Talasalitaan kum - kuy

° kumot.{N/X} Pangngalan

° kumpisạl.{N/Es} Espanyol
ikumpisạl.

° kumpọl.{N/X} Pangngalan Mga dami
Kumpọl ng prutas, bulaklạk, dahon. Kumpọl ng ubas.

kumustạ?. {UN/Es} Espanyol |cómo esta| {12-2.2 (4)}
kumustạ? { P-L=P-UN }.
kumustạ? {P-P=P-UN} Kumustạ ka? Kumustạ kayọ? Kumustạ po kayọ / silạ?

° kunat.{N/X} Pangngalan
makunat {J}(≠ malutọng).

° kundangan.{N/X} Pangngalan galang
pakundangan {N}.

kund |75|. {K X/kung+di?} Pangatnig
kund {K. {W Material Girl 3.5}.
kund {K. {W Gubat 3.5}. Wal kamịng nagịng tanging libangan kund ang makinịg sa bahay ng tugtugin sa rạdyo. {W Daluyong 15.39}.
° hind lang - kund patị, hind lang - kund … din. Mahalagạ itọng sagisag hind lamang sa mga Kristiyano kund patị na sa mga kilusang panlipunan. {W Ambrosio 2006 2.3.7}.

° kundiman.{N/X} Pangngalan

kung |600| . {K} Pangatnig
kung {K. Kung sakaling mawal akọ, anạk, hanapin mo ang iyọng amạ. {W Angela 3.12}.
kung {K. Kung ihahambịng sa mga buwạn ng kalendaryong Gregoryano. {W Ambrosio 2006 2.37}.
kung {K. Kung sinabi ng magsasakạ na siyạ na ang gagaw{W Äsop 4.5}. Upang itanọng kay Joe kung dumatịng na ang mga magasịn. {W Suyuan 3.5}.
kung {K}. Kung gabị.
kung alịn, anọ, gaanọ, kanino, magkano, nasaạn, saạn, sino {8-4.3.1} {HS(K .N)}.
kung anọng, kaninong, sinong {U//HS.L} |20| {12-2.2 (3)}. Parang biglạng may nagliwanag na kung anọng bagay. {W Samadhi 4.3}.
kung kaykay (1).
° maliban na lang kung. … maliban na lang kung may parokyanong bibilị ng isạng sakong bigạs. {W Nanyang 11.7}.

° kunw, kunwari, kunwar.{J/X} Pang-uri
Kunwaring digmaan.
° magkunw, magkunwari, magkunyari {DT10/fa|fp}. Maya-mayạ'y dumatịng ang babaeng nakaitịm, at nang makitang may mga bumibilị, nagkunwạ itọng tumitingịn-tingịn sa mga panindạ sa eskaparate … {W Nanyang 11.10}.
° pagkukunwar, pagkukunyar {NV}. Patuloy pa rin ang ating pagkukunwar. {W Madaling Araw 3.3}. Daigdịg ng pagkukunwari.
pakunwar {J}. Kabaitang pakunwar.

° kupạs.{J} Pang-uri
kupạs {N}. … wal pa rin siyạng kupạs sa kanyạng pagmamahạl sa mahihirap.
kumupạs {DT00/fa}. Sapagkạt batịd kong hind kumukupạs ang busilak na kaloobạn sa isạng batang katulad mo. {W Samadhi 3.4}.

° kupkọp.{J} Pang-uri
° kumupkọp {DT01/fa|fp}. Bilang pagtanạw ng utang na loọb sa kumupkọp sa kanyạ, inako niya ang pagbabayad sa buwanang upa sa kuwạrto. ° {W Nanyang 12.9}.

° kura.{N/X} Pangngalan
:: Salu-salo na malapit sa loọk o ilog.

° kurạp.{N/X} Pangngalan
Mayạ-mayạ, walạng kurạp na tinitigan ni Rod ang sobre. [{W Suyuan 5.2}].

° kuripot.{J/X} Pang-uri

° [kuro].{X} Ugat ng salita
kuru-kuro {N/Cd}. Sa aking kuru-kuro, tama siyạ.
palakuruan {N} F.
pampalakuruan {J} F.

° kuros, kurụs, krus.{N/Es} Espanyol |cruz|
"…", sabi mo sabạy kurụs sa iyọng dibdịb. {W Rosas 4.4}.

° [kurọt].{X} Ugat ng salita
° kumurọt {DT01}. Parang may kumurọt sa kanyạng puso. {W Pang-unawa 3.5}.

° kurtina.{N/Es} Espanyol tabing

° kuryẹnte.{N/Es} Espanyol |corriente|

° kusa.{N/X} Pangngalan
Sarili niyạng kusa ang pagpuntạ niyạ rito.
kusa {J}.
kusa {D/J}. At aywạn, kusang naglaho sa aking diwa ang mapangahạs sa pagpapasyạ. {W Estranghera 3.10}.
magkusa {DT10/fa|fp}.
kusain {V10(P-V)/f0|fa}.
pagkusaan {DB10}.
pagkusa {NV} .
pagkukusa {NV}.

° kusina.{N/Es} Espanyol
kusinera.
Sa Kusina.
apọy.
bangạ.
banggerahan .
basahan.
bote .
embudo.
gulok.
guntịng.
hugasạn.
itạk.
kalạn.
kaldero.
kampịt.
kawali.
kubyẹrtos.
pangkudkọd.
kutsara.
kutsarita.
kutsịlyo.
mangkọk .
palanggana.
palakọl.
palatạw.
paminggalan.
pamunas.
pambukạs.
pinggạn.
pitsẹl.
platito.
plato.
puswelo.
sandọk.
sangkalan.
takalạn.
tasa.
tinidọr.
Mga Sisidlan.

° kuskọs.{X} Ugat ng salita Pagdurog
magkuskọs {DT10}.
kuskusịn, ikuskọs {DB10}. Kuskusịn mo ang mesa. Kuskusịn mo ang bahid sa salamịn. Ikinuskọs namin ang palayọk. Kinuskọs ko ang sahọg. Kuskusịn ang matạ. (kusutịn).
pangkuskọs {N}.
kuskusan ng paạ {N MC N}.

° kusọt.{J} Pang-uri
makusọt {DT00}. Nakusọt ang damịt.
kusutịn {DB10}. Kusutịn ang matạ. (kuskusịn).

° kutis.{N/X} Pangngalan makinis

° kutitap.{N/X} Pangngalan
kumutitap {DT00}.

° kuto (Anoplura).{N/X} Pangngalan Mga Kulisap

° kutọb.{N/X} Pangngalan
May kutọb akọng siyạ'y babalịk.

° kutsara.{N/Es} Espanyol
kutsarita.

° kutsịlyo.{N/Es} Espanyol

° kutsọn.{N/Es} Espanyol

° kuwadrado.{N/Es} Espanyol |cuadrado| parisukạt

° kuwago.{N/X} Pangngalan

° kuwạlta, kuwạrta.{N/Es} Espanyol |cuarta| 'ein Viertel'
… hind kuwạrta ang aking nakita kundị barịl. {W Naglaho 3.16}.
kuwạltang papẹl {N}.
kuwạltang metạl {N}.
kuwaltahạn {DB}. Kuwaltahạn sa pamamagitan ng pananagot.

° kuwạn.{N/Na/Es} Espanyol {8-2.3} |cual| 'dieser'
Dumatịng si Kuwạn. Dumatịng si Mang Kuwạn. Dumatịng si Aling Kuwạn.
ikuwạn {DB10}. Ikuwạn mo iyạn.

° kuwạrto.{N/Es} Espanyol |cuarto| silịd

° kuwẹnta.{N/Es} Espanyol |cuenta| 'Abrechnung'
kuwẹnta. Sinubukan nilạ na buhayin si Busilak ngunit walạng kuwẹnta.
walạng-kuwẹnta.

° kuwẹnto.{N/Es} Espanyol |cuento|
° magkuwẹnto {DT10}. Nagkukuwẹnto siyạ ng kanyạng mga tagumpạy. {W Regine 3.4}.
ikuwẹnto {DB11/fp|fp|fb}. Ang nakikita niyạ ay katulad sa malimit ikuwẹnto sa kanyạ ni Lolo Pandoy. {W Samadhi 4.2}.
° makipạgkuwentuhan {DT01/fa|fr}. Bihira siyạng makipạgkuwentuhan sa mga kạpwa-empleyado. {W Nanyang 7.2}.
° kuwentuhan {N}.
maiklịng kuwẹnto, kuwẹntong maikl.

° kuwero.{N/Es} Espanyol |cuero|

° kuwintạs.{N/X} Pangngalan

° kuya.{N/Ch} Intsik
° ….
° Pupuntạ akọ kay Kuya Bert.

° kuyog.{N/X} Pangngalan kawan
Kuyog ng mga laywạn.

° kuyọm.{J} Pang-uri
kuyọs (2) {J}.
kuyusịn {DB10}. Humihikbịng inilabạs ni Fely ang damdaming kinuyọm sa nakalipas na ilạng buwạn. {W Nanyang 22.18}.

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan kum - kuy  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   Pahinang pamagat na Filipino   Ugnika