him - hin
Pambungad Walang talahuluganang sa him - hin
ha ham has hi   him hin hing hino   hip hu

himagas. {X/N} Pangngalan
:: Matamịs na kinakain pagkatapos ng karaniwang pagkain.
himagasin {DB10}.
panghimagas {N,U}.

himagsịk. {X} Ugat ng salita
himagsikan.
Himagsikang Pilipino (1896-1901).
maghimagsịk. Naghimagsịk ang mga mamamayạn laban sa pamahalaạn.

himal. {X/N} Pangngalan
maghimal. Nagkaroọn ang reyna ng salamịng naghihimal.

himas. {X} Ugat ng salita
himasin. Himasin nang dahan-dahan ang tandạng na isasabọng. "...", sabi ni Nanay habang hinihimas ang aking ulo. {W Mumo 3.6}.

himaymạy. {X/N} Pangngalan
Himaymạy ng balat. Pinung-pino ang himaymạy ng pịnya.

himig. {X/N} Pangngalan

himod. {X} Ugat ng salita
humimod {DT.}.
himurin {DB10}. Hinihimod ng pusa ang gatas. Hinihimod ng aso ang pinggạn.
himuran {DB.}.

himok. {X} Ugat ng salita
humimok {DT.}.
himukin {DB10/ft|fg}. Himukin mo siyạng sumimbạ sa araw ng Linggọo.
mahimok {DB10/ft|fg}. Nahimok namin siyạng magpakabuti.

himpapawịd. {N} Pangngalan
Maraming ibon akọng natatanạw sa himpapawịd.
panghimpapawịd. Sasakyạng panghimpapawịd. Hukbọng-panghimpapawịd.

himpịl. {X/N} Pangngalan
Sa biglạng himpịl ay naiwasan ang sakun.
humimpịl. Bawal humimpịl sa kahabaan ng kalsada.
himpilan {N}. Himpilan ng tren. Himpilan ng pulịs.

hina. {X} Ugat ng salita
humina, manghina {DT00}. Nanghina ang kanyạng katawạn dahil sa labis na pagpupuyạt.
magpahina {DT01}. May mga gamọt na nagpapahina sa puso.
hinaan, panghinaan {DB10}. Hinaan mo ang iyọng boses. Pinanghinaan ng loọb si Kuya nang makakita ng dug.
kahinaan {N}. Kahinaan ng mga buto ng sanggọl.
mahina {U}. Magsalit nang mahina.
mahina ang loọb {U}. Mahina ang loọb ng lalaking sasailalim sa pagsusulit.
mahinahon {U}. "...", mahinahong sabi ni Juạn.

hinang. {X/N} Pangngalan
Mahina ang hinang.
maghinang {DT10}, ihinang {DB20}. Naghinang siyạ ang naputol na bakal. Ihinang mo akọ ng ganitọng sukat na rehas.

hinạw. {X} Ugat ng salita
manghinạw {DT00/fg}.
maghinạw {DT10/fg|ft}. Maghinạw ka ng kamạy bago kumain.
hinawạn {DB10/ft|fg, DB20/ft|fg|fm?fn} {7-2.3}. Hinawạn mo ang kamạy bago kumain.
panghinawạn {DB20/fm?fn|ft|fg}. Pinanghinawạn ko ng madumịng paạ ang tubig.
hinawan {N}.

hinay. {X} Ugat ng salita
hinay-hinay {U}. Maliịt ang sahod kung hinay-hinay ang trabaho.

hinayangsayang.
hind. {A} Pang-abay
Dapat oo o hind ang sagọt mo.
hind {A} {10-7.1} Hind ka tumalọn sa balọn. {11-5.4}
hind na {A D/EC}. Mul ngayọn, hind na puwede ang puwede na ... {W Aquino 2010 3.11}.
hind pa {A D/EC}. Halos hind pa tapos magsalit si Tong ay inanod na ng alon si Ulạng pabalịk sa karagatan. {W Gubat 3.37}.
huwạg {A, AH}/NPN V./N} {10-5.1.3}. Huwạg! Huwạg kayọng mabahala mga anạk. {W Äsop 2}. Kumain nang mabuti upang huwạg magkasakịt. {AH}/NPN  L }.
huwạg {A, AH}/NPN V./F} {10K-413} Huwạg tayong matutulog. At huwạg na huwạg ka na ring maghahatịd ng sulat ... {W Suyuan 5.10}. Huwạg kayọng magagalit.

hindọt. {X} Ugat ng salita
:: Taạs-babạng paggalạw ng baywạng sa pagtatalik.
maghindutạn {DT00}.

hing- (hi-) {.} Unlapi
kahinatnạn |ka+hing+dating+an|.
hintuturo.

hingạ  . {X} Ugat ng salita
humingạ {DT00}. Humingạ ka nang malalim.
hiningạ {N?N/DB10/A}. ... kasabạy ng pagpapakawal ng isạng malalim na hiningạ. {W Laruang Krus 3.3}.
pahingạ {N}.
 Nakapagpapasikịp sa pahingạ niyạ ang kanyạng sipọn.
Pahingạ sa tanghali. Araw na pahingạ.
magpahingạ {DT00}. Nagpapahingạ siyạ pagkatapos ng kanyạng mabigạt na gawain.
pahingahan {N}. Ang pahingahan ay may isạng malalim na languyan at isạng mababaw na languyan para sa bata..

hinggịl sa. {L TK} Pang-ukol
Mga tanọng hinggịl sa relihiyọn.

hing. {X} Ugat ng salita
manghing {DT10/fg|ft, DT11/fg|ft|fn?}. ... mịnsan nanghihingị kamị ng limos sa kanilạ. {W Girl 3.3}.
huming {DT10, DT11}. Huming akọ ng pera kay Tatay. Nais ko sanang huming ng paumanhịn sa mga nagaw ko sa'yọ noọn. {W Suyuan 5.6}.
hingạn {DB20}. Hiningạn siyạ ni S. ng maraming pera. Hingạn mo siyạ ng aklạt para sa akin.
ihing {DB20/fp|fg|ft}. Ihing mo akọ sa kanyạ ng librọ. Ihing mo akọ ng tubig. .
makapanghing {DT10/fg|ft, DT/fg|ft|fp}.). Naku po, Sir, siyạ 'yong batang gusgusịn at laging idinadahilạn na may sakịt ang nanay niyạ para makapanghing lamang sa amin ng pagkain. {W Angela 3.6}.
ipahing {DB20/fp|fh|ft}. Ipahing mo akọ ng tubig.
pakihing {DB10/fp|ft}. Pakihing akọ ng tubig sa kapitbahay.
pahing {D10/ft} {7-9.3} . Pahing ng po ng kauntịng tubig.
pahing {DB10/fp|ft} {7-9.3} . Pahing siyạ ng po ng kauntịng tubig.
pahing {N}.
kahingian {N}. Mahigpịt na pagtalima sa kahingian ng any. { UPD pormal}.

hinlalakịlakị.

hinlalato. {N} Pangngalan Mga daliri

hinọg. {X/U} Pang-uri
hilạw, mura   -   manibalạng   -   hinọg   -   bulọk

[hintạy]. {X} Ugat ng salita
Hintạy, Intạy!, Antạy!, Hantạy! {M?X/DT}.
Hintạy! Sasama akọ!
maghintạy {DT00, DT01, DT10} {7-1.3 (3)}.
  {DT00}: Sa lilim tayo maghintạy. Maghintạy ka sa tạksi.
  {DT01}: Naghihintạy akọ sa iyọ (mo ako). Maghihintạy akọ kay (ni) Nanay. Naghihintạy akọ sa (ng) pagbalịk ng kuryẹnte. Naghintạy silạ sa (ng) sasabihin ng amạ nilạ.
  {DT10}: Maghintạy ka ng (sa) tạksi. Naghintạy silạ ng (sa) sasabihin ng amạ nilạ.
hintayịn {DB10}. Hintayịn mo akọ. . Hintayịn mo ang tạksi.
hintayạn {DB10}. Hintayạn mo akọ. Hintayạn mo ang tạksi.
Teka! [Hintạy ka!]. Teka muna.

hint. {X/N} Pangngalan
Walạng hint ang ulạn sa buọng maghapon.
hintuan. Nasa ikawalạng kạnto mul dito ang hintuan ng bus.
pampahint {N} (preno).

[hintulot]tulot.
hintuturoturo.

hinuha. {X/N} Pangngalan
Hind nagkabula ang kanyạng hinuha.
hinuhain {DB10}. Anọ ang hinihinuha mo sa sinasabi niyạ?
mahinuha {DB10}. Nang marinịg kong sinabi ni Lim Kui na "Gustọ namạn niyạ, at nagbayad akọ" ay sak ko nahinuha kung anọ talagạ ng nangyayari. {W Nanyang 11.15}.K sagte "Ich mag sie und ich habe bezahlt.", folgerte ich, was wirklich geschah.
paghihinuha {ND}. Natutuw ang lahạt sa kanyạng paghihinuha.

hinukọkukọ.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan him - hin   22 Setyembre 2016

Simula ng pahina   hip - hot   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag