Talasalitaan kal - kam

° kalabasa (Cucurbita).{N/Es} Espanyol
:: Halamang baging, malapad ang dahọn at nakakain ang bunga.

° kalabạw (Bubalus bubalis).{N/Es} Espanyol

° kalabịt, kalbịt.{N/X} Pangngalan
kalabitịn, kalbitịn. Hind ko na sana papansinịn pero kinalabịt akọ. {W Piso 3.2}. Kinalabịt niyạ ang bagtịng ng gitara niyạ.

° kalạg.{J} Pang-uri kalạs
kalagạn. Kalagạn mo ang aso.
kalagịn. Kalagịn mo ang buhọl.

° kalakal.{X?/N} Pangngalan
mangalakal, kumalakal {DT00}.
pangangalakal {NV}. Gaanọ kahalagạ ang paggamit ng wikang Filipino sa sektor ng pangangalakal? {W Cao 2013 3.5}.
kalakalạn.
pagkakalakalạn {N}.

° kalahatihati.
° kalamans (Citrus microcarpa).{X?/N} Pangngalan

° kalamay.{N} Pangngalan
° kalamay na malagkịt :: Matamiṣ na putahe yari sa gat, asukal at malagkịt (o arinang mais, galapọng, gawgạw ng kamoteng-kahoy).
° kalamay na saging :: Matamịs na putahe yari sa saging at arina na niluto sa mantika.

° kalạn.{N/X} Pangngalan

° kalapati.{N/X} Pangngalan

° kalạs.{J} Pang-uri kalạg
kalasịn. Lumapit siyạ dito at dahan-dahang kinalạs ang tali {W Suyuan 5.13}.

° kalawit.{N/X ? X/lawit} Pangngalan

° kalat.{N/X} Pangngalan
kalạt, nakakalat {J}. Kalạt ang tsismịs.
kumalat {DT00/fa}. Kumalat ang balita.
magkalat {DT10/fa|fp}. Sino ang nagkalat ng mga pahayagạn sa sahịg? TV ang nagkakalat ng balita.
ikalat {DB11/fp|fa|fl}. Ikinalat ang tsismịs sa buọng bayan.

° [kalay].{X} Ugat ng salita
kalạy {J}.
mangalay {DT00}. Hanggạng sa ikạ'y mangalay .

° kalaykạy.{N/X} Pangngalan

° kalbọ.{J/Es} Espanyol upaw
Kalbọ na ang matandạng lalaki.

° kaldero.{N/Es} Espanyol
kaldereta

° kalesa.{N/Es} Espanyol

° kalinga.{N/X} Pangngalan
kumalinga {DT01/fa|fb?fp}.
kalingain {DB10/fp?fb|fa}.
pagkalinga {N/G}.
pagpapakalinga {N}.

° kaliskịs.{N/X} Pangngalan

° kaliw.{J/X} Pang-uri ≠ kanan.

° kalọg.{N/X} Pangngalan alọg
kalọg {J}. Kalọg na tuhọd.
kumalọg {DT00,DT00}. Sino ang kumalọg ng bote? Kumakalọg ang mesa.
kalugịn {DB10}.

° kalsada.{N/Es} Espanyol

° kaltạs.{J/X} Pang-uri binawas
kumaltạs.
kaltasịn {DB10}. Kinaltạs ang ilạng salit sa sulat. Kaltasịn ang bale.
pagkaltạs {NV}.

° kaluluwạ.{N/X? X/luwa?} Pangngalan
Hind mamamatạy ang kaluluwạ ng tao. Iniuukol niyạ sa kanyạng trabaho ang bu niyạng kaluluwạ.
Araw ng mga Kaluluwạ.

° kạlye.{N/Es} Espanyol

° kạlyo.{N/Es} Espanyol |callo|

° kama.{N/Es} Espanyolkatre
kamịlya.

° kamagọng (Swietenia?, Diospyros?).{N/X} Pangngalan

° kamans (Artocarpus camansi).{N} Pangngalan

° kamaọ.{N/X} Pangngalan

° kamatis (Lycopersicum esculentum).{N/X} Pangngalan

° kamạy.{N/X} Pangngalan
° kamay {U}. Kamay na niyạ ang makinạ.
kanang kamạy. Siyạ ang kạnang kamạy ko sa opisina.
kamayạn {DB10/fb|fa}.
kamayan.

° kambạl.{N/X} Pangngalan
° Nagkaanạk siyạ ng kambạl.
° kakambạl {N}. Aking kakambạl si Pedro.
° magkakambạl {N}. Magkakambạl si Pedro at si Paolo.
magkakambạl {U}. Magkakambạl na saging.

° kambịng (Capra).{N/X} Pangngalan

kamị |260|. {HT/1M} Panghalip na panao
kamị {HT/1M}. Gener, hanapin mo na kamị! {W Mumo 3.2}. {W Uhaw 3.9}.
kamị ni, ninạ {HT: P-N(HT P-W} |16|. Nagsimul kamị ninạ Itạy at Inạy sa kani-kaniyạng trabaho. {W Pagbabalik 3.4}.
kamịng … {HT.L: P-N(HT.L UB)} |3|. {W Nanyang 11.10}.

° kamisa.{N/Es} Espanyol
Kamisa tsino:: Kamisetang panlalaki, walạng kuwẹlyo, may biyạk hanggạng dibdịb at naibubutones.
kamiseta:: Damịt panloọb ng lalaki, may maiklịng manggạs at walạng kuwẹlyo.
kamisadẹntro:: Kasuutạng panlalaki, may kuwẹlyo at mahabang manggạs, karaniwang kinakabitạn ng korbata.

° [kamịt].{X} Ugat ng salita
kamtịn, magkamịt. Maligayang pagbati sa pagkamit ninyọ ng teleponong Nokia.
makamịt {DB10}. Makamịt mo kay ang lahạt ng iyọng gustọ sa nanay mo? At ang tanging habol lamang ay ang kaginhawahang makakamịt sa piling ng matand. {W Girl 801}.
makamịt {DB10}.

° kamot.{X} Ugat ng salita
kamutin {DB10} (gasgasịn) . Huwạg mong kamutin ang langịb.

° kamote{N/Mx} Mehiko
kamote, kamoteng-baging (Ipomoea batatas) .
kamoteng-kahoy, balinghọy (Manihot esculenta).

° kampana.{N/Es} Espanyol batingạw
kampanilya {N}.

° kampị.{J/X} Pang-uri
Kampị siyạ kay Juan.
kumampị {DT01}. Kumakampị silạ sa La Salle.
kampihạn {DB10}. Kinampihạn ng inạ ang kanyạng anạk.
kakampị {N}.
magkakampị, magkakakampị {N} {9A-222}. Magkakakampị kamịng lahạt sa La Salle.
magkakampị, magkakakampị {J}. Magkakampị silạ sa panalong koponạn.

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan kal - kam  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   kan - kar   Pahinang pamagat na Filipino   Ugnika