kal - kam
Pambungad Talahuluganang kal - kam
ka   kala kalb kama kami   kan kas ke ki ko ku kum


kalabasa (Cucurbita). {N/Es} Espanyol
:: Halamang baging, malapad ang dahọn at nakakain ang bunga.

kalabạw (Bubalus bubalis) . {N/Es} Espanyol

kalabịt, kalbịt. {X/N} Pangngalan
kalabitịn, kalbitịn. Hind ko na sana papansinịn pero kinalabịt akọ. {W Piso 3.2}. Kinalabịt niyạ ang bagtịng ng gitara niyạ.

kalạg. {U} Pang-uri kalạs
kalagạn. Kalagạn mo ang aso.
kalagịn. Kalagịn mo ang buhọl.

kalakal. {X?/N} Pangngalan
kalakalạn.
pagkakalakaḷan {N}.

kalahatihati.
kalamans (Citrus microcarpa). {X?/N} Pangngalan

kalamay. {N} Pangngalan
kalamay na malagkịt :: Matamiṣ na putahe yari sa gat, asukal at malagkịt (o arinang mais, galapọng, gawgạw ng kamoteng-kahoy).
kalamay na saging:: Matamịs na putahe yari sa saging at arina na niluto sa mantika.

kalạn. {X/N} Pangngalan

kalapati. {X/N} Pangngalan

kalạs. {U} Pang-uri kalạg
kalasịn. Lumapit siyạ dito at dahan-dahang kinalạs ang tali. {W Suyuan 5.13}.

kalawit. {X/N ? X/lawit} Pangngalan

kalat. {X/N} Pangngalan
kalạt, nakakalat {U}. Kalạt ang tsismịs.
kumalat {DT00/fg}. Kumalat ang balita.
magkalat {DT10/fg|ft}. Sino ang nagkalat ng mga pahayagạn sa sahịg? TV ang nagkakalat ng balita.
ikalat {DB11/ft|fg|fn}. Ikinalat ang tsismịs sa buọng bayan.

[kalay]. {X} Ugat ng salita
kalạy {U}.
mangalay {DT00}. Hanggạng sa ikạ'y mangalay .

kalaykạy. {X/N} Pangngalan

kalbọ. {U/Es} Espanyol upaw
Kalbọ na ang matandạng lalaki.

kaldero. {N/Es} Espanyol
kaldereta

kalesa. {N/Es} Espanyol

kalinga. {X/N} Pangngalan
kumalinga {DT01/fg|fp?ft}.
kalingain {DB10/ft?fp|fg}.
pagkalinga {ND}.
pagpapakalinga {N}.

kaliskịs. {X/N} Pangngalan

kaliw. {X/U} Pang-uri kanan.

kalọg. {X/N} Pangngalan alọg
kalọg {U}. Kalọg na tuhọd.
kumalọg {DT00,DT00}. Sino ang kumalọg ng bote? Kumakalọg ang mesa.
kalugịn {DB10}.

kalsada. {N/Es} Espanyol

kaltạs. {X/U} Pang-uri binawas
kumaltạs.
kaltasịn {DB10}. Kinaltạs ang ilạng salit sa sulat. Kaltasịn ang bale. Kinaltạs na ponema. { Aganan 1999 p.19}.
pagkaltạs {ND}.
pagkakaltạs {ND ? N/pagka-} :: Pagkawal ng isạng ponema o morpema sa isang salit. { Aganan 1999 p.19}.

kaluluwạ. {X?/N X/luwa?} Pangngalan
Hind mamamatạy ang kaluluwạ ng tao. Iniuukol niyạ sa kanyạng trabaho ang bu niyạng kaluluwạ.
Araw ng mga Kaluluwạ.

kạlye. {N/Es} Espanyol

kama. {N/Es} Espanyol (// katre)
kamịlya.

kamagọng (Swietenia?, Diospyros?). {X/N} Pangngalan

kamans (Artocarpus camansi). {N} Pangngalan

kamaọ. {X/N} Pangngalan

kamatis (Lycopersicum esculentum). {X/N} Pangngalan

kamạy. {X/N} Pangngalan
kamay {U}. Kamay na niyạ ang makinạ.
kanang kamạy. Siyạ ang kạnang kamạy ko sa opisina.
kamayạn {DB10/fp|fg}.
kamayan.

kambạl. {X/N} Pangngalan
Nagkaanạk siyạ ng kambạl.
kakambạl {N}. Aking kakambạl si Pedro.
magkakambạl {N} {9K-222}. Magkakambạl si Pedro at si Paolo.
magkakambạl {U} {9K-222}. Magkakambạl na saging.

kambịng (Capra). {X/N} Pangngalan

kamị. {HT/1EP} Panghalip na panao {5-4.1}
Aalịs na kamị. Aalịs na tayo.
Kamị ni Paola. {5K-413}. Kamị ninạ Paola.
kamị'y = kamị ay.

kamisa. {N/Es} Espanyol
Kamisa tsino:: Kamisetang panlalaki, walạng kuwẹlyo, may biyạk hanggạng dibdịb at naibubutones.
kamiseta:: Damịt panloọb ng lalaki, may maiklịng manggạs at walạng kuwẹlyo.
kamisadẹntro:: Kasuutạng panlalaki, may kuwẹlyo at mahabang manggạs, karaniwang kinakabitạn ng korbata.

[kamịt]: erhalten, erreichen. {X} Ugat ng salita
kamtịn, magkamịt. Maligayang pagbati sa pagkamit ninyọ ng teleponong Nokia.
makamịt {DB10}. Makamịt mo kay ang lahạt ng iyọng gustọ sa nanay mo? At ang tanging habol lamang ay ang kaginhawahang makakamịt sa piling ng matand. {W Girl 801}.
makamịt {DB10}.

kamot. {X} Ugat ng salita
kamutin {DB10} (gasgasịn) . Huwạg mong kamutin ang langịb.

kamote {N/Mx} Mehiko
kamote, kamoteng-baging (Ipomoea batatas) .
kamoteng-kahoy, balinghọy (Manihot esculenta).

kampana. {N/Es} Espanyol batingạw
kampanilya {N}.

kampị. {X/U} Pang-uri
Kampị siyạ kay Juan.
kumampị {DT01}. Kumakampị silạ sa La Salle.
kampihạn {DB10}. Kinampihạn ng inạ ang kanyạng anạk.
kakampị {N}.
magkakampị, magkakakampị {N} {9K-222}. Magkakakampị kamịng lahạt sa La Salle.
magkakampị, magkakakampị {U} {9K-222}. Magkakampị silạ sa panalong koponạn.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan kal - kam   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   kan - kar   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag