Kalahating kilometro ang layo ng aming bahay mul sa palẹngke.5 km.
malayo {U}. Malayong paglalakbạy. Nakatirạ akọ sa malayong bukid. Malayong kamag-anak.
malayo't liblịb_ {U C U}.
[lay]
 Lay! {M}.
lumay {DT01/01}. Lumay ka sa .... Lumay ka sa kapuwa. Lumalay ka sa paks.
malay {DB01}. Malalay kayọ sa amin nang anim na buwạn.
magpalay {DT01+01/fh|fn|fg}. Ang ginaw mo sa iyọng mga kaibigan ang nagpalay sa kanilạ sa iyọ. .
palayuịn, ipalaỵ {DB}.
pagpapalay {ND}.
pagkakalayo {N}. ... dahil sa pagkakalay sa sariling kultura. {W Salazar 1996 2.1.17}.
kalay {U}. Kalay ng aking puwẹsto ang kinatatayuạn ng bagong tindahan.
magkalay {U/magka+layo}. Magkalay ang dalawang magkaibigan habang sumasagot sa pagsusulit. Magkapareho ng tindạ ang dalawạng magkalayọng tindahan.

layon. {X/N} Pangngalan
layunin, nilalayon {N}. Ang kapayapaan ng daigdịg ang layuning kanyạng ipinakikipaglaban.
sa layuning {TA N.TL} (upang) . Nagsikap siyạng mabuti sa layuning makamtạn ang prẹmyo.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan las - lay   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   le - let   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag