hu - huw
Pambungad Talahuluganang hu - huw
ha ham has hi him hip   hu hug huk hul hus huw

hubạd. {X/U} Pang-uri hub
Ang lakị sa layaw karaniwa'y hubạd. (Kasabihan).
hubarạn. Hubarạn mo ang bata at paliguan mo siyạ.
hubarịn. Hinubạd niyạ ang kanyạng sapatos.
maghubọ't-hubạd. Naghubọ't-hubạd siyạ at tumalọn sa ilog.

hub. {X/U} Pang-uri hubạd

hubog. {X/N} Pangngalan
Bilọg ang hubog ng bul. [{ LIW 16 En 2006 p. 45}].
hubog (2) {N}. ... sumunọd si de Belen sa dalawạng daloy ng pagsasalin: hubog sa tradisyon ng katesismo ang una at hubog sa tradisyon ng mistisismo ang ikalawạ. {W Dasal 3.18}.
hubọg {U}.

hudyạt. {X/N} Pangngalan
Hudyạt ng bagyọ.
hudyạt (2) {N}.
maghudyạt {DT}. Ngunit tila naghuhudyạt iyọn ng panibagong pag-asa para sa amin. {W Pagbabalik 3.3}.
ihudyạt {DB}. Inihuhudyạt ang tagaganạp ng panandạng ... { Aganan 1999}.

hugas. {X} Ugat ng salita
maghugas {DT10/fg|ft}. Maghugas ka ng mga paạ upang maalịs ang putik.
hugasan {DB10/ft|fg, DB20/ft|fg|fm?fn} {6-2.3}. Hugasan mo ang mga pinggạn. Hugasan mo ang paạ ng mainit na tubig.
paghugasin {DB20/fg|fh|ft}. Paghugasin mo ng pinggạn ang bisita.
hugasạn {N}. Iniwan ng batang punọng-pun ng dumị ang hugasạn.

hugis. {X/N} Pangngalan
Magandạ ang hugis ng mukh niyạ. Tinapay na hugis mangg {7-7.4}.
humugis {DT10}, hugisin {DB10}. Humuhugis ng maliliịt na aso si Juạn sa pamamagitan ng luad.

hugot. {X} Ugat ng salita
humugot {DT10/fg|ft}. Naramdamạn kong humugot siyạ ng malalim na buntunghiningạ. {W Estranghera 3.7}.
hugutin {DB10/ft|fg}. Hinugot niyạ ang sinulid mul sa karayom.

hukay. {X/N} Pangngalan
Dalawạng metro ang lalim ng hukay.
hukayin. Hukayin mo ang tabị ng puno.
humukay, maghukay. Humukay silạ ng balọn upang mapạgkunan ng tubig.

hukbọ. {X/N} Pangngalan
Hukbọng Pilipino.
hukbọng-katihan (sa lupa).
hukbọng-dagat (sa dagat).
hukbọng-panghimpapawịd (sa langit).

huklọb. {X/N} Pangngalan
huklọb {U}.
hukluban {N/U}.

hukọm. {X/N} Pangngalan
maghukọm {DT}.
paghuhukọm {ND}. Araw ng (hulịng) paghuhukọm.
hukumạn {DB}.
hukuman {N}. Kataas-taasang Hukuman.

hula. {X/N} Pangngalan
Anọ ang hula mo sa magigịng wakạs ng pelikulạ?
hulaan. Hinulaan ng mandaragạt na magkakaroọn ng malakạs na bagyọ.
manghuhula. Huwạg ka sanang magịng manghuhula ng masamạng kapalaran.

huli. {X/N} Pangngalan
huli {N}.
hulihin, humuli. Hinuli siyạ ng pulịs.
mahuli {DB10} fangen (können). Nahuli ko ang dag.
mahuli {DB10/ft|fg} {6-3.5.1}. Nahuli ang magnanakaw. Bak ka mahuli ng pulịs.
huli {X/DB} = nahuli, hinuli. Huli sa ạkto.
maghulihan {DT00} !!.

hulị. {X/U} Pang-uri
Lagi siyạng hulị sa klase. Lagi siyạng hulị sa pila. Hulịng bilangạn. Hul na ang lahịt. {W Mumu 3.5}.
hulị {N, U} (ikalawạ // una).
sa hulị {TA J?N}. Sa hulị, nais ko lamang ... {W Alcantara 2006 5}
mahulị {DT00}. Nahulị siyạ sa klase.
manghulị {DT00}.
ihulị, ipahulị, ipagpahulị {DB.}.
inihuhulị {U/DB/K} (// iniuuna) Gr.
hulihạn {N}. Umup ka sa hulihạn. Hulihạn ng bapọr. Hulihạn ng pangungusap. Gr.
kahulihạn {N}.
hulihan {N}.
panghulihạn {U}.

hulo. {X/N} Pangngalan hinuha
hulọin {DB10}.
mapaghulo {DB10}. Napaghulo kong akọ ang pinag-uusapan nilạ. {W Nanyang 21.19}.

hulog. {X/N} Pangngalan
Hulog ng langit.
hulog (2) {N}. Babayaran niyạ akọ ng magkakaparehong sampụng hulog.
hulọg {U}.
hulugan {DB20/fn|fg|ft}. Hulugan mo ng piso ang balọn.
ihulog {DB11/ft|fg|fn}. Ihuhulog ko ang sulat sa Post Office. Ihulog mo sa balọn ang piso. Ihinulog ko ang tinidọr.
mahulog {DB00/ft?DT00/fg, DB10/ft|fg} {6-3.1}. Isạng lobo ang nahulog sa balọn na walạng tubig. {W Äsop 1}. Nahulog ko ang tinidọr.
ikahulog {DB10}.
hulugạn {N}.
hulugạn {U}.

[hulog] (2). {X} Ugat ng salita
kahulugạn {N}.
  Anọ ang kahulugạn nito? Pareho ang kanilạng kahulugạn ngunit magkaibạ ng gamit.
mangahulugạn {DT00/mang-kahulugan, DT10}. Sa trapikọ, nangangahulugạng "Hint" ang pulạng ilaw.
magpakahulugạn {DT01/magpa-}, pakahuluganạn {DB10/pa--an}. Magpakahulugạn sa panaginip.
pakahulugạn {N/pa-}, pagpapakahulugạn {ND/magpa-} .
singkahulugạn {N}.
talahuluganạn {N/Cd}.
makahulugạn {U}. Lubhạng makahulugạn ang kanyạng hulịng mga pangungusap. Seine Abschiedsworte waren sehr ausdrucksvoll.
kasingkahulugạn {U}.
walạng-kahulugạn {U}.

huni. {X} Ugat ng salita
humuni {DT00}.
paghuni {ND}.
paghuni-huni {ND/&&}.

hurnọ. {N/Es} Espanyol
Niluluto ang keyk sa hurnọ.

husay. {X} Ugat ng salita
mapahusay {DB}.
kahusayan {N}.
mahusay {U} Mahusay na trabaho. Ipinagpatah akọ ng mga bago at mahuhusay na bihisang sunọd na lahạt sa moda. {W Daluyong 15.40}. Mahusay siyạng magkuwẹnto, madadalạ ka talagạ at matatawa. {W Ulan 20.4}.
napakahusay {U}.

husgạ. {N/Es} Espanyol
husgado. Nilitis ang magnanakaw sa husgado.

husi. {N/Es} Espanyol
:: Himaymạy sa pịnya (o ibạng pangkalikasạng himaymạy).

hustọ. {U/Es} Espanyol
Nagịng hustọ ang kanyạng sagọt. May hustọng pagkain ba si A.?
hustọ sa oras {U TK N}.
hustụng-hustọ. Hustụng-hustọ alas tres na.

huwạd. {X/U} Pang-uri
Nagbayad siyạ ng salapịng huwạd.
huwaran {N}.
panghuhuwạd.

huwạghind.
huweteng {N/Ch} Intsik
Araw-araw ay tumatay siyạ sa huweteng.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan hu - huw   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag