Talasalitaan kan - kar

° kanan.{N/X} Pangngalan ≠ kaliw.
° kanan {U}. Kanang (kaliw) kamạy (1). Kanang kamạy (2) ☺.
° kapakanạn {N/kanan?}. Sa kapakanạn ng ating bayang-tinubuan.

° kanawạy.{N/X} Pangngalan

° kandado.{N/Es} Espanyol
magkandado {DT10/fa|fp} magsusi.
ikandado {DB10/fp|fa} isusi. Ikandado mo ang pint para hind makapasok ang magnanakaw.

° kandila.{N/Es} Espanyol

° kanela (Cinnamomum zeylanicum).{N/Es} Espanyol

° kangkọng (Ipomoea aquatica).{N/X} Pangngalan

kanilạakin.

kanina |20|. {A/X?} Pang-abay {9-5.3}
kanina {A. Pisong ibinigạy mo sa 'kin kanina. {W Piso 3.4}. Kanina ko pa kasị napapansịn na pinagmamasdạn mo ang mga 'yon. {W Prutas 3.1}. Kanina ka pa?
kaninang … {A.L: P-A(A.L …} {9-5.1} Kaninang umaga pa'y sinabi niyạng daratịng ka. {W Nanyang 13.25}.
kani-kanina {A/&&}. Kani-kanina lang ipinakita mo ang larawan ng girlfriend mo sa akin. {W Madaling Araw 3.11}.

kanino? |9|. {HN/K} Panghalip na pananong na SA
kanino? {HN/K}. Kanino itọ?
kaninong …? {U//HN/K} {12-2.2}. Kaninong aklạt itọ?
kung kanino, kahit kanino, kanino man {HS(K HN/K)} |8|. Huwạg na huwạg mo ipagsasabi kahit kanino! {W Nanyang 11.9}. {W Nanyang 11.15}.
° para kanino? para sa kanino? {O HN, O TK HN} |0|. Para kanino ba iyạn? Para sa kanino ba iyạn?

° kanlọng.{X} Ugat ng salita

° kanluran |20|. {X/lunod} Pangngalan
° kanluranịn {U}. Pilosopiyang Kanluranịn. {W Salazar 1996 1.2.3}.

° kantạ.{N/Es} Espanyol awit
kumantạ.

° kạnto.{N/Es} Espanyol

° kantutay (Lantana camara).{N/X} Pangngalan

kanyạ, kaniyạakin.

° kap.{U} Pang-uri
° kapaịn {DB10}. Kinap niyạ si Rod sa kanyạng tabị. Kinap ni Oden ang singsịng na ibinigạy ni Bining na iningatan niyạ sa kanyạng bulsạ. {W Anak ng Lupa 3.6}.

kapạg, kapagkpag.
° kapakanạnpakạn.
° kapạl.{N/X} Pangngalan
Kapạl ng padẹr.
makapạl. Makapạl (malag) ang kanyạng buhọk.

° kapatịdpatịd.

° kapẹ (Coffea arabica, excelsa, liberica, robusta).{N/Es} Espanyol |café|
kapẹng barako {N/Es.L N/Es}.
sapal ng kapẹ {N MC N}.
kapihan {N}. Hind gaanọng marami ang gawain sa kapihan sa umaga't hapon. {W Nanyang 22.1}.

° kapịs (Placuna placenta).{N/X} Pangngalan

° kapit.{X ? X/lapit} Ugat ng salita kabịt
ikapit {DB.}.
pakapitin sa … {DB10/fa|fi}. Lumuhod si Ahia at pinakapit ang batang babae sa kanyạng mga balikat. {W Nanyang 22.9}.

° kapit-kalapịt-

kapọs |2|. {U/X} Pang-uri {9-3 (3)}
kapọs {P-P=P-U} Labis sa salit, kapụs sa gaw. (Kasabihan).
kapọs { P-L=P-U }.
kapusịn {DT01?DB01/fy|ft} !!. Hind kamị kakapusịn sa pagkain. {W Lunsod 3.16}.

kapuw, kạpwa |40|. {N X/puwa} Pangngalan
kạpwa {N  L } |12|. Ang isạng tao'y hind marunong magpahalagạ sa damdamin ng kanyạng kạpwa. {W Karla 5.207} . ° Dapat nating mahalịn ang ating kạpwa. kạpwa {U  L } |11|. Pawang mga guro at kạpwa mga doktọr ang nakikiramay nang gabịng 'yon. {W Suyuan 5.1}.
kạpwa {A//U  L } |11|. Kạpwa silạ masayạ. {W Angela 3.13}.
kạpwa-tao {N/Tb}.
kạpwa-empleyado {N/Tb}. Tatlọng kạpwa-empleyado. {W Nanyang 7.1}.

° karampatandapat.

° karaniwandaniw.

° karatigdatig

° karayom.{N} Pangngalan

° karetịlya.{N/Es} Espanyol

° karga, kargạ ['ka:r.ga:], [kʌr'gʌ̣].{N/Es} Espanyol dalạ
karga, kargạ {J}.
magkarga {DT10}.
kargahịn {DB10}. Kinargạ akọ at ipinasok sa silịd. {W Nanyang 21.5}.
ikargạ {DB11/fp|fa|fl}.
kargahan {N}.

[karị]. {X} Ugat ng salita
° karihan {N}.
karinderiya, karinderyạ {N/-derya} {8-2.1 (2)}. Naisip kong pakainin na lang nang mapansịn ko ang isạng karinderyạ. {W Piso 3.2}.
° karị-karị, karẹ-karẹ.

° karnabạl.{N/Es} Espanyol |carnaval|.

° karnẹ.{N/Es} Espanyol lamạn
magkakarnẹ.

° karot.{N/En} Ingles

°karpintero.{N/Es} Espanyol
karpinteriya {N/Es}.

° kartọn.{N/It/Es} Espanyol
kạrton {N/It/En}.
kartulina {N/Es}.

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan kan - kar  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   kas - kay   Pahinang pamagat na Filipino   Ugnika