lam - lao
Pambungad Talahuluganang lam - lao
la lag   lama lamb lan lans lao   lap las le li lim lo lu luplamạn. {X/N} Pangngalan (// laman)
lumamạn, maglamạn {DT10}. Sakong maaaring maglamạn ng 50 kg bigạs.
lamanịn {DB10}.
nilalamạn {N/DB/K}. Nalalaman mo ba ang nilalamạn ng sulat?
mga nilalamạn.
kalamạn {N}.
kalamnạn {N}. Kalamnạn ng manggạ.
kalamnạn (2) {N}. ... hind mo na siguro matiịs balewalaịn ang pagsiklọt ng aking mga kalamnạn. {W Madaling Araw 3.2}.
palamạn {N}.
lamạnloọb {N/Cd}.
lamạng-kati .

[laman]alam.

lamang, lang. {A/EC} Pang-abay
Hangin lamang iyọn. Maghintạy ka lang. Sandalị lang. Di bale na lang. Sịmple lang. Ikạw lang. Huwạg na lang.
lamang, lang {A/EC}. Isạ lang ang aso ko. Pitọ lang ang kapatịd ko. Limạng piso lang. Lima lang piso.. Ang pamumulaklạk ng literatura sa Tagalog ay isạ lamang bahagi ... {W Salazar 2006 2.1.23}.
lamang, lang {A/EC} {6-6.6}. Kararatịng ko lang.
para lamang sa {L D TK}. Para lamang sa mga babae.

lamạng. {X/N} Pangngalan
kalamangạn {N}.
malamạng {U, A} (maaari). Malamạng na nakaalịs siyạ. Malamạng na dahilạn.

lamat. {X/N} Pangngalan
magkalamat {DT00}. Nagkalamat ang baso.
may-lamat {U}. May-lamat ang pingg̣n. May-lamat ang tablạ.

lamay. {X/N} Pangngalan
Tatlọng gabing lamay.
lamay (2). May lamay akọ mamayạng gabị.
maglamay sa pag-aaral {DT00 TK ND}.

lambạg. {X/N} Pangngalan
:: Malawak na kapatagang nasa pagitan ng mga bundọk.

lambanọg. {X/N} Pangngalan

lambạt. {X/N} Pangngalan

lambịng. {X/N} Pangngalan
lumambịng, maglambịng.
maglambingan {DT00/fr} {7-8.2} !!.
malambịng, mapaglambịng {U}.
paglalambịng {ND}.

lambitinbitin.

lambọng. {X/N} Pangngalan
lumambọng (1). Biglạng umihip ang malakạs na hangin at lumambọng ang maitịm na ulap. {W Nanyang 13.12}.

lambọt. {X} Ugat ng salita
malambọt. Malambọt na karnẹ. Malambọt na puso.

lamịg. {X/N} Pangngalan ginạw
Kanin lamịg .
pampalamịg {N}. Idulot mo sa panauhin natin ang aking inihandạng pampalamịg.
malamịg {U}. Malamịg ang kapẹ.
malamịg ang dug.

lamlạm. {X} Ugat ng salita
lumamlạm.

lamọk (Culex pipiens). {X/N} Pangngalan
Kinagạt akọ ng lamọk kagabị.

lamon. {X} Ugat ng salita
lumamon {DT10}, lamunin {DB10}. Nilamon ng gutọm na bata ang pagḳin niyạ.
lalamunan {N}. Sakịt ng lalamunan.

lampạ. {X/U} Pang-uri

lampạs. {X/U} Pang-uri
[1} Lampạs ang bola. [2] Lampas na bola..
lampas sa {U TK}. [3] Isang batang lalaking lampạs sa labịngdalawạng taọng gulang. [4] Lampạs na sa oras ang iyọng pagpapahing. [5] Tumakb nang lampạs sa bahay.
lumampạs. Lumalampạs ang gugol niyạ sa kanyạng kinikita.
lampasạn {DB10/fp|fg}. Binati ang lahạt niyạng mga kaṣma, ngunit si Juạn ang nilampasạn.

lampịn. {X/N} Pangngalan
... at itọ'y binalot niyạ ng mga lampịn. {Luc. 2:7}.

lamukọs. {U} Pang-uri
lamukusịn, lumamukọs. Huwạg lamukusịn ang papẹl.

lanaw. {X/N} Pangngalan Tubigan

landạs. {X/N} Pangngalan daạn
May hinala akọng ang landạs na itọ ay patungo sa ilog. {13-5.3.2}.

langlamang.

langaw. {X/N} Pangngalan

langgạm. {X/N} Pangngalan

[langgạs]. {X} Ugat ng salita
langgasịn at bendahạn {DB10}. Pakilanggasịn at bendahạn mo ang aking sugat.
paglalanggạs at pagbebendạ sa sugat.
panlanggạs.
Halamang-gamọt sa panlalanggạs sa sugat:. Dahong-mạrya.

[langhạp]. {X} Ugat ng salita
lumanghạp {DT10}. Lumabạs ka at lumanghạp ng sariwang hangin.
langhapịn {DB10}. Langhapịn mo lang ang gamọt. Huwạg mong langhapịn ang usok.

langịb. {X/N} Pangngalan
Huwạg mong aalisịn ang langịb kung hindị pa lubọs na magalịng ang sugat.

langịs. {X/N} Pangngalan
Langịs na krudo. Langịs ng niyọg.
langisạn. Langisạn mo ang makinạng iyạn.
maglangịs.
langisan.

langit. {X/N} Pangngalan

Sa langit.
araw.
balatas.
bituịn.
bulaḷkaw.
buwạn.
himpapawịd.
planeta.
tala.
tanglạw-dag.
Panahọn .

langk. {X/N} Pangngalan

[langọy]. {X} Ugat ng salita
lumangọy.
languyan. Ang pahingahan ay may malalim na languyan at mababaw para sa bata.

lansạ. {X/N} Pangngalan
malansạ {U}. Malalansạng isda.

lansạk. {X} Ugat ng salita
palansạk {U} Gr. Pangngalang palansạk.

lansangan. {N} Pangngalan   Sa daan
Itọ ang lansangang aming pinanggalingan. {6K-6411}.

lansones (Lansium domesticum).   {N/Es} Espanyol |lanzones|
buwịg, langkạy, pumpọn ng lansones.

lantạ. {X/U} Pang-uri
Lantạ na ang mga bulaklạk.
malantạ.

lantạd. {X/U} Pang-uri
lumantạd, maglantạd {DT111}.
ilantạd.
lantaran {U}. Lantarang nagịng mananayạw si Isha, at palịhim na inilalako ang katawạn. {W Nanyang 13.30}.

lantạy. {X/U} Pang-uri
Lantạy na gint ang pulseras niyạ.

lantịk. {X/N} Pangngalan
Lantịk ng baywạng niyạ.
malantịk {U}. Malantịk ang balakạng ng dalaga.

[laon]. {X/DT} Ugat ng salita
malaon, malaunan {DT00}.
malaon {U}. Malaong paghihintạy.
malaon na {A A}.
kalaunan {N, D?}.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan lam - lao   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   lap- lar   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag