kas - kay
Pambungad Talahuluganang kas - kay
ka kal kan   kas kat kati kaw kay kayo   ke ki ko kukum


kasạl. {N/Es} Espanyol |casar|
Bukas ang kasạl nilạ.
kasạl {U}, ikinasạl.
kasalịn, ikasạl {DB10}. Kinasạl silạ ni Padre Juạn. Ikinasạl silạ ng pari.
magkasạl {DT01}. Padre Juạn ang nagkasạl sa kanilạ.
pakasạl {DB00}. Kailạn silạ pakakasạl?
magpakasạl {DT00/fh?fg, DT10/fh|ft}. Magpapakasạl silạ sa taong daratịng. Magpapakasạl silạ ng kanilạng anạk ng babae.
pakasalạn {DB10}. Pinakasalạn ni Jaime si Rosa.
ipakasạl {DB11}. Ipinakasạl nilạ ang kanilạng anạk na babae sa anạk na lalaki ni Juạn.

kasalukuyan. {N,J/ka+salukoy+an} Pangngalan
Kasalukuyang naninirahan si Jose sa Maynila. Isạng restauwrạn na wala na sa kasalukuyan. {W Regine 3.2}.

kasị. {C} Pangatnig dahil
Nahulog ang bata, kasị'y hind mo inaalagaan.
Palatanọng kasị si Joe at si Nimfa namạ'y naghahanap nang makakausap ukol sa kanyạng mga sinusulat. {13K-522 Σ} .
Ikạw kasị'y umakyạt sa hagdạn.

kasiyạ, kasya → siyạ (3).

kaskạs. {X/U} Pang-uri
Yelong kaskạs.
kaskasịn {DB10}.
pangkaskạs {N}.

Kastila.   {N/Es, J/Es} Espanyol |Castilla| Espanyọl

kastịlyo. {N/Es} Espanyol

kasukasuạn. {N/kasu+&&+an} Pangngalan
Masakịt ang aking mga kasukasuạn.
sakịt ng kasukasuạn (rayuma).
Halamang-gamọt sa ḷban sa sakịt ng kasukasuạn. Kalatsụtsi. Luya. Sambong. Yerba buena.

katag Gr. {X/N} Pangngalan
katag (2) {N}. Ilạn lamang katag ang sinabi niya.

katạm. {X/N} Pangngalan
:: Ginagamit na pampakinis ng kahoy.
magkatạm, katamịn {D.}. Katamịn mong mabuti ang tablạ.
pinagkatamạn {N/DB10}. Mga pinagkatamạn ang ginagamit nilạng panggatong.

katạs. {X/N} Pangngalan

katawạn. {X?/N} Pangngalan
Malusọg na katawạn.
kumatawạn {DT01}. ... upang kumatawạn sa mga argumẹnto na nasa ubod ng isạng klosa. {W Nolasco 2006 1.1}.
katawanịn {DB10}.
kinatawạn {N/DB/D}. Kinatawạn ng Unang Purọk ng Cebụ.
pangangatawạn {N}.
pangkatawạn {U}.
Mga Bahagi ng Katawan.
ulo.
utak.
bao ng ulo.
noọ.
pilipisạn.
mukh .
matạ.
ilong.
kulangot.
bibịg.
labi.
dila.
gilagid.
pangạ.
lalamunan.
pisgnị.
tainga.
tutuli.
bosyo.
balikat.
dibdịb.
tadyạng.
puso.
baga.
suso.
tiyạn.
sikmura.
pusọn.
pusod.
puke.
lapạy.
atạy.
pantọg.
apdọ.
batọ.
pantọg.
baywạng.
balakạng.
pig.
puwịt.

bisig.
siko.
kamạy.
palad.
kamaọ.
galạnggalangạn.
daliri.
kukọ.
paạ.
hita.
tuhod.
bint.
sakong.
bubọng ng paạ.
bukungbukong.
talampakan.
lipạk.

butọ.
utak sa butọ.
kasukasuạn.
litid.
kalamnạn.

kutis.
kulubọt.
biloy.
buhọk.
balahibo.
gumị.

dug.
[kulani.
nẹrbiyọ.
daluyan.

Mga karamdaman.

katay. {X/N} Pangngalan
magkatay {DT10}. Nagkatay silạ ng baboy.
katayin {DB10}.

kath. {X/N} Pangngalan
mangath, kumath, kathaịn {D.}.
mangangath {DB10}.
kathạng-buhay, kathambuhay {N/Cd}.

kati. {X/N} Pangngalan (// taog)
kati (2) {N}.
sa kati, nasa kati {TA N}. Nasa kati silạ kung dumaạn ang bagyọ.
kumati {DT00}.

katị. {X/N} Pangngalan
Katị ng balạt. Katị ng kamạy.
makatị {U}. Makatị ang sugat.

katig. {X/N} Pangngalan
Walang katig ang maliịt na bangk.

katitịng. {X/U ? X/titịng}
katitịng {U, N}. Wal kahit katitịng na alinlangan.

katọk. {X/N} Pangngalan
Hind nilạ narinịg ang katọk sa pint. May katọk iyạn sa ulo.

katre [ka:.trɛ].
{N/Es} Espanyol |catre| (// kama)

katwirantuwịd.

kawad. {X/N} Pangngalan alambre
Kawad ng teleponọ.

kawal. {X/N} Pangngalan

kawali. {X/N} Pangngalan

kawan. {X/N} Pangngalan
... pinagpupuyatạn sa gabị ang kanilạng kawan. {Luc. 2:8}.

kawạy. {X/N} Pangngalan

kawayan (Bambusa). {X/N} Pangngalan

kawịng. {X/N} Pangngalan
Kawịng walạng-patịd.
magkawịng, ikawịng, pagkawingịn {D.}.
magkakawịng {U}.
kawịng-kawịng {N/&&, J/&&}. Kawịng-kawịng ng mga pangyayari.

kawit. {X/N} Pangngalan

kay {TA.A/Na} Pananda {4-2.1}
Pupuntạ akọ kay Pedro. Pupuntạ akọ sa aking kaibigang Pedro.
kinạ {TA.A/Na/P}. Pupuntạ akọ kinạ Pedro at Josẹ. Pupuntạ akọ sa aking mga kaibigang Pedro at Josẹ. Pupuntạ akọ kinạ Pedro.

kay, kayạ't (1). {C} Pangatnig {13-5.2}
Hind ko agạd ibinigạy sa kanyạ ang inihand kong tirạng kanin at ulam. Kay nakausap ko siyạ at nasagọt ang mga tanọng ko. {W Angela 3.8}. Deshalb konnte ich mich mit ihr unterhalten und sie konnte mir antworten.
kung kay {C A}. Galịt na galịt ang reyna kung kay nagpanggạp siyạ na maglalako.
kay ng {C A}. Hind siyạ bumabasa ng Bibliyạ; kay ng, wal siyạng nalalaman tungkọl sa lamạn niyọn.

kay (2). {A/EC} Pang-abay bak yata
Bakit kay? Kay palạ! Kay ng.
Ikạw kay ang kumuha ng pera. Ikạw yata ang kumuha ng pera. Ikạw ba kay ang kumuha ng pera? Saạn p kay akọ makakakuha ng puso ng saging? {W Gubat 3.4}. Anọ kay ang mahiwagang bagay na iyọn? {W Samadhi 4.3} .
kay (2) sa pangungusap na pananong = sa inyọng palagạy. Anọ kay ang tamang sagọt?
... o kayạ't {C A}. Daratịng siyạ sa Linggọ o kayạ't sa Lunes.

kaya. {X/N} Pangngalan {10-4.2 (5)}
kaya {N}. Wal siyạng kayang mag-aral. Wal siyạng kaya sa pag-aaral. Kaya ko iyạn. Kaya mo ba iyạn? Ginaw niyạ ang kanyạng buọng kaya upang mapabuti ang mạrka niyạ. Kaya ko ng magbigạy ng malakịng halagạ para pagandahịn ang bahay niyạ. {W Material Girl 3.11}.
kaya {U}. Kaya kang gumaw nito paano man. At kaya ka nagrerebẹlde? {W Estranghera 3.5}.
kaya {AH}/N}. Hind na natin kayang gumalạw pa ng kahit isạng pulgada man lang. {W Madaling Araw 3.2}. Iyạn ang hind ko kayang gawịn. {W Daluyong 15.20}. Sino ang may kayang umakyạt sa punong itọ?
hind kaya {A N?U}. Hind kaya ng sanggọl ang lumakad at magsalit.
kayahin, makaya {DB10}. Hind niyạ makakayang bumilị ng lupa.
kakayahạn {N}. Ang kanyạng kakayahạn sa panunulat.
kawalạng-kaya {N}. Naalịs siyạ sa trabaho dahil sa kanyạng kawalạng-kaya.
makakaya {U, N?}. Kung gayọn, makakaya din ng ganitọng iskema na ibukọd ang mga pang-ubod na argumẹnto ... sa ... {W Nolasco 2006 1.1}.
kayang-kaya {U}. Sama-sama kayang-kaya.
may-kaya {U}. May-kaya siyạ sa paggaw niyạn.
walạng-kaya{U}.

kayọ. {HT/2P} Panghalip na panao {5-4.1}

[kayod]. {X} Ugat ng salita Pagdurog
kumayod, kayurin {D.}. Kinayod niyạ ang pintạ sa sahịg. Kayurin mo ang niyọg.
makapagkayod {DT00}. Sino pa ang aarug sa kanilạ kapạg matand na silạ at hindị na makapagkayod? {W Rosas 4.21}.
kayurạn, pangkayod {N}.

kaysạ. {L.TK} Malapang-ukol {9K-301}
Magandạ siyạ kaysạ kanyạng kapatịd. {9-3}. Matulin siyạ kaysạ akin. . Kaysạ kanino siyạ mabaịt? Bakit ba may mga taong higịt ang kakayahạn kaysạ sa ibạ ...? {W Material Girl 3.2} [kaysạ kakayahạn sa ibạ].
kaysạ sa, kaysạ kay, kaysasạ, kaysakạy {L}. Matangkạt si Juạn kaysạ kay Pedro. Mabaịt siyạ kaysạ kay Pedro.

kayumanggị. {U, N} Pang-uri Kulay
:: {U} Kulay kapẹ, karaniwang tumutukoy sa kutis ng balạt.
:: {N} Katutubong Filipino.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan kas - kay   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   ke - key   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag