k - kak
Pambungad Talahuluganang k - kak
k kabi kag kah kai kain   kal kan kas ke ki ko ku kum


K k {.} Buchstabe - Titik {14-2}

ka. {HT/2S/EC} Panghalip na panao {8-4.1} ikạw

Ka, Kang. {?}

kabạ. {X/N} Pangngalan
kabạ (2). May kabạ akọng may mangyayari sa bahay.
kabahạn {DT?DB}.
kinakabahạn {U/V.}.

kabag. {X/N} Pangngalan
Umiyạk ang bata dahil sa kabag. .
Halamang-gamọt sa laban sa kabag.
Damong-marya, luya, sambong, oregano, yerba buena.

kabạn. {X/N} Pangngalan
Kabạn ng Tipạn..
kabạn (2):: 1 kabạn = 75 lịtro = 25 salọp.

kabanata. {X/N} Pangngalan Mga aklat

kabayo. {N/Es} Espanyol |caballo|
kabayo (2) {N}.
mangabayo {DT00/mang+kabayo}. Isạng araw, dumatịng ang isạng prinsipẹ na nangangabayo sa gubat.
pangangabayo {ND/pang-&-kabayo}.
bakal ng kabayo.

kabesera. {N/Es} Espanyol |cabecera|
kabesera (2) {N}.

kabil. {X?/N,J?} Pangngalan
Sa kabilạng bahay.
sa kabil ng {4-4.2}. Sa kabil ng ilog. Sa kabilạ ng halamanan.
sa kabil ng (2) {4-4.2}. Sa kabil ng kanilạng kahirapan, nakapạgpatuloy din siyạ ang pag-aaral niyạ.
sa kabilạng dako ... namạn {TA J.TL N} . Put ang kanyạng kamisadẹntro, sa kabilạng dako, pulạ namạn ang kanyạng kurbata.
magkabil {9-2.2} . May bakod sa magkabilạng panig sa daạn. Humaba ang goma nang hilain namin sa magkabilạng dulo.

kabịt. {X?} Ugat ng salita kapit
kabit {N}.
kabịt {U}.
magkabịt {DT10}. Nagkabịt kamị ng kuryẹnte.
ikabịt {DB10/ft|fg, DB11/ft|fg|fn}. Ikinabịt ko ang kurtina kanina. Ikabịt mo ang kawad sa kalawit.
magkakabịt {DT00}.
pangabịt {N}.
pangkabịt {N}.
pagkakakabịt {ND/magkakabit}.
nakakabịt {U/naka+kabit} {9-2.2.2} .
kakabịt {U}.
kabit-kabit {U/&&}. Kabịt-kabịt (dikịt-dikịt) na sulat. Sulatin nang kabịt-kabịt.

kabutẹ, kabutị. {X/N} Pangngalan
kabutẹng-saging :: Kabutẹng nakakain at tumutubo sa katawạn ng nabubulọk na saging.

kada. {A/L0/Es} Espanyol |cada| bawat
Gaya ng pangako'y bumisita si Isha kada dalawạng araw para palitạn ang gamọt sa sugat ng binata. {W Nanyang 13.9}.

kadena. {N/Es} Espanyol |cadena| tanikal

kadkạd. {X/U} Pang-uri
mamukadkạd {DT00}. Namumukadkạd ang mga bulaklạk sa pạrke. {W Nanyang 13.11}.

kagạt. {X/N} Pangngalan
Kagạt ng aso.
mangagạt. Nangangagạt ba ang aso mo? Nangangagat ang pukyọt.
kagatịn. Kinagạt akọ ng asong iyọn.
  Kagat ng aso, Kagat ng kulisap

kagyạt. {X/U} Pang-uri
Kagyạt na nagịng abọ rin ang galạk na dulot ng pananabịk na makita sinạ Papa at Ahia. {W Nanyang 21.9}.
kagyạt (2) {U}.

kaha. {N/Es} Espanyol |caja|
kahang bakal {N.TL N}.

kahinatnạn {ka+dating+an} → datịng.
kahit. {C} Pangatnig
Tatlọ lamang ang binilị naming aklạt kahit limạ ang aming kailangan. Malusọg ang kapẹ kahit sa mga bata.
kahit {C?A}. Uminọm ka ng gatas kahit minsạn sa isạng araw.
kahit na {C D/EC}. Kahit na akọ ay lumakị sa hirap, hind ko kailanmạn dinanas ang ganitọ kasaklạp na buhay. {W Damaso 4.4}. ... pagkạt walạ akọng dalạ kahit na lumang litrato. {W Damaso 4.3}.
kahit alịn, anọ, ilạn, kailạn, kanino, magkano, nasaạn, saạn, sino {8-2.4.1} {C .}, {A/PC .}.
kahit anọ, sino {U/PF(D/PC PI)}.

kahọn. {N/Es} Espanyol

kahoy. {X/N} Pangngalan
punong-kahoy.
kahoy-sapi {N/Cd}.

[kail]. {X} Ugat ng salita
ikail, ipagkail, magkail.
maipagkail. Hind pa rin maipagkakail ang bawat galạw ng ating mga matạ. {W Madaling Araw 3.1}.

kailangan. {U X/?} Pang-uri {10K-416}
Batayạng kailangan. .
kailangan {U?N}. Hind namin kailangan ang isạng tulad mong walạng pagmamahạl sa sariling any. {W Äsop 3.2.3}.
kailangan {N}. Pumupuwẹsto na ang mga nagtitindạ sa kalsada at halos ang kailangan ng buhay ay inihahain ng mga lansangan. {W Anak ng Lupa 3.4}. Sa gubat ang kailangan nilạ'y tubig na inumịn.
unang kailangan, pangunang kailangan {U.TL N}.
mga kailangan, pangangailangan {N}. Mga kailangan ng buhay ang pagkain at tubig.
kailangan {AH}/NN} {10-4.1.2} {10K-416}. ... at kailangang magịng dinamiko ang ating wika. {W Javier 3.7}. Kailangang lumikas na tayo rito ... {W Äsop 3.4.2}../text/girl.htm#text_3" class="rotk">{W Material Girl 3.3}.
kailangan {AH}/N} {10-4.1.2} {10K-416}. Kailangan mong sundịn ang iyọng mga magulang. Kailangan nating maligo araw-araw. Kailangan mong magbayad ng pilak. {W Gubat 3.3}. Kailangan tawagin ko ang aking mga kapit-bahay. {W Äsop 3.4.1}.
kailangan {N/AH}} + {P-C P-S} {10-4.2 [1]}. Kailangan ko ng sapatos.
kailangan {N/AH}} + {P-S} {10-4.2 [2]}. Hind namin kailangan ang isạng tulad mong walạng pagmamahạl sa sariling any. {W Äsop 3.2.3}. Bakit kailangan ng Filipino ang Filipino? {W Almario 2007}.
mangailangan, kumailangan, magkailangan {DT10}. Nangạngailangan ng tubig ang mga halaman.

kaimito (Chrysophyllum cainito). {N/Es} Espanyol |caimito|
Sapotaceae.

[kain]. {X/DT/VN} Ugat ng salita
kumain {DT00, DT10/fg|ft}. Kumain ka na ba? Kumain na tayo. Masarạp ang kumain (pagkain) sa labạs. Kakain na tayo.
kain {X/DT}. Kain na tayo. Masarạp ang kain sa labạs.
kainin, kanin {DB10/ft|fg}. Kinakain namin ang kanin.
kinakanin {N/DB/K}. Malakạs ang kinakain ng air-con ng kuryẹnte. Malakạs ang kain ng air-con ng kuryẹnte. {X/N/DB ? X/N}.
makain {DCP10/ft|fg}. Nakain ko ang pagkain katulad ni Tatay.
makakain {DT00/fg} {7-3.4}. Hind akọ nakakakain nang madami.
magpakain {DT00+10/fh|fg} {7K-417 [2]} {DT10+01/fh|ft|fg} {7K-416 [2]}. Magpakain ka ng baboy. Magpakain ka ng darạk sa baboy.
pakainin, pakanin {DB10/fh|fg}. Pakainin (pakanin) mo ang iyọng aso. Pakainin (pakanin) mo iyọng (yung) aso. .
makain {DB10/ft|fg} {7-3.5.1}. Nakain ko ang pagkain kay Tatay.
makakain {DT10/fg|ft} {7-3.5.2}. Nakakain akọ ng maanghạng.
kanin {N} (palay).
pagkain {N ? ND} {6-6.5 (1)}, kakanịn {N}.
kakanịn (2) {N}.
pakain {N}.
kainan {N}.
kainan {N}. Silid-kainan.
makakain {U ? J/DB10/ma-/F}.

Pagkain.
agahan.
almusạl.
tanghalian.
hapunan.
meryẹnda.
baon.
matamịs.
himagas.
pulutan.
sawsawan.
ulam.
asukal.
bihon.
gawgaw.
gulaman.
ketsup.
lomi.
mantika .
palabọk.
sagọ.
sotanghọn .
toyo.

Sa Kusina.
Mga Gulay.
Pagluluto.
Palay.
Mga Prutas.
Mga Putahe.

Kakanin at Meryenda.
bagkạt.
biko.
empanada.
ensaymada.
kalamay.
letseplạn.
maha.
pastịlyas.
puto.
sagimịs.
sapịnsapịn.
suman.
tamales.
turọn .

kaịng. {X/N} Pangngalan
::.= Großer Behälter, locker geflochten und für Kokosnusse, Maiskolben und andere Erntefrüchte.

kaingin. {X} Ugat ng salita
kainginin.

kaipala, kaypala. {A/kaya+pala?baka+i-pala} Adverb

kakạw. {Tx} Mehiko
kakawate.
madrekakạw (Gliricida sepium)  

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan k - kak   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   kal - kam   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag