Talasalitaan lam - lao

° lamạn.{N/X} Pangngalan (≠ laman)
° lumamạn, maglamạn {DT10}. Sakong maaaring maglamạn ng 50 kg bigạs.
° lamanịn {DB10}.
° nilalamạn {N//DB/E} |5|. Ganitọ ang nilalaman ng tuḷa. {W Pag-ibig ni Rizal 3.10}.
° mga nilalamạn.
° kalamạn {N}.
° kalamnạn {N}. Kalamnạn ng manggạ.
° kalamnạn (2) {N}. … hind mo na siguro matiịs balewalaịn ang pagsiklọt ng aking mga kalamnạn. {W Madaling Araw 3.2}.
° palamạn {N}.
° lamạnloọb {N/Tb}.

[laman]alam.

lamang, lang. {A/HT} Pang-abay
|lang : lamang ↔ 350:400|
|ko lang : lang ko ↔ 18:0|. |lang niya : niya lang ↔ 7:0|
|lamang ito : ito lamang ↔ 18:2|
° lang {A/HT}. Di bale na lang. Ikạw (na) lang. Huwạg na lang.
lamang, lang {A/HT: P-D(D A …}. Pero gustọ ko lang itanọng. {W Bulaklak 8.6}.
lamang, lang {A/HT: P-U(U A …}. Ang pamumulaklạk ng literatura sa Tagalog ay isạ lamang bahagi … {W Salazar 2006 2.1.23}.
lamang, lang {A/HT. Ilạng buwạn na lamang. {W Anak ng Lupa 3.7}.
lamang, lang {A/HT. Ngayọn lang nangyari 'to sa 'kin. {W Bulaklak 8.5}.
lamang, lang {A/HT.6}. Kararatịng ko lang.

° lamạng. {N/X} Pangngalan
kalamangạn {N}.
malamạng {J, D} (∼ maaari). Malamạng na nakaalịs siyạ. Malamạng na dahilạn.. Sa hind malamạng dahilạn, tinigilan ng ating pambansạng bayani ang panliligaw sa dalaga. {W Pag-ibig ni Rizal 3.5}.

° lamat. {N/X} Pangngalan
magkalamat {DT00}. Nagkalamat ang baso.
may-lamat {J}. May-lamat ang pingg̣n. May-lamat ang tablạ.

° lamay. {N/X} Pangngalan
Tatlọng gabing lamay.
lamay (2). May lamay akọ mamayạng gabị.
maglamay sa pag-aaral {DT00 MA N/G}.

° lambạk.{N/X} Pangngalan
:: Malawak na kapatagang nasa pagitan ng mga bundọk.

° lambanọg. {N/X} Pangngalan

° lambạt.{N/X} Pangngalan

° lambịng. {N/X} Pangngalan
lumambịng, maglambịng.
maglambingan {DT00/fr} {8-8.2} !!.
malambịng, mapaglambịng {J}.
paglalambịng {N/G}.

° lambitinbitin.

° lambọng.{N/X} Pangngalan
° lumambọng. Biglạng umihip ang malakạs na hangin at lumambọng ang maitịm na ulap. {W Nanyang 13.12}.

° lambọt. {X} Ugat ng salita
malambọt. Malambọt na karnẹ. Malambọt na puso.

° lamịg. {N/X} Pangngalan ginạw
Kanin lamịg .
pampalamịg {N}. Idulot mo sa panauhin natin ang aking inihandạng pampalamịg.
malamịg {J}. Malamịg ang kapẹ.
malamịg ang dug.

° lamlạm. {X} Ugat ng salita
lumamlạm.

° lamọk (Culex pipiens). {N/X} Pangngalan
Kinagạt akọ ng lamọk kagabị.

° lamon. {X} Ugat ng salita
lumamon {DT10}, lamunin {DB10}. Nilamon ng gutọm na bata ang pagḳin niyạ.
lalamunan {N}. Sakịt ng lalamunan.

° lampạ.{J/X} Pang-uri

lampạs |12|. {U/X} Pang-uri {9-3 (3)}
lampạs { U: P-L=P-U }
lampạs {U}. Lampạs ng ala-una ng hapon. {W Anak ng Lupa 3.1}. Bata ka pa namạn. May hitsura pa kahit lampạs kuwarẹnta ka na. {W Rosas 3.22}. Du hast noch ein [jugendliches] Gesicht, obwohl du schon über vierzig bist.
lampạs sa {U,  O : P-P=P-U} |3|. Lampạs itọ sa pinagmumulạn ng liwanag ng araw. {W Ambrosio 2006 1.39}. {10-2 (3)}
° lumampạs {DT01/fg|fn} |1|. Huwạg lalampạs sa negosyo ang relasyọn n'yo ni Fely. {W Nanyang 22.26}.
° lampasạn {DB10/fn|fg} |1|. übergehen. Nilampasạn ko ang isạng karihạn at isạng butika. {W Lunsod 3.5}.
° malampasạn {DB10/fn|fg} |1|.

° lampịn.{N/X} Pangngalan
… at itọ'y binalot niyạ ng mga lampịn. {Luc. 2:7}.

° lamukọs.{J} Pang-uri
lamukusịn, lumamukọs. Huwạg lamukusịn ang papẹl.

° lanaw.{N/X} Pangngalan

° landạs.{N/X} Pangngalan
May hinala akọng ang landạs na itọ ay patungo sa ilog.

langlamang.

° langaw. {N/X} Pangngalan

° langgạm.{N/X} Pangngalan

° [langgạs]. {X} Ugat ng salita
langgasịn at bendahạn {DB10}. Pakilanggasịn at bendahạn mo ang aking sugat.
paglalanggạs at pagbebendạ sa sugat.
panlanggạs.
Halamang-gamọt sa panlalanggạs sa sugat. .

° [langhạp]. {X} Ugat ng salita
lumanghạp {DT10}. Lumabạs ka at lumanghạp ng sariwang hangin.
langhapịn {DB10}. Langhapịn mo lang ang gamọt. Huwạg mong langhapịn ang usok.

° langịb.{N/X} Pangngalan
Huwạg mong aalisịn ang langịb kung hindị pa lubọs na magalịng ang sugat.

° langịs. {N/X} Pangngalan ≠ mantika.
Langịs na krudo. Langịs ng niyọg.
langisạn. Langisạn mo ang makinạng iyạn.
maglangịs.
langisan.

° langit.{N/X} Pangngalan

Sa langit.
araw.
balatas.
bituịn.
bulaḷkaw.
buwạn.
himpapawịd.
planeta.
tala.
tanglạw-dag.
Panahọn .

° langk. {N/X} Pangngalan

° [langọy].{X} Ugat ng salita
lumangọy {DT00/fa} |2|. Habang ibig mong lumangọy ay lalo kang nalulunod. {W Rosas 3.19}.
maglangọy {DT00} |0|.
makalangọy {DT00} |2|. Hind ba't talagạ namạng hind nakakalangọy ang amạng hari? {W Gubat 3.2}.
languyan {N}. Ang pahingahan ay may malalim na languyan at mababaw para sa bata.
panlangọy {J}. Kasuutạng panlangọy.

° lansạ. {N/X} Pangngalan
malansạ {J}. Malalansạng isda.

° lansạk |0|.{X} Ugat ng salita
palansạk {J} Gr. Pangngalang palansạk.

° lansangan. {N} Pangngalan   Sa daan
Itọ ang lansangang aming pinanggalingan.

° lansones (Lansium domesticum). {N/Es} Espanyol |lanzones|
buwịg, langkạy, pumpọn ng lansones.

° lantạ.{J/X} Pang-uri
Lantạ na ang mga bulaklạk.
malantạ.

° lantạd.{J/X} Pang-uri
lumantạd, maglantạd {DT}.
ilantạd.
lantaran {J}. Lantarang nagịng mananayạw si Isha, at palịhim na inilalako ang katawạn. {W Nanyang 13.30}.

° lantạy.{J/X} Pang-uri
Lantạy na gint ang pulseras niyạ.

° lantịk.{N/X} Pangngalan
Lantịk ng baywạng niyạ.
malantịk {J}. Malantịk ang balakạng ng dalaga.

° [laon].{X} Ugat ng salita
malaon, malaunan {DT00}.
malaon {J}. Malaong paghihintạy.
malaon na {D D}.
kalaunan {N, D?}.

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan lam - lao  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   lap- lar   Pahinang pamagat na Filipino   Ugnika