hip - hot
Pambungad Talahuluganang hip - hot
ha ham has hi him   hip hir hit hiw hiy ho   hu

hipag. {N/Ch} Intsik Mga kamag-anak
{5-2.3} (hipag - bayạw):: Babaeng asawa ng kapatịd o babaeng kapatịd ng asawa.

hipo. {X} Ugat ng salita
hipuin. Hinipo niyạ ang kaldero upang malaman kung mainit pa.

hipon (Crangon vulgaris). {X/N} Pangngalan

hirạm. {X/U} Pang-uri utang
Hirạm na aklạt.
humirạm {DT10}. Humirạm akọ ng aklạt.
hiramịn {DB10}. Hiramịn mo sa kanyạ ang bola.
hiramạn {DB20}. Hiniramạn namin siyạ ng mga aklạt.
ihirạm {DB20/fp|ft|fg}. Ihirạm mo akọ ng kutsịlyo sa kapitbahay. Umalịs si Kuya upang ihirạm akọ ng damịt.
maihirạm {DB20/fp|ft|fg} {7-3.3}. Naihirạm ng Nanay si Ate ng sapatos. {DB20/A/ihiram?} {6K-6112}.
magpahirạm{DT10, DT11/fh|ft|fg} {7K-411}. Magpahirạm ka ng aklạt sa akin.
pahiramịn {DB20/fg|fh|ft} {7K-411}. Maaari mo ba akọng pahiramịn ng bisikleta mo?
ipahirạm{DB11/ft|fh|fp} {7K-411}. Ipahirạm mo ng sa akin ang lapis mo.
pahirạm {DB10}. Pahirạm ng akọ ng lạpis mo.
pahirạm {N}. Maaari ko bang gamitin ang mga pahirạm ng ibạ?
  Borgen und Leihen

hirang. {X/N} Pangngalan
manghirang {DT}, humirang {DT}, hirangin {DB10}.
hinirang {U/DB/D}. Lupang hinirang.
mahirang {DB00}. Siyạ ang nahirang na Embahadọr.

hirap. {X/N} Pangngalan
maghirap {DT00/fy|fs}. Ngunit bakit ganitọ naghihirap ang lọb ko? {W Material Girl 3.11} .
mahirapan {DT01/fy|fs} {7-3.6}. Nahirapan ang kabayo sa paghila ng karitela.
magpahirap {DT00/fh, DT00+1/fh|fg}. Nagpapahirap ang bagyọ. Nagpapahirap sa matạ niyạ ang pagbabasạ kung malabo ang ilaw.
pahirapan {DB10/ft|fh?fg}. Pinahihirapan siyạ ng sakịt ng ulo. Pinapahirapan siyạ ng sakịt ng ulo. {6K-6122}. Pinahirapan ang pampatakarạng pagsusuri ng ....
magpakahirap {DT00} {7-8.4}. Nagpakahirap siyạ sa buọng maghapon.
pagpapakahirap {ND}. Bunga ng pagpapakahirap niyạ.
kahirapan {N}. Magịng sa ligaya at sa kahirapan.
mahirap {U}. Mahirap unawain. Mahirap na tao. Mahirap na buhay.

[hiso]. {X} Ugat ng salita
maghiso {DT00}.
hisuin {DB10}.
panghiso {N}.

hita. {X/N} Pangngalan
Matab ang hita kaysạ bint.

hithịt, hitịt. {X} Ugat ng salita
humithịt, humitịt. Kasabạy ng paghitịt ay naglakạd-lakạd siyạ sa salas ... {W Naglaho 3.1}.

hito (Clarias batrachus / macrocephalus). {X/N} Pangngalan
:: Isdạng tubig-tabạng na nakatirạ sa mga ilog, lawa at mga palayan. Binibilịng buhạy ang hito.

hiwa. {X/N} Pangngalan Pagdurog
hiwa (1) {N}.
hiwa (2) {N} (gayat).
humiwa, hiwain. Hiwain mo ang tinapay. Hiniwa mo ang pigsạ.
    Hiwa, galos at iba pang sugat.

hiwaga. {X/N} Pangngalan himal
kahiwagaan {N}.
mahiwaga {U}. Mahiwagang krimen. Mawal nang mahiwaga.

hiwalay. {N} Pangngalan {X}: walay bukọd
humiwalay {DT01}.
maghiwalạy {DT10/fr} !!. Naghiwalạy ang mag-asawa.
hiwalayan {DB10}. Hiniwalayan ni Juạn ang kanyang asawa.
ihiwalay {DB11}. Ihiwalalay ang mga put sa de-kulay.
magpahiwalạy {DT00+2/fh|fr|fr} !!. Pagseselos ang nagpahiwalạy kay Juạn sa kanyạng asawa.
paghihiwalạy {ND/mag-} !!.
paghihiwalay {ND/mag-} !!, pagkakahiwalay {ND/magka-}.
hiwalay, magkahiwalay {U}. Magkahiwalay silạ ng tirahan. May-asawang hiwalạy. Sa hiwalạy na silịd.
hiwạ-hiwalạy {U}. Mga papẹl na hiwạ-hiwalạy.

[hiwatig]. {X} Ugat ng salita
mahiwatigan {DB10}. Nahiwatigan kong hind ko siyạ mapagbabago ng isip.
pahiwatig.
 Wal namạng pahiẉtig na siyạ'y nandaya. Ang mga masusuyo mong paghalịk ... ay tila pahiwatig ng pag-ibig na hind mo puwedeng sabihin. {W Madaling Araw 3.9}.
magpahiwatig. May mga taong nagpapahiwatig ng pagtitiwala sa sarili. Nagpapahiwatig ng karamdamdam ang lagnạt.
nagpapahiwatig {U/DT/K}.
ipahiwạtig {DB}.
pahiwatịg {U}. Pahiwatịg na pahintulot.

hiy. {X/N} Pangngalan
mahiy {DT00}. Nahihiy ang bata dahil sa kanyạng gulạ-gulanit na damịt.
makahiy {DT00}. Nakakahiy na siyạ.
kahihiyạn {N}. Anọng kahihiyạn na namạn ang ginaw n'yọ ng huanpo na iyạn sa tabịng-ilog? {W Nanyang 22.22}.
makahiy {N} (Mimosa pudica) :: __.
mahihiyain, mahiyain {U}. Mahiyain si Ana sa mga hind kakilala.
nakahihiy {U}.
  Mga Pilipinong Kahalagahan: Hiya.

hiyạs. {N/Es} Espanyol
Mamahalịn ang suọt niyạng hiyạs. .
Hiyạs ng panitikạn.

Mga Hiyas.
galạng.
hikaw.
kuwintas. pulseras.
singsịng.

hiyạw. {X/N} Pangngalan
humiyạw {DT00, DT01}. Humiyạw siyạ sa sakịt.
hiyawạn, paghiyawạn {DB10/fp|fg}.

h [hoʔ], [ho:] {14-2.5.3} {A/EC} Pang-abay {10-2.1.1}
....

họpya. {N/Ch} Intsik
:: __.

hototay. {N/Ch} Intsik
:: Intsịk na sopas na may karnẹ na manọk, gulay, at itlọg.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan hip - hot   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   hu - huw   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag