kum - kuy
Pambungad Talahuluganang kum - kuy
ka kal kan kas ke ki ko ku   kum kun kur kus kut kuw kuy


kumot. {X/N} Pangngalan

kumpisạl. {N/Es} Espanyol
ikumpisạl.

kumpọl. {X/N} Pangngalan Mga dami
Kumpọl ng prutas, bulaklạk, dahon. Kumpọl ng ubas.
kumpọl-katinig {N/Cd} {Balatumbasan}.

kumustạ?. {AN/Es} Espanyol |cómo esta| {12-2.2}
Kumustạ ka? Kumustạ kayọ? Kumustạ po kayọ / silạ?

kunat. {X/N} Pangngalan
makunat {U} (// malutọng).

kundangan. {X/N} Pangngalan galang
pakundangan {N}.

kund. {C/kung+di?} Pangatnig
Kung nag-iisạ, ang unlaping pag- ay hind nagbubu ng panḍwa kund pangngaldiwa. Sino ang tutulong sa akin kund ikạw?
hind - kund.
hind lang - kund patị, hind lang - kund ... din. Mahalagạ itọng sagisag hind lamang sa mga Kristiyano kund patị na sa mga kilusang panlipunan. {W Ambrosio 2006 2.3.7}.

kundiman. {X/N} Pangngalan

kung . {C} Pangatnig
kung {C} (pag). Kung dumatịng si Juạn ay tawagin mo akọ. {DT00/N}. Kung daratịng si Juạn ay tawagin mo akọ. {DT00/F}. Aanhin mo ang yaman kung wal kang kapitbahay. { Siaon 2005}.
kung {C}. Itinanọng niyạ kung dapat niyạng tapusin ang trabaho.
kung {C} {13-5.2.2}. Kung kanino ang panyọng itọ ay matatalo.
kung {L? C mit verkürztem Nebensatz?}. Kung gabị. Mabuti sa katawạn ang pagmamasyạl kung umaga.
kung kay, kung kayạ't.
kung hind, kung d. Sundịn mo ang iyọng inạ; kung d ay parurusahan ka.
kung sa bagay {C TK N}. Dalhịn mo na rin ang iyọng kọtse; kung sa bagay ay hind namạn kakailangan.
maliban na lang kung {L D/EC D/EC C}. ... maliban na lang kung may parokyanong bibilị ng isạng sakong bigạs. {W Nanyang 11.7}.

kunw, kunwari. {X/U} Pang-uri
Kunwaring digmaan.
magkunw, magkunwari. Nagkunw siyạng may sakịt. Maya-mayạ'y dumatịng ang babaeng nakaitịm, at nang makitang may mga bumibilị, nagkunwạ itọng tumitingịn-tingịn sa mga panindạ sa eskaparate ... {W Nanyang 11.10}.
pagkukunwar {ND}. Patuloy pa rin ang ating pagkukunwar. .
pakunwar. Kabaitang pakunwar.

kupạs. {U} Pang-uri
kupạs {N}. ... wal pa rin siyạng kupạs sa kanyạng pagmamahạl sa mahihirap.

kupkọp. {U} Pang-uri
kumupkọp {DT01/fg|ft}. Bilang pagtanạw ng utang na loọb sa kumupkọp sa kanyạ, inako niya ang pagbabayad sa buwanang upa sa kuwạrto. {W Nanyang 12.9}.

kura. {X/N} Pangngalan
:: Salu-salo na malapit sa loọk o ilog.

kurạp. {X/N} Pangngalan
Mayạ-mayạ, walạng kurạp na tinitigan ni Rod ang sobre. [{W Suyuan 5.2}].

kuripot. {X/U} Pang-uri

[kuro]. {X} Ugat ng salita
kuru-kuro {N/Cd}. Sa aking kuru-kuro, tama siyạ.
palakuruan {N} F.
pampalakuruan {U} F.

kuros, kurụs, krus. {N/Es} Espanyol |cruz|
"...", sabi mo sabạy kurụs sa iyọng dibdịb. {W Rosas 4.4}.

[kurọt]. {X} Ugat ng salita
kumurọt {DT01}. Parang may kumurọt sa kanyạng puso. {W Pang-unawa 3.5}.

kurtina. {N/Es} Espanyol tabing

kuryẹnte. {N/Es} Espanyol |corriente|

kusa. {X/N} Pangngalan
Sarili niyạng kusa ang pagpuntạ niyạ rito.
kusa {U}. Kusang pagsuwạy. .
kusa {A/U}. Kusa niyạng sinira ang librọ. At aywạn, kusang naglaho sa aking diwa ang mapangahạs sa pagpapasyạ. {W Estranghera 3.10}.
magkusa {DT(P-V)/fg} {6-7.5}. Nagkusa siyạng tumulong sa kanyạng mga kapatịd.
kusain {D10(P-V)/f0|fg} {6-7.5}. Kinusa niyạng sirain (sinir) ang aklạt.
pagkusaan {DB10} {7-5.1} . Pagkusaan mong aralin ang iyọng asignatura.
pagkusa {ND} { VCS pagkusa} .
pagkukusa {ND} { LJE kusa}.

kusina. {N/Es} Espanyol
kusinera.
Sa Kusina.
apọy.
bangạ.
banggerahan .
basahan.
bote .
embudo.
gulok.
guntịng.
hugasạn.
itạk.
kalạn.
kaldero.
kampịt.
kawali.
kubyẹrtos.
pangkudkọd.
kutsara.
kutsarita.
kutsịlyo.
mangkọk .
palanggana.
palakọl.
palatạw.
paminggalan.
pamunas.
pambukạs.
pinggạn.
pitsẹl.
platito.
plato.
puswelo.
sandọk.
sangkalan.
takalạn.
tasa.
tinidọr.
Mga Sisidlan.

kuskọs. {X} Ugat ng salita Pagdurog
magkuskọs {DT10}.
kuskusịn, ikuskọs {DB10}. Kuskusịn mo ang mesa. Kuskusịn mo ang bahid sa salamịn. Ikinuskọs namin ang palayọk. Kinuskọs ko ang sahọg. Kuskusịn ang matạ. (kusutịn).
pangkuskọs {N}.
kuskusan ng paạ {N TW N}.

kusọt. {U} Pang-uri
makusọt {DT00}. Nakusọt ang damịt.
kusutịn {DB10}. Kusutịn ang matạ. (kuskusịn).

kutis. {X/N} Pangngalan makinis

kutitap. {X/N} Pangngalan
kumutitap {DT00}.

kuto (Anoplura).   {X/N} Pangngalan Mga Kulisap

kutọb. {X/N} Pangngalan
May kutọb akọng siyạ'y babalịk.

kutsara. {N/Es} Espanyol
kutsarita.

kutsịlyo. {N/Es} Espanyol

kutsọn. {N/Es} Espanyol

kuwadrado. {N/Es} Espanyol |cuadrado| parisukạt

kuwago. {X/N} Pangngalan

kuwạn. {N/Na/Es} Espanyol {5K-4424} |cual| 'dieser'
Dumatịng si Kuwạn. Dumatịng si Mang Kuwạn. Dumatịng si Aling Kuwạn. .
ikuwạn {DB10}. Ikuwạn mo iyạn.

kuwạrta, kuwartạ, kuwạlta, kuwaltạ. {N/Es} Espanyol |cuarta| 'ein Viertel'
... hind kuwạrta ang aking nakita kundị barịl. {W Naglaho 3.16}.
kuwạrtang papẹl {N}.
kuwartạng metạl {N}.

kuwạrto. {N/Es} Espanyol |cuarto| silịd

kuwẹnta. {N/Es} Espanyol |cuenta| 'Abrechnung'
kuwẹnta. Sinubukan nilạ na buhayin si Busilak ngunit walạng kuwẹnta.
walạng-kuwẹnta.

kuwẹnto. {N/Es} Espanyol |cuento|
magkuwẹnto {DT10}. Nagkukuwẹnto siyạ ng kanyạng mga tagumpạy. {W Regine 3.4}.
ikuwẹnto {DB11/ft|ft|fp}. Ang nakikita niyạ ay katulad sa malimit ikuwẹnto sa kanyạ ni Lolo Pandoy. {W Samadhi 4.2} .
kuwentuhan {N}.
maiklịng kuwẹnto, kuwẹntong maikl {U.TL N, N.l U}.

kuwero. {N/Es} Espanyol |cuero|

kuwintạs. {N} Pangngalan

kuya. {N/Ch} Intsik
Pupuntạ akọ kay Kuya Bert.

kuyog. {X/N} Pangngalan kawan
Kuyog ng mga laywạn.

kuyọm. {U} Pang-uri
kuyọs (2) {U}.
kuyusịn {DB10}. Humihikbịng inilabạs ni Fely ang damdaming kinuyọm sa nakalipas na ilạng buwạn. {W Nanyang 22.18}.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan kum - kuy   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag