ke - key
Pambungad Walang talahuluganang sa ke - key
ka kal kan kas   ke   ki ko ku kum


[kẹmbot].
{X} Ugat ng salita
kumẹmbot, kembutạn, ikẹmbot:: Bahagyạng igiling ang baywạng at puwịt, karaniwang upang mang-akit.

kẹndeng.
{../Es} Espanyol |candil|
kumẹndeng, kẹndengạn, ikẹndeng:: Eksaheradong paggalạw ng baywạng sa paglakad, lalo na ng mga babae.
Sa may ilog nagpuntạ, pakẹndeng-kẹndeng ang lakad nilạ (Tatlọng bibe).

kẹndi. {N/En} Ingles

keso. {N/Es} Espanyol
kesong put.
keso-de-bola {N}.

kẹsyo. {A/Ch} Intsik
Hind raw siyạ makasasama sa atin; kẹsyo wal siyạng panahọn.

kẹtsup. {N/My/En} Malay
  ....

keyk. {N/En} Ingles

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan Wörterbuch ke - key   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   ki - klu   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag