lap - lay
Pambungad Walang talahuluganang sa lap - lay
la lag lam   lap lapi lar   las le li lim lo lu

lapad. {X/N} Pangngalan
Isạng metro ang lapad ng mesa. Anọ ang lapad ng daạn?
laparan, magpalapad, palaparin. Pinalapad nilạ ang kạlye.
malapad. Malapad ang daạn.

lapạg. {X/N} Pangngalan
lumapạg {DT01/fg|fn}. Lumapạg sa paliparan ang eruplano.
maglapạg {DT11/fg|ft|fn}.
ilapạg {DB11/ft|fg|fn}. Inilapạg niyạ ang mga aklạt sa ibabaw ng mesa.
palapạg {N}. Limạng pamịlya ang nakatirạ sa ikaapat na palapạg.

lapạng. {X/N} Pangngalan
Lapạng na kesong kasinlakị ng aking palạd ang kinain ng gutọm na bata.

[lapat]. {X} Ugat ng salita
lapat na lapat {U TL U}. Lapat na lapat ang kahọn.
maglapat {DT10}. Maglapat ng kaparusahạn .
ilapat {DB10}. Ilapat mong mabuti ang takịp.
paglapatin {DB10}. Paglapatin ang dalawạng tablạ. Pinalapat niyạ ang kumuyọs na papẹl.
paglalapat {ND}.

[lapi]. {X} Ugat ng salita
maglapi {DT10} Gr.
iunlapi {DB01} Gr. Kung iniunlapi [itọ] sa isạng salitạng tambalan ... { Aganan 1999 p. 37} .
paglalapi {ND} Gr.
panlapi {N} Gr.
unlapi {N} Gr.
gitlapi {N} Gr.
hulapi {N} Gr.

lapidạ. {N/Es} Espanyol

lapis. {N/Es} Espanyol

[lapit]. {X/DT} Ugat ng salita
lumapit {DT01}. Lumapit siyạ sa akin. Lumapit ka na sa doktọr.
lapit {X/DT/}. Lapit na sa doktọr.
lapitan {DB10/fp|fg}.
ilapit {DB11}. anderem stellen. Ilapit mo ng sa akin ang lamesang iyạn.
malapitan {DB10/fp|fg}. Wal ni sinumạng tao ang maaari kong malapitan. {W Damaso 4.3}.
malapịt {DT00 DB10}. Ang maiitịm na ulap ay tand na nalalapịt ang bagyọ.
malapit {U}. Malapit na ang paskọ. Malapit sa baybạy-dagat.
kalapịt {N}, [kapit] {?}.
  kapitbahay, kapit-bahay {N/Cd}.
kalapịt-bayan, kapitbayan, kapit-bayan {N/Cd}.
kalapịt-bans, kapitbans, kapit-bans {N/Cd}.
  Mga Kalapit-bansa ng Pilipinas.

lapot. {X} Ugat ng salita
maglapot, laputan, palaputin. Pinalalapot ng kusinero ang salsạ sa pamamagitan ng arina.
malapot {U}. Malapot na pintura.

lapulapu (Epinephelus). {N/&&} Pangngalan Mga isda

[larang]. {X} Ugat ng salita
larangan {N}. Sa larangan ng pag-awit. {W Regine 3.3}. Larangan ng digmaan.

larawan. {X/N} Pangngalan
maglarawan {DT10}.
ilarawan {DB10}. Inilarawan niyạ ang kagandahan ng mga bundọk. Maayos na ilarawan.
ilarawan, maglarawan nang labis.
ilarawan, maglarawan nang pamal.
magsalarawan {DT}, isalarawan {DB10/ft|fg, DB11/ft|fg|fn}. Isinalarawan sa kạmbas ng pintọr ang kagandahan ng paglubọg ng araw.
malarawan {DB00}. Ang bundọk ay nalalarawan sa malinaw na tubig.
paglalarawan {ND}. (Sa) matalinghagang paglalarawan.
naglalarawan {U}.

lar. {X/N} Pangngalan
Simul noọn, natatapos na lagi ang lar namin ni Ate Rowena at ni Ate Sally. {W Mumo 3.9} ., Ate S. und mir vollständig zu Ende.
lar (2) {N} (palakasan). Anọ ang kanyạng paboritong lar?
maglar {DT00, DT10}. Naglalar ang tupang maliliit. Halinang maglar ng taguạn. Maraming larawan ang naglar sa utak ko. {W Angela 3.8}.
laruịn {DB10/ft|fg}. Lalaruịn nilạ ang madyọng.
paglaruạn {DB10/ft|fg} {7-5.1}. Paglaruạn ang tungk ng aking ilong. {W Madaling Araw 3.1}.
kalar {N}.
laruan {N}. Magandạ ang kanilạng laruan.
laruạn {N}. Marami siyạng laruạn.
magkalar, magkakalar {N} {9K-222}. Magkalar si Paola at ang kaklase niyạ. Magkakalar si Paola at nilạ Pedro.
magkalar, magkakalar {U} {9K-222}. Pagọd na ang magkalarọng tuta.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan lap - lar   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   las - lay   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag