Talasalitaan lap - lar

° lapad.{N/X} Pangngalan
Isạng metro ang lapad ng mesa. Anọ ang lapad ng daạn?
laparan, magpalapad, palaparin. Pinalapad nilạ ang kạlye.
malapad. Malapad ang daạn.

° lapạg.{N/X} Pangngalan
lumapạg {DT01/fa|fl}. Lumapạg sa paliparan ang eruplano.
maglapạg {DT11/fa|fp|fl}.
ilapạg {DB11/fp|fa|fl}. Inilapạg niyạ ang mga aklạt sa ibabaw ng mesa.
palapạg {N}. Limạng pamịlya ang nakatirạ sa ikaapat na palapạg.

° lapạng.{N/X} Pangngalan
Lapạng na kesong kasinlakị ng aking palạd ang kinain ng gutọm na bata.

° [lapat]. {X} Ugat ng salita
lapat na lapat {J L J}. Lapat na lapat ang kahọn.
maglapat {DT10}. Maglapat ng kaparusahạn.
ilapat {DB10}. Ilapat mong mabuti ang takịp.
paglapatin {DB10}. Paglapatin ang dalawạng tablạ. Pinalapat niyạ ang kumuyọs na papẹl.

° [lapi].{X} Ugat ng salita
° [lapi] Gr
 ° paglalapi {ND} {1-7.3 (2)}.
° panlapi {N}.
° unlapi {N}.
° gitlapi {N}.
° hulapi {N}.
° kumpọl-panlapi {1-7.3 (2)} .

Mga panlapi.
i- ka- ma-
mag- mai- maka-
maki- mala- mang-
mapa- mapag- naka-
napaka- pa- pag-
paki- pala- pang-
sang- sing-

° lapidạ.{N/Es} Espanyol

° lapis.{N/Es} Espanyol

[lapit] |130|. {X} Ugat ng salita
lumapit {DT01/fg|fn} |40|. Lumapit silạ sa isạng mayamạng kamag-anak. {W Daluyong 2.3}.
lapitan {DB10/fp|fg} |14|. Katunayan, ikạw ang kaunạ-unahan naming nilapitạn. {W Angela 3.14}.
ilapit {DB10/ft|fg} |2|. Inilapit niyạ ang bandeha.{W Nanyang 12.28}.
malapitan {DB10/fp|fg} |3|. Wal ni sinumạng tao ang maaari kong malapitan. {W Damaso 4.3}.
malapịt {DT00/fg} |8| {7-3.5.1 [3*]} . Habang nalalapit silạ, untị-unt nang naghuhunos ang darạng sa kaibuturan ni Ada. {W Bulaklak 8.1}.
malapit {U} |40|. Malapit akọ kay Tiya Margie. {W Tiya Margie 3.5}.
pagkamalapit {N/pagka+malapit}. Itọ ang dahilạn ng pagkamalapit sa isạ't isạ ng mga bansạng … {W Salazar 1996 1.1.11}.
° kalapịt {J}, [kapit] {X/lapit?}.
 kalapịt {J} |3|. Mul sa isạng kalapịt na bahay ay narinịg ko ang ilạng tugtugin sa piyano. {W Lunsod 3.13}.
kapitbahay, kapit-bahay {N/Cd}.
kalapịt-bayan, kapitbayan, kapit-bayan {N/Cd}.
kalapịt-bans, kapitbans, kapit-bans {N/Cd}.

° [lapot]. {X} Ugat ng salita
maglapot, laputan, palaputin. Pinalalapot ng kusinero ang salsạ sa pamamagitan ng arina.
malapot {J}. Malapot na pintura.

° lapulapu (Epinephelus). {N/&&} Pangngalan Mga isda

° [larang]. {X} Ugat ng salita
larangan {N}. Sa larangan ng pag-awit. {W Regine 3.3}. Larangan ng digmaan.

° larawan. {N/X} Pangngalan
maglarawan {DT10}.
ilarawan {DB10/fp|fa} |4| larawanin. Inilarawan niyạ ang kagandahan ng mga bundọk. Maayos na ilarawan.
ilarawan, maglarawan nang labis.
ilarawan, maglarawan nang pamal.
magsalarawan {DT}, isalarawan {DB10/fp|fa, DB11/fp|fa|fl}. Isinalarawan sa kạmbas ng pintọr ang kagandahan ng paglubọg ng araw.
malarawan {DB00}. Ang bundọk ay nalalarawan sa malinaw na tubig.
paglalarawan {N/G}. (Sa) matalinghagang paglalarawan.
naglalarawan {J} = beschreibend, bildhaft.

° lar. {N/X} Pangngalan
Simul noọn, natatapos na lagi ang lar namin ni Ate Rowena at ni Ate Sally. {W Mumo 3.9}., Ate S. und mir vollständig zu Ende.
lar (2) {N}(palakasan). Anọ ang kanyạng paboritong lar?
° maglar {DT00, DT10}. Naglalar ang tupang maliliit. Halinang maglar ng taguạn. Maraming larawan ang naglar sa utak ko. {W Angela 3.8}. Patulọy na naglalar sa aking isipan ang pagtatagp at pag-uusap namin ni Nieva. {W Estranghera 3.1}.
° laruịn {DB10/fp|fa}. Lalaruịn nilạ ang madyọng.
paglaruạn {DB10/fp|fa} |2| {8-5.1}. Paglaruạn ang tungk ng aking ilong. {W Madaling Araw 3.1}.
makipaglar {DT01/fa|fr} |2| {7-9.1}. Isạng araw, balak ko sanang makipaglar ul sa kanyạ. {W Tiya Margie 3.6}.
kalar {N}.
laruan {N}. Magandạ ang kanilạng laruan.
laruạn {N}.
magkalar, magkakalar {N}. Magkakalar si Paola at nilạ Pedro.
magkalar, magkakalar {J} .

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan lap - lar  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   las - le   Pahinang pamagat na Filipino   Ugnika