l - lab
Pambungad Walang talahuluganang sa l - lab
laa laba labi   lag lam lap las le li lim lo lu luplaạn. {X/U} Pang-uri taan
Mga upuang laạn para sa mga panauhin.
ilaạn, maglaạn. Maglaạn ka ng sapạt na pera para pampasaheng pauw.
pagpapalaạn {N}. Pagpapalaạn ng mga kuwạrto.
laạng-gugulịn {N.TL.N/DT}.
nakalaạn {U}. Mga upuang nakalaạn para sa mga panauhin.

labạ. {N/Es} Espanyol
̣raw ng labạ.
maglabạ {DT10}. Maglalabạ akọ ng marumịng damịt.
labhạn {DB10/ft|fg}. Labhạn mo ang iyọng damịt araw-araw.
ipaglabạ {DB20/fp|fg|ft}.
labahin {N}. Marami siyạng marumịng labahin.
labahan {N}.
tagapạglabạ, tagalabạ, labandera {N}. ... mịnsang may ibinalịk na maliịt na aklạt ang aming tagapạglabạ. {W Uhaw 3.11}.
panlabạ {N}.
lababo {N}. Nasa lababo sa kusina ang marumịng mga pinggạn.
labada {N}.
 Malinis at naplạntsa na ang labada.
maglabada {DT00}. Naglalabada siyạ kapạg araw ng Sabadọ.

Labada.
labahin.
magbabad.
magbanlạw.
pambanlạw.
pigain.
sampạy.
sampayan.
almirọl.
plạntsa.
kabayo.

labạg. {X/N} Substantiv - Pangngalan
Labạg sa batạs {N TK N}. Sa mga itinalagạ sa paraạng labạg sa batạs, itọ ang aking babal: ... {W Aquino 2010 3.10}.
labạg {U}.
lumabạg {DT01}. Parurusahan ka kung lalabạg ka sa batạs.
labagịn.
paglaḅg, paglabạg sa batạs {ND}.

labạk. Filipinisches Stammwort
Matab ang lupa sa labạk.
labạklubạk.

laban. {X/N} Pangngalan
... kanilạng hulịng laban sa malakịng derby sa Roligon. {W Sabong 8.1}. . Samahan ninyọ akọ sa pagtatapọs ng laban na itọ. {W Aquino 2010 3.28}.
laban {U}.
laban sa {L TK}. ... upang takutin ang mga tao laban sa pag-aalsạ. {W Almario 2006 16.03}.
lumaban {DT01}. Lumaban sa pagalingan ng sayạw ang pịnsan ko.
maglaban {DT00}. Naglalaban ang dalawạng bans.
labanan {DB10}. Nilabanan nilạ ang kaaway. Nilalabanan ng koponạn natin ang koponạn ng Baranggạy Dos.
ipaglaban {DB10/fn|fg} {6-3.5.6 [12]} {7-5.1}. Ipaglaban mo ang iyọng karapatạn.
maglabanan {DT00} {7-8.1} !!. Naglalabanạn sa negọsyo nilạ ang mga tindahan.
labanạn {N}. Mahigpịt ang labanạn ngayọn sa Mindanao.
palaban {N}.
laban sa{L TK}. Ateneo laban sa La Salle.
kalaban {N}.
 Sa lahạt ng kalaban namin, silạ ang gustụng-gustọ naming talunin.
kalabanin {DB/kalaban+in}. Kinakalaban si Sandra ang pagbalong ng luha. { Liwayway 17 Mar 2008 p.18}.

labanọs (Raphanus sativus). {N/Es} Espanyol
:: Halamang-ugạt na put ang bunga at nakakain.

labạs. {X/N} Pangngalan
Labạs ng bahay, hind loọb ang nakita ko lamang.
labạs (2) {N}. Pamaskọng labạs ng Liwaywạy.
sa labạs {TA N}. Halika, doọn tayo sa labạs. {W Suyuan 5.6}. Maglar kayọ sa labạs!
sa labạs ng {TA N TW} {4-4.2}. Diyạn ka sa labạs ng bahay.
lumabạs {DT00/fg, DT01/fg|fn, DT10/fg|fn} {7-1.2 [13]}. Lumabạs ka at lumanghạp ng sariwang hangin. Ibig kong lumabạs sa silịd, lumayo, lumisan sa tahanang iyọn. {W Dayuhan 3.13}. Paglabạs ko ng bạnyo, isạng matabạng matandạng lalaki ang naghihintạy sa akin. {W 4.6}. {10K-621 Σ} Lumabas ka na! {W Nanyang 11.12} .
lumabạs (2) {DT01/fg|fn}. Lumabạs na siyạ sa pangunahịng papẹl sa maraming pelikulạ.
maglabạs {DT10}. Naglabạs siyạ ng kuwạlta sa bangkọ.
labasịn {DB10/ft?fp|fg}. Labasịn mo siyạ.
labsạn {DB10/fn|fg}. Nilalabsan ng nana ang sugat.
ilabạs {DB10/ft|fg}. Ilabạs mo ang basurahạn. Magkano ang gustọ ninyọng ilabạs?
makalabạs {DT00/fg}. Kapạg nakalabạs na akọ, at sakạ kitạ hahatakin palabạs. {W Äsop 3.1.2}.
kinalabasạn, kinalabsạn, kalabasạn {N}. Malapit nang malalaman ang kinalabsạn ng pagsusulit.
labasạn {N}. Anim ang labasạn ng teatro.
palabạs {N}. May ibạ't-ibạng palabạs sa sinehạng iyọn gabị-gabị.
tagalabạs {N}.
panlabạs {U}. Kagawarạn ng mga Kapakanạng Panlabạs. Ang balạt ang panlabạs na takịp ng ating katawạn.
palabạs (2) {A?U}. Kapạg nakalabạs na akọ, at sakạ kitạ hahatakin palabạs. {W Äsop 3.1.2}.

labi. {N/Es} Espanyol

labị, lab. {X/N} Pangngalan labis, tirạ
Dirẹ-dirẹtso sa labị ni Nimfa. {W Suyuan 5.1}.

labịng-. {U, N} Unlapi sa pamilang {9-6}
labịng-isạ (11), labịndalawạ (12), labịntatlọ (13), labịng-apat (14), labịnlimạ (15), labịng-anim (16), labịmpitọ (17), labịng-walọ (18), labịnsiyạm (19).

labis. {X/N} Pangngalan labị, sobra, tirạ
Labis sa salit, kapụs sa gaw. (Kasabihan) .
labis {U}. Halos mapalundạg siyạ sa labis na tuw. {W Samadhi 4.3}. Labis sa kanyạng kinikita ang kanyạng gạstos.
labis {A/U}. Si A. ay labis na magalịng kaysa kay B. ist besser als B. Labis kong ikinamangh ang kanyạng nagịng any. {W Angela 3.7}.
magpalabis {DT10/fg|ft}.
palabisin {DB10/ft|fg}. Pinalabis ang kuwẹntong iyạn.

labịs. {X} Ugat ng salita lupịt
[malabịs].
 magmalabịs {DT}.
pagmalabisạn {DB}.
pagmamalabịs {ND/mag-}. Hind silạ maaaring magsulat ng laban sa pagmamalabịs ng mga itọ o laban sa mga layunin ng mga itọ ... {W Manunulat 3.3}.

labnạw. {X} Ugat ng salita
labnawạn, palabnawịn.
malabnạw {U}. Masyadong malabnạw ang sopas.

labo. {X} Ugat ng salita
manlabo, lumabo {DT00/fy}. Lumalabo ang ilaw. Nanlalabo ang kanyạng paningịn dahil sa luha.
magpalabo {DT10/fh|ft}.
palabuin {DB10/ft|fh}. Palabuin mo ang ilaw; may dumaratịng na awto.
papanlabuin {DB10/ft|fh}. Pinapanlabo ng luha ang kanyạng matạ.
pagkamalabo {N}.
malabo. Malabo ang salamịn.

labuyo (Gallus g. gallus) . {X/N} Pangngalan
labuyo, siling-labuyo (Capsicum frutescens).

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan l - lab   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   lag - lal   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag